Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liġi tal-Istat Membru - Lussemburgu

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: közepes

Ön szerint használható ez a fordítás?

F’din it-taqsima ssib ħarsa ġenerali tas-sorsi differenti tal-liġi fil-Lussemburgu.


Sorsi tal-liġi

Sorsi internazzjonali tal-liġi

Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu huwa marbut minn trattati internazzjonali, multilaterali jew bilaterali. Minbarra l-obbligi li dawn l-impenji jimponu fuq l-Istat tal-Lussemburgu fir-relazzjonijiet tiegħu ma’ Stati oħra, uħud minn dawn it-trattati huma sors ta’ drittijiet għall-individwi (eż. iċ-ċittadini tal-UE jistgħu jiddependu direttament fuq il-libertà ta’ moviment abbażi tat-trattati Ewropej.

Konvenzjonijiet internazzjonali

Dawn huma trattati u ftehimiet internazzjonali bejn il-Gran Dukat tal-Lussemburgu u l-Istati barranin. Eżempji jinkludu l-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali, iffirmata f’Ruma fl-4 ta’ Novembru 1950 jew it-Trattat Beyux iffirmat f’The Hague fl-3 ta’ Frar 1958 u fil-17 ta’ Ġunju 2008 rispettivament u li jorbot il-Belġju, il-Pajjiżi l-Baxxi u l-Lussemburgu.

Il-liġi Komunitarja

Il-liġi Komunitarja fiha t-Trattati Ewropej u r-regoli ta’ leġiżlazzjoni sekondarja li jinsabu f’atti adottati mill-istituzzjonijiet tal-Komunità Ewropea u tal-Unjoni Ewropea: Direttivi, deċiżjonijiet, regolamenti, opinjonijiet u rakkomandazzjonijiet.

Sorsi nazzjonali tal-liġi

Regoli tal-valur kostituzzjonali

Il-Kostituzzjoni tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu ġiet ippromulgata fl-17 ta’ Ottubru 1868. Is-sistema kostituzzjonali stabbilita fl-1868 tixbah ħafna s-sistema tal-Kostituzzjoni Belġjana tal-1831. Minkejja bosta differenzi fid-dettall, l-Artikoli tal-liġi kostituzzjonali Belġjana jistgħu jiġu kkonsultati mingħajr riżervi fir-rigward tal-prinċipji ġenerali. Minkejja d-diversi reviżjonijiet kostituzzjonali li saru minn meta ġiet promulgata, il-Kostituzzjoni preżenti fil-biċċa l-kbira tikkorrispondi għat-test stabbilit fl-1868.

Il-Kostituzzjoni tal-Lussemburgu hija Kostituzzjoni tat-tip riġidu, jiġifieri l-emenda tagħha teħtieġ l-osservazzjoni ta’ proċedura speċjali li hija aktar kumplessa mill-proċedura leġiżlattiva ordinarja. Reviżjoni tal-Kostituzzjoni teħtieġ żewġ voti suċċessivi tal-Kamra tad-Deputati (Parlament) b’maġġoranza ta’ mill-inqas żewġ terzi tal-voti tal-Membri tal-Kamra tad-Deputati, billi mhumiex permessi voti bi prokura. Intervall ta’ mill-inqas tliet xhur għandu jissepara ż-żewġ voti.

Jekk, matul ix-xahrejn ta’ wara l-ewwel vot, aktar minn kwart tal-membri tal-Kamra tad-Deputati jew 25 000 votant hekk jitolbu, it-test adottat fl-ewwel qari mill-Kamra tad-Deputati għandu jiġi sottomess għal referendum. Imbagħad, ma għandu jkun hemm l-ebda tieni vot u r-reviżjoni għandha tiġi adottata biss jekk tikseb il-maġġoranza tal-voti validi mitfugħa.

Ir-regoli tal-valur leġiżlattiv

Il-liġi hija definita bħala l-istandard mgħoddi mill-Kamra tad-Deputati promulgat mill-Gran Duka. Barra minn hekk, il-leġiżlatur Lussemburgiż innifsu jiddeċiedi fuq il-linji gwida li huwa għandu l-intenzjoni li jagħti lill-liġi amministrattiva, ħlief meta dispożizzjoni kostituzzjonali jew regola tad-dritt internazzjonali tillimita l-libertà tagħha.

