Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pravo držav članic - Severna Irska

Ta država je v postopku izstopa iz EU.

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?

Na tej strani so na voljo informacije o zakonodaji in pravnih podatkovnih zbirkah v Združenem kraljestvu, s posebnim poudarkom na pristojnosti Severne Irske.


Pravni viri

Glavna pravna sredstva na Severnem Irskem so:

 • Primarna zakonodaja v obliki aktov parlamenta Združenega kraljestva in zakonov Severne Irske. Nekatera primarna zakonodaja, ki se nanaša na Severno Irsko, prav tako sprejema sklep Sveta v obliki sklepov v Svetu (zakonski akti)
 • Pravo unije
 • Sekundarna (ali podrejena) zakonodaja v obliki zakonskih aktov in zakonskih predpisov Severne Irske. Druga podrejena zakonodaja je lahko v obliki upravnih aktov (administrative orders),
 • Obče pravo, ki se je razvilo na podlagi sodnih odločb.

Vrste pravnih aktov – opis

Akte Parlamenta je sprejel parlament Združenega kraljestva v Londonu in se lahko uporabljajo za vse Združeno kraljestvo ali za kateri koli njegov del. Parlament Združenega kraljestva je odobril tudi prenos zakonodajnih pristojnosti na decentralizirane parlamente in skupščine, ki lahko sprejemajo primarno zakonodajo, ki zajema omejen krog subjektov in se uporablja v okviru lastnih jurisdikcij. Drugo primarno zakonodajo lahko v skladu s posebno pravico sprejme monarh v različnih oblikah, kot so uredbe v svetu (Orders in Council), razglasitve (proclamations), kraljevi nalogi (royal warrants), kraljeva navodila (royal instructions), uredbe (regulations) in patentne listine (letters patent).

Sekundarna zakonodaja se izvaja v okviru pooblastil, ki jih podeljuje Njenega veličanstvo v Svetu ali minister, oddelek (ministrstvo), Severna Irska ali drug organ ali oseba. To se imenuje tudi delegirana ali sekundarna zakonodaja in zakon, ki podeljuje pooblastilo, se imenuje pooblastilno ali „matično“ dejanje. Sekundarna zakonodaja ima lahko različne naslove, kot so odloki v Svetu, predpisi ali pravila, ki se lahko skupaj imenujejo „zakonski akti“ ali „zakonski predpisi“.

Na Severnem Irskem zakonodaja vključuje akte ali statute, ki so lahko akti parlamenta Združenega kraljestva, parlamenta Severne Irske (1921–1972) ali Severne Irske v Belfastu. Decentralizirane vlade na Severnem Irskem so bile v različnih obdobjih začasno ustavljene, veliko zakonodaje pa je vsebovalo „sklepa v Svetu“, ki so tehnično sekundarna zakonodaja, vendar se uporabljajo kot primarna zakonodaja. Zakonodaja na Severnem Irskem vključuje tudi statutarne predpise – sekundarno ali podrejeno zakonodajo, ki je v pristojnosti parlamenta Združenega kraljestva, Odredba Sveta ali zakona Severne Irske.

Pooblastilo za sklepanje mednarodnih pogodb v imenu Združenega kraljestva ima kraljica, tj. monarh, ki upošteva nasvet vlade Združenega kraljestva. Parlament Združenega kraljestva nima formalne vloge pri sklepanju pogodb, če pa pogodba zahteva spremembo zakonodaje Združenega kraljestva ali dodelitev javnega denarja, bo Parlament o njem glasoval na običajen način. Za izvajanje vseh pogodb EU v Združenem kraljestvu je treba sprejeti zakonodajo, zato so te predmet parlamentarnega nadzora.Člena 20 in 25 Zakona o ustavni reformi in upravljanju iz leta 2010 sta začela veljati 11. novembra 2010 in zahteva, da se pogodba ne sme ratificirati, razen če (a) je minister na prvi stopnji parlamentu predložil kopijo pogodbe, (b) je bila pogodba objavljena in (c) potekel rok 21 dni za zasedanja, ne da bi Parlament rešil, da se pogodba ne bi smela ratificirati.

Hierarhija predpisov

V primeru kolizije različnih pravnih virov so primarni organi za odločanje o njihovi veljavnosti sodišča. Sodišča lahko tako rešijo spore v zvezi z razlago zakonodaje. Ker v Združenem kraljestvu ni „pisane ustave“, zakona parlamenta ni mogoče izpodbijati pred sodiščem zaradi njegove „protiustavnosti“. Ustavna doktrina „parlamentarne suverenosti“ pomeni, da je parlament Združenega kraljestva najvišji zakonodajni organ, kar pomeni, da lahko sprejme in razveljavi kateri koli zakon ter da noben drug organ ne more razveljaviti zakona parlamenta ali izpodbijati njegove veljavnosti.

Vendar je doktrina parlamentarne suverenosti omejena s članstvom Združenega kraljestva v Evropski uniji. Na podlagi zakona o Evropskih skupnostih iz leta 1972 je pravo Unije del prava Severne Irske. Domačo zakonodajo je treba razlagati tako, da je v skladu s pravom EU, kolikor je mogoče.

