Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jäsenvaltion oikeus - Latvia

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?

Tässä osiossa on tietoa Latvian oikeusjärjestelmästä.


Lainvalintasääntöjen lähteet

Latvia on osa maanosan laajuista oikeusjärjestystä. Tärkeimmät oikeuslähteet ovat Latvian oikeusjärjestyksen ulkoiset kirjalliset lait.

Ulkoinen lainsäädäntö

Julkisoikeudellisia yhteisöjen ja yksityishenkilöiden tai yhteisöjen välisiä oikeussuhteita säännellään ulkoisilla laeilla ja määräyksillä.

Ulkoisen toiminnan tyypit ja niiden oikeusvaikutuksen arvojärjestys:

 • Latvian perustuslaki (perustuslaki)
 • muut lait;
 • Valtioneuvoston asetukset
 • Latvian keskuspankin, rahoitus- ja pääomamarkkinoiden valvontaelimen sekä yleishyödyllisten palvelujen valvontaelimen määräykset (Latvian oikeusjärjestyksessä näillä säännöksillä on sama oikeudellinen arvo kuin valtioneuvoston antamilla määräyksillä);
 • Paikallisviranomaisten antamat velvoittavat asetukset.

Euroopan unionin lainsäädäntöä sovelletaan sen paikan sijasta, joka on ulkoisen lainsäädännön ensisijainen oikeusasema. Toimielinten ja tuomioistuinten olisi Euroopan unionin lainsäädäntöä soveltaessaan otettava huomioon myös Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö.

Kansainvälisen oikeuden sääntöjä sovelletaan niiden alkuperästä riippumatta sen mukaan, mikä on niiden asema ulkoisen oikeudellisen voiman oikeusjärjestyksessä. Jos kansainvälisen oikeuden sääntö ja Latvian laki ovat ristiriidassa saman oikeusvoiman kanssa, sovelletaan kansainvälisen oikeuden sääntöä.

Kuntien sitovat määräykset sitovat kaikkia luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä niiden omalla hallintoalueella.

Ulkolainsäädäntö ja muu lainsäädäntö julkaistaan Latvian virallisessa Linkki avautuu uuteen ikkunaan lehdessä (Latvijas Vēstnesis). Virallinen julkaisu on julkinen ja sitova. Kukaan ei voi vedota tietämättömyyteen virallisessa lehdessä julkaistuista säädöksistä tai virallisista ilmoituksista.

Yhteisöt, joilla on oikeus antaa ulkoisia oikeudellisia asiakirjoja:

 • Latvian kansalaiset – oikeus lainsäädäntöön (1/10 on oikeus toimittaa lakiluonnos Saeeimille; oikeus osallistua kansanäänestykseen),
 • Saeima (parlamentti), lainsäädäntövallan käyttäjä
 • Hallitus: oikeus säätää lakeja,
 • Latvian keskuspankki, rahoitus- ja pääomamarkkinoiden toimikunta ja yleishyödyllisten palvelujen lautakunta – lainsäädäntöoikeus,
 • paikallisviranomaiset – oikeus säätää lakeja.

Sisäinen lainsäädäntö

Sisäinen säädös on julkisoikeudellinen laitos, jonka toiminnan tarkoituksena on oman sisäisen toiminnan tai järjestelyjen määrittäminen omaan lukuunsa tai ulkoisen säädöksen soveltamiseen liittyvien järjestelyjen tulkitsemiseksi sen toiminta-alalla. Sisäiset lait ja asetukset eivät sido yksittäisiä henkilöitä. Kun laitos näin ollen tekee päätöksen yksityishenkilöstä, sen päätös ei voi perustua sisäiseen säädökseen.

Sisäiset lait ja asetukset:

 • toimielimen tai elimen laatimat työjärjestys, työjärjestys – toimielimet, kollegiaalisesti toimivat elimet ja työn organisointi;
 • suositukset: vahvistetaan laeissa ja asetuksissa säädetyt harkintavallan käyttöä koskevat menettelyt, joilla pyritään varmistamaan yhdenmukainen kohtelu, kun on kyse yhtenäisistä tapauksista. Tietyissä tapauksissa voidaan jättää suosituksia, jos siihen on riittävät perusteet.
 • ohjeet, jotka koskevat ulkoisen oikeuden tai yleisen oikeuden periaatteiden soveltamista;
 • sisäiset säännöt, jotka koskevat hallintopäätöksen hyväksymismenettelyjä, johtavassa asemassa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön tehtävien hoitamista, käyttäytymistä, työskentelyn suojelua toimielimessä sekä muita toimielimen toimintaan liittyviä asioita.