Ir-regoli tal-valur regolatorju

Huwa ċar li l-liġi ma tistax tirregola l-kwistjonijiet kollha anki fl-aħħar dettall. Barra minn hekk, l-użu tal-proċedura leġiżlattiva relattivament komplikata mhuwiex dejjem xieraq, pereżempju f’każ ta’ leġiżlar fi kwistjoni fejn l-istandard jeħtieġ li jiġi emendat ta’ spiss.

Dan huwa l-każ fejn jiġi adottat ir-Regolament tal-Gran Dukat, li huwa r-regola ta’ implimentazzjoni tal-liġi. Fil-fatt, il-Kostituzzjoni tal-Lussemburgu tagħti struzzjonijiet lill-Gran Duka tal-Missjoni sabiex “jagħmel (jagħmel) ir-regolamenti u d-digrieti neċessarji għall-eżekuzzjoni tal-liġijiet”.

X’inhuma, jekk hemm, sorsi oħra ta’ liġi u x’inhu l-valur tagħhom?

Il-ġurisprudenza

L-ammissjoni tal-ġurisprudenza bħala wieħed mis-sorsi ta’ liġi ma hijiex mingħajr diffikultà. Il-liġi tal-Lussemburgu fil-fatt ma tafx “ir-regola tal-preċedent” applikata f’sistemi legali Anglo-Sassoni u l-imħallfin ġeneralment mhumiex marbuta minn deċiżjonijiet ġudizzjarji f’każijiet oħra, anki pjuttost komparabbli. Barra minn hekk, huwa pprojbit li l-imħallfin jagħtu l-opinjoni tagħhom permezz ta’ dispożizzjoni ġenerali u għalhekk il-ġudizzju tagħhom għandu jkun limitat għall-każ speċifiku quddiemu.

Madankollu, fil-prattika, il-produzzjoni ta’ ġurisprudenza f’każ komparabbli għandha impatt innegabbli f’każ partikolari. Barra minn hekk, meta test jista’ jiġi interpretat b’mod li jista’ jiġi interpretat, il-kompetenza ta’ dan tal-aħħar hija mingħajr dubju iktar importanti, peress li hija tista’ tifforma l-liġi billi tinterpretaha.

  • Ġurisprudenza internazzjonali

Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu jirrikonoxxi l-awtorità diretta ta’ għadd ta’ qrati internazzjonali, inkluża l-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem fi Strasburgu.

  • Il-ġurisprudenza Ewropea

Skont l-Artikolu 267 TFUE, il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea torbot lill-qrati nazzjonali permezz ta’ rinviju għal deċiżjoni preliminari li jippermetti lill-qrati nazzjonali, qabel ma jieħdu deċiżjoni, li jitolbu lill-Qorti tal-Ġustizzja ssolvi l-problemi mqajma mill-applikazzjoni tad-dritt Komunitarju li l-individwi jistgħu jinvokaw quddiemhom.

  • Il-ġurisprudenza nazzjonali

Bħala regola ġenerali, deċiżjonijiet ġudizzjarji maħruġa fl-aħħar ta’ proċedimenti ċivili u kummerċjali għandhom biss il-forza ta’ res judicata: dawn id-deċiżjonijiet jorbtu lill-partijiet fit-tilwima, iżda ma jbiddlux l-arranġament tal-liġi.

Dan jgħodd ukoll għall-parti l-kbira tad-deċiżjonijiet meħuda mill-qrati amministrattivi. Bħala eċċezzjoni, meta l-Qorti Ġenerali jew il-Qorti Amministrattiva tiġi invokata b’rikors kontra att regolatorju, sentenza jew sentenza għandha tkun ta’ applikazzjoni ġenerali u għandha tiġi ppubblikata fil-Mémorial, il-Ġurnal Uffiċjali tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu.

