Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liġi tal-Istat Membru - Lussemburgu

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: aceptable

¿Le ha resultado útil?

F’din it-taqsima ssib ħarsa ġenerali tas-sorsi differenti tal-liġi fil-Lussemburgu.


Sorsi tal-liġi

Sorsi internazzjonali tal-liġi

Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu huwa marbut minn trattati internazzjonali, multilaterali jew bilaterali. Minbarra l-obbligi li dawn l-impenji jimponu fuq l-Istat tal-Lussemburgu fir-relazzjonijiet tiegħu ma’ Stati oħra, uħud minn dawn it-trattati huma sors ta’ drittijiet għall-individwi (eż. iċ-ċittadini tal-UE jistgħu jiddependu direttament fuq il-libertà ta’ moviment abbażi tat-trattati Ewropej.

Konvenzjonijiet internazzjonali

Dawn huma trattati u ftehimiet internazzjonali bejn il-Gran Dukat tal-Lussemburgu u l-Istati barranin. Eżempji jinkludu l-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali, iffirmata f’Ruma fl-4 ta’ Novembru 1950 jew it-Trattat Beyux iffirmat f’The Hague fl-3 ta’ Frar 1958 u fil-17 ta’ Ġunju 2008 rispettivament u li jorbot il-Belġju, il-Pajjiżi l-Baxxi u l-Lussemburgu.

Il-liġi Komunitarja

Il-liġi Komunitarja fiha t-Trattati Ewropej u r-regoli ta’ leġiżlazzjoni sekondarja li jinsabu f’atti adottati mill-istituzzjonijiet tal-Komunità Ewropea u tal-Unjoni Ewropea: Direttivi, deċiżjonijiet, regolamenti, opinjonijiet u rakkomandazzjonijiet.

Sorsi nazzjonali tal-liġi

Regoli tal-valur kostituzzjonali

Il-Kostituzzjoni tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu ġiet ippromulgata fl-17 ta’ Ottubru 1868. Is-sistema kostituzzjonali stabbilita fl-1868 tixbah ħafna s-sistema tal-Kostituzzjoni Belġjana tal-1831. Minkejja bosta differenzi fid-dettall, l-Artikoli tal-liġi kostituzzjonali Belġjana jistgħu jiġu kkonsultati mingħajr riżervi fir-rigward tal-prinċipji ġenerali. Minkejja d-diversi reviżjonijiet kostituzzjonali li saru minn meta ġiet promulgata, il-Kostituzzjoni preżenti fil-biċċa l-kbira tikkorrispondi għat-test stabbilit fl-1868.

Il-Kostituzzjoni tal-Lussemburgu hija Kostituzzjoni tat-tip riġidu, jiġifieri l-emenda tagħha teħtieġ l-osservazzjoni ta’ proċedura speċjali li hija aktar kumplessa mill-proċedura leġiżlattiva ordinarja. Reviżjoni tal-Kostituzzjoni teħtieġ żewġ voti suċċessivi tal-Kamra tad-Deputati (Parlament) b’maġġoranza ta’ mill-inqas żewġ terzi tal-voti tal-Membri tal-Kamra tad-Deputati, billi mhumiex permessi voti bi prokura. Intervall ta’ mill-inqas tliet xhur għandu jissepara ż-żewġ voti.

Jekk, matul ix-xahrejn ta’ wara l-ewwel vot, aktar minn kwart tal-membri tal-Kamra tad-Deputati jew 25 000 votant hekk jitolbu, it-test adottat fl-ewwel qari mill-Kamra tad-Deputati għandu jiġi sottomess għal referendum. Imbagħad, ma għandu jkun hemm l-ebda tieni vot u r-reviżjoni għandha tiġi adottata biss jekk tikseb il-maġġoranza tal-voti validi mitfugħa.

Ir-regoli tal-valur leġiżlattiv

Il-liġi hija definita bħala l-istandard mgħoddi mill-Kamra tad-Deputati promulgat mill-Gran Duka. Barra minn hekk, il-leġiżlatur Lussemburgiż innifsu jiddeċiedi fuq il-linji gwida li huwa għandu l-intenzjoni li jagħti lill-liġi amministrattiva, ħlief meta dispożizzjoni kostituzzjonali jew regola tad-dritt internazzjonali tillimita l-libertà tagħha.