Oikeudellisen vaikutuksen osalta voidaan todeta, että sisäisen lainsäädännön tyypit ovat samanarvoisia. Jos sisäiset lait ja asetukset ovat ristiriidassa, sovelletaan toimivaltaisen viranomaisen tai virkamiehen antamaa lakia.

Kun virkamies havaitsee, että toimielinten tai ylempien virkamiesten antamat sisäiset lait ja asetukset ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan seuraavaa:
 1. yleinen oikeusvaltio, sikäli kuin tämä ei vaikuta erityissäännöksiin;
 2. viimeisin sisäinen lainsäädäntö, jos molemmat säännökset ovat yleisiä tai erityisiä. Sisäisen sääntelytoimen hyväksymispäivämäärä on ratkaiseva.
Jos virallisessa tarkastuksessa havaitaan ristiriita sisäisen lainsäädännön ja ulkoisen säädöksen välillä, sen on sovellettava ulkoista säädöstä.

Yksiköt, joilla on valtuudet antaa sisäisiä lakeja ja asetuksia:

 • Valtioneuvosto
 • Kabinetin jäsen
 • johdettu julkinen elin;
 • vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen johtaja;
 • Laitoksen johtaja.

Oikeudellisten lähteiden tyypit – kuvaus

Oikeudelliset lähteet:

 • lait ja asetukset, jotka sisältävät lainsäädäntöä, jossa säädetään, sisällytetään lainsäädäntöön, muutetaan niitä tai kumotaan ne. Lait ja asetukset jaetaan ulkoisiin lakeihin ja asetuksiin sekä sisäisiin lakeihin ja asetuksiin;
 • yleiset oikeusperiaatteet – kirjallinen (sääntömääräiset) tai kirjalliset puitteet, jotka ohjaavat julkisen elämän objektiivista lakia;
 • tavanomaiset säännökset – toimintaa koskevat säännöt, jotka ovat syntyneet pitkäaikaisen tosiasiallisen käytön vuoksi. Tapaoikeutta sovelletaan silloin, kun lainsäädännössä tai muussa ulkoista sääntelyä koskevassa asetuksessa ei säädetä asiaa koskevasta asianmukaisesta sääntelystä eikä oikeudellisten säännösten tulkinnasta;
 • oikeuskäytäntö – tuomioistuinten päätöksiä, jotka sisältävät abstrakteja oikeudellisia ja abstrakteja oikeudellisia lausuntoja ja joita tuomarit muissa tapauksissa voivat käyttää perusteluissaan;
 • oikeudellisen doktriinin, olemassa olevan tieteellisen tiedon, jossa selvennetään oikeudellisia säännöksiä, niiden alkuperää ja soveltamista. Juridista doktriinia käytetään laajasti tuomioistuimen ja julkishallinnon päätösten perusteluissa.

Normihierarkia

Ensisijaiset oikeuslähteet

 • lainsäädäntö: oikeuslähde, jolla on korkeampi oikeusvoima. Lakeja ja määräyksiä sovelletaan sen mukaan, mikä on niiden asema ulkoisen lainsäädännön oikeudellisessa määräyksessä;
 • yleiset oikeusperiaatteet – oikeuslähde, jota sovelletaan, jos asiaa ei ole säännelty ulkopuolisella lainsäädännöllä. Niitä käytetään myös lakien ja asetusten tulkinnassa. Lainsäädännön yleiset periaatteet eivät ole lainvoiman osalta tasavertaisessa asemassa;
 • tapaoikeus: laissa tai muussa ulkoista lainsäädäntöä koskevassa asetuksessa ei säädetä asiaa koskevasta asianmukaisesta sääntelystä eikä oikeudellisten säännösten kääntämisestä.

Toissijaiset oikeuslähteet

 • oikeuskäytäntö: yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot, jotka työjärjestyksen mukaan sitovat vaateita käsitteleviä tuomioistuimia. Tällaiset tuomiot ovat täytäntöönpanokelpoisia ja kaikille pakollisia, ja niitä on kohdeltava samalla tavoin kuin lakia.

Perustuslakituomioistuimen tuomiot sitovat kaikkia kansallisia ja paikallisia viranomaisia, toimielimiä ja virkamiehiä, myös tuomioistuimia sekä luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä. Säännös (säädös), jonka perustuslakituomioistuin on tunnustanut lainvastaiseksi suuremman lainvoiman määräyksestä, katsotaan mitättömäksi perustuslakituomioistuimen tuomion julkaisemispäivästä lähtien, jollei perustuslakituomioistuin toisin määrää.

