Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prawo państwa członkowskiego - Portugalia

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?

Na tej stronie przedstawiono informacje na temat systemu prawnego w Portugalii.


1. Instrumenty lub źródła prawa, które określają przepisy prawne

Zgodnie z tradycyjnym podejściem, w Portugalii istnieją następujące źródła prawa:

 1. Ustawy konstytucyjne, które składają się z samej portugalskiej konstytucji, różnych ustaw konstytucyjnych i ustaw zmieniających konstytucję.
 2. „przepisy i zasady ogólnego lub wspólnego prawa międzynarodowego”, „przepisy ustanowione przez należycie ratyfikowane lub zatwierdzone konwencje międzynarodowe”, „przepisy wydane przez właściwe organy organizacji międzynarodowych, których stroną jest Portugalia (...), pod warunkiem że są one określone w odpowiednich traktatach założycielskich”, oznaczają „postanowienia Traktatów regulujące Unię Europejską i przepisy ustanowione przez jej instytucje, w ramach wykonywania ich uprawnień” – art. 8 Konstytucji Republiki Portugalskiej;
 3. Ustaw zwykłych, w tym ustaw wydanych przez Zgromadzenie Republiki, ustaw z mocą ustawy rządu i regionalnych dekretów ustawodawczych opracowanych przez Zgromadzenie Ustawodawcze regionów Autonomicznych Azorów i Madery;
 4. Instrumenty o skutku równoważnym z prawem, takie jak akty zatwierdzające międzynarodowe konwencje, traktaty lub porozumienia, ogólnie wiążące decyzje Trybunału Konstytucyjnego uznające środki za niezgodne z konstytucją lub nielegalne, zbiorowe układy pracy i inne instrumenty zbiorowe regulujące stosunki pracy;
 5. Rozporządzenia lub instrumenty ustawodawcze o niższym statusie niż ustawy, których celem jest uzupełnienie przepisów i wypełnienie ich w taki sposób, aby mogły być stosowane lub wdrażane. Obejmują one wykonawcze dekrety, rozporządzenia, dekrety, regionalne dekrety, decyzje, zasady, zarządzenia wykonawcze ministra, dekrety, rozporządzenia policji wydane przez gubernatorów cywilnych oraz lokalne zarządzenia i regulacje.

2. Inne źródła prawa

Opinie różnią się co do dopuszczalności i znaczenia innych źródeł spoza obszaru kompetencji politycznych państwa w zakresie tworzenia prawa pisemnego. Te różnice zdań wynikają w szczególności z faktu, że w przypadku niektórych ze źródeł istnieją sposoby ustanowienia przepisów prawnych, podczas gdy w przypadku innych źródeł są to kanały, w których te przepisy są ujawniane, a w przypadku innych źródeł są to zarówno sposoby ustalania przepisów, jak i kanały ich ujawniania. Czasami istnieje rozróżnienie między źródłami bezpośrednimi i pośrednimi, które pozwalają uniknąć niektórych trudności wynikających z różnic w podejściu podstawowym.

Powszechnie nazywane są następujące źródła prawa:

