Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právo členského státu - Nizozemí

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

Na této stránce naleznete informace o právním systému v Nizozemsku.

Kromě ministrů zahrnuje nizozemská vláda král. Nizozemsko tak zaujímá zvláštní místo mezi západoevropskými monarchiemi, jelikož ve většině z nich není král součástí vlády. Od rozsáhlé revize ústavy v roce 1848 je Nizozemsko konstituční monarchií s parlamentním systémem.


Právní zdroje

Druhy právních nástrojů – popis

Rámcem organizace nizozemského státu a základem pro tvorbu právních předpisů je ústava. Důležitým pramenem práva jsou smlouvy mezi Nizozemskem a ostatními státy. Čl. 93 ústavy stanoví, že ustanovení smluv a rozhodnutí mezinárodních organizací mohou mít přímý účinek v nizozemském právním řádu. V tomto případě tato ustanovení jdou nad rámec nizozemských právních předpisů. Právní předpisy platné v rámci tohoto členského státu se nepoužijí, pokud jsou s těmito ustanoveními neslučitelné. Významným pramenem práva jsou pro Nizozemsko tudíž předpisy Evropské unie stanovené ve smlouvách, nařízeních a směrnicích.

Statut Nizozemského království upravuje ústavní vztahy mezi Nizozemskem, Arubem, Curaçaem a Sint Maarten.

Zákony se vytváří na vnitrostátní úrovni. Prostřednictvím delegace zákona může ústřední vláda stanovit pravidla v obecné rovině správy a v ministerských nařízeních (podrobnější pravidla). Je rovněž možné přijmout nezávislá obecná správní opatření (nevyčerpaná z právních předpisů). Ústava svěřuje pravomoc vydávat právní normy nižším orgánům státní správy a samosprávy (provinciím, samosprávným obcím a městům a vodohospodářským správám).

Judikatura je pramenem práva, neboť smysl soudních rozhodnutí jde nad rámec konkrétního případu, pro který bylo rozhodnutí vydáno. Rozhodnutí vyšších soudů slouží jako vodítko. Rozsudky Hoge Raad jsou zvláště směrodatné, neboť úkolem tohoto soudu je podporovat jednotu práva. V nových věcech tedy nižší soud při rozhodování bere v úvahu rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Obecné zásady práva jsou významné pro vládu a pro výkon spravedlnosti. Zákon někdy odkazuje na obecné právní zásady, jako je občanský zákoník (přiměřenost a spravedlnost). Soud může rovněž vycházet z obecných právních zásad.

Dalším pramenem práva je zvykové právo, označované též jako nepsané právo. Praxe se v zásadě uplatní pouze tehdy, pokud na něj zákon odkazuje, ale je rovněž pravda, že soud může zohlednit praxi v případě kolizí ve svém rozsudku. Při stanovování trestných činů nemůže být zvykové právo pramenem práva (čl. 16 ústavy).

Hierarchie norem

Ústava stanoví s čl. 94, že některé mezinárodní právní předpisy mají nejvyšší hierarchii: právní ustanovení, která jsou neslučitelná s těmito pravidly mezinárodního práva, se nepoužijí. Samotné evropské právo má přednost před vnitrostátním právem. Po evropském právu následuje v hierarchii Statut království, ústava a zákony parlamentu. Tyto jsou nadřazené ostatním předpisům. Přijetí formálních právních předpisů provádějí společně vláda a generální státy.

Je také stanoveno, že zákon může úplně či částečně pozbýt účinnosti pouze v důsledku nového zákona. Existuje rovněž obecné pravidlo výkladu, že zvláštní zákony přesahují obecné právní předpisy. Zákon v kontinentální tradici je rovněž vyšším právním zdrojem, než je tomu v judikatuře.

Institucionální rámec

Instituce odpovědné za přijímání právních předpisů

Tvorba právních předpisů

Právní předpisy přijímají společně vláda a generální státy. Návrhy právních předpisů může předkládat vláda nebo Dolní sněmovna Generálních stavů. Státní rada působí při navrhování předpisů i královských výnosů jako poradce. Připravovaný legislativní návrh se obvykle konzultuje také s dalšími zainteresovanými subjekty.

V mnoha případech Rada ministrů přijímá legislativní návrh a zasílá jej poradnímu oddělení Státní rady. Vláda na toto doporučení reaguje vyhotovením další zprávy. Pak vláda předloží Dolní sněmovně postupem nazvaným „královská zpráva“ legislativní návrh, v němž jsou všechny nezbytné pozměňovací návrhy zapracovány. Návrh může být během svého projednávání v Dolní sněmovně ještě pozměňován. Sněmovna reprezentantů má právo na změnu. Jakmile byl návrh Dolní sněmovnou schválen, projedná jej Horní sněmovna. Eerste Kamer může přijmout nebo zamítnout pouze návrh zákona. Změny již nejsou možné. Po přijetí zákona Upper House král a ministr podepisují právní text, načež zákon vstoupí v platnost.

Právní databáze

Odkaz se otevře v novém okně.Overheid.nl je ústředním místem pro získání veškerých informací o vládních organizacích Nizozemska. To zahrnuje přístup k vnitrostátním a místním právním předpisům.

Úřední Odkaz se otevře v novém okně.tisky naleznete v úředním věstníku, úředním věstníku (Staatscourant) a Tractatenblad (Úřední věstník). Můžete také najít všechny publikace nizozemského parlamentu.

Je přístup do databáze zdarma?

Přístup na internetové stránky je bezplatný.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Ústřední vláda

Odkaz se otevře v novém okně.Vláda

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo zahraničních věcí

Odkaz se otevře v novém okně.Dolní komora

Odkaz se otevře v novém okně.Gen.nl

Odkaz se otevře v novém okně.Houseofemsal.en


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 24/10/2019