Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prawo państwa członkowskiego - Luksemburg

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: francuski

Ta część zawiera zarys informacji o różnych źródłach prawa w Luksemburgu.


Źródła prawa

Hierarchia norm

Pojęcie „źródła prawa” jest obrazowe: odwołuje się do początków i pochodzenia prawa.

Obecnie za główne źródła prawa można uznać konstytucję oraz ustawę.

Konstytucja Luksemburga

Pierwsza konstytucja Luksemburga została opracowana w roku 1841, dwa lata po uzyskaniu niepodległości w 1839 r., a następne pochodzą z lat 1848 i 1856.

Obecną konstytucję Luksemburga promulgowano 17 października 1868 r. Aktualnie obowiązujący tekst konstytucji podlegał od tego czasu licznym zmianom.

Konstytucja Luksemburga ma formę pisaną i jest konstytucją sztywną. Z uwagi na swój charakter ustawy zasadniczej Konstytucja cechuje się większą stabilnością niż zwykła ustawa.

Obecna Konstytucja składa się ze 121 artykułów, podzielonych na 13 rozdziałów. Opisano w niej konstytucyjne podstawy państwa, gwarancje praw i wolności obywatelskich oraz sposób organizacji władzy publicznej.

 • Rozdział I:  O państwie, jego terytorium oraz o Wielkim Księciu
 • Rozdział II: O swobodach obywatelskich oraz prawach podstawowych
 • Rozdział III:  O władzy zwierzchniej
 • Rozdział IV:  O Izbie Deputowanych
 • Rozdział V:  O rządzie Wielkiego Księstwa
 • Rozdział V bis:  O Radzie Stanu
 • Rozdział VI:  O wymiarze sprawiedliwości
 • Rozdział VII:  O siłach zbrojnych
 • Rozdział VIII:  O finansach
 • Rozdział IX:  O gminach
 • Rozdział X:  O instytucjach publicznych
 • Rozdział XI:  Postanowienia ogólne
 • Rozdział XII:  Postanowienia przejściowe i dodatkowe

Ustawa jako źródło prawa

System ustawodawczy

W systemie ustawodawczym Wielkiego Księstwa Luksemburga z inicjatywą ustawodawczą może wystąpić Link otworzy się w nowym oknieChambre des députés (Izba Deputowanych) lub Link otworzy się w nowym oknierząd.

Prawo inicjatywy rządu nosi nazwę „inicjatywy rządowej” i jest realizowane poprzez przedstawianie „projektów ustaw”.

Prawo inicjatywy Izby Deputowanych nosi nazwę „inicjatywy parlamentarnej” i jest realizowane poprzez przedstawianie „propozycji ustaw”.

Następnie te projekty lub propozycje są przedkładane do zaopiniowania różnym instytucjom, których dotyczą (izby zawodowe), a przede wszystkim Conseil d'Etat (Radzie Stanu). Po uzyskaniu stanowiska Rady Stanu projekt lub propozycja ustawy jest przesyłana do Izby Deputowanych.

W luksemburskim jednoizbowym systemie parlamentarnym po głosowaniu nad projektem powinna się wypowiedzieć Izba Deputowanych, przy czym drugie głosowanie dotyczy całości tekstu i odbywa się po upływie co najmniej trzech miesięcy, chyba że Izba oraz Rada Stanu (każda we własnym zakresie) podejmą decyzję o odstąpieniu od drugiego głosowania. Ustawa przyjęta ostatecznie przez Izbę Deputowanych może zacząć obowiązywać dopiero po jej promulgowaniu przez Wielkiego Księcia i ogłoszeniu w Link otworzy się w nowym oknieMémoriale.

System rozporządzeń wykonawczych

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 12 lipca 1996 r. o reformie Rady Stanu żaden projekt rozporządzenia przyjętego w celu wykonania ustaw i traktatów nie może zostać przedłożony Wielkiemu Księciu, zanim Rada Stanu nie przedstawi swojego stanowiska.

Rząd może jednak odstąpić od zastosowania tej zasady ogólnej w przypadku nagłej konieczności (co podlega ocenie przez Wielkiego Księcia dokonywanej w oparciu o sprawozdanie z uzasadnieniem sporządzone przez ministra, który wystąpił z inicjatywą wydania danego aktu) i zwolnić się tym samym z wymogu wystąpienia do Rady Stanu z wnioskiem o przedstawienie stanowiska. Jednakże możliwość odwołania się do tej procedury nadzwyczajnej jest ograniczona i dotyczy wyjątkowych przypadków.

Ponadto jeżeli ustawa zawiera wymóg formalny, zgodnie z którym należy uzyskać stanowisko Rady Stanu dotyczące rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, w żadnym przypadku nie można skorzystać z procedury nadzwyczajnej. Taka sama zasada dotyczy poprawek do projektu rozporządzenia, w odniesieniu do którego Rada Stanu wcześniej przedstawiła stanowisko.

Podobnie jak w przypadku ustaw, Rada Stanu formułuje swoje stanowisko w przedmiocie projektów rozporządzeń w formie sprawozdania z uzasadnieniem, zawierającego rozważania ogólne, analizę tekstu projektu oraz – w stosownym przypadku – własny projekt.

Analiza Rady Stanu odnosi się zarówno do kwestii merytorycznych, jak i do formy projektów rozporządzeń, a także ich zgodności z nadrzędną normą prawa.

Prawnicze bazy danych

Strona Link otworzy się w nowym oknieLégilux jest internetowym portalem prawnym rządu Wielkiego Księstwa Luksemburga.

Daje on dostęp do luksemburskiego ustawodawstwa w formie tekstów lub skanów Mémorial A bądź publikacji zebranych, w większości znajdujących się w kodeksach oraz zbiorach prawodawstwa.

Strona internetowa dzieli się na trzy główne dziedziny:

 • Link otworzy się w nowym oknieDział legislacji obejmuje publikacje dotyczące luksemburskiego prawodawstwa oraz różne teksty z tego zakresu.
 • Link otworzy się w nowym oknieDział administracji obejmuje publikacje określane jako „administracyjne”. Są to przede wszystkim roczniki Mémorial B, jak również l'Annuaire Officiel d'Administration et de Législation (spis urzędowy administracji i ustawodawstwa).
 • Link otworzy się w nowym oknieDział spółek i stowarzyszeń obejmuje roczniki Mémorial C, publikacje dotyczące przedsiębiorstw oraz organizacji i stowarzyszeń o celu niezarobkowym.

Czy dostęp do bazy danych jest bezpłatny?

Tak, dostęp do tej bazy danych jest bezpłatny.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieStrona internetowa Légilux

Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Sprawiedliwości


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 20/12/2018