Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liġi tal-Istat Membru - Latvja

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?

F’din it-taqsima ssib informazzjoni dwar is-sistema legali fil-Latvja.


Sorsi tal-liġi

Il-Latvja hija parti mill-ordni ġuridiku Ewropew kontinentali. L-aktar sorsi importanti tal-liġi huma l-liġijiet bil-miktub esterni li jimplimentaw l-ordni legali tal-Latvja.

Leġiżlazzjoni esterna

Liġijiet u regolamenti esterni jirregolaw relazzjonijiet legali bejn korpi rregolati mil-liġi pubblika u individwi jew entitajiet.

Tipi ta’ atti legali esterni u l-ġerarkija tagħhom ta’ effett legali:

 • Il-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Latvja (Kostituzzjoni);
 • liġijiet oħra;
 • Regolamenti tal-Kabinett;
 • Id-dispożizzjonijiet tal-Bank tal-Latvja, il-Kummissjoni tas-Suq Finanzjarju u tal-Kapital u l-Kummissjoni għas-Servizzi Pubbliċi (fl-ordni legali tal-Latvja dawn id-dispożizzjonijiet għandhom l-istess valur legali bħar-regolamenti maħruġa mill-Kabinett);
 • Regolamenti obbligatorji tal-awtorità lokali.

Id-dritt tal-Unjoni japplika skont il-post tal-preċedenza legali tal-leġiżlazzjoni esterna. Il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandha wkoll titqies mill-istituzzjonijiet u l-qrati meta japplikaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea.

Ir-regoli tad-dritt internazzjonali, ikun xi jkun is-sors tagħhom, għandhom jiġu applikati skont il-post tagħhom fl-ordni legali tal-forza legali esterna. Fil-każ ta’ diskrepanza bejn ir-regola tal-liġi internazzjonali u l-liġi tal-Latvja tal-istess forza legali, għandha tapplika r-regola tal-liġi internazzjonali.

Ir-regolamenti vinkolanti tal-muniċipalitajiet jorbtu lill-individwi u l-entitajiet legali kollha fit-territorju amministrattiv rispettiv tagħhom.

Il-leġiżlazzjoni esterna u leġiżlazzjoni oħra għandhom jiġu ppubblikati Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida fil-Gazzetta Uffiċjali Latvijas Vēstnesis. Il-pubblikazzjoni uffiċjali għandha tkun pubblika u torbot. Ħadd ma jista’ jinvoka n-nuqqas ta’ għarfien ta’ atti legali jew ta’ avviżi uffiċjali ppubblikati fil-ġurnal uffiċjali.

Entitajiet intitolati li joħorġu atti legali esterni:

 • Il-poplu tal-Latvja — id-dritt għal-leġislazzjoni (1/10 tikkondividi d-dritt li tippreżenta abbozz ta’ liġi lis-Saeima; id-dritt li jieħdu sehem fir-referendum),
 • Is-Saeima (il-Parlament), l-awtorità leġiżlattiva,
 • Il-kabinett tal-Ministri: id-dritt ta’ leġiżlazzjoni,
 • Il-Bank tal-Latvja, il-Kummissjoni tas-Suq Finanzjarju u tal-Kapital u l-Kummissjoni għas-Servizzi Pubbliċi — id-dritt li jilleġislaw,
 • l-awtoritajiet lokali — id-dritt ta’ leġiżlazzjoni.

Il-leġiżlazzjoni interna

Att regolatorju intern huwa att maħruġ minn korp irregolat mil-liġi pubblika sabiex jiddetermina l-aġir jew l-arranġamenti interni tiegħu stess jew għall-interpretazzjoni tal-arranġamenti għall-applikazzjoni ta’ att leġiżlattiv estern fil-qasam tal-attività tiegħu. Il-liġijiet u r-regolamenti interni ma għandhomx ikunu vinkolanti fuq l-individwi. Għalhekk, meta istituzzjoni tieħu deċiżjoni dwar individwu privat, id-deċiżjoni tagħha ma tistax tibbaża ruħha fuq l-att regolatorju intern.

