Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liġi tal-Istat Membru - Ungerija

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?

Din il-paġna tagħtik informazzjoni dwar is-sistema legali fl-Ungerija.


Sorsi legali

I. Il-ġerarkija leġiżlattiva

1 Il-liġi Fundamentali

Il-liġi Fundamentali (il-Liġi Fundamentali tal-Ungerija ppromulgata fil-25 ta’ April 2011) tinsab fil-quċċata tal-ġerarkija leġiżlattiva fl-Ungerija, u kull liġi oħra trid tkun kompatibbli magħha. Il-liġi Fundamentali ġiet adottata mill-Assemblea Nazzjonali, u biex issir emenda tenħtieġ maġġoranza b’żewġ terzi tal-voti tal-membri kollha tal-Assemblea [l-Artikolu S (2) tal-Liġi Fundamentali].

Il-liġi Fundamentali u d-dispożizzjonijiet tranżitorji tagħha (id-Dispożizzjonijiet Tranżitorji tal-Liġi Fundamentali tal-Ungerija ppromulgati fil-31 ta’ Diċembru 2011) daħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2012.

Il-liġi Fundamentali tal-Ungerija tikkonsisti f’ 6 partijiet: Fil-Preambolu t-titolu tar-Reliġjon Nazzjonali ru, kif ukoll bħala parti A tal-Kostituzzjoni (Artikolu A-U), tal-Libertà u r-Responsabbiltà (Artikoli I-XXXI), Stat (l-Artikolu 54–1), Ordni Speċjali u Dispożizzjonijiet Finali u Mixxellanji.

It-Taqsima intitolata “Bażi” fiha d-dispożizzjonijiet ġenerali u tippreskrivi:

 • il-forma ta’ gvern,
 • il-prinċipji fundamentali tal-operat tal-Istat,
 • it-trasferiment ta’ ċerti setgħat lill-Unjoni Ewropea,
 • Il-belt kapitali tal-Ungerija u l-entitajiet amministrattivi reġjonali,
 • id-dispożizzjonijiet ewlenin dwar iċ-ċittadinanza Ungeriża u dwar kif tista’ tinkiseb,
 • Il-lingwa uffiċjali, l-istemma araldika, il-bandiera, l-innu nazzjonali, il-festi nazzjonali u l-munita uffiċjali tal-Ungerija,
 • il-pożizzjoni tal-Liġi Fundamentali fis-sistema ġuridika tal-Ungerija, jiġifieri l-Liġi Fundamentali hija l-bażi tas-sistema ġuridika tal-Ungerija,
 • il-proċedura biex tiġi adottata u emendata l-Liġi Fundamentali,
 • it-tipi ta’ leġiżlazzjoni Ungeriża,
 • għadd ta’ prinċipji fundamentali, li jinkludu:
  • il-projbizzjoni li setgħa tiġi assunta jew tiġi eżeċitata bil-forza,
  • ir-responsabbiltà għad-destin tal-Ungeriżi li jgħixu lil hinn mill-fruntieri tal-Ungerija,
  • il-kooperazzjoni fil-ħolqien tal-unità Ewropea,
  • il-protezzjoni tal-istituzzjoni taż-żwieġ,
  • l-iżgurar ta’ kundizzjonijiet meħtieġa għall-kompetizzjoni ġusta,
  • il-prinċipju ta’ ġestjoni baġitarja bbilanċjata, trasparenti u sostenibbli,
  • l-obbligu li jiġu protetti u sostnuti r-riżorsi naturali,
  • il-ħolqien u ż-żamma tal-paċi u tas-sigurtà, u r-rieda li jkun hemm kooperazzjoni man-nazzjonijiet u l-pajjiżi kollha tad-dinja biex jinkiseb l-objettiv ta’ żvilupp sostenibbli tal-umanità.