Ir-regoli tal-valur regolatorju

Huwa ċar li l-liġi ma tistax tirregola l-kwistjonijiet kollha anki fl-aħħar dettall. Barra minn hekk, l-użu tal-proċedura leġiżlattiva relattivament komplikata mhuwiex dejjem xieraq, pereżempju f’każ ta’ leġiżlar fi kwistjoni fejn l-istandard jeħtieġ li jiġi emendat ta’ spiss.

Dan huwa l-każ fejn jiġi adottat ir-Regolament tal-Gran Dukat, li huwa r-regola ta’ implimentazzjoni tal-liġi. Fil-fatt, il-Kostituzzjoni tal-Lussemburgu tagħti struzzjonijiet lill-Gran Duka tal-Missjoni sabiex “jagħmel (jagħmel) ir-regolamenti u d-digrieti neċessarji għall-eżekuzzjoni tal-liġijiet”.

X’inhuma, jekk hemm, sorsi oħra ta’ liġi u x’inhu l-valur tagħhom?

Il-ġurisprudenza

L-ammissjoni tal-ġurisprudenza bħala wieħed mis-sorsi ta’ liġi ma hijiex mingħajr diffikultà. Il-liġi tal-Lussemburgu fil-fatt ma tafx “ir-regola tal-preċedent” applikata f’sistemi legali Anglo-Sassoni u l-imħallfin ġeneralment mhumiex marbuta minn deċiżjonijiet ġudizzjarji f’każijiet oħra, anki pjuttost komparabbli. Barra minn hekk, huwa pprojbit li l-imħallfin jagħtu l-opinjoni tagħhom permezz ta’ dispożizzjoni ġenerali u għalhekk il-ġudizzju tagħhom għandu jkun limitat għall-każ speċifiku quddiemu.

Madankollu, fil-prattika, il-produzzjoni ta’ ġurisprudenza f’każ komparabbli għandha impatt innegabbli f’każ partikolari. Barra minn hekk, meta test jista’ jiġi interpretat b’mod li jista’ jiġi interpretat, il-kompetenza ta’ dan tal-aħħar hija mingħajr dubju iktar importanti, peress li hija tista’ tifforma l-liġi billi tinterpretaha.

  • Ġurisprudenza internazzjonali

Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu jirrikonoxxi l-awtorità diretta ta’ għadd ta’ qrati internazzjonali, inkluża l-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem fi Strasburgu.

  • Il-ġurisprudenza Ewropea

Skont l-Artikolu 267 TFUE, il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea torbot lill-qrati nazzjonali permezz ta’ rinviju għal deċiżjoni preliminari li jippermetti lill-qrati nazzjonali, qabel ma jieħdu deċiżjoni, li jitolbu lill-Qorti tal-Ġustizzja ssolvi l-problemi mqajma mill-applikazzjoni tad-dritt Komunitarju li l-individwi jistgħu jinvokaw quddiemhom.

  • Il-ġurisprudenza nazzjonali

Bħala regola ġenerali, deċiżjonijiet ġudizzjarji maħruġa fl-aħħar ta’ proċedimenti ċivili u kummerċjali għandhom biss il-forza ta’ res judicata: dawn id-deċiżjonijiet jorbtu lill-partijiet fit-tilwima, iżda ma jbiddlux l-arranġament tal-liġi.

Dan jgħodd ukoll għall-parti l-kbira tad-deċiżjonijiet meħuda mill-qrati amministrattivi. Bħala eċċezzjoni, meta l-Qorti Ġenerali jew il-Qorti Amministrattiva tiġi invokata b’rikors kontra att regolatorju, sentenza jew sentenza għandha tkun ta’ applikazzjoni ġenerali u għandha tiġi ppubblikata fil-Mémorial, il-Ġurnal Uffiċjali tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu.

