Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liġi tal-Istat Membru - Irlanda

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: boa

Considera que esta tradução foi útil?

Din il-paġna tagħtik informazzjoni dwar is-sistema legali fl-Irlanda.


Ordni Legali

1 Strumenti Legali/Sorsi ta’ Liġi

1.1 Sorsi nazzjonali

Il-Kostituzzjoni tal-Irlanda (fil-lingwa Irlandiża, Buneacht na hÉireann), li daħlet fis-seħħ fl-29 ta’ Diċembru 1937, hija l-liġi fundamentali jew fundamentali fl-Istat. Hija tistabbilixxi l-istituzzjonijiet u l-apparat tal-Istat u tipprovdi għas-separazzjoni tripartitika tas-setgħat f’Eżekuttiv, Leġiżlattiv u Ġudizzjarju. Tiggarantixxi wkoll drittijiet fundamentali li jkunu ġew soġġetti għal interpretazzjoni u estensjoni rigorużi mill-qrati.

Il-leġiżlazzjoni primarja tikkonsisti f’Atti adottati mill-Oireachtas (il-Parlament), li jikkonsistu mill-President tal-Irlanda, is-Sanad Éireann (il-Kamra ta’ Fuq) u d-Dáil Éireann (il-Kamra ta’ Isfel). Il-leġiżlazzjoni primarja hija maqsuma fi: Atti biex tiġi emendata l-Kostituzzjoni, li għandhom jiġu aċċettati min-nies f’Referendum biex isiru effettivi; Atti Ġenerali Pubbliċi, li huma ta’ applikazzjoni ġenerali; u Atti Privati, li huma diretti lejn l-imġiba ta’ individwu jew grupp ta’ individwi partikolari.

Il-leġiżlazzjoni sekondarja hija mekkaniżmu li permezz tiegħu l-Oireachtas jista’ jiddelega setgħat leġiżlattivi lil Ministru ta’ Gvern jew ta’ awtorità partikolari. Is-setgħa li ssir leġiżlazzjoni delegata għandha tkun espressament ikkonferita mil-leġiżlazzjoni primarja u kundizzjonijiet stretti jirregolaw l-eżerċizzju tagħha — il-prinċipji u l-politiki li għandhom jiġu implimentati għandhom ikunu ddikjarati b’mod ċar u mhux ambigwu fl-att prinċipali u strettament segwiti mill-awtorità li tkun qed tagħmel il-leġiżlazzjoni sekondarja. L-istrumenti Statutorji huma l-aktar forma komuni ta’ leġiżlazzjoni sekondarja iżda jistgħu wkoll jieħdu l-forma ta’ Regolamenti, Ordnijiet, Regoli, Skemi jew liġijiet.

Bis-saħħa tal-Artikolu 50 tal-Kostituzzjoni, il-liġijiet ta’ qabel l-1922 dwar l-Irlanda (eż. Atti tar-Renju Unit tal-Parlament) u miżuri adottati mill-Istat Ħieles Irlandiż (1922–1937), li mhumiex inkonsistenti mal-Kostituzzjoni jibqgħu fis-seħħ. Ħafna mil-liġijiet ta’ qabel l-1922 li ma kellhom l-ebda rilevanza kontinwa għall-Irlanda ġew imħassra bl-Atti dwar ir-Reviżjoni tal-Liġi ta’ l-Istatut 2005–2012.

Is-sistema legali Irlandiża hija sistema ta’ liġi komuni u dan ifisser li liġi magħmula mill-bniedem hija sors importanti tal-liġi. Skont id-duttrina ta’ preċedent, jew stare decisis, qorti hija marbuta li ssegwi deċiżjonijiet f’każijiet preċedenti, b’mod partikolari deċiżjonijiet ta’ qrati superjuri. Madankollu, din hija politika u mhux regola li ma tistax tinbidel. Dan il-korp tal-liġi jinkludi regoli, prinċipji ġenerali, kanuni tal-kostruzzjoni u massimu. Id-duttrina ta’ stas decisis tagħmel distinzjoni bejn ir-ratio decidendi, il-parti li torbot ta’ deċiżjoni li għandha tiġi segwita, u obiter dictum, l-osservazzjonijiet magħmula minn imħallef f’kawża dwar kwistjonijiet li kienu preżenti, jew mhux materjali, fil-każ, jew li qamet b’tali mod li ma teħtieġx deċiżjoni. L-obiter dictum ma huwiex vinkolanti f’kawżi futuri, iżda jista’ jkun konvinċenti.