Is-sentenzi mogħtija mill-Qorti Kostituzzjonali għandhom ukoll applikazzjoni ġenerali u huma ppubblikati fil-Mémorial.

Il-prinċipji ġenerali tad-dritt

Ir-regoli stabbiliti mill-ġurisprudenza jinkludu, b’mod partikolari, il-kategorija ta’ prinċipji ġenerali tad-dritt, li huma ddefiniti bħala “regoli ta’ dritt li jorbtu lill-amministrazzjoni u li l-eżistenza tagħhom hija affermata mill-qrati bħala qorti”.

Il-ġerarkija tan-normi

Skont il-liġi nazzjonali, is-sorsi tal-liġi huma prijoritizzati. Il-Kostituzzjoni hija s-sors ta’ l-ogħla dazju, segwit mil-liġi u r-regolamenti.

Fin-nuqqas ta’ kwalunkwe dispożizzjoni kostituzzjonali, il-pożizzjoni tad-dritt Lussemburgiż dwar ir-relazzjoni bejn id-dritt internazzjonali u d-dritt nazzjonali tirriżulta esklużivament mill-ġurisprudenza.

Il-ġurisprudenza Lussemburgiża dwar dan il-punt ġiet żviluppata sa mill-bidu tas-snin 1950 mill-bidu nett, meta l-Cour de cassation l-ewwel nett u sussegwentement il-Kunsill tal-Istat itemmu l-pożizzjoni li kienet diġà ddeċidiet li kien impossibbli li ssir reviżjoni, mill-Qorti tal-Ġustizzja, tal-konformità ta’ liġijiet ma’ trattati internazzjonali minħabba s-separazzjoni tas-setgħat.

Skont id-deċiżjoni ta’ referenza tal-Kunsill tal-Istat tal-1951, “trattat internazzjonali inkorporat fil-liġi interna minn liġi ta’ approvazzjoni huwa liġi ta’ standard ogħla li għandha oriġini aktar mir-rieda ta’ korp intern. Minn dan isegwi li, fil-każ ta’ kunflitt bejn id-dispożizzjonijiet ta’ trattat internazzjonali u dawk ta’ liġi nazzjonali sussegwenti, id-dritt internazzjonali għandu jipprevali fuq id-dritt nazzjonali” (Conseil d’Etat, 28 ta’ Lulju 1951, Pas. lux., p. 263).

Il-formulazzjoni ta’ dik id-deċiżjoni hija, naturalment, wiesgħa ħafna, peress li s-sentenza ma tagħmel l-ebda distinzjoni li l-istandard internazzjonali jieħu preċedenza fuq ir-rieda ta’ kwalunkwe korp intern. Madankollu, il-qrati tal-Lussemburgu qatt ma ddeċidew b’mod espliċitu favur is-supremazija tal-istandards internazzjonali dwar il-kostituzzjoni.

Għandu jiġi nnotat, madankollu, li fir-reviżjoni tal-1956 ta’ abbozz ta’ test tal-Gvern li ppreveda li “r-regoli tad-dritt internazzjonali jiffurmaw parti mill-ordni legali nazzjonali. Għandhom jieħdu preċedenza fuq il-liġijiet u dispożizzjonijiet nazzjonali oħra.” Il-kummentarju dwar l-artikoli għamilha ċara li dawn tal-aħħar kellhom jinkludu dispożizzjonijiet kostituzzjonali.

Madankollu, il-Kunsill tal-Istat impliċitament aċċetta din il-prijorità f’opinjoni tat-26 ta’ Mejju 1992 dwar l-abbozz ta’ liġi dwar l-approvazzjoni tat-Trattat UE. Fil-fatt, hija tippreċiża li “għandu jitfakkar li, skont ir-regola tal-ġerarkija tar-regoli, id-dritt internazzjonali jipprevali fuq id-dritt nazzjonali u li, f’każ ta’ kunflitt, il-liġi nazzjonali favur it-Trattat ma hijiex eżerċitata mill-qrati. Peress li huwa importanti li tiġi evitata kontradizzjoni bejn il-liġi nazzjonali u l-liġi internazzjonali tagħna, il-Conseil d’Etat jinsisti li r-rieżami kostituzzjonali rilevanti għandu jseħħ fi żmien il-perjodu utli biex tiġi evitata tali sitwazzjoni ta’ inkompatibbiltà.” Għaldaqstant, jidher li l-Gran Dukat tal-Lussemburgu huwa responsabbli għal mogħdija riżoluttiva b’determinazzjoni.