Tipi ta’ liġijiet u regolamenti interni:

 • ir-regoli ta’ proċedura, ir-regoli ta’ proċedura — l-istituzzjonijiet, il-korpi kolleġġjali stabbiliti mill-istituzzjoni jew il-korp u l-organizzazzjoni tax-xogħol;
 • rakkomandazzjonijiet: jiġu stabbiliti l-proċeduri għall-eżerċizzju tad-diskrezzjoni prevista fil-liġijiet u fir-regolamenti bil-għan li jiġi żgurat trattament uniformi fil-każ ta’ każijiet uniformi. F’ċerti każijiet ir-rakkomandazzjonijiet jistgħu jiġu rrinunzjati jekk ikun hemm biżżejjed raġunijiet għal dan;
 • struzzjonijiet dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tal-liġi esterna jew tal-liġi ġenerali;
 • regoli interni — li jistabbilixxu l-proċeduri għall-adozzjoni tad-deċiżjoni ta’ ġestjoni, it-twettiq tad-dmirijiet tal-uffiċjali maniġerjali u aġenti oħra, ir-regoli dwar l-imġiba, il-protezzjoni tal-impjieg fi ħdan l-istituzzjoni, u kwalunkwe kwistjoni oħra relatata mal-funzjonament tal-istituzzjoni.

It-tipi ta’ leġiżlazzjoni interna huma ugwali f’termini ta’ effett legali. Jekk ikun hemm inkonsistenza bejn il-liġijiet u r-regolamenti interni, l-att li jinħareġ minn awtorità ogħla jew minn uffiċjal għandu japplika.

Meta l-uffiċjal isib kontradizzjoni bejn il-liġijiet u r-regolamenti interni maħruġa minn istituzzjonijiet jew minn uffiċjali tal-livell ġerarkiku, dan għandu japplika:
 1. l-Istat tad-dritt ġenerali, sa fejn dan huwa mingħajr preġudizzju għal dispożizzjoni speċifika;
 2. l-aħħar leġiżlazzjoni interna, jekk iż-żewġ dispożizzjonijiet ikunu ġenerali jew speċifiċi. Id-data tal-adozzjoni tal-att regolatorju intern hija deċiżiva.
Jekk l-uffiċjal isib kontradizzjoni bejn il-liġi interna u l-att regolatorju estern, huwa għandu japplika l-att regolatorju estern.

Entitajiet awtorizzati biex joħorġu liġijiet u regolamenti interni:

 • Il-kabinett;
 • Membru tal-Kabinett;
 • korp pubbliku derivat;
 • il-Kap tal-Awtorità;
 • Kap tad-dipartiment tal-istituzzjoni.

Tipi ta’ sorsi legali — deskrizzjoni

Tipi ta’ sorsi legali:

 • liġijiet u regolamenti — leġiżlazzjoni li fiha leġiżlazzjoni li tistabbilixxi dispożizzjonijiet legali, tibdilhom f’azzjoni, tibdilhom jew tħassarha. Liġijiet u regolamenti għandhom jinqasmu f’liġijiet u regolamenti esterni u liġijiet u regolamenti interni;
 • prinċipji ġenerali tal-liġi — qafas bil-miktub (statutorju) jew mhux miktub li jirregola l-liġi oġġettiva ta’ ħajja pubblika;
 • dispożizzjonijiet legali konswetudinarji — regoli ta’ mġiba li żviluppaw bħala riżultat ta’ użu attwali li ilu għaddej. Il-liġi konswetudinarja tapplika fejn il-liġi jew regolament leġiżlattiv estern ieħor ma jipprovdix għal regolamentazzjoni xierqa tal-kwistjoni, kif ukoll għall-interpretazzjoni ta’ dispożizzjonijiet legali;
 • ġurisprudenza — korp ta’ deċiżjonijiet ġudizzjarji, li jkun fih opinjonijiet legali astratti ta’ natura astratta u li l-imħallfin f’każijiet oħra jistgħu jużaw fir-raġunament tagħhom;
 • id-duttrina legali, il-korp eżistenti ta’ għarfien xjentifiku, li tipprovdi kjarifika tad-dispożizzjonijiet legali, l-oriġini u l-applikazzjoni tagħhom. Id-duttrina legali tintuża b’mod estensiv fir-raġunament tad-deċiżjonijiet tal-amministrazzjoni ġudizzjarja u pubblika.

