Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Medlemsstaternas lagstiftning - Portugal

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?

På den här sidan hittar du information om rättssystemet i Portugal.


1 Instrument eller rättskällor, med rättsliga bestämmelser

I enlighet med en traditionell metod är följande källor rättskällor i Portugal:

 1. Konstitutionella lagar, som omfattar den portugisiska konstitutionen i sig, olika konstitutionella lagar och lagar om ändring av konstitutionen.
 2. ”Regler och principer i allmän internationell rätt”, ”bestämmelser som fastställts genom vederbörligen ratificerade eller godkända internationella konventioner”, ”bestämmelser som utfärdats av behöriga organ inom internationella organisationer till vilka Portugal är part (...), förutsatt att detta fastställs i respektive grundfördrag”, ”bestämmelser i fördragen som reglerar Europeiska unionen och de regler som har fastställts av dess institutioner, inom ramen för deras respektive behörighet”, artikel 8 i Republiken Portugals konstitution,
 3. Allmänna lagar, som består av lagar som har utfärdats av republikens parlament, lagdekreten i regeringen och regionala lagstiftningsdekret som har utarbetats av de autonoma regionernas lagstiftande församlingar på Azorerna och Madeira,
 4. Instrument som har samma verkan som lagar, t.ex. akter som godkänner internationella konventioner, fördrag eller avtal, allmänt bindande beslut från författningsdomstolen om att åtgärder är grundlagsstridiga eller olagliga, kollektivavtal och andra kollektiva instrument som reglerar förhållandet mellan arbetsmarknadens parter,
 5. Förordningar eller lagstiftningsinstrument med lägre status än lagar, vars syfte är att komplettera lagar och att fylla ut uppgifterna så att de kan tillämpas eller genomföras. Dessa omfattar tillämpningsdekret, förordningar, dekret, regionala tillämpningsföreskrifter, beslut, föreskrifter, ministerdekret, verkställande order, polisbestämmelser som utfärdas av statsrådet samt kommunala förordningar och förordningar.

2 Andra rättskällor

Åsikterna skiljer sig åt när det gäller tillåtligheten och betydelsen av andra källor utanför statens politiska makt för att skapa en skriven lag. Dessa skillnader i fråga om åsikter beror i synnerhet på att källorna i vissa fall är ett sätt att upprätta rättsliga regler, medan de för andra är kanaler som gör det möjligt att fastställa regler, och för andra är de båda metoderna för att fastställa regler och kanaler för att avslöja dem. Det görs ibland åtskillnad mellan direkta och indirekta källor, vilket gör att vissa av de svårigheter som uppstår till följd av skillnaderna i grundstrategin kan undvikas.

Följande anses allmänt som möjliga rättskällor:

 1. Sedvana, med andra ord det återkommande och varaktiga antagandet av en viss handlingslinje som allmänt anses vara obligatorisk. Detta kan endast betraktas som en rättskälla inom vissa ämnesområden. Regler som inrättas på detta sätt kan exempelvis hittas inom folkrätten (t.ex. principen om utländska staters immunitet mot åtal härrör från sedvana), internationell privaträtt och förvaltningsrätt.
 2. Rättspraxis, det vill säga de principer som följer av domar och beslut som avkunnats av domstolarna, och som på vissa håll inte utgör en verklig rättskälla, utan som betydande endast för att avslöja innebörden av rättsliga bestämmelser genom att tillhandahålla lösningar på tolkningsproblem som i andra instanser kan följa av de logiska och tekniska argument som ligger till grund för dem. Vissa författare inkluderar i denna kategori inte bara domstolsbeslut i specifika fall, utan även domstolsavgöranden som vunnit laga kraft (författningsdomstolens beslut i allmänhet), eftersom de anser att de är alla instrument som i praktiken skapar allmän lagstiftning.
 3. Eget kapital, vilket innebär att domstolarna har befogenhet att formulera rättsregler som är anpassade till särdragen i enskilda ärenden som omfattas av deras prövning, med hänvisning till allmänna rättsprinciper och domstolens etiska medvetenhet. ”Domstolarna får fatta ett beslut grundat på skälighet endast om A) om det finns en lagbestämmelse som tillåter det, B) om det inte finns någon överenskommelse mellan parterna och det rättsliga förhållandet inte är tillgängligt, C) om parterna tidigare har avtalat om skälighetshänsyn (artikel 4 i civillagen).
 4. Användning, med andra ord upprepad social praxis som inte anses vara obligatorisk men som anses vara viktig i samband med rättsliga transaktioner, särskilt när det gäller formaliseringen av rättsförhållanden, särskilt på området för handel. Sedvänja kan beaktas av domstolarna när detta föreskrivs i lag och inte ”i strid med principerna om god tro” (artikel 3 i civillagen). Rättsliga bestämmelser kan därför inte skapas självständigt genom användning, och många anser inte att användningen är en verklig rättskälla.
 5. Rättsteori och doktrin bör inte betraktas som en verklig rättskälla, även om den spelar en viktig roll för den vetenskapliga och tekniska utvecklingen av den juridiska kunskapen och har betydande återverkningar på det slutliga resultatet av arbetet hos dem som ansvarar för tolkning och tillämpning av rättsregler.