Jos perustuslakituomioistuin katsoo, että kansainvälinen sopimus, jonka Latvia on allekirjoittanut tai johon se on liittynyt, on perustuslain vastainen, valtioneuvoston on välittömästi huolehdittava siitä, että sopimusta muutetaan tai se irtisanotaan, sen soveltaminen keskeytetään tai siihen liittyminen peruutetaan.

Perustuslakituomioistuimen päätös menettelyn päättämisestä, jossa lakia tulkitaan, sitoo kaikkia kansallisia ja paikallisia viranomaisia, elimiä ja virkamiehiä, tuomioistuimia sekä luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä.

 • oikeuskäytäntöä käytetään laajasti oikeudellisten ja kansallisten sääntelypäätösten perusteluissa. Oikeusdoktriini ei ole oikeudellisesti sitova eikä se ole yleisesti sitova.

Institutionaalinen järjestelmä

Yhteisöt, joilla on oikeus antaa ulkoisia lakeja ja asetuksia

Latvian Saeima ja the eima —äänioikeus on oikeus lainsäädäntötyöhön.

Hallitus voi antaa säädöksiä – asetuksia seuraavissa tapauksissa:

 • lakiin sisältyvän valtuutuksen perusteella;
 • hyväksyä tai keskeyttää kansainvälisen sopimuksen tai sen luonnoksen käsittely, jollei tässä perustuslaissa tai perustuslaissa toisin määrätä;
 • ei säädetä, jos Euroopan unionin lainsäädännössä niin edellytetään ja asiaan liittyvää kysymystä ei ole säännelty. Tällaiset säännöt eivät voi rajoittaa yksityishenkilön perusoikeuksia.

Latvian keskuspankki, Financial and Capital Market Commission ja julkisten palvelujen sääntelykomitea ( Public Utilities Regulatory Commission) – oikeus ulkoa koskevaan lainsäädäntöön (sääntely), joka on annettu ainoastaan lakisääteisen toimeksiannon perusteella sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa.

Paikallisviranomaiset — oikeus lainsäädäntöön perustuviin tai ulkoisiin säädöksiin, jotka perustuvat valtioneuvoston asetuksiin (sitovat määräykset).

Säädösten laatimismenettely

Tässä jaksossa tarkastellaan lakien ja asetusten laatimismenettelyjä.

Lait

Lakiluonnosten toimittaminen parlamentille

Latvian tasavallan presidentti, ministerikabinetti, parlamentin valiokunnat (Saeima), vähintään viisi jäsentä, ja tapauksissa Latvian tasavallan perustuslain mukaisesti kymmenesosa äänestäjistä, voi toimittaa lakiesityksen.

Lakiesityksen käsittely ja hyväksyminen Saeima

Saeima [parlamentti] käsittelee lakiesitykset kolmessa käsittelyssä. Kahteen käsittelyyn sisältyy lakiesitykset, joita pidetään kiireellisinä, valtion talousarviota, kansalliseen talousarvioon tehtäviä muutoksia sekä lakiluonnoksia, joissa määrätään kansainvälisten sopimusten hyväksymisestä.

Lakiesitys katsotaan hyväksytyksi, ja siitä tulee laki, jos sitä käsitellään kolmessa käsittelyssä tai edellä mainituissa tapauksissa kahdessa käsittelyssä ja kun sitä käsitellään kokonaisuudessaan läsnä olevien jäsenten ehdottomalla enemmistöllä.

Lainsäädännön julkaiseminen

Saeiman antamat lait toimitetaan tasavallan presidentille.

Puhemies hyväksyy viimeistään 10 päivän kuluttua ja viimeistään kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä niiden hyväksymisestä lait, jotka parlamentti hyväksyy. Tämä laki tulee voimaan 14 päivää sen jälkeen, kun se on julkaistu Latvian tasavallan virallisessa lehdessä (Latvijas Vēstnesis), ellei laissa muuta säädetä.

Oikeus keskeyttää lain voimaansaattaminen

Tasavallan presidentillä on oikeus pyytää toista oikeuskäsittelyä tai lykätä lain julkaisemista kahden kuukauden ajaksi.