Zakon o človekovih pravicah iz leta 1998, s katerim je bila Evropska konvencija o človekovih pravicah vključena v pravo Združenega kraljestva, daje sodiščem dodatno pooblastilo za izpodbijanje zakonov parlamenta. Nacionalno zakonodajo je treba, kolikor je mogoče, razlagati tako, da je združljiva s pravicami iz Konvencije.

Odločbe sodišč, zlasti pritožbenih sodišč, imajo pomembno vlogo pri razvoju prava. Ne podajajo le avtoritativne razlage zakonodaje, ampak so tudi temelj občega prava, ki izhaja iz odločb sodišč v predhodno zaključenih primerih (tj. sodne prakse). Načeloma so sodišča vezana na prejšnje odločbe višjih sodišč. Glede prava Evropske unije je Sodišče Evropske unije najvišji organ. Vrhovno sodišče je končno pritožbeno sodišče za vse civilne in kazenske zadeve s Severne Irske.

Institucionalni okvir

Institucije, pristojne za sprejemanje predpisov, in postopek odločanja

Preden lahko predlog primarne zakonodaje ( znan kot predlog zakona) postane zakon parlamenta Združenega kraljestva, ga morata potrditi oba doma parlamenta v Londonu: House of Commons in House of Lords. Naslednje faze potekajo v obeh domovih:

 • Prva obravnava (uradna predstavitev predloga zakona brez razprave),
 • Druga obravnava (splošna razprava),
 • Obravnava v odboru (podrobna proučitev, razprava in spremembe); V spodnjem domu britanskega parlamenta to običajno poteka v Odboru za javne finance.)
 • Faza poročanja (priložnost za dodatne spremembe),
 • Tretja obravnava (zadnja priložnost za razpravo; amandmaji se lahko vložijo v zgornjem domu).

Ko se predlog zakona sprejme v obeh domovih, se vrne v prvi dom (kjer se je začel), tako da se upoštevajo spremembe druge hiše, ki jih je treba upoštevati.

Oba domova morata soglašati glede končnega besedila. Med obema domovoma obstaja več krogov, dokler ni dosežen dogovor o vsaki besedi predloga zakona.

V Severni Irski je podoben postopek (vključno z uvedbo predloga zakona, obravnavo, razpravo in glasovanjem), čeprav v decentralizirani skupščini obstaja samo en dom. Ministri, odbori in posamezni člani lahko sprožijo predlog zakona in ga predložijo predsedniku skupščine v preučitev skupščini. Če je predsednik pojasnil, da so predlogi v pristojnosti skupščine, se predlog uvede in obravnava v sejni dvorani. Nato se predloži ustreznemu parlamentarnemu odboru v pregled. Odbor poroča skupščini, ki članom omogoča, da preučijo podrobnosti predloga zakona in predlagajo spremembe. Skupščina ga nato obravnava in sprejme končno glasovanje.

Ko predlog zakona poteka skozi vse parlamentarne faze v Združenem kraljestvu ali na skupščini Severne Irske, se pošlje Soveresu Royal Assent, potem pa postane zakon.

Pravni akt primarne zakonodaje lahko običajno spremeni ali razveljavi samo nov pravni akt primarne zakonodaje. Vendar obstajajo izjeme, v skladu s katerimi se lahko nekatere spremembe in razveljavitve izvedejo z zakonskim instrumentom, kadar vključujejo izvajanje obveznosti EU ali zakonodajno reformo, ki zmanjšuje ali odpravlja regulativne obremenitve.

Primarna zakonodaja začne veljati v skladu z določbami zakona o začetku opravljanja dejavnosti. Zakon lahko določi določen datum začetka veljavnosti. Neposredno na Royal Assent na določen datum (običajno vsaj dva meseca po kraljevi potrditvi) ali na datum, ki ga določi minister ali oddelek v nalogu za začetek postopka (zakonski akt). Za različne določbe v enem aktu se lahko določijo različni datumi.

Datum začetka veljavnosti za kateri koli akt sekundarne zakonodaje je običajno določen v samem aktu. Izjemoma se lahko določi datum začetka veljavnosti z objavo obvestila v uradnem listu (Uradnem listu (London ali Belfast)).

Pravne zbirke podatkov

Dostopnih je več pravnih zbirk podatkov.

 • Spletna stran z zakonodajo Povezava se odpre v novem oknu Združenega kraljestva zagotavlja celotno besedilo vse primarne zakonodaje, ki so jo sprejeli parlament Združenega kraljestva, škotski parlament, skupščina Severne Irske in nacionalna skupščina Walesa, ter vsa sekundarna zakonodaja, ki se uporablja za celotno Združeno kraljestvo ali dele Združenega kraljestva. Dostop do informacij je brezplačen.
 • Revidirana primarna zakonodaja, ki zajema vse dele Združenega kraljestva od leta 1235 do danes, je na voljo tudi na Povezava se odpre v novem oknu spletni strani z zakonodajo Združenega kraljestva.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuSpletna stran zakonodaje Združenega kraljestva

To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 22/10/2019