3 Hierarki mellan de olika instrumenten

När det hänvisas till normhierarkin är det de olika instrumentens relativa status, det vill säga deras position i en fastställd skala, som avses.

Vissa hävdar i detta sammanhang att en hierarki kan fastställas endast på grundval av metoden för skapande. Enligt denna uppfattning grundas hierarkin inte på de rättsliga bestämmelsernas relativa status, utan upprättas mellan de källor genom vilka de skapades.

Oavsett vilken ståndpunkt som intagits kan en rangordning göras.

Hierarkisk ordning för de olika källor som anges i avsnitt 1 är följande:

1 Internationella republikens konstitution och konstitutionella lagar,

2 Allmänna eller gemensamma folkrättsliga principer och internationella konventioner (dvs. alla rättsakter som avses i punkt 1 b),

3° Laws och lagdekret;

4 Regionala lagstiftningsförordningar.

5 rättsakter med motsvarande rättskraft.

6 Förordningar.

4 Förfaranden för att inom det nationella territoriet anpassa bestämmelserna i nationella instrument till nationella bestämmelser

Mottagandet av internationella regleringsinstrument uppfyller följande kriterier som beskrivs i artikel 8 i Portugals konstitution:

 1. ”Bestämmelser och principer i allmän internationell rätt eller i allmän internationell rätt ska utgöra en integrerad del av den portugisiska lagstiftningen”.
 2. ”De regler som anges i vederbörligen ratificerade eller godkända internationella överenskommelser ska träda i kraft i portugisisk rätt så snart de har offentliggjorts officiellt och ska förbli så länge som de är internationellt bindande för den portugisiska staten”.
 3. ”Regler som utfärdas av behöriga organ vid internationella organisationer som Portugal tillhör ska träda i kraft direkt i Portugals interna lagstiftning, under förutsättning att detta fastställs i respektive konstituerande fördrag”.
 4. ”De bestämmelser i fördragen som styr Europeiska unionen och de regler som utfärdats av dess institutioner inom ramen för deras respektive ansvar ska tillämpas i den portugisiska lagstiftningen i enlighet med unionsrätten och med respekt för de grundläggande principerna för en demokratisk stat som bygger på rättsstatsprincipen”.

5 Olika myndigheter att anta rättsregler

De myndigheter som har befogenhet att anta rättsregler är församlingen, regeringen, de regionala regeringarna och de lagstiftande församlingarna på Azorerna och Madeira, lokala myndigheter och vissa administrativa myndigheter.

6 Processen för antagande av dessa rättsregler

Det sätt på vilket reglerna antas varierar beroende på de särskilda förfaranden som ska följas av varje organ som ansvarar för att reglerna antas. De olika typerna av rättsakter genereras därför genom olika processer. De två mest formella och viktigaste förfarandena för antagande av rättsregler beskrivs nedan.