It-Taqsima intitolata “Libertà u Responsabbiltà” tistabbilixxi d-drittijiet u l-obbligi fundamentali. Huwa rikonoxxut bħala dritt fundamentali, inter alia:

 • id-dritt għall-ħajja u għad-dinjità tal-bniedem,
 • il-projbizzjoni tat-tortura, ta’ kwalunkwe trattament inuman jew degradanti jew ta’ kwalunkwe kastig, tat-tjassir u tat-traffikar tal-bnedmin,
 • il-projbizzjoni tal-prattiki ewġeniċi kollha, tal-użu tal-ġisem tal-bniedem jew ta’ kwalunkwe partijiet tiegħu għal qligħ finanzjarju, u tal-ikklonjar tal-bnedmin,
 • id-dritt għal-libertà u għas-sikurezza personali, u d-dispożizzjonijiet li jiggarantixxu li ħadd ma jkun miċħud mil-libertà tiegħu,
 • id-dritt għal-libertà tal-moviment u d-dritt li wieħed jagħżel il-post tar-residenza tiegħu bla tfixkil,
 • id-dritt għall-ħajja privata u tal-familja,
 • id-dritt għall-protezzjoni tad-dejta personali u l-aċċess għad-dejta ta’ interess pubbliku,
 • id-dritt għal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon,
 • id-dritt għal-libertà ta’ għaqda paċifika,
 • id-dritt għal-libertà tal-espressjoni,
 • id-dritt li wieħed jipparteċipa fil-ħajja kulturali,
 • id-dritt li wieħed jagħżel bla tfixkil ix-xogħol, il-professjoni u l-attivitajiet intraprenditorjali tiegħu,
 • id-dritt għall-proprjetà,
 • il-projbizzjoni tat-tkeċċija taċ-ċittadini Ungeriżi mit-territorju tal-Ungerija,
 • l-asil
 • l-ugwaljanza quddiem il-liġi,
 • in-nondiskriminazzjoni,
 • il-projbizzjoni tat-tħaddim tat-tfal,
 • id-dritt għal ambjent b’saħħtu,
 • id-dritt għall-vot, u d-dritt li wieħed joħroġ bħala kandidat fl-elezzjonijiet tal-Membri tal-Assemblea Nazzjonali, tar-rappreżentanti lokali u tas-sindki, u fl-elezzjonijiet tal-Membri tal-Parlament Ewropew,
 • id-dritt li wieħed ikollu l-affarijiet personali tiegħu amministrati b’mod imparzjali, ġust u f’ħin raġonevoli mill-awtoritajiet,
 • id-dritt ta’ kull ċittadin Ungeriż li jkun protett mill-Ungerija matul is-soġġorn tiegħu barra minn pajjiżu,
 • il-liġi Fundamentali tiddefinixxi wkoll in-nazzjonalitajiet u d-drittijiet ewlenin tal-persuni soġġetti għall-prosekuzzjoni.

Skont il-Liġi Fundamentali, l-Ungerija tistinka biex, fost l-oħrajn:

 • tipprovdi sigurtà soċjali liċ-ċittadini kollha tagħha,
 • tipprovdi lil kull individwu b’abitazzjoni deċenti u b’aċċess għas-servizzi pubbliċi.

Il-liġi Fundamentali tistabbilixxi wkoll ċerti obbligi, jiġifieri:

 • l-obbligu li wieħed jikkontribwixxi biex jissodisfa l-ħtiġijiet komuni (trattament ugwali tat-taxxa),
 • l-obbligu għaċ-ċittadini Ungeriżi li jiddefendu lill-pajjiżhom.

Il-parti C tal-Liġi Fundamentali tistabbilixxi l-aktar regoli bażiċi għal dinjitarji u istituzzjonijiet ewlenin fil-pajjiż, li jistabbilixxu l-istatus legali u r-responsabbiltajiet ta’:

 • l-Assemblea Nazzjonali,
 • il-President tar-Repubblika,
 • il-Gvern,
 • il-korpi regolatorji awtonomi,
 • il-Qorti Kostituzzjonali,
 • is-servizzi tal-ġudikatura u tal-prosekuzzjoni,
 • il-Kummissarju għad-Drittijiet Fundamentali,
 • l-amministrazzjonijiet lokali,
 • il-Bank Nazzjonali tal-Ungerija,
 • il-Qorti tal-Awdituri,
 • il-forzi armati Ungeriżi,
 • il-pulizija u s-servizzi tas-sigurtà nazzjonali,
 • ir-referenda nazzjonali.

Il-parti A tal-Liġi Fundamentali, ordni legali speċjali, tkopri l-istat ta’ emerġenza, l-istat ta’ emerġenza, l-istat ta’ difiża preventiva, l-istat ta’ terroriżmu, attakki mhux mistennija u sitwazzjonijiet ta’ emerġenza.