Dan huwa mingħajr dubju konsegwenza teknika tan-nuqqas ta’ reviżjoni tal-kostituzzjonalità tal-liġijiet fil-Lussemburgu. Il-Qorti Kostituzzjonali tivverifika l-konformità tal-liġijiet mal-Kostituzzjoni. ma tistax issir referenza għal mistoqsija dwar il-konformità mal-Kostituzzjoni ta’ liġi li tapprova trattat internazzjonali.

Fl-ordinament ġuridiku tal-Lussemburgu, il-liġijiet li jmorru kontra l-kostituzzjoni jistgħu jiġu ddikjarati mhux kostituzzjonali mill-Qorti Kostituzzjonali. Din il-Qorti tista’ tiġi invokata minn qorti ġudizzjarja jew amministrattiva fil-Lussemburgu meta, fil-kuntest ta’ proċedura quddiem dik il-qorti, titqajjem il-kwistjoni ta’ kostituzzjonalità. Konsultazzjoni diretta mhijiex possibbli.

Rikors għal annullament huwa wkoll possibbli kontra atti regolatorji illegali quddiem il-qorti amministrattiva bil-possibbiltà ta’ appell lill-Qorti Amministrattiva. Madankollu, dan ir-rikors huwa ammissibbli biss fi żmien tliet xhur mid-data tal-pubblikazzjoni tar-regolament. Jekk, wara l-iskadenza ta’ dak il-perijodu, il-legalità ta’ att regolatorju tiġi diskussa quddiem qorti ġudizzjarja jew amministrattiva, dik il-qorti żżomm il-possibbiltà li tinjora t-test leġiżlattiv favur il-liġi, iżda, b’differenza mill-azzjoni diretta possibbli fi żmien tliet xhur mill-pubblikazzjoni, dik id-deċiżjoni ma jkollhiex l-awtorità ta’ awtorità ġenerali.

Arranġamenti għall- “dħul fis-seħħ fit-territorju nazzjonali ta’ regoli li jinsabu fi strumenti supranazzjonali

Konvenzjonijiet internazzjonali

Il-Kostituzzjoni tal-Lussemburgu hija partikolarment qasira meta tirregola l-proċedura għall-approvazzjoni tat-trattati internazzjonali, peress li din tistabbilixxi biss li “it-Trattati m’għandhomx ikollhom effett qabel ma tkun ġiet approvata bil-liġi u ppubblikata fil-forom stabbiliti għall-pubblikazzjoni tal-liġijiet”.

Il-Gran Dukat huwa pajjiż bi tradizzjoni monista. Fi kliem ieħor, huwa t-Trattat innifsu li japplika bl-istess mod bħal regola interna tal-Gran Dukat mingħajr ma jkun meħtieġ li tiġi trasposta f’forma jew oħra.

Għalhekk, il-kontenut tal-liġi ta’ approvazzjoni huwa qasir ħafna u ġeneralment jillimita ruħu għal artikolu wieħed, li skontu “huwa approvat” ta’ trattat partikolari. Din il-liġi ma għandhiex kontenut leġiżlattiv. L-approvazzjoni tapprova l-liġi tal-approvazzjoni, iżda ma tittrasponix; dan m’għandu l-ebda skop ħlief li jawtorizza lill-Gvern biex jirratifika t-Trattat.