Il-ġerarkija tas-sorsi tal-liġi

Sorsi primarji tal-liġi

 • leġiżlazzjoni: sors ta’ liġi ta’ forza legali ogħla. Il-liġijiet u r-regolamenti għandhom jiġu applikati skont posthom fl-ordni legali tal-forza legali tal-leġiżlazzjoni esterna;
 • prinċipji ġenerali tal-liġi — sors tal-liġi li japplika meta l-kwistjoni kkonċernata ma tkunx irregolata minn liġi esterna. Jintużaw ukoll fl-interpretazzjoni tal-liġijiet u r-regolamenti. Prinċipji ġenerali tal-liġi, f’termini ta’ forza legali, ma tantx huma kklassifikati pari passu;
 • il-liġi konswetudinarja: fejn liġi jew regolament leġiżlattiv estern ieħor ma jipprovdix għal regolament xieraq dwar il-kwistjoni, kif ukoll għat-traduzzjoni tad-dispożizzjonijiet legali.

Sorsi sekondarji tal-liġi

 • każistika — sentenzi tal-Qorti li, skont ir-regoli ta’ proċedura, huma vinkolanti fuq il-qrati li jittrattaw it-talbiet. Tali sentenzi huma infurzabbli, obbligatorji għal kulħadd u trattati bl-istess rispett bħal-liġi.

Is-sentenzi tal-Qorti Kostituzzjonali huma vinkolanti fuq l-awtoritajiet nazzjonali u lokali, l-istituzzjonijiet u l-uffiċjali kollha, inklużi l-qrati, u persuni fiżiċi u ġuridiċi. Dispożizzjoni (att) rikonoxxuta mill-Qorti Kostituzzjonali bħala mhux konformi ma’ dispożizzjoni legali ta’ forza legali ogħla għandha titqies bħala nulla u bla effett mid-data tal-pubblikazzjoni tas-sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali, sakemm il-Qorti Kostituzzjonali ma tipprovdix mod ieħor.

Jekk il-Qorti Kostituzzjonali tkun iddikjarat illi ftehim internazzjonali li ġie ffirmat jew konkluż mil-Latvja jmur kontra l-Kostituzzjoni, il-Kabinett irid jieħu passi immedjatament sabiex jemenda, jiċħad, jissospendi jew jirtira ruħu minn dak il-ftehim.

Id-Deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali dwar it-tmiem tal-proċedimenti fejn il-liġi tiġi interpretata għandha tkun torbot fuq l-awtoritajiet nazzjonali u lokali kollha, il-korpi u l-uffiċjali, il-qrati u l-persuni naturali u ġuridiċi.

 • id-duttrina tal-liġi tintuża ħafna fir-raġunament tad-deċiżjonijiet regolatorji ġudizzjarji u nazzjonali. Id-duttrina legali ma għandha l-ebda effett legali u mhijiex universalment vinkolanti.

Is-sistema istituzzjonali

Entitajiet awtorizzati biex joħorġu liġijiet u regolamenti esterni

Is-Saeima u l-poplu tal-Latvja fid-drittijiet tal-vot tal-popli tagħhom — id-dritt għal attività leġislattiva.

Il-kabinett jista’ joħroġ liġijiet esterni — regolamenti, fil-każijiet li ġejjin:

 • abbażi tal-awtorizzazzjoni li tinsab fl-Att;
 • li japprovaw jew jissospendu l-operat ta’ ftehim internazzjonali jew ta’ abbozz ta’ ftehim internazzjonali, sakemm ma jkunx previst mod ieħor fil-Kostituzzjoni jew fil-Kostituzzjoni;
 • meta l-liġi tal-Unjoni Ewropea tkun teħtieġ dan u l-kwistjoni rilevanti bil-liġi ma tkunx irregolata. Tali regoli ma jistgħux jillimitaw id-drittijiet fundamentali ta’ individwu privat.