Is-sentenzi mogħtija mill-Qorti Kostituzzjonali għandhom ukoll applikazzjoni ġenerali u huma ppubblikati fil-Mémorial.

Il-prinċipji ġenerali tad-dritt

Ir-regoli stabbiliti mill-ġurisprudenza jinkludu, b’mod partikolari, il-kategorija ta’ prinċipji ġenerali tad-dritt, li huma ddefiniti bħala “regoli ta’ dritt li jorbtu lill-amministrazzjoni u li l-eżistenza tagħhom hija affermata mill-qrati bħala qorti”.

Il-ġerarkija tan-normi

Skont il-liġi nazzjonali, is-sorsi tal-liġi huma prijoritizzati. Il-Kostituzzjoni hija s-sors ta’ l-ogħla dazju, segwit mil-liġi u r-regolamenti.

Fin-nuqqas ta’ kwalunkwe dispożizzjoni kostituzzjonali, il-pożizzjoni tad-dritt Lussemburgiż dwar ir-relazzjoni bejn id-dritt internazzjonali u d-dritt nazzjonali tirriżulta esklużivament mill-ġurisprudenza.

Il-ġurisprudenza Lussemburgiża dwar dan il-punt ġiet żviluppata sa mill-bidu tas-snin 1950 mill-bidu nett, meta l-Cour de cassation l-ewwel nett u sussegwentement il-Kunsill tal-Istat itemmu l-pożizzjoni li kienet diġà ddeċidiet li kien impossibbli li ssir reviżjoni, mill-Qorti tal-Ġustizzja, tal-konformità ta’ liġijiet ma’ trattati internazzjonali minħabba s-separazzjoni tas-setgħat.

Skont id-deċiżjoni ta’ referenza tal-Kunsill tal-Istat tal-1951, “trattat internazzjonali inkorporat fil-liġi interna minn liġi ta’ approvazzjoni huwa liġi ta’ standard ogħla li għandha oriġini aktar mir-rieda ta’ korp intern. Minn dan isegwi li, fil-każ ta’ kunflitt bejn id-dispożizzjonijiet ta’ trattat internazzjonali u dawk ta’ liġi nazzjonali sussegwenti, id-dritt internazzjonali għandu jipprevali fuq id-dritt nazzjonali” (Conseil d’Etat, 28 ta’ Lulju 1951, Pas. lux., p. 263).

Il-formulazzjoni ta’ dik id-deċiżjoni hija, naturalment, wiesgħa ħafna, peress li s-sentenza ma tagħmel l-ebda distinzjoni li l-istandard internazzjonali jieħu preċedenza fuq ir-rieda ta’ kwalunkwe korp intern. Madankollu, il-qrati tal-Lussemburgu qatt ma ddeċidew b’mod espliċitu favur is-supremazija tal-istandards internazzjonali dwar il-kostituzzjoni.

Għandu jiġi nnotat, madankollu, li fir-reviżjoni tal-1956 ta’ abbozz ta’ test tal-Gvern li ppreveda li “r-regoli tad-dritt internazzjonali jiffurmaw parti mill-ordni legali nazzjonali. Għandhom jieħdu preċedenza fuq il-liġijiet u dispożizzjonijiet nazzjonali oħra.” Il-kummentarju dwar l-artikoli għamilha ċara li dawn tal-aħħar kellhom jinkludu dispożizzjonijiet kostituzzjonali.

Madankollu, il-Kunsill tal-Istat impliċitament aċċetta din il-prijorità f’opinjoni tat-26 ta’ Mejju 1992 dwar l-abbozz ta’ liġi dwar l-approvazzjoni tat-Trattat UE. Fil-fatt, hija tippreċiża li “għandu jitfakkar li, skont ir-regola tal-ġerarkija tar-regoli, id-dritt internazzjonali jipprevali fuq id-dritt nazzjonali u li, f’każ ta’ kunflitt, il-liġi nazzjonali favur it-Trattat ma hijiex eżerċitata mill-qrati. Peress li huwa importanti li tiġi evitata kontradizzjoni bejn il-liġi nazzjonali u l-liġi internazzjonali tagħna, il-Conseil d’Etat jinsisti li r-rieżami kostituzzjonali rilevanti għandu jseħħ fi żmien il-perjodu utli biex tiġi evitata tali sitwazzjoni ta’ inkompatibbiltà.” Għaldaqstant, jidher li l-Gran Dukat tal-Lussemburgu huwa responsabbli għal mogħdija riżoluttiva b’determinazzjoni.

