Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Medlemsstaternas lagstiftning - Lettland

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?

I det här avsnittet hittar du information om rättssystemet i Lettland.


Rättskällor

Lettland är en del av den europeiska rättsordningen. De viktigaste rättskällorna är de externa skriftliga lagar som genomför den lettiska rättsordningen.

Extern lagstiftning

De yttre lagarna och förordningarna reglerar rättsförhållanden mellan offentligrättsliga organ och enskilda eller enheter.

Typer av externa rättsakter och deras inbördes hierarki:

 • Republiken Lettlands konstitution (konstitutionen),
 • andra lagar,
 • Regeringsföreskrifter;
 • Bestämmelserna i Bank of Latvia, Financial and Capital Market Commission och Public Utilities Commission (i den lettiska rättsordningen har dessa bestämmelser samma rättsliga värde som de föreskrifter som regeringen har utfärdat),
 • Bindande föreskrifter som antagits på kommunal nivå.

Unionsrätten ska tillämpas i enlighet med den ort där den externa lagstiftningen har företräde. Rättspraxis vid Europeiska unionens domstol bör också beaktas av institutionerna och domstolarna vid tillämpningen av EU-lagstiftningen.

Bestämmelserna i internationell rätt, oavsett källa, ska tillämpas i enlighet med deras placering i rättsordningen för den externa rättsordningen. I händelse av bristande överensstämmelse mellan den internationella rättsregeln och den lettiska lagstiftningen av samma rättsliga slag ska den internationella rätten tillämpas.

Kommunernas bindande föreskrifter är bindande för alla fysiska och juridiska personer inom deras respektive administrativa territorium.

Extern lagstiftning och annan lagstiftning ska offentliggöras i Länken öppnas i ett nytt fönster Latvijas Vēstnesis i landets officiella tidning. Den officiella publiceringen ska vara offentlig och bindande. Ingen kan åberopa okunskap om rättsakter eller officiella meddelanden som publiceras i Europeiska unionens officiella tidning.

Enheter som har rätt att utfärda externa rättshandlingar:

 • Lettlands medborgare – rätten till lagstiftning (1/10 delar rätten att lämna in ett lagförslag till parlamentet, rätten att delta i folkomröstningen),
 • Det lettiska parlamentet (Saeima), den lagstiftande myndigheten,
 • Ministerkabinett:Rätten att lagstifta.
 • Lettlands centralbank, Financial and Capital Market Commission och Public Utilities Commission – rätten att lagstifta,
 • lokala myndigheter – rätten att lagstifta.

Intern lagstiftning

En intern rättsakt är en rättsakt som utfärdats av ett offentligrättsligt organ i syfte att fastställa dess eget interna beteende eller egna arrangemang eller för tolkningen av arrangemangen för tillämpning av en extern rättsakt inom dess verksamhetsområde. Interna lagar och andra författningar ska inte vara bindande för enskilda. När en institution fattar ett beslut som rör en enskild får dess beslut således inte grunda sig på den interna regleringsakten.

Typer av interna lagar och andra författningar:

 • arbetsordning, arbetsordning – institutioner och kollegiala organ som inrättats av institutionen eller organet samt organisation av arbetet.
 • rekommendationer: fastställa de förfaranden för skönsmässig bedömning som föreskrivs i lagar och andra författningar i syfte att säkerställa enhetlig behandling vid fall av enhetliga fall. I vissa fall kan rekommendationer upphävas om det finns tillräckliga skäl för att göra det.
 • instruktioner om tillämpningen av principerna i extern lagstiftning eller allmän rätt.
 • interna bestämmelser – fastställande av förfaranden för antagande av förvaltningsbeslutet, tjänsteutövning för tjänstemän i ledande ställning och övriga anställda, regler om uppförande, skydd för anställning inom institutionen och alla andra frågor som rör institutionens verksamhet.

De olika typerna av intern lagstiftning har samma rättsliga verkan. Vid bristande överensstämmelse mellan interna lagar och förordningar ska den akt som har utfärdats av en högre myndighet eller en tjänsteman gälla.

Om en tjänsteman upptäcker en motsägelse mellan interna lagar och bestämmelser som utfärdats av institutioner eller tjänstemän i den hierarkiska nivån ska den tillämpas
 1. den allmänna rättsstatsprincipen, i den mån detta inte påverkar tillämpningen av en särskild bestämmelse,
 2. den senaste interna lagstiftningen, om båda bestämmelserna är allmänna eller specifika. Antagandet av den interna regleringsakten är avgörande.
Om tjänstemannen upptäcker en motsägelse mellan den interna lagen och den externa rättsakten ska den tillämpa den externa regleringsakten.