2 Att

Fl-Ungerija, l-Atti jiġu adottati mill-Assemblea Nazzjonali. Skont il-Liġi Fundamentali r-regoli għad-drittijiet u l-obbligi fundamentali huma determinati mill-Atti. Il-Parlament jadotta l-liġijiet b’vot ta’ maġġoranza sempliċi (aktar minn nofs il-Membri preżenti), bl-eċċezzjoni tal-hekk imsejħa liġijiet kardinali definiti mil-Liġi Fundamentali, li l-adozzjoni u l-emenda tagħhom jeħtieġu maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-voti tal-Membri tal-Parlament preżenti.

Skont il-Liġi Fundamentali, l-Atti kardinali jistabbilixxu r-regoli dettaljati li japplikaw pereżempju għaċ-ċittadinanza, għall-knejjes, għad-drittijiet tal-minoranzi nazzjonali li jgħixu fl-Ungerija, għall-istatus ġuridiku u għar-remunerazzjoni tal-Membri tal-Assemblea Nazzjonali u tal-President tar-Repubblika, għall-Qorti Kostituzzjonali, għall-amministrazzjonijiet lokali, għall-użu tal-istemma araldika u tal-bandiera, kif ukoll id-dispożizzjonijiet dwar id-dekorazzjonijiet tal-Istat.

Skont il-Liġi Fundamentali, l-awtorizzazzjoni biex tiġi rikonoxxuta n-natura vinkolanti tat-Trattati fundaturi u emendatorji tal-Unjoni Ewropea, id-dikjarazzjoni ta’ stat ta’ gwerra, il-konklużjoni tal-paċi u d-dikjarazzjoni ta’ stat ta’ ordni ġuridiku speċjali, jirrikjedu maġġoranza b’żewġ terzi tal-voti tal-Membri kollha tal-Assemblea Nazzjonali.

Qabel l-adozzjoni tal-Att XXXI tal-1989 dwar l-emendi tal-Kostituzzjoni, il-Kunsill Presidenzjali tal-Ungerija ġie awtorizzat joħroġ digrieti liġi. Mill-perspettiva tal-ġerarkija leġiżlattiva, id-digrieti liġi li għadhom fis-seħħ jikkwalifikaw bħala regolamenti fuq l-istess livell tal-Atti.

3 Regolamenti

Il-liġi Fundamentali tirrikonoxxi d-digrieti governattivi, id-digrieti tal-Prim Ministru, id-digrieti ministerjali, id-digrieti mill-Gvernatur tal-Bank Nazzjonali tal-Ungerija, id-digrieti mill-kapijiet tal-korpi regolatorji awtonomi u d-digrieti tal-amministrazzjoni lokali. Fi stat ta’ kriżi nazzjonali, il-Kunsill għad-Difiża Nazzjonali, u fi stat ta’ emerġenza, il-President tar-Repubblika, jistgħu joħorġu digrieti wkoll.

3.1 Id-digrieti governattivi

Is-setgħa tal-Gvern li jadotta digrieti tista’ tkun oriġinali jew statutorja. Il-kompetenza oriġinali hija definita fl-Artikolu 15(3) tal-Liġi Fundamentali, li tgħid li l-Gvern, filwaqt li jaġixxi fl-ambitu tas-setgħat tiegħu, jista’ joħroġ digrieti dwar kwistjonijiet li mhumiex regolati bil-liġi. L-ebda digriet tal-Gvern ma jista’ jmur kontra xi Att. Dan ma jirrestrinġix is-setgħat tal-Assemblea Nazzjonali, li tista’ tikkunsidra kwalunkwe qasam regolatorju bħala li jaqa’ taħt l-awtorità tagħha.

Skont il-Liġi Fundamentali u l-Att CXXX tal-2010 dwar il-leġiżlazzjoni, il-Gvern jista’, b’awtorità legali espliċita, jadotta digrieti li jimplimentaw il-liġijiet. Skont it-Taqsima 5 (1) tal-Att dwar il-Leġiżlazzjoni, l-awtorizzazzjoni u s-suġġett u l-qafas tad-delega ta’ setgħa jridu jiġu speċifikati fl-awtorizzazzjoni biex tiġi adottata leġiżlazzjoni ta’ implimentazzjoni. Id-detentur ma jistax jgħaddi l-awtorità leġiżlattiva lil xi parti oħra.