Dan huwa mingħajr dubju konsegwenza teknika tan-nuqqas ta’ reviżjoni tal-kostituzzjonalità tal-liġijiet fil-Lussemburgu. Il-Qorti Kostituzzjonali tivverifika l-konformità tal-liġijiet mal-Kostituzzjoni. ma tistax issir referenza għal mistoqsija dwar il-konformità mal-Kostituzzjoni ta’ liġi li tapprova trattat internazzjonali.

Fl-ordinament ġuridiku tal-Lussemburgu, il-liġijiet li jmorru kontra l-kostituzzjoni jistgħu jiġu ddikjarati mhux kostituzzjonali mill-Qorti Kostituzzjonali. Din il-Qorti tista’ tiġi invokata minn qorti ġudizzjarja jew amministrattiva fil-Lussemburgu meta, fil-kuntest ta’ proċedura quddiem dik il-qorti, titqajjem il-kwistjoni ta’ kostituzzjonalità. Konsultazzjoni diretta mhijiex possibbli.

Rikors għal annullament huwa wkoll possibbli kontra atti regolatorji illegali quddiem il-qorti amministrattiva bil-possibbiltà ta’ appell lill-Qorti Amministrattiva. Madankollu, dan ir-rikors huwa ammissibbli biss fi żmien tliet xhur mid-data tal-pubblikazzjoni tar-regolament. Jekk, wara l-iskadenza ta’ dak il-perijodu, il-legalità ta’ att regolatorju tiġi diskussa quddiem qorti ġudizzjarja jew amministrattiva, dik il-qorti żżomm il-possibbiltà li tinjora t-test leġiżlattiv favur il-liġi, iżda, b’differenza mill-azzjoni diretta possibbli fi żmien tliet xhur mill-pubblikazzjoni, dik id-deċiżjoni ma jkollhiex l-awtorità ta’ awtorità ġenerali.

Arranġamenti għall- “dħul fis-seħħ fit-territorju nazzjonali ta’ regoli li jinsabu fi strumenti supranazzjonali

Konvenzjonijiet internazzjonali

Il-Kostituzzjoni tal-Lussemburgu hija partikolarment qasira meta tirregola l-proċedura għall-approvazzjoni tat-trattati internazzjonali, peress li din tistabbilixxi biss li “it-Trattati m’għandhomx ikollhom effett qabel ma tkun ġiet approvata bil-liġi u ppubblikata fil-forom stabbiliti għall-pubblikazzjoni tal-liġijiet”.

Il-Gran Dukat huwa pajjiż bi tradizzjoni monista. Fi kliem ieħor, huwa t-Trattat innifsu li japplika bl-istess mod bħal regola interna tal-Gran Dukat mingħajr ma jkun meħtieġ li tiġi trasposta f’forma jew oħra.

Għalhekk, il-kontenut tal-liġi ta’ approvazzjoni huwa qasir ħafna u ġeneralment jillimita ruħu għal artikolu wieħed, li skontu “huwa approvat” ta’ trattat partikolari. Din il-liġi ma għandhiex kontenut leġiżlattiv. L-approvazzjoni tapprova l-liġi tal-approvazzjoni, iżda ma tittrasponix; dan m’għandu l-ebda skop ħlief li jawtorizza lill-Gvern biex jirratifika t-Trattat.