Enheter som har befogenhet att utfärda interna lagar och andra författningar:

 • Kansliet.
 • Medlem av kansliet.
 • det offentliga organ som kommer i fråga.
 • chefen för myndigheten.
 • Chef för institutionens avdelning.

Typer av rättsliga källor – beskrivning

Typer av rättsliga källor:

 • lagar och andra författningar – lagstiftning som innehåller bestämmelser, träder i kraft, ändras eller upphävs. Lagar och andra författningar ska vara indelade i externa lagar och förordningar samt i lagar och andra författningar.
 • allmänna rättsprinciper – skriftlig (lagstadgad) eller oskriven ram som styr den objektiva rätten i ett offentligt liv,
 • sedvanerättsliga regler – beteenderegler som har utvecklats till följd av långvarig faktisk användning. Sedvanerätten är tillämplig när lagen eller annan extern lagstiftning inte föreskriver en lämplig reglering av frågan samt tolkningen av rättsliga bestämmelser,
 • rättspraxis – en samling rättsliga avgöranden som innehåller abstrakta juridiska utlåtanden av abstrakt karaktär och som domare i andra fall kan använda i sitt resonemang.
 • den juridiska doktrinen, den befintliga vetenskapliga kunskapen, som klargör de rättsliga bestämmelserna, deras ursprung och tillämpning. Juridisk doktrin används i stor utsträckning i motiveringen till domstolsavgöranden och offentliga förvaltningars beslut.

Rättsreglernas hierarki

Primära rättskällor

 • lagstiftning: en rättskälla med en högre rättsverkan. Lagar och andra författningar ska tillämpas i enlighet med deras placering i rättsordningen för den externa lagstiftningen.
 • allmänna rättsprinciper – en rättskälla som är tillämplig när frågan i fråga inte omfattas av en extern lag. De används också vid tolkningen av lagar och andra författningar. Allmänna rättsprinciper är inte i rättsligt hänseende likställda.
 • sedvanerätt: när en lag eller annan extern lagstiftning inte föreskriver en lämplig reglering av frågan, samt för översättning av rättsliga bestämmelser.

Sekundärrättsliga rättskällor

 • rättspraxis – domar från domstolen som enligt arbetsordningen är bindande för domstolar som handlägger tvister. Sådana domar är verkställbara, obligatoriska för alla och behandlas på samma sätt som lagen.

Författningsdomstolens domar är bindande för alla nationella och lokala myndigheter, institutioner och tjänstemän, inklusive domstolar, samt fysiska och juridiska personer. En bestämmelse (akt) som erkänns av författningsdomstolen som oförenlig med en lagbestämmelse med en högre rättslig verkan ska anses ogiltig från och med dagen för offentliggörandet av författningsdomstolens dom, såvida inte författningsdomstolen föreskriver något annat.

Om författningsdomstolen har förklarat att ett internationellt avtal som har undertecknats eller ingåtts av Lettland är författningsstridigt, måste regeringen omedelbart vidta åtgärder för att ändra, säga upp, tillfälligt upphäva eller frånträda avtalet.

Författningsdomstolens avgörande om avslutande av förfarandet, där lagen ska tolkas, ska vara bindande för alla nationella och lokala myndigheter, organ och tjänstemän, domstolar och fysiska och juridiska personer.

 • juridikdoktrinen används i stor utsträckning i motiveringen till rättsliga och nationella regleringsbeslut. Den juridiska doktrinen har ingen rättslig verkan och är inte allmänt bindande.

Det institutionella systemet

Enheter som har befogenhet att utfärda externa lagar och förordningar

Det lettiska parlamentet och det lettiska folket i deras medborgares rösträtt – rätten till lagstiftande verksamhet.

Kansliet får utfärda externa lagar och förordningar i följande fall:

 • på grundval av tillståndet i lagen,
 • godkänna eller tillfälligt upphäva tillämpningen av ett internationellt avtal eller ett utkast till detta, om inte annat föreskrivs i konstitutionen eller i konstitutionen,
 • när Europeiska unionens lagstiftning så kräver och den relevanta frågan i lag inte är reglerad. Sådana regler får inte begränsa en enskild persons grundläggande rättigheter.

Lettlands centralbank,Financial and Capital Market Commission och Public Utilities Regulatory Commission — rätten att få extern lagstiftning (lagstiftning) utfärdad på grundval av ett lagstadgat mandat i frågor som omfattas av dess behörighet.