3.2 Id-digrieti tal-Prim Ministru

Skont il-Liġi Fundamentali, digriet jista’ jinħareġ ukoll mill-Prim Ministru, pereżempju permezz ta’ digriet tal-Viċi Prim Ministru permezz ta’ regolament, l-Ordni tal-Prim Ministru tinsab fl-istess livell tad-digriet ministerjali fil-ġerarkija tas-sorsi tal-liġi.

3.3 Id-digrieti ministerjali

Id-digrieti ministerjali huma kklassifikati taħt id-digrieti governattivi fil-ġerarkija tal-leġiżlazzjoni. Skont il-Liġi Fundamentali l-ministri jadottaw digrieti permezz ta’ awtorità ta’ Att jew digriet tal-gvern (maħruġ fi ħdan il-kompetenza leġiżlattiva oriġinali tagħhom), kemm jekk b’mod indipendenti kif ukoll jekk bi qbil ma’ kwalunkwe ministru ieħor; tali digrieti ma jistgħux ikunu f’kunflitt ma’ kwalunkwe Att, digriet tal-gvern jew digriet tal-Gvernatur tal-Bank Nazzjonali tal-Ungerija.

3.4 Id-digrieti tal-Gvernatur tal-Bank Nazzjonali tal-Ungerija

Abbażi tal-kompetenzi mogħtija lilu, definiti fl-Atti kardinali, il-Gvernatur tal-Bank Nazzjonali tal-Ungerija jista’ joħroġ digrieti permezz ta’ awtorizzazzjoni statutorja, li ma jistgħu jmorru kontra l-ebda liġi.

3.5 Id-digrieti mill-kapijiet tal-korpi regolatorji awtonomi

Skont l-Artikolu 23(4) tal-Liġi Fundamentali, u abbażi tal-kompetenzi mogħtija lilhom, definiti fl-Atti kardinali, il-kapijiet tal-korpi regolatorji awtonomi joħorġu digrieti permezz ta’ awtorizzazzjoni statutorja, li ma jistgħu jmorru kontra l-ebda Att, digriet governattiv, digriet tal-Prim Ministru, digriet ministerjali jew digriet tal-Gvernatur tal-Bank Nazzjonali tal-Ungerija.

3.6 Id-digrieti tal-amministrazzjoni lokali

Skont l-Artikolu 32(2) tal-Liġi Fundamentali, u abbażi tal-kompetenzi mogħtija lilhom, l-amministrazzjonijiet lokali jistgħu jadottaw digrieti lokali sabiex jirregolaw ir-relazzjonijiet soċjali lokali li mhumiex irregolati minn xi Att jew bl-awtorità ta’ xi Att. L-ordinanzi lokali jistgħu ma jkunux f’kunflitt ma’ kwalunkwe leġiżlazzjoni oħra.

Ir-regoli dettaljati dwar id-digrieti li għandhom jiġu adottati mill-korpi rappreżentattivi tal-amministrazzjoni lokali, huma stipulati fl-Att CLXXXIX tal-2011 dwar l-amministrazzjonijiet lokali tal-Ungerija.

4 Il-ftehimiet internazzjonali u l-prinċipji fundamentali tad-dritt internazzjonali

Il-Gvern tal-Ungerija jista’ jidħol fi ftehimiet internazzjonali ma’ stati oħra/gvernijiet ta’ Stati oħra. Fl-Ungerija, ir-relazzjoni bejn ftehimiet internazzjonali u l-liġi domestika hija bbażata fuq sistema duwalista; jiġifieri, ftehimiet internazzjonali jsiru parti mil-liġi domestika permezz tal-promulgazzjoni tagħhom permezz ta’ regolamenti legali.

Il-prinċipji tad-dritt internazzjonali

Skont l-Artikolu Q (3) tal- Liġi Fundamentali, l-Ungerija taċċetta r-regoli ġeneralment rikonoxxuti tad-dritt internazzjonali. Id-dritt internazzjonali konswetudinarju u l-prinċipji ġenerali tad-dritt internazzjonali jsiru parti mil-liġi domestika mingħajr ma jkun hemm bżonn ta’ trasformazzjoni.