Din il-liġi tgħaddi mill-Parlament skont il-proċedura ordinarja. Il-votazzjoni normalment issir b’maġġoranza assoluta, sakemm it-Trattat ma jkunx fih delega ta’ setgħat (ara hawn taħt). Sa mir-reviżjoni tal-1956, il-Kostituzzjoni tal-Lussemburgu fiha dispożizzjoni espressa li tippermetti li s-setgħat jiġu ddelegati lill-organizzazzjonijiet internazzjonali permezz ta’ trattat. L-Artikolu 49a tal-Kostituzzjoni jiddikjara li “l-eżerċizzju ta’ setgħat riżervati mill-Kostituzzjoni lill-fergħat leġiżlattivi, eżekuttivi u ġudizzjarji tal-Unjoni Ewropea jistgħu jiġu assenjati temporanjament lil istituzzjonijiet tad-dritt internazzjonali permezz ta’ trattat”. L-Artikolu 37(2) tal-Kostituzzjoni jipprovdi, madankollu, li tali trattati għandhom jiksbu l-approvazzjoni tal-Kamra tad-Deputati taħt kundizzjonijiet ta’ maġġoranza rinfurzata b’mod sinifikanti.

Sakemm ma jkunx espressament previst, il-vot ta’ liġi ta’ approvazzjoni m’għandux ikollu l-effett li jqiegħed trattat fis-seħħ fl-ordni interna tal-Lussemburgu. Il-liġi ta’ approvazzjoni hija prerekwiżit għad-dħul fis-seħħ tiegħu, iżda biss wara r-ratifika. Fil-Lussemburgu huwa wkoll ikkunsidrat li anke wara l-approvazzjoni mill-Kamra tad-Deputati, l-awtorità eżekuttiva żżomm id-diskrezzjoni tagħha li tirratifika t-test u li l-eżerċizzju ta’ din is-setgħa huwa barra mill-kontroll tal-imħallef.

Id-dħul fis-seħħ ta’ trattat skont il-liġi nazzjonali normalment huwa soġġett għal tliet kundizzjonijiet. (1) il-Gran Dukat ikun irratifika t-Trattat, (2) it-Trattat ikun fis-seħħ fuq livell internazzjonali u (3) it-test tat-Trattat ġie ppubblikat fl-intier tiegħu fil-Mémorial tal-Lussemburgu, bl-istess mod bħal liġi.

Għandu jiġi nnotat li l-pubblikazzjoni tat-Trattat (imposta mill-Artikolu 37 tal-Kostituzzjoni) hija rekwiżit separat mir-rekwiżit li tiġi ppubblikata l-liġi tat-Trattat. Huwa minnu li, fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, iż-żewġ kundizzjonijiet jiġu sodisfatti fl-istess ħin, jiġifieri, it-test tat-Trattat jiġi ppubblikat fil-Mémorial immedjatament wara dik tal-liġi. Madankollu, iż-żewġ atti mhumiex l-istess u l-pubblikazzjonijiet jistgħu jiġu separati peress li t-Trattat ma jagħmilx parti integrali mil-liġi ta’ l-approvazzjoni.

Standards Komunitarji

Il-Kostituzzjoni tal-Lussemburgu ma fihiex dispożizzjonijiet speċifiċi li jirregolaw it-traspożizzjoni fl-ordni domestika tal-Lussemburgu ta’ standards sekondarji Ewropej.

L-istrument normali għall-implimentazzjoni tad-direttivi Ewropej huwa l-liġi adottata mill-Kamra tad-Deputati f’konformità mal-maġġoranza ordinarja.

Filwaqt li huwa fil-prinċipju li d-direttivi Ewropej għandhom normalment jiġu trasposti fil-liġi Lussemburgiża permezz ta’ liġi, ma jkunx meħtieġ li jsir rikors għal-liġi formali meta d-direttiva tikkonċerna kwistjoni li tkun diġà rregolata mil-liġi tal-Lussemburgu. F’dak il-każ, it-traspożizzjoni tista’ ssir permezz ta’ Regolament Gran Dukali adottat abbażi tas-setgħa ġenerali li jiġu implementati l-liġijiet li l-Gvern jislet mill-Artikoli 33 u 36 tal-Kostituzzjoni. Imbagħad huwa formalment il-liġi tal-Lussemburgu li l-Gran Duka jeżmina, anke jekk il-kontenut tar-regolament huwa bbażat fir-realtà fuq id-Direttiva Ewropea.