Din il-liġi tgħaddi mill-Parlament skont il-proċedura ordinarja. Il-votazzjoni normalment issir b’maġġoranza assoluta, sakemm it-Trattat ma jkunx fih delega ta’ setgħat (ara hawn taħt). Sa mir-reviżjoni tal-1956, il-Kostituzzjoni tal-Lussemburgu fiha dispożizzjoni espressa li tippermetti li s-setgħat jiġu ddelegati lill-organizzazzjonijiet internazzjonali permezz ta’ trattat. L-Artikolu 49a tal-Kostituzzjoni jiddikjara li “l-eżerċizzju ta’ setgħat riżervati mill-Kostituzzjoni lill-fergħat leġiżlattivi, eżekuttivi u ġudizzjarji tal-Unjoni Ewropea jistgħu jiġu assenjati temporanjament lil istituzzjonijiet tad-dritt internazzjonali permezz ta’ trattat”. L-Artikolu 37(2) tal-Kostituzzjoni jipprovdi, madankollu, li tali trattati għandhom jiksbu l-approvazzjoni tal-Kamra tad-Deputati taħt kundizzjonijiet ta’ maġġoranza rinfurzata b’mod sinifikanti.

Sakemm ma jkunx espressament previst, il-vot ta’ liġi ta’ approvazzjoni m’għandux ikollu l-effett li jqiegħed trattat fis-seħħ fl-ordni interna tal-Lussemburgu. Il-liġi ta’ approvazzjoni hija prerekwiżit għad-dħul fis-seħħ tiegħu, iżda biss wara r-ratifika. Fil-Lussemburgu huwa wkoll ikkunsidrat li anke wara l-approvazzjoni mill-Kamra tad-Deputati, l-awtorità eżekuttiva żżomm id-diskrezzjoni tagħha li tirratifika t-test u li l-eżerċizzju ta’ din is-setgħa huwa barra mill-kontroll tal-imħallef.

Id-dħul fis-seħħ ta’ trattat skont il-liġi nazzjonali normalment huwa soġġett għal tliet kundizzjonijiet. (1) il-Gran Dukat ikun irratifika t-Trattat, (2) it-Trattat ikun fis-seħħ fuq livell internazzjonali u (3) it-test tat-Trattat ġie ppubblikat fl-intier tiegħu fil-Mémorial tal-Lussemburgu, bl-istess mod bħal liġi.

Għandu jiġi nnotat li l-pubblikazzjoni tat-Trattat (imposta mill-Artikolu 37 tal-Kostituzzjoni) hija rekwiżit separat mir-rekwiżit li tiġi ppubblikata l-liġi tat-Trattat. Huwa minnu li, fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, iż-żewġ kundizzjonijiet jiġu sodisfatti fl-istess ħin, jiġifieri, it-test tat-Trattat jiġi ppubblikat fil-Mémorial immedjatament wara dik tal-liġi. Madankollu, iż-żewġ atti mhumiex l-istess u l-pubblikazzjonijiet jistgħu jiġu separati peress li t-Trattat ma jagħmilx parti integrali mil-liġi ta’ l-approvazzjoni.

Standards Komunitarji

Il-Kostituzzjoni tal-Lussemburgu ma fihiex dispożizzjonijiet speċifiċi li jirregolaw it-traspożizzjoni fl-ordni domestika tal-Lussemburgu ta’ standards sekondarji Ewropej.

L-istrument normali għall-implimentazzjoni tad-direttivi Ewropej huwa l-liġi adottata mill-Kamra tad-Deputati f’konformità mal-maġġoranza ordinarja.

Filwaqt li huwa fil-prinċipju li d-direttivi Ewropej għandhom normalment jiġu trasposti fil-liġi Lussemburgiża permezz ta’ liġi, ma jkunx meħtieġ li jsir rikors għal-liġi formali meta d-direttiva tikkonċerna kwistjoni li tkun diġà rregolata mil-liġi tal-Lussemburgu. F’dak il-każ, it-traspożizzjoni tista’ ssir permezz ta’ Regolament Gran Dukali adottat abbażi tas-setgħa ġenerali li jiġu implementati l-liġijiet li l-Gvern jislet mill-Artikoli 33 u 36 tal-Kostituzzjoni. Imbagħad huwa formalment il-liġi tal-Lussemburgu li l-Gran Duka jeżmina, anke jekk il-kontenut tar-regolament huwa bbażat fir-realtà fuq id-Direttiva Ewropea.