II — Sorsi oħrajn tal-liġi meqjusa f’sens usa’ u li ma jikkwalifikawx bħala leġiżlazzjoni

1 Strumenti legali ta’ amministrazzjoni statali

Is-sistema ġuridika Ungeriża tinkludi strumenti legali ta’ amministrazzjoni statali li, minkejja li jinkludu dispożizzjonijiet normattivi, ma jikkwalifikawx bħala leġiżlazzjoni. L-att dwar il-Leġiżlazzjoni (l-Att CXXX tal-2010) jiddefinixxi żewġ tipi ta’ strumenti legali ta’ amministrazzjoni statali: id-deċiżjonijiet normattivi u l-ordnijiet normattivi. Dawn huma regoli ta’ kondotta li ġeneralment mhumiex vinkolanti, jiġifieri ma jkunux vinkolanti għal kulħadd. huma sempliċement dispożizzjonijiet interni, regoli organizzattivi u operazzjonali relatati biss mal-emittent jew il-korpi jew il-persuni subordinati. Id-deċiżjonijiet u l-ordnijiet normattivi ma jistgħux jiddeterminaw id-drittijiet u l-obbligi taċ-ċittadini. L-istrumenti legali ta’ amministrazzjoni statali ma jistgħux imorru kontra leġiżlazzjoni oħra jew jirrepetu d-dispożizzjonijiet leġiżlattivi.

Skont l-Att dwar il-Leġiżlazzjoni preċedenti (l-Att XI tal-1987), il-komunikazzjonijiet statistiċi u l-linji gwida legali kienu jikkwalifikaw ukoll bħala sorsi ta’ liġi (magħrufa bħala strumenti legali oħra ta’ governanza) mingħajr ma jikkwalifikaw bħala leġiżlazzjoni. L-att il-ġdid dwar il-Leġiżlazzjoni ma baqax isemmih. madankollu, filwaqt li l-linji gwida legali tħassru meta l-Att il-ġdid daħal fis-seħħ (fl-1 ta’ Jannar 2011), l-istrumenti statistiċi maħruġa qabel dik id-data jibqgħu fis-seħħ sakemm jitħassru. (il-messaġġi statistiċi maħruġa mill-President ta’ l-Uffiċċju Ċentrali ta’ l-Istatistika fihom dispożizzjonijiet li jorbtu legalment li jikkonsistu esklussivament f’kunċetti statistiċi, metodi, klassifikazzjonijiet, listi u numri.)

1.1 Id-deċiżjonijiet normattivi

Fid-deċiżjonijiet normattivi, l-Assemblea Nazzjonali, il-gvern u korpi amministrattivi ċentrali oħrajn, il-Qorti Kostituzzjonali u l-Kunsill tal-Baġit, jistgħu jistabbilixxu l-organizzazzjoni u l-funzjonament kif ukoll l-attivitajiet u l-programmi ta’ azzjoni tagħhom stess.

Il-korpi rappreżentattivi tal-amministrazzjoni lokali ukoll jistgħu, fid-deċiżjonijiet normattivi, jistabbilixxu l-attivitajiet tagħhom stess u ta’ dawk il-korpi mmexxija minnhom, kif ukoll il-programmi ta’ azzjoni tagħhom u l-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-korpi mmexxija minnhom. Bl-istess mod, il-korp rappreżentattiv ta’ awtonomiji nazzjonali jista’, fid-deċiżjonijiet normattivi, jistabbilixxi l-organizzazzjoni u l-funzjonament, l-attivitajiet u l-programmi ta’ azzjoni tagħhom stess, kif ukoll ta’ dawk il-korpi mmexxija minnhom.

1.2 L-ordnijiet normattivi

Fil-limiti tal-kompetenzi tagħhom u kif previst fil-leġiżlazzjoni, il-President tar-Repubblika, il-Prim Ministru, il-kap tal-korpi amministrattivi ċentrali (minbarra l-gvern), il-President tal-Uffiċċju Ġudizzjarju Nazzjonali, il-Prosekutur Suprem, il-Kummissarju għad-Drittijiet Fundamentali, il-Gvernatur tal-Bank Nazzjonali tal-Ungerija, il-President tal-Qorti tal-Awdituri, il-kap tal-uffiċċju governattiv tal-belt kapitali jew tal-kontea, is-sindki u s-segretarji ġenerali jistgħu, fl-ordnijiet normattivi, jistabbilixxu l-organizzazzjoni, il-funzjonament u l-attivitajiet tal-korpi mmexxija, ġestiti jew sorveljati minnhom.

Barra minn hekk, l-Assemblea Nazzjonali, il-President tar-Repubblika, il-Qorti Kostituzzjonali, il-Kummissarju għad-Drittijiet Fundamentali, il-korpi regolatorji awtonomi, l-Uffiċċju tal-Prim Ministru u l-kap tal-organizzazzjoni uffiċjali tal-ministeru, jistgħu joħorġu ordnijiet normattivi li jkunu jorbtu lill-membri tal-persunal tal-organizzazzjoni kkonċernata.