Tasavallan presidentin laki vastaa omasta aloitteestaan ja lain julkaisemisen keskeyttämisestä omasta aloitteestaan, kun vähintään kolmasosa parlamentin vaalikaudesta on esitetty. Parlamentin puhemies tai yksi kolmasosa Saeiman jäsenistä voi käyttää tätä oikeutta kymmenen päivän kuluessa Saeiman lain hyväksymisestä.

Näiden järjestelyjen nojalla laki saatetaan kansanäänestykseen, jos vähintään yksi kymmenesosa äänestäjistä pyytää sitä allekirjoitusten keruuprosessissa. Jos tällaista pyyntöä ei saada kahden kuukauden kuluessa, laki julkaistaan. Kansanäänestystä ei kuitenkaan järjestetä, jos Saeima (saeima) äänestää kyseisen lain puolesta ja äänestyksen tulos on vähintään kolme neljäsosaa kaikista Saeiman (Saeima) jäsenistä.

Saeima ja valtion presidentti voivat kumota kansanäänestyksen, jos vähintään puolet viime vaalikaudella äänestäneiden äänioikeutettujen määrästä osallistuu äänestykseen, jos vähintään puolet vaalikausittain äänestäneiden määrästä osallistuu äänestykseen ja enemmistö äänestää lain poistamisen puolesta.

Kaikkia lakeja ei kuitenkaan voida pitää kansanäänestyksenä. Talousarviota sekä lainanottoa, verotusta, tullia, rautatietariffeja, sotaa, sodankäyntiä ja toiminnan käynnistämistä, rauhanrakentamista, rauhanilmoitusta ja sen sulkemista, liikkeelle ottamista ja kotiuttamista sekä valuuttasopimuksia koskevaa talousarviota ei voida äänestää, kun kansanääni äänestää.

Lain voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 14 päivää sen jälkeen, kun se on julkaistu Latvian tasavallan virallisessa lehdessä, jollei muuta laissa säädettyä määräaikaa ole vahvistettu. Tämän lain voimaantulopäivä alkaa sitä päivää seuraavana päivänä, jona laki tulee voimaan.

Lain kumoaminen

Lain voimassaolo päättyy seuraavissa tapauksissa:
 • edellyttäen, että sovellettavan lain tunnustamista koskeva laki on tullut voimaan
 • voimassa olevan lain siirtymämääräysten toinen määräys, jossa määrätään kyseisen lain voimassa pitämisestä;
 • jossa perustuslakituomioistuimen tuomio on tullut voimaan ja jossa säädetään kyseisen lain voimassaolon päättymisestä;
 • lain voimaan saattaminen ajan myötä, kun laki annettiin ohutta aikaa.

Valtioneuvoston asetukset

Valtioneuvoston asetusluonnos toimitetaan ministerikabinetille.

Ministerikabinetin jäsenellä on oikeus toimittaa ministerikabinetille sääntöluonnos, johon kuuluu ministerin kabinetin jäsen.

Muiden valtion- ja paikallishallinnon elinten sekä valtiosta riippumattomien järjestöjen ja työmarkkinajärjestöjen päälliköillä on oikeus toimittaa lakiehdotuksia hallituksen valiokunnan kokoukseen tai hallituksen istuntoon ainoastaan hallituksen jäsenen kautta, joka on poliittisesti vastuussa kyseessä olevasta alasta, toimialasta tai osa-alasta.

Valtioneuvoston asetusluonnoksen käsittely ja hyväksyminen

Ministerikabinetille toimitetuista asetusluonnoksista tiedotetaan ja niistä keskustellaan valtiosihteerien kokouksessa. Ennen kokouskutsun esittämistä luonnos valtioneuvoston asetukseksi toimitetaan edelleen toimivaltaisille ministeriöille ja tarvittaessa muille toimivaltaisille viranomaisille. Oikeusministeriö ja valtiovarainministeriö antavat lausunnon kaikesta lainsäädäntöluonnoksesta. Myös kansalaisjärjestöjen edustajat voivat antaa lausuntoja sovittelussa.

Yhdenmukaistettujen sääntöjen luonnosta käsitellään valtioneuvoston kokouksessa, mutta siitä ei sovita valtiosihteerien kokouksessa tai hallituksen kokouksessa. Hankkeista, joista on sovittu, on järjestettävä ministerikabinetin kokous. Jos sääntöluonnos hyväksytään kabinetin kokouksessa, se katsotaan hyväksytyksi ja siitä tulee valtioneuvoston asetus.

Valtioneuvoston antamien säännösten mainonta

Hallituksen asetukset on julkaistava julkaisemalla Latvian tasavallan virallinen lehti Latvijas Vēstnesis.