L-użu tal-proċedura leġiżlattiva jista’ xorta waħda jiġi evitat meta s-suġġett armonizzat mid-Direttiva jkun is-suġġett ta’ liġi abilitanti li permezz tagħha l-Parlament jagħti lill-Gvern is-setgħa li jirriżolvi permezz ta’ regolamenti sempliċi ta’ kwistjonijiet li normalment jaqgħu taħt il-kompetenza tal-liġi.

Tali “liġijiet ta’ abilitazzjoni” huma adottati kull sena mill-Kamra tad-Deputati sa mill-1915 u għalhekk il-Gvern għandu setgħat regolatorji estensivi fl-oqsma ekonomiċi u finanzjarji li, anki fin-nuqqas ta’ referenza espressa għall-Ewropa, bla dubju kien jippermettilha li tittrasponi ħafna direttivi Ewropej.

Madankollu, it-traspożizzjoni tad-direttivi Ewropej issa hija rregolata minn liġi ta’ abilitazzjoni speċifika tas-9 ta’ Awwissu 1971, kif emendata b’liġi tas-8 ta’ Diċembru 1980, li l-għan tagħha huwa limitat għall-awtorizzazzjoni tal-gvern li jimplimenta u jippenalizza d-direttivi ekonomiċi, tekniċi, agrikoli, forestali, soċjali u tat-trasport tal-Komunità Ewropea. Permezz ta’ deroga mill-proċedura regolatorja ordinarja, ir-regolamenti Gran Dukali inkwistjoni jridu jkunu rċevew il-kunsens tal-kumitat parlamentari tal-Kamra tad-Deputati.

Il-proċedura għall-adozzjoni tar-regolamenti Gran-Dukali hija kkaratterizzata, bħall-proċedura leġiżlattiva, bl-obbligu tal-Gvern li jissottometti l-abbozz tat-test tiegħu għall-opinjoni tal-Conseil d’Etat u tal-Kmamar tal-Kummerċ. Madankollu, b’differenza mill-proċedura leġiżlattiva, il-proċedura regolatorja tippermetti lill-gvern sempliċement li jevita konsultazzjonijiet bħal dawn għar-raġuni li huwa urġenti li tiġi adottata l-miżura rakkomandata. Madankollu, dan tal-aħħar jiġi miċħud lill-Gvern meta jkun beħsiebu jittrasponi direttiva Ewropea permezz ta’ regolament Gran Dukali. Il-liġi tal-9 ta’ Awwissu 1971 tikkompleta l-proċedura regolatorja ordinarja billi timponi, minn naħa, konsultazzjoni obbligatorja tal-Kunsill tal-Istat u, min-naħa l-oħra, il-kunsens tal-kumitat parlamentari tal-Kamra tad-Deputati.

Fi kwalunkwe każ, it-test tar-Regolament Gran Dukali jiġi adottat fil-Kunsill tal-Ministri u mbagħad jiġi ffirmat mill-Ministru tar-rebbiegħa u jiġi ppreżentat lill-Gran Duka għall-promulgazzjoni. Ir-Regolament Gran Dukali ser jidħol fis-seħħ wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Mémorial.

Proċeduri biex jidħlu fis-seħħ regoli nazzjonali

Fil-Lussemburgu, il-liġijiet u r-regolamenti għandhom jidħlu fis-seħħ biss wara l-pubblikazzjoni fil-Gazzetta Uffiċjali tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu.

L-awtoritajiet kellhom l-intenzjoni li jadottaw regoli legali

Standards internazzjonali

Il-Kostituzzjoni tal-Lussemburgu tiddikjara li “il-Gran Duka huwa t-Trattati”. Madankollu, hija żżid li “it-Trattati ma għandhom l-ebda effett qabel ma jkunu ġew approvati bil-liġi u ppubblikati fil-forom stabbiliti għall-pubblikazzjoni tal-liġijiet”.