Lokala myndigheter — rätten att ha rättsliga eller externa rättsakter på grundval av regeringsförordningar (bindande bestämmelser).

Processen för att skapa rättsakter

I detta avsnitt ges en översikt över förfarandena för utarbetande av lagar och förordningar.

Lagar

Inlämning av lagförslag till parlamentet

Lagförslag får överlämnas till det lettiska parlamentet, regeringen, Saeiras utskott, minst fem ledamöter och i enlighet med Republiken Lettlands konstitution, en tiondel av väljarkåren.

Behandling och antagande av lagförslag i Saeima

Det lettiska parlamentet (Saeima) betraktar utkastet till lag vid tre tillfällen. Två behandlingar omfattar förslag till lagstiftning som anses brådskande, statsbudgeten, ändringar av den nationella budgeten och förslag till lagar om godkännande av internationella fördrag.

Ett lagförslag ska anses vara antaget och bli lag om det behandlas i tre behandlingar eller, i de fall som avses ovan, vid två avläsningar och, taget som en helhet, med en absolut majoritet av de närvarande ledamöterna.

Offentliggörande av lagar

Texterna till de lagar som antas av det lettiska parlamentet ska överlämnas till republikens president.

Talmannen fattar beslut om de lagar som antas av parlamentet minst tio dagar efter och senast den tjugoförsta dagen efter det att de antagits. Denna lag träder i kraft 14 dagar efter dagen för dess offentliggörande i Republiken Lettlands officiella tidning Latvijas Vēstnesis om ingen annan tidsfrist föreskrivs i lagstiftningen.

Rätt att skjuta upp utfärdandet av lagen

Polens president har rätt att begära en andra prövning av lagen eller att skjuta upp lagens offentliggörande under en period av två månader.

På begäran av minst en tredjedel av parlamentets mandatperiod använder republikens president sitt eget initiativ och upphävandet av offentliggörandet av lagen på eget initiativ. Denna rätt kan utövas av talmannen eller en tredjedel av ledamöterna i parlamentet inom tio dagar från det att parlamentet antagit lagen.

Enligt dessa arrangemang läggs lagen till i folkomröstningen om inte mindre än en tiondel av väljarna begär det under förfarandet för insamling av underskrifter. Om ingen sådan begäran inkommer inom två månader offentliggörs lagen. Folkomröstningen ska dock inte äga rum om parlamentet röstar om lagen i fråga och omröstningen inte är mindre än tre fjärdedelar av alla ledamöter i parlamentet.

Antagandet av Saeima och av presidenten kan, om minst hälften av antalet väljare som deltar i det senaste parlamentsvalet deltar, upphäva folkomröstningen om minst hälften av antalet väljare under den senaste valperioden deltar och en majoritet röstar för ett avskaffande av lagen.

Alla lagar kan dock inte bli föremål för en folkomröstning. Budgeten och lagarna om upplåning, skatter, tullar, järnvägstaxor, krig, krigsförklaring och nystart, fredsbyggande, fredsdeklaration och dess stängning, mobilisering och demobilisering, samt valutakontrakt kan inte göras tillgängliga för omröstning genom folkets röst.

Lagens ikraftträdande

Denna lag träder i kraft 14 dagar efter det att den har offentliggjorts i Republiken Lettlands officiella tidning utan att någon annan tidsfrist fastställts i lag. Denna lag träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts.

Upphävande av lagen

Lagen ska upphöra att gälla i följande fall:
 • med förbehåll för ikraftträdandet av lagen om erkännande av tillämplig lag så som den har löpt ut
 • om en annan bestämmelse i lagen om övergångsbestämmelser har trätt i kraft, i vilken det föreskrivs att den aktuella lagen ska förlora sin giltighet,
 • om författningsdomstolens dom har trätt i kraft, enligt vilken den tillämpliga lagen ska erkännas ha upphört att gälla,
 • lagens passing över tiden då lagen antogs på en tunn grund.

Regeringsförordningar

Förslag till regeringsförordning till ministerkabinettet

En medlem av ministerkabinettet har rätt att lägga fram ett utkast till förordning för ministerkabinettet av en medlem av ministerns kansli.

Cheferna för andra statliga och lokala myndigheter samt icke-statliga organisationer och arbetsmarknadens parter ska ha rätt att lämna in förslag till lagstiftning till kanslikommitténs möte eller till ett kanslimöte endast genom den medlem av kabinettet som är politiskt ansvarig för den berörda sektorn, sektorn eller delsektorn.