Valtioneuvoston asetuksen voimaantulo

Valtioneuvoston asetukset tulevat voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Latvian tasavallan virallisessa lehdessä, koska niiden voimaantulolle ei ole asetettu muita määräaikoja.

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetukset lakkaavat olemasta voimassa seuraavissa tapauksissa:

 • valtioneuvoston asetus asiaa koskevien valtioneuvoston asetusten mitätöinnistä tulee voimaan.
 • siinä tapauksessa, että hallituksen lopullinen sääntö tulee voimaan, jossa säädetään asiaa koskevien valtioneuvoston asetusten mitätöimisestä;
 • jos laki, jonka perusteella asianomainen hallituksen asetus on annettu, ei raukea;
 • kun perustuslakituomioistuimen tuomio on tullut voimaan, jossa säädetään asiaa koskevien valtioneuvoston asetusten mitätöimisestä;
 • ministerikabinetin sääntöjen voimassaolokauden ajoittaminen, kun ministerikabinetin asetuksia on pyydetty väliaikaisesti.

Latvian keskuspankin, rahoitus- ja pääomamarkkinoiden valvontaelimen ja julkisista palveluista vastaavan komission säännöt

Latvian keskuspankin, rahoitus- ja pääomamarkkinoiden komission ja yleishyödyllisten palvelujen valvontaelimen sääntöjen voimaansaattamista, voimaantuloa ja menetystä koskeva menettely on sama kuin valtioneuvoston asetusten, voimaantulo- ja voimaantulopäivämäärien osalta.

Paikallisviranomaisten antamat säädökset (sitovat määräykset);

Kuntasääntöjen luonnosten toimittaminen kunnanvaltuustolle

Kunnanvaltuuston puheenjohtajan, neuvoston, kaupunginvaltuuston, ylimääräisen kokouksen alkuunpanijan sekä kaupungin- tai siviiliseurakunnan johtajan on jätettävä kunnanvaltuuston jäsenten työjärjestysluonnos.

Kuntasääntöluonnosten käsittely ja hyväksyminen

Paikallisia viranomaisia sitovat asetusehdotukset hyväksytään ja niistä tulee sitovia. edellytyksenä on, että yli puolet kunnanvaltuuston jäsenistä äänestää asiasta, eikä laissa toisin säädetä.

Neuvosto lähettää kirjallisen ja sähköisen viestinnän ympäristönsuojelu- ja aluekehitysministeriölle, joka arvioi kunnan hyväksymien sitovien määräysten lainmukaisuutta kolmen työpäivän kuluessa sitovien määräysten vastaanottamisesta ja lähettää asiaa koskevan lausunnon paikallisviranomaiselle kolmen työpäivän kuluessa sitovien määräysten allekirjoittamisesta ja toimittaa ne sähköisesti kolmen työpäivän kuluessa niiden allekirjoittamisesta.

Jos ympäristönsuojelu- ja aluekehitysministeriön lausunto ei ole lain mukaan hyväksytyn sitovan säännön tai kunnan vastainen, lausuntoa ei ole annettu, kunta ilmoittaa hyväksytyt sitovat säännöt.

Saatuaan ympäristönsuojeluministeriön lausunnon, jossa perustellaan sitovien sääntöjen tai niiden osien laittomuus, kunnanvaltuuston on täsmennettävä sitovat määräykset, jotka on esitetty lausunnossa, ja sitovat määräykset. Jos kunnanvaltuusto ei hyväksy kantaa kokonaan tai osittain, neuvosto perustelee päätöksensä asianmukaisesti ja antaa sitovia sääntöjä. Sitovat säännöt toimitetaan ympäristö- ja aluekehitysministeriölle kolmen työpäivän kuluessa siitä, kun ne on allekirjoitettu kirjallisesti ja sähköisessä muodossa.

Sitovien sääntöjen antaminen paikallisviranomaisille

Latvian kaupunginvaltuusto julkaisee sitovat säännöt ja perustelut Latvian Linkki avautuu uuteen ikkunaanvirallisessa lehdessä (Latvijas Vēstnesis). Kunnanvaltuuston on julkaistava sitovat määräykset ja niiden perustelut virallisessa lehdessä (Latvijas Vēstnesis (vuodesta 06.11.2015) tai paikallisessa sanomalehdessä tai vapaana painoksena).