 1. Zwyczaj, innymi słowy, powtarzające się i zwykłe przyjęcie danej linii postępowania, co do której powszechnie uważa się, że jest ona obowiązkowa. Można to uznać za źródło prawa tylko w niektórych obszarach tematycznych. Ustanowione w ten sposób przepisy mogą na przykład zostać znalezione w dziedzinie międzynarodowego prawa publicznego (np. zasada immunitetu jurysdykcyjnego państw z zagranicy), prawa prywatnego międzynarodowego i prawa administracyjnego;
 2. Orzecznictwo, tj. zbiór zasad wyłaniających się z wyroków i orzeczeń wydanych przez sądy, uznaje się w niektórych kwartałach za niestanowiące rzeczywistego źródła prawa, lecz jako istotne jedynie w celu ujawnienia znaczenia przepisów prawa poprzez przedstawienie rozwiązań problemów interpretacyjnych, które mogą być stosowane w innych przypadkach, w zależności od wagi przeprowadzonej przez argumenty logiczne i techniczne, na których się opierają. Wśród autorów tej kategorii znajdują się nie tylko orzeczenia sądowe w konkretnych sprawach, ale także orzeczenia sądowe, które mają moc prawną (co do zasady wiążące orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego), ponieważ ich zdaniem są to wszystkie akty prawne, które faktycznie tworzą prawo właściwe.
 3. Zasada słuszności, zgodnie z którą sądy są uprawnione do formułowania przepisów właściwych dla poszczególnych spraw rozpatrywanych w ramach ich badania, opierając się na ogólnych zasadach wymiaru sprawiedliwości oraz na świadomości etycznej sędziego. „Sądy mogą podjąć decyzję w oparciu o zasadę słuszności tylko wtedy, gdy: A) jeżeli zezwala na to przepis prawny; Jeżeli między stronami istnieje porozumienie, a stosunek prawny nie jest niedostępny; Jeżeli strony uzgodniły wcześniej względy słuszności (art. 4 kodeksu cywilnego).
 4. Użycie, innymi słowy, powtarzające się praktyki społeczne, które nie są uznawane za obowiązkowe, lecz uznawane za ważne w transakcjach prawnych, w szczególności w zakresie formalizacji stosunków prawnych, zwłaszcza w dziedzinie handlu. Używanie może być brane pod uwagę przez sądy, jeżeli jest to przewidziane przez prawo i gdy nie jest ono „sprzeczne z zasadami dobrej wiary” (art. 3 kodeksu cywilnego). W związku z tym przepisy prawne nie mogą być tworzone niezależnie w drodze ich stosowania, a wiele z nich nie uważa się za rzeczywiste źródło prawa.
 5. Teoria prawna lub opinie doktryny nie powinny być uważane za prawdziwe źródło prawa, mimo że odgrywają ważną rolę w rozwoju naukowym i technicznym wiedzy prawnej i mają znaczący wpływ na końcowy wynik pracy osób odpowiedzialnych za tłumaczenie ustne i stosowanie przepisów prawa.

3. Hierarchia poszczególnych instrumentów

W przypadku odniesienia do hierarchii prawa chodzi o relatywny status różnych instrumentów, a mianowicie ich pozycję w nakazanej skali.

Niektórzy twierdzą w związku z tym, że hierarchia może zostać ustalona wyłącznie na podstawie metody tworzenia. Zgodnie z tym poglądem hierarchia nie opiera się na względnym statusie przepisów prawnych, lecz jest ustalana między źródłami, za pomocą których zostały one utworzone.

W zależności od tego, który punkt widzenia zostanie przyjęty, można sporządzić porządek pierwszeństwa.

Porządek hierarchiczny poszczególnych źródeł wymienionych w sekcji 1 przedstawia się następująco:

1 Konstytucja Republiki oraz prawo konstytucyjne;

2 Zasady i zasady ogólnego lub wspólnego prawa międzynarodowego i konwencji międzynarodowych (tj. wszystkie akty, o których mowa w ust. 1 lit. b));

Ustawy z 3 r. i ustawy z mocą ustawy;

4 Regionalne dekrety ustawodawcze;

5 Aktów o równoważnej sile prawa;

6 rozporządzeń.