Ta’ min jinnota li l-approvazzjoni hija meħtieġa għat-trattati internazzjonali kollha, irrispettivament mill-iskop tagħhom, u li din l-approvazzjoni għandha tingħata fil-forma ta’ liġi. Dan tal-aħħar iddaħħal fl-1956 fuq talba espliċita tal-Kunsill tal-Istat, li kkunsidra li “tali kunsens għandu jsir fuq il-proċedura għat-tħejjija tal-liġi, peress li l-Kostituzzjoni tkopri biss dik il-proċedura unika li hija applikabbli għall-espressjonijiet kollha ta’ intenzjoni min-naħa tal-Kamra tad-Deputati f’kull aspett materjali”.

Standards nazzjonali

Fis-sistema leġiżlattiva tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, l-inizjattiva ta’ liġi tista’ tiġi Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamill-Kamra tad-Deputati jew Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamill-Gvern.

Id-dritt ta’ inizjattiva tal-Gvern huwa magħruf bħala “inizjattiva tal-gvern” u jitwettaq permezz tal-preżentazzjoni ta’ “abbozzi ta’ liġijiet”.

Id-dritt ta’ inizjattiva tal-Kamra tad-Deputati jissejjaħ “inizjattiva parlamentari” u jiġi eżerċitat permezz tal-preżentazzjoni ta’ “proposti għal leġiżlazzjoni”.

Dawk l-abbozzi jew proposti għal leġiżlazzjoni mbagħad jiġu sottomessi għal diversi opinjonijiet tal-korpi kkonċernati (kmamar professjonali), iżda fuq kollox għall-opinjoni Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida tal-Kunsill tal-Istat. Wara li jirċievi l-opinjoni tal-Kunsill tal-Istat, l-abbozz jew l-abbozz ta’ liġi jintbagħtu lura lill-Kamra tad-Deputati.

Il-proċess għall-adozzjoni ta’ dawn ir-regoli tal-liġi

Liġi Statutorja

Il-Kamra tad-Deputati hija Parlament wieħed.

Sabiex jiġu mmitigati r-riskji ta’ sistema monokamerali, il-kostitwent tal-Lussemburgu pprovda li kwalunkwe abbozz ta’ liġi għandu fil-prinċipju jkun soġġett għal żewġ voti, mill-inqas tliet xhur ‘l bogħod minn xulxin.

Madankollu, il-Kostituzzjoni tipprovdi li t-tieni vot jista’ jkun meħtieġ ukoll (ikkwalifikat bħala “tieni vot kostituzzjonali”) “jekk il-Kamra tad-Deputati, bi qbil mal-Kunsill tal-Istat, bilqiegħda f’sessjoni pubblika, tiddeċiedi mod ieħor”.

Il-Kunsill tal-Istat għandu rwol oriġinali ħafna hawnhekk, li huwa eqreb lejn ir-rwol tat-tieni awli leġiżlattivi fi Stati oħra (u b’mod partikolari r-rwol tal-House of Lords fl-Ingilterra). Din hija l-ewwel darba qabel id-dibattiti parlamentari. Il-Kostituzzjoni teħtieġ li l-opinjoni tal-Kunsill ta’ l-Istat tittieħed fir-rigward ta’ kull proġett jew proposta għal liġi. Il-Kunsill tal-Istat imbagħad jintervjeni għat-tieni darba wara l-ewwel vot fil-Kamra tad-Deputati biex jiddeċiedi, f’sessjoni pubblika, jekk jagħtix it-tieni vot jew le.

Fil-prattika, il-maġġoranza l-kbira tal-liġijiet huma għalhekk eżentati mit-tieni votazzjoni. Il-Kunsill tal-Istat adotta politika li skontha l-eżenzjoni tingħata fi kważi l-każijiet kollha, bis-sanzjoni ta’ rifjut tkun riżervata għall-aktar każijiet serji. Kwalunkwe ostakoli għal eżenzjoni ta’ spiss jiġu eliminati matul il-proċedura preliminari.