L-użu tal-proċedura leġiżlattiva jista’ xorta waħda jiġi evitat meta s-suġġett armonizzat mid-Direttiva jkun is-suġġett ta’ liġi abilitanti li permezz tagħha l-Parlament jagħti lill-Gvern is-setgħa li jirriżolvi permezz ta’ regolamenti sempliċi ta’ kwistjonijiet li normalment jaqgħu taħt il-kompetenza tal-liġi.

Tali “liġijiet ta’ abilitazzjoni” huma adottati kull sena mill-Kamra tad-Deputati sa mill-1915 u għalhekk il-Gvern għandu setgħat regolatorji estensivi fl-oqsma ekonomiċi u finanzjarji li, anki fin-nuqqas ta’ referenza espressa għall-Ewropa, bla dubju kien jippermettilha li tittrasponi ħafna direttivi Ewropej.

Madankollu, it-traspożizzjoni tad-direttivi Ewropej issa hija rregolata minn liġi ta’ abilitazzjoni speċifika tas-9 ta’ Awwissu 1971, kif emendata b’liġi tas-8 ta’ Diċembru 1980, li l-għan tagħha huwa limitat għall-awtorizzazzjoni tal-gvern li jimplimenta u jippenalizza d-direttivi ekonomiċi, tekniċi, agrikoli, forestali, soċjali u tat-trasport tal-Komunità Ewropea. Permezz ta’ deroga mill-proċedura regolatorja ordinarja, ir-regolamenti Gran Dukali inkwistjoni jridu jkunu rċevew il-kunsens tal-kumitat parlamentari tal-Kamra tad-Deputati.

Il-proċedura għall-adozzjoni tar-regolamenti Gran-Dukali hija kkaratterizzata, bħall-proċedura leġiżlattiva, bl-obbligu tal-Gvern li jissottometti l-abbozz tat-test tiegħu għall-opinjoni tal-Conseil d’Etat u tal-Kmamar tal-Kummerċ. Madankollu, b’differenza mill-proċedura leġiżlattiva, il-proċedura regolatorja tippermetti lill-gvern sempliċement li jevita konsultazzjonijiet bħal dawn għar-raġuni li huwa urġenti li tiġi adottata l-miżura rakkomandata. Madankollu, dan tal-aħħar jiġi miċħud lill-Gvern meta jkun beħsiebu jittrasponi direttiva Ewropea permezz ta’ regolament Gran Dukali. Il-liġi tal-9 ta’ Awwissu 1971 tikkompleta l-proċedura regolatorja ordinarja billi timponi, minn naħa, konsultazzjoni obbligatorja tal-Kunsill tal-Istat u, min-naħa l-oħra, il-kunsens tal-kumitat parlamentari tal-Kamra tad-Deputati.

Fi kwalunkwe każ, it-test tar-Regolament Gran Dukali jiġi adottat fil-Kunsill tal-Ministri u mbagħad jiġi ffirmat mill-Ministru tar-rebbiegħa u jiġi ppreżentat lill-Gran Duka għall-promulgazzjoni. Ir-Regolament Gran Dukali ser jidħol fis-seħħ wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Mémorial.

Proċeduri biex jidħlu fis-seħħ regoli nazzjonali

Fil-Lussemburgu, il-liġijiet u r-regolamenti għandhom jidħlu fis-seħħ biss wara l-pubblikazzjoni fil-Gazzetta Uffiċjali tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu.

L-awtoritajiet kellhom l-intenzjoni li jadottaw regoli legali

Standards internazzjonali

Il-Kostituzzjoni tal-Lussemburgu tiddikjara li “il-Gran Duka huwa t-Trattati”. Madankollu, hija żżid li “it-Trattati ma għandhom l-ebda effett qabel ma jkunu ġew approvati bil-liġi u ppubblikati fil-forom stabbiliti għall-pubblikazzjoni tal-liġijiet”.