Behandling och antagande av förslag till förordning

Förslag till förordningar som lämnas in till ministerkabinettet offentliggörs och diskuteras vid statssekreterarnas möte. Efter kallelse ska utkastet till förordning översändas till de behöriga ministerierna och, i tillämpliga fall, till övriga behöriga myndigheter. Justitieministeriet och finansministeriet avger ett yttrande om alla förslag till lagstiftning. Företrädare för icke-statliga organisationer får också avge yttranden under förlikningen.

Utkastet till harmoniserade regler ska behandlas vid ett möte med kansliet, men inte godkännas vid ett möte mellan statssekreterarna eller i ett möte i regeringskommittén. De projekt som man kommit överens om omfattas av ett möte mellan ministerkabinettet. Om utkastet till bestämmelser skulle godkännas vid kansliets sammanträde ska detta anses ha antagits och bli regeringsförordningar.

Annonsering av regeringsföreskrifter

Regeringsförordningarna ska offentliggöras genom att Latvijas Vēstnesis offentliggörs i Republiken Lettlands officiella tidning.

Regeringsförordnings ikraftträdande

Ministerförordningarna ska träda i kraft dagen efter det att de har offentliggjorts i Republiken Lettlands officiella tidning, om det inte finns någon annan tidsfrist för ikraftträdandet.

Deklaration av regeringsföreskrifter

Regeringsförordningarna ska upphöra att gälla i följande fall:

 • regeringsförordningen om ogiltigförklaring av de relevanta regeringsförordningarna träder i kraft.
 • om den slutliga frågan för ministerkabinettet har trätt i kraft, som föreskriver ogiltigförklaring av de relevanta regeringsförordningarna,
 • om den lag som ligger till grund för utfärdandet av den relevanta regeringsförordningen inte upphör att gälla.
 • när författningsdomstolens dom har trätt i kraft, som föreskriver ogiltigförklaring av de relevanta regeringsförordningarna,
 • tidpunkten för ministerkabinens giltighetsperiod när regeringsförordningar har antagits tillfälligt.

Regler för Bank of Latvia, Financial and Capital Market Commission och Public Utilities Commission

Förfarandet för utfärdande, ikraftträdande och förlust av reglerna för Bank of Latvia, Financial and Capital Market Commission och Public Utilities Commission är desamma som för regeringsförordningarna, ikraftträdandet och förlusten av våld.

Lokala myndigheter utfärdade föreskrifter (bindande bestämmelser).

Inlämnande av förslag till lokala myndigheters föreskrifter till kommunfullmäktige

Förslag till kommunala föreskrifter i kommunfullmäktige kan läggas fram av fullmäktige, fullmäktige, kommunfullmäktige, initiativtagaren till det extra mötet och kommunstyrelsens verkställande direktör.

Behandling och antagande av förslag till lokala myndigheters bestämmelser

Utkasten till förordningar som är bindande för lokala myndigheter antas och blir bindande, förutsatt att mer än hälften av kommunfullmäktiges medlemmar i frågan röstar för och att lagen inte föreskriver något annat.

Rådet ska sända skriftliga och elektroniska meddelanden till ministeriet för miljöskydd och regional utveckling, som ska bedöma lagenligheten av de bindande föreskrifter som antagits av kommunen inom tre arbetsdagar efter mottagandet av de bindande förordningarna och skicka det berörda yttrandet till den lokala myndigheten inom tre arbetsdagar efter det att de bindande förordningarna har undertecknats och skicka dem på elektronisk väg inom tre arbetsdagar efter det att de undertecknats.

Om yttrandet från ministeriet för miljöskydd och regional utveckling inte har några invändningar mot den bindande regeln i lag eller kommunen inom den tidsfrist som fastställs i lagen, har inget yttrande avgetts, varför kommunen har förklarat de antagna bindande reglerna.

Kommunfullmäktige ska, efter att ha mottagit ett utlåtande från ministeriet för miljöskydd och regional utveckling som motiverar att bindande regler eller delar därav är rättsstridiga, ange de bindande bestämmelser som anges i yttrandet samt de bindande bestämmelser som anges. Om kommunfullmäktige inte instämmer helt eller delvis med yttrandet ska rådet ge en tillräcklig motivering i sitt beslut och utfärda bindande regler. De bindande bestämmelserna ska översändas till ministeriet för miljöskydd och regional utveckling inom tre arbetsdagar efter det att de undertecknats skriftligen och i elektroniskt format.

