Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liikmesriigi õigus - Portugal

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?

Sellelt lehelt leiate teavet Portugali õigussüsteemi kohta.


1 Õigusaktid või õigusallikad, milles on sätestatud õigusnormid

Kooskõlas traditsioonilise lähenemisviisiga on Portugalis järgmised õigusallikad:

 1. Konstitutsioonilised seadused, mis hõlmavad Portugali põhiseadust, mitmesuguseid konstitutsioonilisi seadusi ja põhiseadust muutvaid seadusi.
 2. „üldiste või ühiste rahvusvaheliste õigusaktide eeskirjad ja põhimõtted”, „nõuetekohaselt ratifitseeritud või heaks kiidetud rahvusvaheliste konventsioonide eeskirjad”, „selliste rahvusvaheliste organisatsioonide eeskirjad, mille on välja andnud Portugal, [...] mille on välja andnud Portugal, tingimusel et see on sätestatud vastavates asutamislepingutes” — „Euroopa Liidu aluslepingute sätted ja nende institutsioonide poolt nende vastavate volituste kasutamisel sätestatud eeskirjad” — Portugali Vabariigi põhiseaduse artikkel 8;
 3. Üldseadused, mis sisaldavad Vabariigi Kogu poolt välja antud seadusi, dekreetseadusi valitsuse ja piirkondlike seadusandlike dekreetide kohta, mille on koostanud Assooride ja Madeira autonoomsete piirkondade Seadusandlikud Assembrid;
 4. Õigusaktid, mille mõju on samaväärne selliste õigusaktidega nagu rahvusvahelised konventsioonid, lepingud või kokkulepped, üldiselt konstitutsioonikohtu siduvad otsused, millega tunnistatakse meetmed, mis on põhiseadusevastased või ebaseaduslikud, kollektiivsed töölepingud ja muud töösuhteid reguleerivad kollektiivlepingud;
 5. Õigusaktid või õigusaktidest madalama staatusega õigusaktid, mille eesmärk on täiendada seadusi ja täita üksikasjad, et neid oleks võimalik kohaldada või rakendada. Nende hulka kuuluvad rakendusdekreedid, määrused, dekreedid, piirkondlikud rakendusdekreedid, otsused, eeskirjad, ministrite rakenduskorraldused, täidesaatvad korraldused, tsiviilvalitsuse väljastatud politseieeskirjad ning kohaliku omavalitsuse käskkirjad ja määrused.

2 Muud õiguse allikad

Arvamused erinevad teiste allikate vastuvõetavuse ja olulisuse kohta väljaspool riigi poliitilise võimu piire kirjaliku õiguse loomisel. Need erinevused tulenevad eelkõige asjaolust, et mõnede puhul on allikad õiguslike eeskirjade kehtestamise vahendid, samas kui teiste puhul on need kanalid, mille puhul on eeskirjad välja toodud ja teiste puhul on need siiski ühtaegu nii eeskirjade kehtestamise kui ka nende avaldamise kanalid. Vahel tehakse vahet otsestel ja kaudsetel allikatel, millega välditakse mõningaid raskusi, mis tulenevad põhilähenemisviisi erinevustest.

Kõige sagedamini viidatakse sellele kui võimalikele õigusallikatele:

 1. Tavakohaselt tähendab see, et konkreetne teguviis, mida peetakse üldiselt kohustuslikuks, on korduvalt ja tavapäraselt vastu võetud. Seda võib pidada õigusallikaks ainult teatud valdkondades. Sel viisil loodud eeskirju võib näiteks leida rahvusvahelise avaliku õiguse valdkonnast (nt põhimõte, et välisriikidel on kohtulik puutumatus alates süüdistuse esitamisest), rahvusvaheline eraõigus ja haldusõigus;
 2. Kohtupraktika, st põhimõtete kogum, mis tuleneb kohtuotsustest ja kohtute tehtud otsustest; seda peetakse mõningates veeranditeks, mis ei kujuta endast tõelist õigusallikat, vaid on oluline vaid õigusnormide tähenduse paljastamisel, pakkudes lahendusi tõlgendusprobleemidele, mida võib teistel juhtudel järgida nende kaalutavate loogiliste ja tehniliste argumentide põhjal. Mõned autorid on sellesse kategooriasse kaasatud mitte ainult konkreetsetel juhtudel tehtud kohtuotsused, vaid ka kohtuotsused, mis on seaduse jõuga (konstitutsioonikohtu otsused üldiselt siduvad), sest nende arvates on need kõik instrumendid, mis tegelikult loovad üldiselt kohaldatava õiguse.
 3. Omavastutus, mille kohaselt on kohtutel õigus koostada oma kontrolli all olevate üksikjuhtumite erijoonte jaoks asjakohased õigusnormid, tuginedes õigusemõistmise üldpõhimõtetele ja kohtuniku eetilisele teadlikkusele. „kohtud võivad teha otsuse omakapitali alusel ainult siis, kui: A) kus on olemas õigusnorm, mis lubab seda teha; Kui poolte vahel on sõlmitud kokkulepe ja õiguslik suhe ei ole kättesaadav; (c) kui pooled on eelnevalt kokku leppinud omakapitali alusel (tsiviilseadustiku artikkel 4).
 4. Kasutamine ehk korduvad sotsiaalsed tegevused, mida ei loeta kohustuslikeks, kuid mida peetakse oluliseks õigustehingutes, eelkõige õiguslike suhete formaliseerimisel, eelkõige kaubanduse valdkonnas. Kohtud võivad kasutamist arvesse võtta, kui see on seadusega ette nähtud ja kui see ei ole „heausksuse põhimõtetega vastuolus” (tsiviilseadustiku artikkel 3). Seetõttu ei saa õigusnorme kasutusele võtta iseseisvalt ja paljud ei pea kasutamist tõeliseks õigusallikaks.
 5. Õigusteooriat või õiguskirjanike arvamusi ei tohiks käsitada tõelise õigusallikana, kuigi sellel on oluline roll õiguslike teadmiste teaduslikus ja tehnilises arengus ning sellel on märkimisväärne mõju õigusnormide tõlgendamise ja kohaldamise eest vastutavate isikute töö lõpptulemusele.