Ta’ min jinnota li l-approvazzjoni hija meħtieġa għat-trattati internazzjonali kollha, irrispettivament mill-iskop tagħhom, u li din l-approvazzjoni għandha tingħata fil-forma ta’ liġi. Dan tal-aħħar iddaħħal fl-1956 fuq talba espliċita tal-Kunsill tal-Istat, li kkunsidra li “tali kunsens għandu jsir fuq il-proċedura għat-tħejjija tal-liġi, peress li l-Kostituzzjoni tkopri biss dik il-proċedura unika li hija applikabbli għall-espressjonijiet kollha ta’ intenzjoni min-naħa tal-Kamra tad-Deputati f’kull aspett materjali”.

Standards nazzjonali

Fis-sistema leġiżlattiva tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, l-inizjattiva ta’ liġi tista’ tiġi Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamill-Kamra tad-Deputati jew Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamill-Gvern.

Id-dritt ta’ inizjattiva tal-Gvern huwa magħruf bħala “inizjattiva tal-gvern” u jitwettaq permezz tal-preżentazzjoni ta’ “abbozzi ta’ liġijiet”.

Id-dritt ta’ inizjattiva tal-Kamra tad-Deputati jissejjaħ “inizjattiva parlamentari” u jiġi eżerċitat permezz tal-preżentazzjoni ta’ “proposti għal leġiżlazzjoni”.

Dawk l-abbozzi jew proposti għal leġiżlazzjoni mbagħad jiġu sottomessi għal diversi opinjonijiet tal-korpi kkonċernati (kmamar professjonali), iżda fuq kollox għall-opinjoni Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida tal-Kunsill tal-Istat. Wara li jirċievi l-opinjoni tal-Kunsill tal-Istat, l-abbozz jew l-abbozz ta’ liġi jintbagħtu lura lill-Kamra tad-Deputati.

Il-proċess għall-adozzjoni ta’ dawn ir-regoli tal-liġi

Liġi Statutorja

Il-Kamra tad-Deputati hija Parlament wieħed.

Sabiex jiġu mmitigati r-riskji ta’ sistema monokamerali, il-kostitwent tal-Lussemburgu pprovda li kwalunkwe abbozz ta’ liġi għandu fil-prinċipju jkun soġġett għal żewġ voti, mill-inqas tliet xhur ‘l bogħod minn xulxin.

Madankollu, il-Kostituzzjoni tipprovdi li t-tieni vot jista’ jkun meħtieġ ukoll (ikkwalifikat bħala “tieni vot kostituzzjonali”) “jekk il-Kamra tad-Deputati, bi qbil mal-Kunsill tal-Istat, bilqiegħda f’sessjoni pubblika, tiddeċiedi mod ieħor”.

Il-Kunsill tal-Istat għandu rwol oriġinali ħafna hawnhekk, li huwa eqreb lejn ir-rwol tat-tieni awli leġiżlattivi fi Stati oħra (u b’mod partikolari r-rwol tal-House of Lords fl-Ingilterra). Din hija l-ewwel darba qabel id-dibattiti parlamentari. Il-Kostituzzjoni teħtieġ li l-opinjoni tal-Kunsill ta’ l-Istat tittieħed fir-rigward ta’ kull proġett jew proposta għal liġi. Il-Kunsill tal-Istat imbagħad jintervjeni għat-tieni darba wara l-ewwel vot fil-Kamra tad-Deputati biex jiddeċiedi, f’sessjoni pubblika, jekk jagħtix it-tieni vot jew le.

Fil-prattika, il-maġġoranza l-kbira tal-liġijiet huma għalhekk eżentati mit-tieni votazzjoni. Il-Kunsill tal-Istat adotta politika li skontha l-eżenzjoni tingħata fi kważi l-każijiet kollha, bis-sanzjoni ta’ rifjut tkun riżervata għall-aktar każijiet serji. Kwalunkwe ostakoli għal eżenzjoni ta’ spiss jiġu eliminati matul il-proċedura preliminari.