Det mest komplicerade förfarandet, som omfattar församlingens församling, omfattar följande steg:

 1. Initiering av lagstiftning: befogenheten att ta initiativ till lagstiftning ligger ”tillsammans med ledamöter, parlamentariska grupper och regeringen samt, om inte annat följer av de bestämmelser och villkor som fastställs i lag, med grupper av registrerade väljare, befogenheten att ta initiativ till lagstiftning i förhållande till de autonoma regionerna ska ligga hos den lagstiftande församlingen” (artikel 1.167 i konstitutionen).
 2. Ursprunglig upptagning, offentliggörande, registrering, numrering och bedömning – i detta skede ingår prövning av huruvida anbudet kan tas upp till prövning, offentliggörande i Diário da församlingen, administrativ behandling och slutligen bedömningen av anbudets innehåll.
 3. Diskussion och godkännande: detta inbegriper en debatt om allmänna frågor, en annan debatt om specifika frågor, en omröstning om förslaget som helhet, en omröstning om särskilda punkter och en slutlig total omröstning. För att en räkning ska godkännas kan en enkel majoritet, en absolut majoritet eller kvalificerad majoritet krävas.
 4. Av Polens president inom den lagstadgade fristen, Därefter utfärdar han den föreslagna texten eller utövar sin vetorätt. I det senare fallet behandlas åtgärden på nytt av parlamentet. Om omröstningen bekräftas eller ändras överlämnas texten på nytt till ordföranden för utfärdande, som också ska ske inom en på förhand fastställd tid. Republikens president är ansvarig för att ”utfärda lagar, lagdekreten och regleringsdekreten samt förordna om offentliggörande av dessa lagar samt underteckna resolutioner från republikens parlament som godkänner internationella avtal och andra regeringsdekret” (artikel 134 b i konstitutionen).
 5. Offentliggörande: när texten har kungjorts ska presidenten beställa texten i den nya lagstiftning som ska offentliggöras i Portugals officiella tidning.

Det förfarande genom vilket regeringen antar lagstiftning omfattar följande huvudsteg:

 1. Inledande av lagstiftning: förslag till lagstiftning läggs fram av den berörda ministerns kansli.
 2. Förfrågan: den minister som föreslår utkastet måste i detta skede bearbeta yttranden, och samråd ska också ske med de organ som anges i konstitutionen och lagen.
 3. Preliminära och detaljerade bedömningar: förslagen granskas och utvärderas efter att först ha godkänts.
 4. Godkännande: även om vissa typer av lagstiftning inte behöver godkännas av ministerrådet, är ministerrådet vanligtvis ansvarigt för att godkänna utkastet.
 5. Granskning: ”republikens president ska inom 40 dagar från mottagandet av ett regeringsdekret om utfärdande... antingen utfärda dekretet eller utöva sin rätt till veto. i det senare fallet ska han skriftligen underrätta regeringen om skälen till detta” (artikel 4.136 i författningen).
 6. Den slutgiltiga texten offentliggörs i Republiken Portugals officiella tidning.

7 Förfaranden för att få de nationella bestämmelserna i kraft

”Laws ska vara bindande endast efter offentliggörande i den officiella tidningen”. ”När en lag har offentliggjorts ska den träda i kraft efter den i lag föreskrivna tiden eller, om ingen sådan föreskrivs, efter den period som föreskrivs i speciallagstiftning (artikel 5 i civillagen).

Artikel 2 i lag nr 74/98 av den 11 november, i dess ändrade lydelse, har följande lydelse:

punkt 1 – ”Lagstiftningshandlingar och andra allmänna handlingar ska träda i kraft den dag som fastställs i den punkten, och ska inte i något fall sätta i kraft den dag då giltighetstiden börjar löpa på dagen för offentliggörandet.”

punkt 2 – ”I frånvaro av upptagning från dagen ska de examensbevis som avses i föregående stycke träda i kraft på hela det nationella territoriet och i utlandet den 5:e dagen efter offentliggörandet”.

punkt 4 – Den tidsfrist som anges i punkt 2 ska räknas från den dag då den görs tillgänglig på den webbplats som drivs av Imrensa Nacional Casa da Moeda, SA.

8 Medel för att lösa eventuella konflikter mellan olika rättsregler

Den viktigaste uppgiften i detta sammanhang spelas av författningsdomstolen, som måste förklara författningsstridiga regler som strider mot den portugisiska konstitutionen eller de principer som fastställs i den.

Vid bedömningen av enskilda mål som anhängiggörs vid dem får domstolarna inte tillämpa regler som strider mot konstitutionens bestämmelser eller mot de principer som följer av konstitutionen.