Il-Bank tal-Latvja, il-Kummissjoni tas-Swieq Finanzjarji u Kapitali u l-KummissjoniRegolatorja tal-Utilitajiet Pubbliċi — id-dritt li jkollhom leġiżlazzjoni esterna (regolamenti) maħruġa biss fuq il-bażi ta’ mandat statutorju fi kwistjonijiet li jaqgħu fil-kompetenza tagħha.

L-awtoritajiet lokali — id-dritt li jkollhom atti legali statutorji jew esterni bbażati fuq regolamenti tal-Kabinett (dispożizzjonijiet vinkolanti).

Proċess għall-ħolqien ta’ atti regolatorji

Din it-taqsima tipprovdi ħarsa ġenerali tal-proċeduri għall-abbozzar tal-liġijiet u r-regolamenti.

Il-liġijiet

Sottomissjoni ta’ abbozz ta’ liġijiet lis-Saeima

L-abbozzi ta’ liġijiet jistgħu jiġu ppreżentati lis-Saeima mill-President tar-Repubblika, il-Kabinett tal-Ministri, il-kumitati tas-Saeima, mill-inqas ħames Membri, u f’każijiet u skont il-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Latvja, wieħed minn kull għaxra tal-eletturi.

Eżami u adozzjoni ta’ abbozzi ta’ liġijiet fis-Saeima

Is-Saeima [Il-Parlament] iqis l-abbozz ta’ liġijiet fi tliet qari. Żewġ riżultati jinkludu abbozzi ta’ liġijiet li jitqiesu urġenti, il-baġit tal-istat, emendi għall-baġit nazzjonali u abbozzi ta’ liġijiet li jipprevedu l-approvazzjoni tat-trattati internazzjonali.

Abbozz ta’ liġi għandu jitqies adottat u jsir liġi jekk ikun ittrattat fi tliet qari jew, fil-każijiet imsemmija hawn fuq, f’żewġ qari u, meħuda flimkien, b’maġġoranza assoluta tal-Membri komponenti preżenti.

Ir-reklamar tal-liġijiet

It-testi tal-liġijiet adottati mis-Saeima għandhom jintbagħtu lill-President tar-Repubblika.

Il-President jippromulga l-liġijiet adottati mill-Parlament mhux inqas minn għaxart ijiem wara u mhux aktar tard mill-wieħed u għoxrin jum wara l-adozzjoni tagħhom. Din il-Liġi għandha tidħol fis-seħħ 14 jum wara d-data tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tal-Latvja Latvijas Vēstnesis jekk l-ebda skadenza oħra ma tkun prevista fil-liġi.

Id-dritt li tiġi sospiża l-promulgazzjoni tal-Liġi

Il-President tar-Repubblika huwa mħasseb bid-dritt li jitlob it-tieni eżami tal-liġi jew li jissospendi l-pubblikazzjoni tal-liġi għal perjodu ta’ xahrejn.

Il-liġi tal-President tar-Repubblika tuża l-inizjattiva tagħha stess u s-sospensjoni tal-pubblikazzjoni tal-liġi fuq l-inizjattiva tagħha stess, fuq talba ta’ mhux inqas minn terz tat-terminu parlamentari tiegħu jew tagħha. Dan id-dritt jista’ jiġi eżerċitat mill-President jew terz tal-Membri tas-Saeima fi żmien għaxart ijiem mill-adozzjoni tal-liġi mis-Saeima.

Skont dawn l-arranġamenti, il-liġi qed titressaq quddiem ir-referendum jekk mhux inqas minn wieħed minn kull għaxra tal-votanti li jitolbuha matul il-proċess tal-ġbir tal-firem. Iżda jekk ma tasal l-ebda talba fi żmien xahrejn, il-liġi tiġi ppubblikata. Madankollu, ir-referendum ma għandux isir jekk is-Saeima jerġa’ jivvota l-liġi inkwistjoni u jekk l-adozzjoni tal-vot ma tkunx inqas minn tliet kwarti tal-Membri kollha tas-Saeima.