Għandu jiġi osservat ukoll li s-setgħa tal-Conseil d’Etat ma hijiex setgħa reali ta’ veto, li tkun diffiċli li tiġi rrikonċiljata mal-fatt li l-Conseil d’Etat huwa korp mhux elett. Il-membri tal-Kunsill tal-Istat jinħatru mill-Gran Duka. Fil-każ ta’ post tax-xogħol battal, is-sostituti għandhom jinħatru bħala sostituti, l-ewwel wieħed: direttament mill-Gran Duka, it-tieni: dwar lista ta’ tliet kandidati proposti mill-Kamra tad-Deputati u t-tielet: lista ta’ tliet kandidati proposti mill-Kunsill tal-Istat. Il-Kunsill tal-Istat jista’ jdewwem biss il-vot ta’ liġi ta’ xahrejn, u b’hekk jippermetti perijodu ulterjuri għal riflessjoni dwar il-leġislatur.

Il-Gran Duka mhuwiex biss fil-bidu tal-proċedura leġiżlattiva (għal abbozz ta’ leġiżlazzjoni), iżda wkoll wara l-votazzjoni finali dwar it-test tal-liġi mill-Kamra tad-Deputati. Il-Kostituzzjoni tal-Lussemburgu tipprovdi li “il-Gran Duka jippromulga l-liġijiet fi żmien tliet xhur mill-vot taċ-chamber”.

Regolamenti tal-Gran Dukat

Skont l-Artikolu 2 tal-Liġi tas-12 ta’ Lulju 1996 dwar ir-riforma tal-Kunsill tal-Istat, l-ebda abbozz ta’ regolament adottat għall-implimentazzjoni tal-liġijiet u t-trattati ma jista’ jiġi ppreżentat lill-Gran Duka sakemm il-Kunsill tal-Istat ta l-opinjoni tiegħu.

Madankollu, il-Gvern jista’ jidderoga minn din ir-regola ġenerali f’każijiet ta’ urġenza (li għandha tiġi vvalutata mill-Gran Duka abbażi ta’ rapport debitament sostanzjat mill-Prim Ministru) u għalhekk ma jitlobx li tintalab l-opinjoni tal-Korporazzjoni Għolja. L-użu ta’ tali proċedura ta’ emerġenza huwa, madankollu, meqjus limitat għal każijiet eċċezzjonali.

Barra minn hekk, jekk liġi tirrikjedi formalment li l-Kunsill tal-Istat jiġi riferut lill-Kunsill tal-Istat għall-opinjoni tiegħu dwar ir-regolamenti magħmula skont dik il-liġi, il-proċedura ta’ urġenza ma tistax tintuża taħt l-ebda ċirkostanza. Dan huwa minnu wkoll għal emendi għal abbozz ta’ regolament li għalih il-Korporazzjoni Għolja diġà ħarġet l-ewwel opinjoni.

Bħal fil-każ tal-liġijiet, il-Kunsill tal-Istat għandu jfassal l-opinjoni tiegħu dwar abbozzi ta’ regolamenti fil-forma ta’ rapport motivat li jinkludi kunsiderazzjonijiet ġenerali, reviżjoni tat-test tal-proġett u, fejn xieraq, kontroproġett.

L-eżami mill-Kunsill ta’ l-Istat għandu jkopri s-sustanza u l-forma ta’ l-abbozz tar-regoli u l-konformità ta’ dan ta’ l-aħħar ma’ Stat ta’ dritt superjuri.

Bażijiet tad-dejta tal-leġiżlazzjoni

Is-sit Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida Legilux huwa l-portal legali tal-Gvern tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu fuq l-Internet.

Huwa jippermetti l-aċċess għal-leġiżlazzjoni tal-Lussemburgu fil-forma ta’ test gross tal-Mémorial A jew fil-forma ta’ testi kkoordinati, li fil-parti l-kbira tagħhom jinsabu fil-Kodiċi u r-Rapporti ta’ Rapporti ta’ Leġiżlazzjoni.

Is-sit web huwa maqsum fi tliet oqsma ewlenin:

Irid isir xi ħlas biex jingħata aċċess għall-bażi tad-dejta?

Iva, l-aċċess għall-bażijiet tad-dejta huwa mingħajr ħlas.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaSit Legilux

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaGvern:

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Kamra tad-Deputati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Gvern

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Ġustizzja


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 22/10/2019