Għandu jiġi osservat ukoll li s-setgħa tal-Conseil d’Etat ma hijiex setgħa reali ta’ veto, li tkun diffiċli li tiġi rrikonċiljata mal-fatt li l-Conseil d’Etat huwa korp mhux elett. Il-membri tal-Kunsill tal-Istat jinħatru mill-Gran Duka. Fil-każ ta’ post tax-xogħol battal, is-sostituti għandhom jinħatru bħala sostituti, l-ewwel wieħed: direttament mill-Gran Duka, it-tieni: dwar lista ta’ tliet kandidati proposti mill-Kamra tad-Deputati u t-tielet: lista ta’ tliet kandidati proposti mill-Kunsill tal-Istat. Il-Kunsill tal-Istat jista’ jdewwem biss il-vot ta’ liġi ta’ xahrejn, u b’hekk jippermetti perijodu ulterjuri għal riflessjoni dwar il-leġislatur.

Il-Gran Duka mhuwiex biss fil-bidu tal-proċedura leġiżlattiva (għal abbozz ta’ leġiżlazzjoni), iżda wkoll wara l-votazzjoni finali dwar it-test tal-liġi mill-Kamra tad-Deputati. Il-Kostituzzjoni tal-Lussemburgu tipprovdi li “il-Gran Duka jippromulga l-liġijiet fi żmien tliet xhur mill-vot taċ-chamber”.

Regolamenti tal-Gran Dukat

Skont l-Artikolu 2 tal-Liġi tas-12 ta’ Lulju 1996 dwar ir-riforma tal-Kunsill tal-Istat, l-ebda abbozz ta’ regolament adottat għall-implimentazzjoni tal-liġijiet u t-trattati ma jista’ jiġi ppreżentat lill-Gran Duka sakemm il-Kunsill tal-Istat ta l-opinjoni tiegħu.

Madankollu, il-Gvern jista’ jidderoga minn din ir-regola ġenerali f’każijiet ta’ urġenza (li għandha tiġi vvalutata mill-Gran Duka abbażi ta’ rapport debitament sostanzjat mill-Prim Ministru) u għalhekk ma jitlobx li tintalab l-opinjoni tal-Korporazzjoni Għolja. L-użu ta’ tali proċedura ta’ emerġenza huwa, madankollu, meqjus limitat għal każijiet eċċezzjonali.

Barra minn hekk, jekk liġi tirrikjedi formalment li l-Kunsill tal-Istat jiġi riferut lill-Kunsill tal-Istat għall-opinjoni tiegħu dwar ir-regolamenti magħmula skont dik il-liġi, il-proċedura ta’ urġenza ma tistax tintuża taħt l-ebda ċirkostanza. Dan huwa minnu wkoll għal emendi għal abbozz ta’ regolament li għalih il-Korporazzjoni Għolja diġà ħarġet l-ewwel opinjoni.

Bħal fil-każ tal-liġijiet, il-Kunsill tal-Istat għandu jfassal l-opinjoni tiegħu dwar abbozzi ta’ regolamenti fil-forma ta’ rapport motivat li jinkludi kunsiderazzjonijiet ġenerali, reviżjoni tat-test tal-proġett u, fejn xieraq, kontroproġett.

L-eżami mill-Kunsill ta’ l-Istat għandu jkopri s-sustanza u l-forma ta’ l-abbozz tar-regoli u l-konformità ta’ dan ta’ l-aħħar ma’ Stat ta’ dritt superjuri.

Bażijiet tad-dejta tal-leġiżlazzjoni

Is-sit Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida Legilux huwa l-portal legali tal-Gvern tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu fuq l-Internet.

Huwa jippermetti l-aċċess għal-leġiżlazzjoni tal-Lussemburgu fil-forma ta’ test gross tal-Mémorial A jew fil-forma ta’ testi kkoordinati, li fil-parti l-kbira tagħhom jinsabu fil-Kodiċi u r-Rapporti ta’ Rapporti ta’ Leġiżlazzjoni.

Is-sit web huwa maqsum fi tliet oqsma ewlenin:

Irid isir xi ħlas biex jingħata aċċess għall-bażi tad-dejta?

Iva, l-aċċess għall-bażijiet tad-dejta huwa mingħajr ħlas.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaSit Legilux

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaGvern:

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Kamra tad-Deputati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Gvern

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Ġustizzja


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 22/10/2019