L-adozzjoni mis-Saeima u mill-President tal-Istat tista’, jekk tal-anqas nofs l-eletturi jipparteċipaw fl-aħħar elezzjonijiet parlamentari jieħdu sehem, tirrevoka r-referendum jekk tal-anqas nofs il-votanti fl-aħħar mandat parlamentari jieħdu sehem u tivvota b’maġġoranza favur l-abolizzjoni tal-liġi.

Madankollu, il-liġijiet kollha ma jistgħux isiru referendum. Il-baġit u l-liġijiet dwar is-self, it-taxxi, id-dwana, it-tariffi fuq il-ferroviji, il-gvern tal-gwerra, id-dikjarazzjoni tal-gwerra u l-bidu, il-bini tal-paċi, id-dikjarazzjoni tal-paċi u l-għeluq tagħha, il-mobilizzazzjoni u d-demobilizzazzjoni tagħhom, u l-kuntratti ta’ skambju barranin ma jistgħux ikunu disponibbli għall-vot bil-vot tal-Poplu.

Dħul fis-seħħ tal-liġi

Din il-Liġi għandha tidħol fis-seħħ 14 jum wara l-pubblikazzjoni tagħha fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tal-Latvja fin-nuqqas ta’ kwalunkwe skadenza oħra stabbilita mil-liġi. Id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din il-liġi tibda mill-jum wara l-pubblikazzjoni tagħha.

Annullament tal-liġi

Il-liġi tiskadi fil-każijiet li ġejjin:
 • soġġetti għad-dħul fis-seħħ tal-liġi dwar ir-rikonoxximent tal-liġi rilevanti bħala li skadiet
 • meta dispożizzjoni oħra tad-dispożizzjonijiet tranżitorji tal-liġi tidħol fis-seħħ, li tipprevedi t-telf ta’ forza tal-liġi inkwistjoni;
 • fejn is-sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali tkun daħlet fis-seħħ, li tipprovdi għar-rikonoxximent tal-liġi rilevanti bħala li skadiet;
 • il-passaġġ tal-forza tal-liġi matul iż-żmien meta l-liġi ġiet adottata fuq bażi rqiqa.

Ir-regolamenti tal-Kabinett

Sottomissjoni ta’ abbozz ta’ Regolament tal-Kabinett għall-Kabinett tal-Ministri

Membru tal-Kabinett tal-Ministri huwa intitolat li jissottometti abbozz ta’ regolament lill-Kabinett tal-Ministri minn membru tal-Kabinett tal-Ministru.

Il-Kapijiet ta’ istituzzjonijiet statali u tal-gvern lokali oħrajn, kif ukoll organizzazzjonijiet mhux governattivi u organizzazzjonijiet ta’ msieħba soċjali, għandhom ikunu intitolati li jissottomettu abbozz ta’ leġislazzjoni għal-laqgħa tal-Kumitat tal-Kabinett jew f’sessjoni tal-Kabinett biss permezz tal-membru tal-Kabinett li huwa politikament responsabbli għas-settur, is-settur jew is-sottosettur ikkonċernat.

Eżami u adozzjoni ta’ abbozz ta’ Regolament tal-Kabinett

Abbozzi ta’ regolamenti sottomessi lill-Kabinett tal-Ministri jiġu rreklamati u diskussi fil-laqgħa tas-Segretarji tal-Istat. Ma’ konvokazzjoni, l-abbozz tar-Regolament tal-Kabinett għandu jintbagħat lill-ministeri kompetenti u, fejn xieraq, lill-awtoritajiet kompetenti l-oħra. Il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Ministeru tal-Finanzi jagħtu opinjoni dwar l-abbozz tal-leġiżlazzjoni kollha. Rappreżentanti ta’ organizzazzjonijiet mhux governattivi jistgħu wkoll jissottomettu opinjonijiet matul il-konċiljazzjoni.