2 Id-deċiżjonijiet tal-Qorti Kostituzzjonali

Id-deċiżjonijiet tal-Qorti Kostituzzjonali għandhom rwol importanti fis-sistema leġiżlattiva Ungeriża.

Skont l-Att CLI tal-2011 dwar il-Qorti Kostituzzjonali l-kompiti tal-Qorti Kostituzzjonali huma s-segwenti:

 • rieżami ex post tal-konformità tal-leġiżlazzjoni mal-Liġi Fundamentali (proċedura ta’ rieżami ex post);
 • Rieżami (preventiv) tal-konformità tal-Atti li jkunu ġew adottati iżda li ma jkunux għadhom ġew ippromulgati u ta’ ċerti dispożizzjonijiet tat-trattati internazzjonali mal-Liġi Fundamentali;
 • rieżami individwali fuq it-talba ta’ mħallef: jekk waqt li tkun qed tinstema’ kawża quddiemu, l-imħallef ikun irid japplika biċċa leġiżlazzjoni li hu jqis bħala mhux kostituzzjonali jew li l-Qorti Kostituzzjonali tkun diġà ddikjarat bħala mhux kostituzzjonali, hu jista’ jissospendi l-proċedimenti u jitlob lill-Qorti Kostituzzjonali biex issib il-biċċa leġiżlazzjoni jew id-dispożizzjoni leġiżlattiva mhux kostituzzjonali u biex tipprojbixxi l-applikazzjoni tal-biċċa leġiżlazzjoni mhux kostituzzjonali;
 • it-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar ilmenti kostituzzjonali bbażati fuq ksur ta’ drittijiet iggarantiti mil-Liġi Fundamentali: il-persuna jew l-organizzazzjoni involuta fil-kawża individwali tista’ tressaq ilment kostituzzjonali jekk id-dritt tagħha, iggarantit mil-Liġi Fundamentali, ma jkunx ġie osservat minħabba l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni mhux kostituzzjonali fil-proċedimenti ġudizzjarji li jkunu għaddejjin fil-kawża, u jekk tkun użat il-possibbiltajiet kollha ta’ appell jew ma jkollhiex dritt għal appell;
 • l-eżaminar tal-atti leġiżlattivi sabiex jiġi żgurat li ma jkunu jmorru kontra l-ebda ftehim internazzjonali;
 • it-twaqqif ta’ ommissjonijiet leġiżlattivi li jmorru kontra l-Liġi Fundamentali;
 • is-soluzzjoni ta’ ċerti kunflitti ta’ kompetenza bejn il-korpi statali jew bejn l-amministrazzjonijiet lokali u korpi statali oħrajn;
 • l-interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Liġi Fundamentali;
 • proċedimenti mixxellanji, li jaqgħu taħt il-kompetenza tagħha skont id-dispożizzjonijiet tal-liġi.

Il-Qorti Kostituzzjonali tipprovdi raġunijiet dettaljati għad-deċiżjonijiet li tieħu. Id-deċiżjonijiet tal-Qorti Kostituzzjonali ma jistgħux jiġu appellati u jorbtu lil kulħadd.

3 Il-ġurisprudenza tal-qrati

Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi tal-liġi u r-responsabbiltà għall-għoti ta’ gwida legali lill-qrati inferjuri, il-qorti suprema tal-Ungerija, il-Curia (qabel l-1 ta’ Jannar 2012: Il-Qorti Suprema) tistabbilixxi deċiżjoni tal-uniformità legali u tagħti deċiżjoni fil-prinċipju.

Jista’ jingħata bidu għal proċedura ta’ uniformità jekk l-iżvilupp u l-uniformità tal-prassi ġudizzjarja jeħtieġu l-adozzjoni ta’ deċiżjoni ta’ uniformità fi kwistjoni ta’ prinċipju, u jekk awla tal-Curia tkun beħsiebha tiddevja mid-deċiżjoni li tkun ħadet awla oħra tal-Curia. Deċiżjoni dwar l-uniformità fil-liġi torbot lill-qrati.

Id-deċiżjonijiet ta’ prinċipju jirriżultaw mill-prassi tal-awli ġudizzjarji tal-Curia u jippromwovu wkoll l-uniformità fil-qtugħ tas-sentenzi.