Införande av bindande regler för lokala myndigheter

Republiken Lettlands kommunfullmäktige ska offentliggöra de bindande reglerna och motiveringen i Latvijas Vēstnesis i den Länken öppnas i ett nytt fönsterofficiella tidningen Latvijas Vēstnesis. Kommunfullmäktige ska offentliggöra de bindande förordningarna och deras motiveringar i den officiella tidningen Latvijas Vēstnesis (från 06.11.2015) eller i en lokal dagstidning eller en gratis upplaga.

Kommunfullmäktige ska anta bindande regler som fastställer platsen för offentliggörandet av de bindande reglerna och som offentliggörs i Latvijas Vēstnesis. Kommunfullmäktige ska byta ut offentliggörandet av de bindande bestämmelserna med intervaller som inte överstiger ett år. De lokala och regionala myndigheternas obligatoriska bestämmelser ska offentliggöras på den lokala myndighetens webbplats när de träder i kraft. Dessutom säkerställs tillgång till kommunfullmäktiges bindande regler i kommun- och kommun- eller stadsförvaltningarna.

Bindande bestämmelser om lokala myndigheter

De bindande reglerna ska träda i kraft dagen efter det att de officiellt har offentliggjorts i de deklarerade utgifterna om de inte anger något annat datum för ikraftträdandet.

Ogiltigförklarande av lokala myndigheters bindande bestämmelser

De lokala myndigheternas bindande förordningar upphör att gälla i följande fall:

 • bindande regler om erkännande av de relevanta bindande reglerna har trätt i kraft.
 • om den sista regeln för andra bindande bestämmelser träder i kraft, i vilken det föreskrivs att de relevanta bindande bestämmelserna ska ogiltigförklaras.
 • utgången av en högre lagbestämmelse på grundval av vilken de relevanta bindande reglerna utfärdades,
 • om författningsdomstolens dom har trätt i kraft, enligt vilken de relevanta bindande bestämmelserna ska ogiltigförklaras.
 • en bindande bestämmelse ska gälla under den tid som de bindande bestämmelserna antas under en viss tid.

Juridiska databaser

Republiken Lettlands officiella tidning, Latvijas Vēstnesis

Lettlands officiella tidning Latvijas Vēstnesis är Republiken Lettlands officiella tidning och de uppgifter som offentliggörs där är en officiell publikation.

 • Den officiella publikationen är offentligt tillgänglig och rättsligt bindande.
 • Ingen kan åberopa okunskap om rättsakter eller officiella meddelanden som publiceras i Europeiska unionens officiella tidning.

Sedan den 1 juli 2012 offentliggörs det officiella offentliggörandet av det officiella kungörelseorganet ”Latvijas Vēstnesis” officiellt den officiella tidningen (”Latvijas Vēstnesis”) på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.vestnesis.lv. Information på https://www.vestnesis.lv Länken öppnas i ett nytt fönsterföre den 1 juli 2012 är informativ. Det officiella offentliggörandet av denna information finns i tidningen ”Latvijas Vēstnesis”.

Konsoliderad lagstiftning

Konsoliderade lagar, regeringsförordningar och andra lagar och andra författningar finns på webbplatsen för den lettiska lagstiftningen på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.likumi.lv/. Alla offentliggjorda konsoliderade rättsregler är av informativ karaktär. Webbplatsen underhålls av det officiella förlaget Länken öppnas i ett nytt fönster VSIA Latvijas Vēstnesis.

Officiell förläggaren

Den officiella tidningen Latvijas Vēstnesis (liksom i den tidigare officiella tidningen Latvijas Vēstnesis) utfärdades av Länken öppnas i ett nytt fönster Latvijas Vēstnesis (Latvijas Vēstnesis).

Det officiella förlaget arbetar i enlighet med kraven i den internationella standarden ISO 9001:2015 (kvalitetsstyrning) och ISO 27001:2013 (informationssäkerhet).

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Lettlands officiella tidning, Latvijas vēstnesis, ska vara gratis. Det elektroniska arkivet för tidningen ”Latvijas vēstnesis” är också gratis. På samma sätt föreskrivs fri tillgång till webbplatsen för konsoliderad lagstiftning.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterLettlands parlament (Saeima)

Länken öppnas i ett nytt fönsterRepubliken Lettlands regering

Länken öppnas i ett nytt fönsterLatvijas Banka

Länken öppnas i ett nytt fönsterFinans- och kapitalmarknadskommissionen

Länken öppnas i ett nytt fönsterKommissionen för samhällsnyttiga tjänster

Länken öppnas i ett nytt fönsterKontaktuppgifter till lokala myndigheter i Lettland

Länken öppnas i ett nytt fönsterLatvijas Vēstnesis

Länken öppnas i ett nytt fönsterRepubliken Lettlands lag


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 22/10/2019