L-abbozz tar-regoli armonizzati għandu jiġi eżaminat f’laqgħa tal-Kabinett, iżda mhux maqbul f’laqgħa tas-Segretarji tal-Istat jew f’laqgħa tal-Kumitat tal-Kabinett. Il-proġetti li jkun intlaħaq qbil dwarhom huma soġġetti għal laqgħa tal-Kabinett tal-Ministri. Jekk l-abbozz tar-regoli jiġi approvat fil-laqgħa tal-Kabinett, dan għandu jitqies li ġie adottat u jsir Regolamenti tal-Kabinett.

Reklamar ta’ regolamenti tal-Kabinett

Ir-regolamenti tal-Kabinett għandhom jiġu promulgati b’pubblikazzjoni fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tal-Latvja Latvijas Vēstnesis.

Dħul fis-seħħ tar-Regolament tal-Kabinett

Ir-regolamenti tal-Kabinett għandhom jidħlu fis-seħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni tagħhom fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tal-Latvja fin-nuqqas ta’ kwalunkwe skadenza oħra għad-dħul fis-seħħ.

Dikjarazzjoni tar-Regolamenti tal-Kabinett

Ir-regolamenti tal-Kabinett m’għandhomx jibqgħu fis-seħħ fil-każijiet li ġejjin:

 • id-dħul fis-seħħ tar-Regolament tal-Kabinett dwar l-invalidazzjoni tar-Regolamenti tal-Kabinett rilevanti;
 • fil-każ li tkun daħlet fis-seħħ ir-regola tal-ħruġ finali tal-Kabinett tal-Ministri, li tipprovdi għall-invalidazzjoni tar-Regolamenti tal-Kabinett rilevanti;
 • fejn il-liġi li abbażi tagħha jkun inħareġ ir-Regolament tal-Kabinett rilevanti ma tibqax tiskadi;
 • meta s-sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali tkun daħlet fis-seħħ, li tipprovdi għall-invalidazzjoni tar-Regolamenti tal-Kabinett rilevanti;
 • iż-żmien tal-perjodu ta’ validità tar-regolamenti tal-Kabinett tal-Ministri meta r-regolamenti tal-Kabinett tal-Ministri jkunu ttieħdu fuq bażi temporanja.

Regoli tal-Bank tal-Latvja, il-Kummissjoni tas-Suq Finanzjarju u tal-Kapital u l-Kummissjoni għas-Servizzi Pubbliċi

Il-proċedura għall-promulgazzjoni, id-dħul fis-seħħ u t-telf ta’ forza tar-regoli tal-Bank tal-Latvja, il-Kummissjoni tas-Swieq Finanzjarji u Kapitali u l-Kummissjoni għas-Servizzi Pubbliċi hija l-istess bħal dik tar-Regolamenti tal-Kabinett tal-Ministri, id-dħul fis-seħħ u t-telf ta’ forza.

Ir-regolamenti (dispożizzjonijiet vinkolanti) tal-awtoritajiet lokali;

Sottomissjoni ta’ abbozz ta’ regolamenti tal-awtoritajiet lokali lill-kunsill muniċipali

L-abbozz ta’ regoli għall-awtoritajiet lokali fil-kunsill muniċipali jista’ jiġi ppreżentat mill-president tal-kunsill, il-kunsill tal-kunsill, il-kunsill tal-kunsill tal-belt, l-inizjatur tal-laqgħa straordinarja u d-direttur maniġerjali tal-belt jew il-parroċċa ċivili.

Eżami u adozzjoni tar-regolamenti abbozzati tal-awtoritajiet lokali

L-abbozzi ta’ regolamenti li jorbtu lill-awtoritajiet lokali jiġu adottati u jsiru regoli vinkolanti, sakemm aktar minn nofs il-membri tal-kunsill muniċipali fil-preżenza inkwistjoni jivvutaw favur u l-liġi ma tipprovdix mod ieħor.

Il-Kunsill għandu jibgħat komunikazzjonijiet bil-miktub u elettroniċi lill-Ministeru tal-Protezzjoni Ambjentali u l-Iżvilupp Reġjonali, li għandhom jivvalutaw il-legalità tar-regolamenti vinkolanti adottati mill-muniċipalità fi żmien tlett ijiem tax-xogħol mill-wasla tar-regolamenti vinkolanti u jibagħtu l-opinjoni rilevanti lill-awtorità lokali fi żmien tlett ijiem tax-xogħol wara l-iffirmar tar-regolamenti vinkolanti u għandhom jibagħtuhom b’mezzi elettroniċi fi żmien tlett ijiem tax-xogħol minn meta jiġu ffirmati.