4. Procedury doprowadzenia do wejścia w życie na terytorium kraju przepisów zawartych w krajowych aktach prawnych

Przyjmowanie międzynarodowych instrumentów regulacyjnych spełnia następujące kryteria określone w art. 8 Konstytucji Republiki Portugalskiej:

 1. „Przepisy i zasady ogólnego lub wspólnego prawa międzynarodowego stanowią integralną część prawa portugalskiego”;
 2. „Przepisy określone w należycie ratyfikowanych lub zatwierdzonych umowach międzynarodowych wchodzą w życie w portugalskim prawie wewnętrznym po ich oficjalnym ogłoszeniu i pozostają na tak długo, jak długo są wiążące dla państwa portugalskiego na szczeblu międzynarodowym”;
 3. „Przepisy wydane przez właściwe organy organizacji międzynarodowych, do których należy Portugalia, wchodzą w życie bezpośrednio w portugalskim prawie wewnętrznym, pod warunkiem że jest to przewidziane w odpowiednich traktatach założycielskich”;
 4. „Postanowienia traktatów regulujące Unię Europejską i przepisy wydane przez jej instytucje w ramach wykonywania ich odnośnych obowiązków stosuje się do portugalskiego prawa wewnętrznego zgodnie z prawem Unii oraz z poszanowaniem podstawowych zasad państwa demokratycznego opartego na zasadzie państwa prawa”.

5. Różne organy odpowiedzialne za przyjmowanie przepisów

Organami uprawnionymi do przyjmowania przepisów są: zgromadzenie Republiki, rząd, rządy regionalne i zgromadzenia ustawodawcze Azorów i Madery, władze lokalne i niektóre organy administracyjne.

6. Proces przyjmowania tych przepisów

Sposób przyjmowania przepisów różni się w zależności od konkretnych procedur, które mają być stosowane przez każdy organ odpowiedzialny za przyjmowanie przepisów. Różne rodzaje instrumentów prawnych są zatem generowane w ramach różnych procesów. Poniżej opisano dwa najbardziej formalne i najważniejsze procedury przyjmowania przepisów prawnych.

Najbardziej złożona procedura obejmująca Zgromadzenie Republiki obejmuje następujące etapy:

 1. Wszczęcie procedury ustawodawczej: prawo do inicjatywy ustawodawczej należy „do posłów, grup parlamentarnych i rządu, a także, z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach prawa, do grup zarejestrowanych wyborców. uprawnienia do inicjowania prawodawstwa w odniesieniu do regionów autonomicznych leżą w gestii odpowiedniego zgromadzenia ustawodawczego” (art. 1 ust. 167 Konstytucji).
 2. Wstępne dopuszczenie, publikacja, rejestracja, numeracja i ocena – etap ten obejmuje rozważenie dopuszczalności oferty, jej publikację w Diário da Assembly, postępowanie administracyjne oraz wreszcie ocenę jego treści;
 3. Dyskusja i zatwierdzenie: dotyczy to debaty na tematy ogólne, kolejnej debaty nad konkretnymi punktami, głosowania nad całością projektu, głosowania nad konkretnymi punktami oraz ostatecznego ogólnego głosowania. W przypadku ustawy, która ma zostać przyjęta, wymagana może być zwykła większość głosów, bezwzględna większość lub większość kwalifikowana;
 4. Kontroli przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w terminie przewidzianym przez prawo, Następnie ogłasza proponowany tekst lub korzysta z prawa weta. W tym ostatnim przypadku przedmiotowy środek jest ponownie omawiany przez Parlament. Jeśli głosowanie zostało potwierdzone lub dokonane zostaną poprawki, tekst zostaje ponownie przekazany przewodniczącemu do opublikowania, który musi również nastąpić w z góry ustalonym terminie. Prezydent Republiki jest odpowiedzialny za „publikowanie aktów prawnych, rozporządzeń z mocą ustawy i dekretów wykonawczych oraz nakazanie ich publikacji, a także podpisanie rezolucji Zgromadzenia Republiki, które zatwierdzają umowy międzynarodowe i inne dekrety rządowe” (art. 134 lit. b) Konstytucji).
 5. Publikacja: po jej ogłoszeniu przewodniczący musi zarządzić opublikowanie nowego aktu prawnego w Dzienniku Urzędowym Republiki Portugalskiej.

