Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dalībvalstu tiesības - Luksemburga

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

 

Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Šajā sadaļā pieejams pārskats par dažādiem tiesību avotiem Luksemburgā.


Tiesību avoti

Normu hierarhija

Vārdkopa „tiesību avoti” sniedz priekšstatu par tiesību rašanās pirmsākumu.

Mūsdienās par galvenajiem tiesību avotiem var uzskatīt Konstitūciju un likumus.

Luksemburgas Konstitūcija

Pirmā Luksemburgas Konstitūcija tika pieņemta 1841. gadā, divus gadus pēc Luksemburgas neatkarības iegūšanas 1839. gadā. Pirmajai sekoja vēl divas konstitūcijas, kas tika pieņemtas 1848. un 1856. gadā.

Pašreizējā Luksemburgas Konstitūcija ir pieņemta 1868. gada 17. oktobrī, un tās teksts laika gaitā vairākas reizes ir pārstrādāts.

Luksemburgas Konstitūcija ir stingri sistēmiski rakstīta konstitūcija. Tā kā Konstitūcija ir pamatlikums, tā ir vairāk pasargāta pret izmaiņām nekā parasti likumi.

Pašreizējo Konstitūciju veido 121 pants, kas sadalīts 13 nodaļās. Tajā izklāstīti valsts konstitucionālie pamati, pilsoņu tiesību un brīvību garantija un valsts iestāžu organizācija.

 • I Nodaļa:  Par valsti, tās teritoriju un lielhercogu
 • II Nodaļa:  Par pilsoniskajām brīvībām un pamattiesībām
 • III Nodaļa:  Par suverēno varu
 • IV Nodaļa:  Par Deputātu palātu
 • V Nodaļa:  Par lielhercogistes valdību
 • Va Nodaļa:  Par Valsts padomi
 • VI Nodaļa:  Par tiesu sistēmu
 • VII Nodaļa:  Par armiju
 • VIII Nodaļa:  Par finansēm
 • IX Nodaļa:  Par komūnām
 • X Nodaļa:  Par valsts iestādēm
 • XI Nodaļa: Vispārēji noteikumi
 • XII Nodaļa:  Pārejas un papildu noteikumi

Likums kā tiesību avots

Likumdošanas sistēma

Luksemburgas Lielhercogistes likumdošanas sistēmā likumu ierosināšanas tiesības ir Saite atveras jaunā logāDeputātu palātai vai Saite atveras jaunā logāvaldībai.

Valdības tiesības ierosināt likumu sauc par „valdības iniciatīvu” un tās tiek īstenotas, iesniedzot „likumprojektus”.

Deputātu palātas tiesības ierosināt likumu sauc par „parlamenta iniciatīvu” un tās tiek īstenotas, iesniedzot „likumu priekšlikumus”.

Pēc tam šie likumu projekti vai priekšlikumi, lai saņemtu atzinumu,  tiek iesniegti attiecīgajās iestādēs (profesionālajās kamerās), bet jo sevišķi atzinuma saņemšanai Valsts padomē. Pēc Valsts padomes atzinuma saņemšanas lēmuma projekts vai priekšlikums tiek nosūtīts atpakaļ uz Deputātu palātu.

Luksemburgas vienkameras sistēmā Deputātu palātai pēc balsojuma par likumprojektu atkārtoti jāizskata tā kopējais teksts pēc vismaz 3 mēnešu perioda, izņemot gadījumus, kad Palāta un Valsts padome katra neatkarīgi nolemj, ka no šī otrā balsojuma Palātā var atteikties. Lai likums iegūtu spēku, pēc galīgā balsojuma Deputātu palātā lielhercogam tas jāizsludina un likums jāpublicē Saite atveras jaunā logāMémorial.

Noteikumu sistēma

Saskaņā ar 2. pantu 1996. gada 12. jūlija likumā par Valsts padomes reformu attiecībā uz visiem noteikumu projektiem, kas pieņemti likumu vai līgumu izpildīšanai, pirms tos iesniedz lielhercogam vispirms ir jāsaņem Valsts padomes atzinums.

Tomēr valdība var atkāpties no šī vispārējā principa steidzamības gadījumos (ko par tādiem atzīst lielhercogs, pamatojoties uz ierosinājumu izteikušā ministra pienācīgi pamatotu ziņojumu) un nepieprasīt Valsts padomes atzinumu. Taču šo steidzamības procedūru izmanto tikai izņēmuma gadījumos.

Turklāt, ja likums formāli paredz, ka Valsts padomei jāsniedz atzinums par noteikumiem, kas pieņemti likuma izpildīšanai, nekādā gadījumā nedrīkst izmantot steidzamības procedūru. Tas pats ir spēkā, veicot grozījumus kādā noteikumu projektā, par kuru Valsts padome jau sniegusi pirmo atzinumu.

Tāpat kā par likumiem, arī par noteikumu projektiem Valsts padome savu atzinumu sniedz pamatota ziņojuma veidā, kas ietver vispārējos apsvērumus, projekta teksta pārbaudi un nepieciešamības gadījumā pretplānu.

Valsts padome pārbauda noteikuma projekta saturu un formu, kā arī tā atbilstību citām augstākām tiesību normām.

Likumdošanas datu bāzes

Tīmekļa vietne Saite atveras jaunā logāLégilux ir Luksemburgas Lielhercogistes valdības juridiskais portāls internetā.

Tajā var piekļūt Luksemburgas likumdošanas aktiem Mémorial A vienkārša teksta formā vai konsolidētu tekstu formā, kuru lielākā daļa iekļauti likumdošanas kodeksos un krājumos.

Tīmekļa vietne ir iedalīta trīs galvenajās sadaļās:

 • Saite atveras jaunā logāTiesību aktu sadaļā atrodas publikācijas saistībā ar Luksemburgas tiesību aktiem, kā arī dažādas citas publikācijas un konsolidētie teksti.
 • Saite atveras jaunā logāPārvaldes sadaļā atrodas tā sauktās administratīvās publikācijas, kas galvenokārt ir Mémorial B krājumi, kā arī Pārvaldes un tiesību aktu oficiālās gadagrāmatas.
 • Saite atveras jaunā logāUzņēmumu un biedrību sadaļā atrodas Mémorial C krājumi, publikācijas par komercsabiedrībām, bezpeļņas biedrībām un nodibinājumiem.

Vai piekļuve datu bāzēm ir bezmaksas?

Jā, piekļuve datu bāzēm ir bezmaksas.

Saites

Saite atveras jaunā logāTīmekļa vSaite atveras jaunā logāietne Légilux

Saite atveras jaunā logāTieslietu ministrija


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 20/12/2018