1.2 Id-dritt tal-Unjoni

Peress li l-Irlanda hija membru tal-Unjoni Ewropea (UE), il-liġi tal-UE hija parti importanti mill-ordni legali nazzjonali tal-Istat. L-obbligi tas-sħubija fl-UE jfissru li l-Kostituzzjoni u liġijiet nazzjonali oħra huma subordinati għal-liġi tal-UE kull meta l-Komunità għandha l-kompetenza. Emenda tal-Kostituzzjoni kienet meħtieġa biex l-Istat jiġi awtorizzat jissieħeb fl-UE u biex jiġi evitat kunflitt bejn id-dispożizzjonijiet tal-Kostituzzjoni u l-liġi tal-UE.

1.3 Sorsi Internazzjonali

L-Irlanda hija firmatarja ta’ ħafna Ftehimiet u Trattati Internazzjonali u hija membru ta’ ħafna Organizzazzjonijiet Internazzjonali. Il-Kostituzzjoni tipprovdi li l-Irlanda taċċetta l-prinċipji rikonoxxuti b’mod ġenerali tal-liġi internazzjonali li jirregolaw ir-relazzjonijiet bejn l-Istati.

L-Irlanda hija Stat dualist u sabiex ikollha pożizzjoni legali formali fi ħdan l-Istat, għall-kuntrarju ta’ bejn l-Istati, il-Ftehimiet Internazzjonali għandhom jiġu inkorporati fil-liġi domestika mill-Oireachtas.

L-Irlanda ilha firmatarja tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem sa mill-1953 u minn dakinhar, permezz tal-obbligi legali internazzjonali tal-Istat, iċ-ċittadini jistgħu joqogħdu fuq id-dispożizzjonijiet tagħha quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem. L-effett legali domestiku ġie mogħti lid-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni permezz tal-Att tal-2003 dwar il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem li inkorpora l-KEDB fil-liġi Irlandiża.

2 Sorsi oħra

Fin-nuqqas ta’ regoli legali formali, id-duttrina tista’ tissemma minn avukat matul kawża u minn qorti biex tasal għad-deċiżjoni tagħha. Għalkemm hemm dibattitu dwar jekk għandhiex tiġi applikata u l-influwenza tagħha f’dawn l-aħħar snin setgħet naqset, il-liġi naturali u d-drittijiet naturali ġew invokati mill-qrati fl-interpretazzjoni tal-Kostituzzjoni u fl-enumerazzjoni ta’ drittijiet kostituzzjonali mhux previsti speċifikament fit-test tal-Kostituzzjoni.

3 Ġerarkija ta’ Sorsi Legali

Il-Kostituzzjoni tinsab fil-quċċata tas-sistema legali tal-Irlanda. Il-leġiżlazzjoni, id-deċiżjonijiet u l-prattika governattivi u amministrattivi jistgħu jiġu riveduti kontra l-Kostituzzjoni għall-konformità.

Madankollu l-Kostituzzjoni tipprovdi li mhix se tinvalida xi atti jew miżuri li huma meħtieġa minħabba s-sħubija fl-UE. Dan huwa previst fl-Artikolu 29.4.6 tal-Kostituzzjoni. B’hekk il-liġi tal-UE tieħu preċedenza fuq il-liġijiet nazzjonali kollha, inkluża l-Kostituzzjoni. Minħabba l-fatt li l-liġi tal-UE tipprevedi li l-metodi ta’ implimentazzjoni tagħha għandhom jiġu determinati minn rekwiżiti proċedurali nazzjonali, l-istrumenti li jimplimentaw il-liġi tal-UE għandhom xorta waħda jkunu konformi mar-rekwiżiti Kostituzzjonali proċedurali.