Procedura, w ramach której rząd przyjmuje akty prawne, obejmuje następujące główne etapy:

 1. Wszczęcie ustawodawstwa: projekt aktu prawnego został przedstawiony przez zainteresowanego ministra.
 2. Zapytanie: na tym etapie należy również zasięgnąć opinii ministra proponującego projekt opinii, a także o organach określonych w Konstytucji i ustawie.
 3. Wstępna i szczegółowa ocena: wnioski są rozpatrywane i oceniane po ich początkowym zatwierdzeniu.
 4. Zatwierdzenie: chociaż niektóre rodzaje aktów prawnych nie muszą być zatwierdzane przez Radę Ministrów, to za zatwierdzenie projektu zazwyczaj odpowiada Rada Ministrów.
 5. Kontrola: „w ciągu czterdziestu dni od otrzymania jakiegokolwiek dekretu rządowego o promulgacji [...] Prezydent Republiki ogłasza dekret lub korzysta z prawa weta. w tym ostatnim przypadku powiadamia on rząd na piśmie o powodach takiego działania” (art. 4 ust. 136 Konstytucji).
 6. Publikacja ostatecznego tekstu w Dzienniku Urzędowym Republiki Portugalskiej.

7. Procedury wprowadzania w życie przepisów krajowych

„Przepisy są wiążące dopiero po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym”. „Z chwilą opublikowania ustawy, wchodzi ona w życie po upływie terminu określonego w przepisach prawa lub, w przypadku braku takiego terminu, po upływie okresu przewidzianego w przepisach szczególnych” (art. 5 kodeksu cywilnego).

W świetle przepisów art. 2 ustawy nr 74/98 z dnia 11 listopada, ze zmianami:

ustęp 1 – „Akty ustawodawcze i inne akty o charakterze ogólnym wchodzą w życie z dniem w nim określonym i w żadnym wypadku nie mogą być początkiem okresu ważności w dniu publikacji”.

ustęp 2 – „W przypadku braku utrwalenia tego dnia dyplomy, o których mowa w poprzednim ustępie, wchodzą w życie na całym terytorium kraju i za granicą 5. dnia po publikacji”.

ustęp 4 – Termin, o którym mowa w ust. 2, liczy się od dnia, w którym został on udostępniony na stronie internetowej będącej w posiadaniu Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA.

8. Sposoby rozstrzygania ewentualnych konfliktów między różnymi przepisami prawnymi

Najważniejszą rolę w tym zakresie odgrywa Trybunał Konstytucyjny, który musi uznać za niezgodne z konstytucją wszelkie normy sprzeczne z konstytucją Portugalii lub zasadami w niej zawartymi.

W ramach oceny wniesionych do nich indywidualnych spraw sądy nie mogą stosować przepisów, które naruszają postanowienia Konstytucji lub wynikające z nich zasady.

W ramach procesu interpretacyjnego prowadzonego w celu oceny przedłożonych im pytań do sądów należy rozstrzygnięcie wszelkich konfliktów między różnymi przepisami prawa, z uwzględnieniem zawsze wspomnianej hierarchii źródeł. Czyniąc to, muszą uznać system za jednolitą całość, bez rozpoznania jakichkolwiek luk lub niespójności, w szczególności natury logicznej lub semantycznej, ważących okoliczności, które doprowadziły do wydania przepisów, i szczególnych warunków obowiązujących w czasie, w którym toczy się postępowanie, a w każdym razie wymagają minimalnej zgodności w brzmieniu, nawet w sposób niedoskonały, zgodnie z podejściem przyjętym w ustawodawstwie i przy założeniu, że prawodawca wybrał rozwiązanie „najbardziej rozsądne” i mógł „wyrażać swoje zamiary w sposób właściwy” (art. 9 kodeksu cywilnego).

Jeśli chodzi o konflikty między przepisami w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego, proszę odnieść się do tematu: prawo właściwe – Portugalia.

