Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Medlemsstaternes lovgivning - Irland

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Denne side indeholder oplysninger om retssystemet i Irland.


Det Link åbner i nyt vindueirske retssystem bygger på en række retskilder og fungerer inden for rammerne af "common law". Irlands aktuelle forfatning udgør landets grundlæggende retskilde og trådte i kraft den 29. december 1937. I forfatningens art. 15, stk. 2, pkt.1, er det fastlagt, at Oireachtas (parlamentet) alene og udelukkende har kompetence til at udstede love. I forfatningens art. 34, stk.1, er det ligeledes fastlagt, at retsplejen varetages af domstole nedsat ved lov, der besættes med dommere udpeget i henhold til forfatningen.

I henhold til forfatningen er magten tredelt: den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Dette sikrer, at intet statsligt organ kan gribe ind i de funktioner, der udøves af de øvrige to.

Uanset opdelingen af magten har domstolene en forfatningsfunktion, når de foretager en prøvelse af de øvrige statsorganers overholdelse med forfatningen og loven. Den dømmende magt er uafhængig af regeringen i forbindelse med udøvelsen af sine funktioner.

Borgernes grundlæggende rettigheder er sikret i forfatningens art. 40-44.

Retskilder

Lovgivningsmæssige instrumenter – beskrivelse

I medfør af forfatningens art. 15, stk. 1, består Oireachtas af præsidenten, Repræsentanternes Hus (Dáil Éireann) og Senatet (Seanad Éireann). I art. 15, stk. 2, punkt 1, er det fastlagt, at Oireachtas alene og udelukkende har kompetence til at lovgive for staten – retsakter vedtaget af Oireachtas betegnes som "primær lovgivning".

Art. 15, stk. 2, punkt 2, indeholder bestemmelser om udarbejdelse og anerkendelse af sekundær lovgivning, f.eks. bekendtgørelser, regler, ordninger eller vedtægter, der udstedes i medfør af de beføjelser, der er tillagt ved lov af Oireachtas. En minister i regeringen (eller i en lokal myndighed) kan kun udstede en sådan lovgivning inden for de parametre og rammer, som Oireachtas fastsætter.

Den dømmende magt udøves af domstolene i medfør af forfatningens art. 34 og visse love, primært lov om domstolene (oprettelse og sammensætning) fra 1961 og lov om domstolene (supplerende bestemmelser) fra 1961 som ændret. Retspraksis er dommerskabt ret og afgørelser, der fortolker og udvikler retspraksis og fortolker lovgivningen.

Regelhierarki

Forfatningen er landets grundlæggende retskilde, og den er kun underlagt kravene i den europæiske lovgivning. Den har forrang frem for andre underordnede retskilder, herunder common law. Alle regler, der udledes af disse kilder er kun gyldige, hvis de er i overensstemmelse med forfatningen. En common law bestemmelse eller lovbestemmelse, der er i strid med en bestemmelse i forfatningen, er ugyldig og er derfor uden virkning. Forfatningens bestemmelser kan fortolkes af de højerestående domstole, men eventuelle ændringer af forfatningen kan kun gennemføres ved folkeafstemning.

Irland er en dualistisk stat. I henhold til forfatningens art. 29, stk. 6, har internationale aftaler retskraft i det omfang, Oireachtas (parlamentet) træffer bestemmelse herom. Dette betyder, at indgåede internationale traktater skal inkorporeres i national ret gennem lovgivning, før de er gyldige i landet. Undtagelsen er EU-ret, som i medfør af forfatningens art. 29 har retskraft i landet. Dette betyder, at alle retsforskrifter eller foranstaltninger, der er nødvendige som følge af medlemskabet af Den Europæiske Union, i princippet ikke kan miste deres gyldighed på grund af andre bestemmelser i forfatningen.

Den europæiske menneskerettighedskonventions bestemmelser har fået retsvirkning i Irland i henhold til European Convention on Human Rights Act 2003, der trådte i kraft den 31. december 2003. Konventionen udgør en del af den irske lovgivning, men kun i det omfang den ikke er i strid med forfatningen.

Institutionelle rammer

Institutioner med ansvar for at vedtage retsregler

Beslutningsprocedurer

Yderligere oplysninger om de vigtigste statslige institutioner findes på nedenstående websteder:

Juridiske databaser

Electronic Irish Statute Book (eISB)

eISB omfatter:

  • fuldt søgbart xhtml-format
  • love vedtaget af Oireachtas (parlamentet) 1922-2008
  • sekundær lovgivning (bekendtgørelser) 1922-2008
  • lovgivningsregister (1922-2005)
  • love vedtaget af Oireachtas (parlamentet) i 2009 og sekundær lovgivning (bekendtgørelser) er tilgængelige i pdf-format (ikkesøgbar).

Officielt websted for Oireachtas' kamre

Det officielle websted for Link åbner i nyt vindueOireachtas' kamre indeholder følgende:

Aktuel lovgivning

Webstedet giver adgang til de fulde tekster til love vedtaget af Oireachtas fra 1997 og frem til i dag. Lovgivningen offentliggøres på det sprog, den er vedtaget på, dvs. enten irsk eller engelsk eller begge, med en forpligtelse til at oversætte den til det andet officielle sprog. Irsk er det første officielle sprog. Se forfatningens art. 8 og art. 25, stk. 4, punkt 4.

En lovtekst findes som pdf-fil med links fra indholdsfortegnelsen til de relevante afsnit i loven.

Omkring 40 love vedtages hvert år. Teksten findes som html.

Lovforslag

Webstedet giver også adgang til lovforslag fra 1997 og frem til i dag. Dette omfatter:

  • den fulde originaltekst til lovforslag (herunder bemærkninger hertil)
  • ændrede udgaver af lovforslag (udarbejdet af et kammer eller et udvalg)
  • links til drøftelserne af lovforslag
  • en liste over ændringsforslag til lovforslag. Teksten til et lovforslag findes som pdf-fil med links fra indholdsfortegnelsen til de relevante afsnit.

Historisk lovgivning

Webstedet indeholder også love vedtaget af Oireachtas 1922-2002 (Achtanna an Oireachtais 1922-2002).

Der er gratis adgang til disse databaser.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueOplysninger om retssystemet, Link åbner i nyt vindueoplysninger om de statslige institutioner og forfatningen, Link åbner i nyt vinduekortfattet guide til lovgivningsprocessen, Link åbner i nyt vindueElectronic Statute Book


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 12/11/2018