L-att tal-2003 dwar il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem jippermetti lill-individwi li jiddependu fuq id-dispożizzjonijiet tal-KEDB quddiem il-Qrati Irlandiżi. Il-KEDB ġiet inkorporata fil-livell sub-kostituzzjonali u l-Kostituzzjoni żżomm is-supremazija. L-att jirrikjedi li l-qrati jinterpretaw u japplikaw id-dispożizzjonijiet nazzjonali, sa fejn ikun possibbli, bi qbil mal-preċetti li jinsabu fl-ECHR. Jekk il-leġiżlazzjoni domestika ma tkunx konformi mal-KEDB, toħroġ Dikjarazzjoni ta’ Konkompatibbiltà.

Il-qrati ddeċidew li l-prinċipji tad-dritt internazzjonali konswetudinarju jagħmlu parti mid-dritt nazzjonali skont l-Artikolu 29.3 tal-Kostituzzjoni, iżda biss sa fejn dawn ma jkunux f’kunflitt mal-Kostituzzjoni, mal-leġiżlazzjoni jew mal-liġi komuni. Ftehimiet Internazzjonali jistgħu jiġu ratifikati biss jekk ikunu skont il-Kostituzzjoni, inkella jkun meħtieġ referendum.

Il-leġiżlazzjoni tista’ tiġi sostitwita jew emendata b’leġiżlazzjoni sussegwenti. Il-leġiżlazzjoni sekondarja tista’ tiġi ssuperata mil-leġiżlazzjoni primarja, kif ukoll is-setgħa ta’ delegazzjoni li tagħmel leġiżlazzjoni sekondarja, iżda l-leġiżlazzjoni sekondarja ma tistax tipprevali fuq il-leġiżlazzjoni primarja. Il-qrati jistgħu jistabbilixxu leġiżlazzjoni minħabba li hija invalida wara li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet tal-Kostituzzjoni (leġiżlazzjoni ta’ wara l-1937) jew minħabba li din hija inkonsistenti mal-Kostituzzjoni (leġiżlazzjoni ta’ qabel l-1937).Hemm preżunzjoni li l-leġiżlazzjoni ta’ wara l-1937 hija konsistenti mal-Kostituzzjoni.

Id-deċiżjonijiet tal-qrati jistgħu jiġu sostitwiti minn regolamenti leġiżlattivi jew kostituzzjonali u minn deċiżjonijiet sussegwenti ta’ qrati ta’ grad ugwali jew ogħla.

4 Dħul fis-Seħħ ta’ Strumenti supranazzjonali

Il-Kostituzzjoni kif abbozzata oriġinarjament ma kinitx kompatibbli mal-liġi tal-Komunità Ewropea. Pereżempju, huwa ppreveda li l-Oireachtas kien l-uniku korp leġiżlattiv fl-Istat. Għal din ir-raġuni ddaħħlet dispożizzjoni fil-Kostituzzjoni li tipprovdi li mhijiex se tinvalida kwalunkwe liġi, att jew miżura meħtieġa minħabba s-sħubija fl-UE. Madankollu, ġie deċiż li jekk il-kamp ta’ applikazzjoni u l-objettivi għandhom jinbidlu, pereżempju, permezz ta’ Trattat ġdid, dan għandu jsir permezz ta’ referendum għall-poplu u, jekk jiġi aċċettat mill-poplu, ser tiddaħħal dispożizzjoni li tikkonferma li l-Istat jista’ jirratifika tali Trattat.

Jekk il-liġi tal-UE teħtieġ traspożizzjoni mill-Istat, din tiġi implimentata mil-leġiżlazzjoni primarja jew aktar normalment mill-Istrument Statutorju magħmul mill-Gvern jew minn Ministru tal-Gvern.

Skont il-Kostituzzjoni, il-ftehimiet internazzjonali se jsiru parti mil-liġi domestika jekk jiġi determinat hekk mill-Oireachtas. Normalment dan isir permezz ta’ Att u eżempju ta’ dan huwa l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem. 2003. fejn il-Konvenzjoni ġiet inkorporata fil-liġi domestika, bir-riżultat li l-individwi jistgħu joqogħdu fuq id-dispożizzjonijiet tagħha quddiem il-qrati domestiċi.