Jekk l-opinjoni tal-Ministeru tal-Protezzjoni Ambjentali u l-Iżvilupp Reġjonali ma toġġezzjonax għall-istat tad-dritt adottat tar-regola vinkolanti jew għall-muniċipalità fil-limitu ta’ żmien stabbilit mil-Liġi, ma tkun ingħatat l-ebda opinjoni, il-muniċipalità tiddikjara r-regoli vinkolanti adottati.

Hekk kif jirċievi opinjoni mill-Ministeru tal-Protezzjoni Ambjentali u l-Iżvilupp Reġjonali li tiġġustifika l-illegalità ta’ regoli vinkolanti jew partijiet minnhom, il-kunsill muniċipali għandu jispeċifika d-dispożizzjonijiet vinkolanti kif stabbiliti fl-opinjoni, u d-dispożizzjonijiet vinkolanti speċifikati. Fejn kunsill muniċipali ma jaqbilx ma’ l-opinjoni b’mod sħiħ jew parzjali, il-Kunsill għandu jipprovdi ġustifikazzjoni adegwata fid-deċiżjoni tiegħu u għandu joħroġ regoli li jorbtu. Ir-regoli li jorbtu għandhom jintbagħtu lill-Ministeru tal-Protezzjoni Ambjentali u l-Iżvilupp Reġjonali fi żmien tlett ijiem tax-xogħol minn meta jiġu ffirmati bil-miktub u f’format elettroniku.

Tnedija ta’ regoli vinkolanti għall-awtoritajiet lokali

Il-Kunsill tal-Belt tal-Latvja għandu jippubblika r-regoli vinkolanti u l-memorandum ta’ spjegazzjoni Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafil-Gazzetta Uffiċjali Latvijas Vēstnesis. Il-Kunsill muniċipali għandu jippubblika r-regolamenti vinkolanti u l-memorandum ta’ spjegazzjoni tagħhom fil-gazzetta uffiċjali Latvijas Vēstnesis (mill-06.11.2015) jew f’gazzetta lokali jew edizzjoni mingħajr ħlas.

Il-Kunsill Muniċipali għandu jadotta regoli vinkolanti li jistabbilixxu l-post tal-pubblikazzjoni tar-regoli vinkolanti u ppubblikati fil-gazzetta uffiċjali Latvijas Vēstnesis. Il-Kunsill muniċipali għandu jibdel il-post tal-pubblikazzjoni tar-regoli vinkolanti f’intervalli ta’ mhux aktar minn sena. Id-dispożizzjonijiet obbligatorji tal-awtoritajiet lokali jew reġjonali għandhom jiġu ppubblikati fuq is-sit web tal-awtorità lokali hekk kif jidħlu fis-seħħ. Barra minn hekk, l-aċċess għar-regoli vinkolanti tal-kunsill muniċipali huwa żgurat fil-bini tal-kunsill muniċipali u fil-muniċipalità jew fl-amministrazzjonijiet tal-belt.

Dħul fis-seħħ ta’ dispożizzjonijiet vinkolanti dwar l-awtoritajiet lokali

Ir-regoli vinkolanti għandhom jidħlu fis-seħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom fin-nefqa ddikjarata jekk ma jispeċifikawx data oħra tad-dħul fis-seħħ.