Id-deċiżjonijiet mogħtija sabiex tkun żgurata l-uniformità fil-liġi u d-deċiżjonijiet ta’ prinċipju jiġu ppubblikati fir-Repertorju Uffiċjali tad-Deċiżjonijiet tal-Qorti Suprema.

III. Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni

Il-kamp ta’ applikazzjoni ġeografiku tal-leġiżlazzjoni jkopri t-territorju tal-Ungerija, filwaqt li dak tad-digrieti tal-amministrazzjoni lokali jkopri ż-żona amministrattiva tal-amministrazzjoni lokali. Il-kamp ta’ applikazzjoni personali tal-leġiżlazzjoni jkopri lill-persuni fiżiċi, lill-persuni ġuridiċi u lill-organizzazzjonijiet mingħajr personalità ġuridika fit-territorju tal-Ungerija, liċ-ċittadini Ungeriżi li jkunu jinsabu barra mit-territorju tal-Ungerija, u fil-każ tad-digrieti tal-amministrazzjoni lokali, lill-persuni fiżiċi, lill-persuni ġuridiċi u lill-organizzazzjonijiet mingħajr personalità ġuridika fiż-żona amministrattiva tal-amministrazzjoni lokali.

L-att dwar il-Leġiżlazzjoni jipprojbixxi l-validità retroattiva, u jindika li biċċa leġiżlazzjoni ma tistax tistabbilixxi obbligi jew tagħmilhom aktar onerużi, tirtira jew tirrestrinġi d-drittijiet jew tiddikjara kondotta bħala illegali fil-perjodu ta’ qabel id-dħul tagħha fis-seħħ.

Il-leġiżlazzjoni trid dejjem tistabbilixxi d-data ta’ meta tidħol fis-seħħ b’tali mod li jibqa’ biżżejjed żmien biex isiru tħejjijiet għall-applikazzjoni tagħha.

Il-leġiżlazzjoni u r-regolamenti ta’ implimentazzjoni tagħha jridu jidħlu fis-seħħ fl-istess żmien. Biċċa leġiżlazzjoni (jew dispożizzjoni leġiżlattiva) ma tibqax valida jekk tiġi mħassra jew — jekk ikun fiha biss dispożizzjonijiet emendatorji jew ta’ tħassir — skont l-Att dwar il-Leġiżlazzjoni.

IV. Databases legali

Fl-Ungerija, il-Gazzetta Uffiċjali hija Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-Magyar Közlöny, li tiġi ppubblikata f’format elettroniku u li t-test tagħha huwa kkunsidrat bħala awtentiku.

Il-Gazzetta tinkludi l-leġiżlazzjoni Ungeriża (minbarra d-digrieti tal-amministrazzjoni lokali) inklużi:

 • l-ordnijiet u d-deċiżjonijiet tal-Qorti Kostituzzjonali, li jridu jiġu ppubblikati fil-Gazzetta Uffiċjali skont id-dispożizzjonijiet ġuridiċi jew fuq il-bażi ta’ deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali;
 • id-deċiżjonijiet tal-Assemblea Nazzjonali;
 • id-deċiżjonijiet tal-Curia li jirrigwardaw l-uniformità ġudizzjarja;
 • l-opinjonijiet tal-Kumitat tal-Elezzjonijiet Nazzjonali;
 • L-Annessi, inkluża l-Ġabra ta’ Deċiżjonijiet;
 • ir-rapport Uffiċjali.

Il-bażi Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatad-dejta tal-Leġiżlazzjoni Nazzjonali fiha l-leġiżlazzjoni kollha (minbarra d-digrieti tal-amministrazzjoni lokali) u l-istrumenti legali ta’ amministrazzjoni statali fis-seħħ fid-data ta’ meta jsir it-tiftix. Din tiġi ppreżentata f’verżjoni kkonsolidata, flimkien ma’ emendi u ma’ bidliet oħrajn.

Tista’ tfittex din l-informazzjoni skont it-titolu u n-numru, u tista’ anki tagħmel tiftix fit-test.

L-aċċess għal dawn il-bażijiet ta’ data huwa b’xejn, u ma tapplika l-ebda restrizzjoni.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Gazzetta Uffiċjali Elettronika Awtentika

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaBażi ta’ Data tal-Leġiżlazzjoni Nazzjonali


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 23/10/2019