I den tolkningsprocess som genomförs för att bedöma de frågor som ställs till dem, ankommer det på domstolarna att övervinna eventuella konflikter mellan olika rättsregler, alltid med beaktande av källornas hierarki. När de gör detta måste de betrakta systemet som en helhet, utan att ta hänsyn till luckor eller inkonsekvenser, särskilt logiska eller semantiska, som väger upp de omständigheter som ligger till grund för antagandet av reglerna och de särskilda förhållanden som råder vid den tidpunkt då förfarandet äger rum, vilket alltid kräver en viss minsta överensstämmelse i ordalydelsen, även om den inte uttrycks, med det synsätt som intagits i lagstiftningen och förutsatt att lagstiftaren har valt att använda sig av de så kallade ”mest rationella” lösningarna och har kunnat ”uttrycka sina avsikter på ett lämpligt sätt” (artikel 9 i civillagen).

När det gäller konflikter mellan regler på området för internationell privaträtt, se temat ”Tillämplig lag – Portugal”.

Juridiska databaser

Länken öppnas i ett nytt fönsterDigesto är Portugals officiella rättsliga databas och innehåller den officiella tidningen (Diário da República).

Digesto – Integrerat rättsligt informationssystem

Digesto inrättades genom ministerrådets resolution nr 48/92 av den 31 december och har följande lydelse:

 1. Rättsakter som offentliggörs under 1:e och 2:e serien av Diário da República
 2. Kostnadsfri juridisk information på ett integrerat, detaljerat och uppdaterat sätt, bland annat
  1. Varaktighet, produktion av effekter och anmärkningar på akter som offentliggjordes i 1 års upplaga av DR från och med den 5 oktober 1910 och flera dokument från tidigare decennier och handlingar från den 2:a serien RD Memex som behandlats av PCMEX.
  2. All relevant information, såsom tillämpliga regler, förordningar, utvecklingsregler, ändringar som gjorts och uppkommit, tillämplig gemenskapsrätt, administrativa riktlinjer från generaldirektoratet för budget, den rättspraxis som utfärdats och de tillhörande kollektiva regleringsinstrumenten.
  3. Det ger tillgång till tre andra databaser: LEGÇOR – Regional Legislative Data Base, REGTRAB – Särskilda arbetsregleringsdatabasen och DGO-Dut – Special Circuit database and opinions from the Directorate-General for Budget (Generaldirektoratet för budget).
  4. Den ger tillgång till, genom interoperabilitet med justitieministeriets rättsdatabaser, till riksåklagaren (PGR) och till Republiken republikens parlament, genom sitt utbetalande organ – parlamentariska verksamhet, rättspraxis vid de huvudsakliga domstolarna, yttranden från arbetsgruppen och allt förberedande arbete för lagen sedan lagstiftningsinitiativet trädde i kraft fram till dess att det offentliggörs.

Elektronisk Diário da República

I enlighet med lagdekret nr 83/2016 av den 16 december 2006 är Diário da República en allmän och kostnadsfri offentlig tjänst som uteslutande sker på elektronisk väg. Denna offentliga tjänst tillhandahålls av National Mint/Casa da Moeda S. A. (INCM), som gör Diário da República tillgängligt på dess webbplats. Allmän och fri tillgång omfattar möjligheten till utskrift, arkivering, sökning och fritt tillträde till innehållet i de akter som offentliggörs i 1:e och 2:e serien av Diário da República i öppna elektroniska format.

Diário da República ska göras obligatoriskt enligt följande:

 1. Rättsakter som kräver offentliggörande i Diário da República i enlighet med konstitutionen och lagen, särskilt lag nr 74/98 av den 11 november 2004, ändrad och ompublicerad genom lag nr 43/2014 av den 11 juli 2011.
 2. Ett uppdaterat samrådsverktyg om den konsoliderade texten, utan rättsligt värde, om den relevanta lagstiftningen i rättssystemet.
 3. Ett verktyg för att rådfråga en juridisk översättare.
 4. Ett sökverktyg genom avtalsvillkor som måste offentliggöras i Diário da República.
 5. Att den rättsliga informationen behandlas på ett korrekt sätt och systematiseras.
 6. Sammankoppling med sektorsspecifik ytterligare rättslig information, särskilt rättspraxis, gemenskapslagstiftning, administrativa riktlinjer och juridisk litteratur.
 7. Sända gratis till de berörda abonnenternas e-post till respektive index för 1:e och 2:a serien av Diário da República,

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterDiário da República – Portugal


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 26/08/2019