5 Awtoritajiet li għandhom is-setgħa li jadottaw regoli legali

Il-Kostituzzjoni tipprovdi li l-Oireachtas, li huwa magħmul mid-Dáil (il-Kamra ta’ Isfel) u minn Seanad (Upper House) u l-President, għandu “s-setgħa esklussiva li jagħmel il-liġijiet għall-Istat” soġġett għall-obbligi tas-sħubija tal-Komunità kif previst fil-Kostituzzjoni. Il-leġislazzjoni proposta fil-forma ta’ Abbozz għandha tiġi ffirmata f’liġi mill-President sabiex tidħol fis-seħħ u jekk il-President ikun f’dubju dwar il-kostituzzjonalità tal-Billazzjoni tal-leġislazzjoni proposta huwa jista’ jlaqqa’ lill-kunsill tal-istat, u jekk meħtieġ jirreferi l-Billit lill-Qorti Suprema biex jiġi stabbilit skont l-Artikolu 26 tal-Kostituzzjoni. .

Kif imsemmi hawn fuq, l-Oireachtas jista’ jiddelega s-setgħa li ssir leġiżlazzjoni lil Ministru tal-Gvern jew awtorità oħra u din is-setgħa hija strettament ċirkoskritta mill-istrument ta’ delega. Id-Direttivi tal-UE normalment jiġu implimentati permezz tal-Istrument Statutorju magħmul minn Ministru. Is-setgħa ta’ leġiżlazzjoni tista’ tkun iddelegata lil diversi korpi, bħal Ministri tal-Gvern, bordijiet statutorji, korpi semi-statali, korpi regolatorji, korpi esperti u awtoritajiet lokali.

Skont il-Kostituzzjoni, il-Gvern huwa responsabbli mit-twettiq ta’ relazzjonijiet esterni u jista’ jiffirma Trattati u Ftehimiet Internazzjonali u jingħaqad ma’ organizzazzjonijiet Internazzjonali soġġetti għal rekwiżiti kostituzzjonali.

Skont is-sistema legali komuni, il-liġi hija vinkolanti.

6 Proċess ta’ adozzjoni ta’ regoli ta’ dritt

6.1 Kostituzzjoni

L-ewwel stadju biex issir emenda għall-Kostituzzjoni, skont l-Artikolu 46, huwa li jingħata bidu għal Abbozz fid-Dáil. Dan l-abbozz ta’ liġi jrid jgħaddi miż-żewġ Kmamar tal-Oireachtas u mbagħad irid jiġi sottomess f’referendum lin-nies għad-dikjarazzjoni jew ir-rifjut tagħhom. Il-proposta se titqies li ġiet approvata mill-poplu jekk il-maġġoranza tal-voti mitfugħa tkun favur l-adozzjoni tagħha fil-liġi.Proposta għal referendum li ma għandhiex temenda l-Kostituzzjoni se tintuża għal veto fejn il-maġġoranza tal-voti huma kontra l-proposta u l-voti mitfugħa kontra l-proposta jammontaw għal mhux inqas minn terz tal-votanti fir-reġistru. L-abbozz għandu jkun espress bħala “Att li jemenda l-Kostituzzjoni” u m’għandux ikun fih kwalunkwe proposta oħra. Jekk tiġi approvata mill-poplu, il-President għandu jiffirma l-Abbozz u “għandu jkun ippromulgat debitament mill-President bħala liġi.”

6.2 Proċedura leġiżlattiva

L-ewwel pass biex issir il-leġiżlazzjoni primarja normalment ikun għal Abbozz li għandu jinbeda f’kull dar tal-Oireachtas. Kull Abbozz li beda fid-Dáil għandu jintbagħat lill-Seanaad għall-konsiderazzjoni u jistgħu jsiru emendi li d-Dáil huwa obbligat jikkunsidra. Madankollu, jekk Abbozz ikun inbeda u ġie mgħoddi mis-Sananad, u sussegwentement jiġi emendat mid-Dáil, dan jitqies li jkun ġie mibdi mid-Dáil u għandu jerġa’ lura għas-Sanaad għall-konsiderazzjoni.