Prawne bazy danych

Link otworzy się w nowym oknieDigesto jest oficjalną bazą prawną Portugalii i zawiera Dziennik Urzędowy (Diário da República).

Digesto – zintegrowany system informacji prawnej

Program został ustanowiony rezolucją Rady Ministrów nr 48/92 z dnia 31 grudnia i stanowi:

 1. Akty opublikowane w 1. i 2. serii Diário da República
 2. Bezpłatne informacje prawne w sposób zintegrowany, szczegółowy i aktualny, w tym:
  1. Czas trwania, skutki i uwagi do aktów opublikowanych w 1. serii DR od dnia 5 października 1910 r. oraz kilka dokumentów z poprzednich dziesięcioleci oraz akty 2. serii rzadkich chorób przetwarzanych przez PCMEX;
  2. Wszystkie istotne informacje, takie jak obowiązujące przepisy, przepisy wykonawcze, rozporządzenia w sprawie rozwoju, wprowadzone i poniesione zmiany, mające zastosowanie prawo wspólnotowe, wytyczne administracyjne Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu, orzecznictwo i związane z nimi zbiorowe akty prawne;
  3. Umożliwia dostęp do trzech innych baz danych: LEGÇOR – regionalna baza danych ustawodawczych, REGTRAC – Specjalna baza danych regulacyjnych pracy, a także DGO-Dout – Specjalne okólniki i opinie Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu.
  4. Zapewnia on dostęp, poprzez interoperacyjność z prawnymi bazami danych Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuraturą Generalną (PGR) i Zgromadzeniem Republiki, za pośrednictwem bazy danych agencji płatniczej – odpowiednio działalność parlamentarną, orzecznictwo sądów głównych, opinie PGR i wszystkie prace przygotowawcze w zakresie prawa od czasu wejścia w życie inicjatywy ustawodawczej do czasu jej publikacji.

Elektroniczne Diário da República

Zgodnie z dekretem z mocą ustawy nr 83/2016 z dnia 16 grudnia 2006 r. Diário da República jest usługą publiczną, która jest uniwersalna i nieodpłatna i jest redagowana wyłącznie drogą elektroniczną. Ta usługa publiczna jest świadczona przez National Mennica/Casa da Moeda S. A. (INCM), która udostępnia Diário da República na swojej stronie internetowej. Powszechny i bezpłatny dostęp obejmuje możliwość drukowania, archiwizowania, przeszukiwania i swobodnego dostępu do treści aktów opublikowanych w serii 1 i 2 Dziennika Urzędowego ( Diário da República), w otwartych formatach elektronicznych.

Diário da República udostępnia się obowiązkowo w następujący sposób:

 1. Akty prawne, które wymagają publikacji w Diário da República, są zgodne z konstytucją i ustawą, w szczególności ustawą nr 74/98 z dnia 11 listopada 2004 r., zmienioną i ponownie opublikowaną ustawą nr 43/2014 z dnia 11 lipca 2011 r.
 2. Zaktualizowane narzędzie konsultacji w sprawie tekstu skonsolidowanego, bez wartości prawnej, odnośnego ustawodawstwa w systemie prawnym;
 3. Narzędzie do przeprowadzania konsultacji z tłumaczem prawnym na warunkach;
 4. Wyszukiwarka – za pomocą terminów – aktów, które należy opublikować w Diário da República;
 5. Właściwe rozpatrywanie i usystematyzowanie informacji prawnych;
 6. Wzajemne powiązanie z sektorowymi podstawami prawnymi dotyczącymi dodatkowych informacji prawnych, w szczególności z orzecznictwem, prawem wspólnotowym, wytycznymi administracyjnymi i doktryną;
 7. Przesyłanie bezpłatnie danych abonentów pocztą elektroniczną odpowiedniego wykazu 1. i 2. serii Diário da República;

Przydatne linki

Link otworzy się w nowym oknieDiário da República – Portugalia


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 26/08/2019