Kunnanvaltuusto hyväksyy sitovat säännöt, joilla vahvistetaan sitovien sääntöjen julkaisupaikka ja jotka julkaistaan Latvian virallisessa lehdessä (Latvijas Vēstnesis). Kunnanvaltuusto muuttaa sitovien sääntöjen julkaisupaikkaa enintään yhden vuoden välein. Paikallisten tai alueellisten viranomaisten pakolliset säännökset on julkaistava paikallisten viranomaisten verkkosivuilla, kun ne tulevat voimaan. Kunnanvaltuustossa ja kunnan tai kaupungin hallinnossa on myös varmistettu, että kunnanvaltuustojen sitovat säännöt ovat saatavilla.

Paikallisviranomaisia koskevien sitovien säännösten voimaantulo

Sitovat säännöt tulevat voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun ne on virallisesti julkaistu ilmoitetuissa menoissa, jos ne eivät täsmennä muuta voimaantulopäivää.

Paikallisten viranomaisten sitovien määräysten mitätöinti

Paikallisviranomaisten sitovat määräykset raukeavat seuraavissa tapauksissa:

 • sitovien sääntöjen voimaantulo, jos kyseessä olevat sitovat määräykset raukeavat;
 • kun muita sitovia määräyksiä koskeva päätössääntö on lainvoimainen, jossa määrätään asiaa koskevien sitovien säännösten mitätöimisestä;
 • sellaisen korkeamman säädösmääräyksen voimassaolon päättymistä, jonka perusteella asiaa koskevat sitovat säännöt on annettu;
 • jos perustuslakituomioistuimen tuomio on tullut voimaan, jossa säädetään asiaa koskevien sitovien säännösten mitätöimisestä;
 • sitova määräys on voimassa sen ajan, jonka sitovat säännöt hyväksytään tietyn ajan.

Oikeudellisia tietokantoja

Latvian virallinen lehti Latvijas Vēstnesis

Latvian virallinen lehti Latvijas Vēstnesis on Latvian tasavallan virallinen lehti, ja siinä julkaistut tiedot ovat virallinen julkaisu.

 • Virallinen julkaisu on julkisesti saatavilla ja oikeudellisesti sitova.
 • Kukaan ei voi vedota tietämättömyyteen virallisessa lehdessä julkaistuista säädöksistä tai virallisista ilmoituksista.

Virallinen lehti on 1. heinäkuuta 2012 alkaen julkaistu virallisen lehden ”Latvijas Vēstnesis” virallisella julkaisulla osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.vestnesis.lv. Tiedot, jotka on julkaistu osoitteessa https://www.vestnesis.lv Linkki avautuu uuteen ikkunaanennen 1. heinäkuuta 2012, ovat informatiivisia. Nämä tiedot julkaistaan virallisesti ”Latvijas Vēstnesis” -sanomalehden muodossa.

Konsolidoitu lainsäädäntö

Konsolidoidut lait, valtioneuvoston asetukset ja muut lait ja asetukset ovat saatavilla Latvian lainsäädäntöä koskevalla verkkosivustolla osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.likumi.lv/. Kaikki julkaistut konsolidoidut oikeussäännöt ovat luonteeltaan informatiivisia. Sivustoa ylläpitää virallinen Linkki avautuu uuteen ikkunaan julkaisutoimisto VSIA Latvijas Vēstnesis.

Virallinen kustantaja

Latvijas Vēstnesis (kuten aiemmassa Latvijas Vēstnesis -lehdessä) antoi Linkki avautuu uuteen ikkunaan VSIA Latvijas Vēstnesis (Latvijas Vēstnesis).

Virallinen kustantaja työskentelee kansainvälisen ISO 9001:2015 -standardin (laadunhallinta) ja ISO 27001:2013 -standardin (tietoturva) vaatimusten mukaisesti.

Onko tietokannan käyttö maksutonta?

Latvian tasavallan virallisen lehden ”Latvijas Vēstnesis” on oltava saatavilla maksutta. Myös ”Latvijas Vēstnesis” -lehden julkaisujen sähköinen arkisto on maksuton. Vapaa pääsy on myös vahvistettu konsolidoidun lainsäädännön verkkosivulle.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLatvian parlamentti (Saeima)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLatvian tasavallan ministerikabinetti

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLatvijas Bankan

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRahoitus- ja pääomamarkkinakomissio

Linkki avautuu uuteen ikkunaanJulkisten palvelujen lautakunta

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLatvian paikallisviranomaisten yhteystiedot

Linkki avautuu uuteen ikkunaanVirallinen lehti Latvijas Vēstnesis

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLatvian tasavallan laki


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 22/10/2019