Qabel ma jiġi ppromulgat Abbozz, din trid tiġi approvata miż-żewġ Kmamar tal-Oireachtas u trid tiġi ffirmata mill-President f’liġi. Matul il-passaġġ leġiżlattiv tiegħu, Abbozz jista’ jkun soġġett għal emendi fid-Dáil u s-Seanad. Madankollu, il-Kostituzzjoni tikkonsolida s-supremazija tal-poplu elett b’mod popolari; L-Artikolu 23 jipprovdi li fejn is-Seanad irrifjutat jew emendat Abbozz li jmur kontra x-xewqat tad-Dáil, hija miftuħa għad-Dáil sabiex tgħaddi minn riżoluzzjoni fi żmien 180 jum billi l-Abbozz ta’ Liġi jkun għadda miż-żewġ partijiet. Seanaad għandu s-setgħa li jdewwem Abbozz sa massimu ta’ 90 jum iżda ma għandux is-setgħa li jimpedixxi li dan isir Att jew li jbiddel dan l-Att ħlief jekk id-Dáil jaqbel.

Il-maġġoranza l-kbira tal-Bills inbdew f’Dáil Eireann minn Ministru tal-Gvern.

Kambjali ta’ Flus (eż. Als li jittrattaw l-impożizzjoni, it-tħassir, ir-remissjoni jew it-tibdil jew ir-regolamentazzjoni tat-tassazzjoni u l-Bills li jinvolvu ħlas fuq fondi pubbliċi) jistgħu jinbdew u jiġu mgħoddija mid-Dáil Éireann. Dan it-tip ta’ Abbozz intbagħat lis-Seanad għal “rakkomandazzjonijiet”.

L-aħħar pass fil-proċedura leġiżlattiva huwa li l-President jiffirma l-Bill fil-liġi. Il-President jista’, wara konsultazzjoni mal-Kunsill tal-Istat, jirreferi Abbozz, jew sezzjoni partikolari ta’ Abbozz, lill-Qorti Suprema għad-determinazzjoni tal-kostituzzjonalità. Din hija magħrufa bħala l-Artikolu 26 ta’ Referenza. Ladarba l-Qorti Suprema tiddeċiedi li l-Abbozz huwa kostituzzjonali, ma tistax terġa’ tiġi kkontestata fuq bażi kostituzzjonali fil-qrati u l-President huwa meħtieġ jiffirmaha fil-liġi. Jekk jiġi stabbilit li l-Abbozz huwa sens tal-Kostituzzjoni, il-President għandu jirrifjuta li jiffirmah f’liġi.

6.3 Leġiżlazzjoni Sekondarja

Huwa previst komunement fl-istatut tal-ġenituri li l-leġiżlazzjoni delegata li jawtorizza tista’ tiġi annullata jew approvata mill-Oireachtas. Dawn id-dispożizzjonijiet ġeneralment jipprovdu li l-istrumenti jkunu “stabbiliti qabel” jew kemm il-Kmamar tal-Oireachtas jew it-tnejn li huma, li jistgħu jannullawha fi żmien perjodu ta’ żmien iddikjarat. Il-leġiżlazzjoni sekondarja kollha li timplimenta l-miżuri tal-UE hija soġġetta għal dan il-mekkaniżmu ta’ annullament. Wara l-promulgazzjoni, ċerti strumenti statutorji jridu jiġu depożitati f’libreriji magħżula u għandu jiġi ppubblikat avviż dwar il-promulgazzjoni tagħhom fil-gazzetta tal-Istat Irlandiż uffiċjali Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIris Oifigiúil.

6.4 Id-dritt internazzjonali

Il-Gvern jista’ jiffirma Trattati jew Ftehimiet Internazzjonali jew jingħaqad ma’ Organizzazzjonijiet Internazzjonali, madankollu, ġie deċiż li l-gvern ma jistax jagħmel dan kieku kellu jġib is-setgħa esklużiva li jfassal il-liġi li tingħata lill-Oireachtas jew b’xi mod ieħor jikser il-Kostituzzjoni. Għal din ir-raġuni, il-qrati qiesu li t-Trattati jbiddlu l-kamp ta’ applikazzjoni u l-objettivi tal-Unjoni Ewropea ma jistgħux jiġu indirizzati mill-Gvern sakemm ma jkunux aċċettati mill-poplu f’referendum kostituzzjonali.

7 Dħul fis-seħħ jew regoli nazzjonali

L-emendi għall-Kostituzzjoni jidħlu fis-seħħ wara li jkunu ġew aċċettati mill-poplu u l-Abbozz li jipproponi l-emenda ġie ffirmat mill-President.