Invalidazzjoni tar-regolamenti vinkolanti tal-awtoritajiet lokali

Ir-regolamenti vinkolanti tal-awtoritajiet lokali jiskadu fil-każijiet li ġejjin:

 • id-dħul fis-seħħ ta’ regoli vinkolanti dwar ir-rikonoxximent tar-regoli vinkolanti rilevanti fil-każ ta’ ċessazzjoni;
 • fejn tkun daħlet fis-seħħ ir-regola ta’ għeluq għal dispożizzjonijiet vinkolanti oħra, li tipprevedi l-invalidazzjoni tad-dispożizzjonijiet vinkolanti rilevanti;
 • l-iskadenza ta’ dispożizzjoni statutorja ogħla li abbażi tagħha nħarġu r-regoli vinkolanti rilevanti;
 • jekk is-sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali tkun daħlet fis-seħħ, li tipprovdi għall-invalidazzjoni tad-dispożizzjonijiet vinkolanti rilevanti;
 • għandha tapplika dispożizzjoni vinkolanti għal tul ta’ żmien jekk ir-regoli vinkolanti jiġu adottati għal ċertu perjodu ta’ żmien.

Databases legali

Il-Ġurnal Uffiċjali tar-Repubblika tal-Latvja Latvijas Vēstnesis

Il-Gazzetta Uffiċjali Latvijas Vēstnesis hija l-gazzetta uffiċjali tar-Repubblika tal-Latvja u l-informazzjoni ppubblikata fiha hija pubblikazzjoni uffiċjali.

 • Il-pubblikazzjoni uffiċjali hija disponibbli għall-pubbliku u torbot legalment.
 • Ħadd ma jista’ jinvoka n-nuqqas ta’ għarfien ta’ atti legali jew ta’ avviżi uffiċjali ppubblikati fil-ġurnal uffiċjali.

Mill-1 ta’ Lulju 2012, il-pubblikazzjoni uffiċjali tal-pubblikazzjoni uffiċjali hija pprovduta permezz tal-pubblikazzjoni uffiċjali tal-ġurnal uffiċjali “Latvijas Vēstnesis” Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.vestnesis.lv. Informazzjoni ppubblikata fuq https://www.vestnesis.lv Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaqabel l-1 ta’ Lulju 2012 hija informattiva. Il-pubblikazzjoni uffiċjali ta’ din l-informazzjoni hija disponibbli fil-forma tal-ġurnal “Latvijas Vēstnesis”.

Leġiżlazzjoni konsolidata

Il-liġijiet konsolidati, ir-Regolamenti tal-Kabinett tal-Ministri u liġijiet u regolamenti oħra huma disponibbli fuq is-sit web tal-leġiżlazzjoni Latvjana fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.likumi.lv/. Ir-regoli kkonsolidati ppubblikati kollha huma ta’ natura informattiva. Is-sit jinżamm mill-pubblikatur uffiċjali VSIA Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida Latvijas Vēstnesis.

Pubblikatur Uffiċjali

Il-Gazzetta Uffiċjali Latvijas Vēstnesis (bħal fil-Gazzetta Uffiċjali preċedenti Latvijas Vēstnesis) inħarġet minn VSIA Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida Latvijas Vēstnesis (Latvijas Vēstnesis).

Il-pubblikatur uffiċjali jaħdem skont ir-rekwiżiti tal-istandard internazzjonali ISO 9001: 2015 (ġestjoni tal-kwalità) u skont l-istandard ISO 27001: 2013 (sigurtà tal-informazzjoni).

L-aċċess għad-database huwa bla ħlas?

Il-Ġurnal Uffiċjali tar-Repubblika tal-Latvja “Latvijas Vēstnesis” għandu jkun disponibbli mingħajr ħlas. L-aċċess għall-arkivju elettroniku tal-pubblikazzjonijiet tal-gazzetta “Latvijas Vēstnesis” huwa wkoll mingħajr ħlas. Bl-istess mod, l-aċċess liberu huwa pprovdut ukoll għall-websajt ta’ leġiżlazzjoni konsolidata.

Links

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIs-Saeima (il-Parlament) tar-Repubblika tal-Latvja

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-kabinett tal-Ministri tar-Repubblika tal-Latvja

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaLatvijas Banka

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Kummissjoni tas-Suq Finanzjarju u Kapitali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Kummissjoni għas-Servizzi Pubbliċi

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaId-dettalji ta’ kuntatt tal-awtoritajiet lokali fil-Latvja

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Gazzetta Uffiċjali Latvijas Vēstnesis

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-liġi tar-Repubblika tal-Latvja


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 22/10/2019