A Abbozz isir liġi fil-jum li jiġi ffirmat mill-President u jidħol fis-seħħ dakinhar sakemm ma jiġix previst mod ieħor fl-Att. Normalment il-President ma jiffirmax Abbozz ta’ Liġi qabel is-5 jum jew aktar tard mill-7 jum wara li jkun ġie ppreżentat. Att jista’ jispeċifika d-data minn meta għandu jidħol fis-seħħ jew jista’ jipprovdi li Ministru jista’ jagħmel “ordni ta’ bidu” (leġiżlazzjoni sekondarja) biex idaħħal fis-seħħ l-Att, jew parti mill-Att. Il-President huwa obbligat li jippromulga Abbozz b’pubblikazzjoni ta’ avviż f’Iris Oifigiúil li tiddikjara li dan sar liġi.

Il-leġiżlazzjoni sekondarja se tispeċifika d-data li fiha se tibda titħaddem.

Id-deċiżjonijiet tal-Qorti ġeneralment ikollhom forza mill-jum li fih ikunu saru.

8 Mezzi ta’ riżoluzzjoni ta’ konflitti bejn sorsi legali differenti

Huma l-qrati li għandhom jiddeterminaw kwalunkwe kunflitt bejn regoli jew sorsi legali differenti.

Bla ħsara għall-pożizzjoni superjuri tad-dritt tal-UE, il-Kostituzzjoni hija l-liġi fundamentali tal-Istat u tieħu preċedenza f’kull kunflitt ma’ liġijiet oħra. Skont l-Artikolu 34 tal-Kostituzzjoni, l-individwi jistgħu jikkontestaw il-validità kostituzzjonali tal-leġiżlazzjoni quddiem il-High Court. Tali deċiżjoni tista’ tiġi appellata quddiem il-Qorti Suprema. L-individwi jistgħu jiddikjaraw ukoll li d-drittijiet kostituzzjonali jew il-proċedura kostituzzjonali tagħhom ikunu nkisru bl-azzjonijiet tal-Istat.

Huwa preżunt li l-leġiżlazzjoni li saret wara l-adozzjoni tal-Kostituzzjoni tal-1937 hija skont il-Kostituzzjoni sakemm ikun stabbilit il-kuntrarju.

Jista’ jkun hemm ċirkustanzi fejn id-dispożizzjonijiet tal-Kostituzzjoni, b’mod partikolari d-dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet fundamentali, jistgħu jkunu f’kunflitt sa ċertu punt. Il-qrati użaw diversi mekkaniżmi biex jieħdu deċiżjonijiet f’dawn il-każijiet inkluż l-interpretazzjoni litterali jew grammatikali, l-approċċ storiku, l-approċċ bi skop jew armonjuż, id-duttrina tal-proporzjonalità, l-approċċ tal-ġerarkija tad-drittijiet u l-impenn lejn il-liġi naturali u l-approċċ tad-drittijiet naturali.

Kien hemm każijiet fejn, b’konsegwenza ta’ determinazzjoni kostituzzjonali mhux popolari jew ta’ interpretazzjoni mill-Qrati, sar referendum biex tiġi emendata l-Kostituzzjoni.

Jekk individwu jiddikjara li d-drittijiet tiegħu jew tagħha skont il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem ġew miksura mil-leġiżlazzjoni, huwa jista’ jitlob Dikjarazzjoni ta’ Inkompatibbiltà mill-qrati.

Il-liġi tal-UE tgawdi minn immunità kostituzzjonali peress li l-Kostituzzjoni tipprovdi li mhi se tinvalida l-ebda att jew miżura meħtieġa minħabba s-sħubija, għalkemm il-mezzi biex jiġu implimentati dawn l-atti jew miżuri jridu jirrispettaw il-Kostituzzjoni.

Minbarra l-kwistjonijiet kostituzzjonali, il-validità ta’ leġiżlazzjoni ddelegata se tiġi ġġudikata permezz tal-konformità tagħha ma’ l-istatut prinċipali tagħha.

Aktar informazzjoni dwar is-sistema legali Irlandiża, il-leġiżlazzjoni u l-Kostituzzjoni tista’ tinstab fis-siti li ġejjin:

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.taoiseach.ie/

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida http://www.courts.ie/Judgments.nsf/Webpages/HomePage?OpenDocument

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.irishstatutebook.ie

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.bailii.org/


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 23/10/2019