3 Erinevate vahendite hierarhia

Kui viidatakse õigusaktide hierarhiale, siis see tähendab erinevate instrumentide suhtelist staatust, teisisõnu nende positsiooni järjestatud skaala järgi.

Mõned sellega seoses väidavad, et hierarhiat saab kehtestada ainult asutamismeetodi alusel. Selle seisukoha järgi ei põhine hierarhia õigusnormide suhtelisel seisundil, vaid on kehtestatud allikate vahel, mille järgi need loodi.

Olenevalt sellest, mis on võetud, on võimalik koostada järjestus.

Punktis 1 loetletud eri allikate hierarhiline järjekord on järgmine:

1 Vabariigi põhiseadus ja konstitutsioonilised seadused;

2 Üld- või rahvusvahelise rahvusvahelise õiguse ja rahvusvaheliste konventsioonide eeskirjad ja põhimõtted (st kõik lõike 1 punktis b osutatud õigusaktid);

3o seadused ja dekreet-seadused;

4 piirkondlikud seadusandlikud dekreedid;

5 Õigusaktid, millel on samaväärne õigusjõud;

6 Määrused.

4 Riigi territooriumil kehtivates siseriiklikes õigusaktides sätestatud eeskirjade jõustamise kord

Rahvusvaheliste õigusaktide vastuvõtmine vastab järgmistele Portugali Vabariigi põhiseaduse artiklis 8 kirjeldatud kriteeriumidele:

 1. „Üld- või ühise rahvusvahelise õiguse eeskirjad ja põhimõtted moodustavad Portugali õiguse lahutamatu osa.”;
 2. „nõuetekohaselt ratifitseeritud või heakskiidetud rahvusvahelised kokkulepped jõustuvad Portugali siseõiguses pärast nende ametlikku avaldamist ning jäävad nii pikaks ajaks, kui need on Portugali riigi suhtes rahvusvaheliselt siduvad.”;
 3. „Eeskirjad, mille on väljastanud rahvusvahelised organisatsioonid, kuhu Portugal kuulub, jõustuvad vahetult Portugali siseõiguses tingimusel, et see on sätestatud asjaomastes asutamislepingutes.”;
 4. „Euroopa Liidu asutamislepingute sätteid ja nende institutsioonide poolt nende vastavate kohustuste täitmisel antud eeskirju kohaldatakse Portugali siseriiklikus õiguses kooskõlas liidu õigusega ja õigusriigi põhimõtteid järgiva demokraatliku riigi aluspõhimõtetega”.

5 Eri ametiasutused võtavad vastu õigusnorme

Seaduse vastuvõtmiseks volitatud asutused on Vabariigi Kogu, valitsus, piirkondlike valitsuste ja Seadusandlike Koktorite Kogu ning Madeira, kohalike omavalitsuste ja teatavate haldusasutuste esindajad.

6 Kõnealuste õigusnormide vastuvõtmise protsess

Eeskirjade vastuvõtmise viis erineb vastavalt erikorrale, mida iga eeskirjade vastuvõtmise eest vastutav asutus peab järgima. Seetõttu luuakse eri liiki õigusakte erinevate protsesside kaudu. Kaks kõige formaalsemat ja olulisimat eeskirjade vastuvõtmise menetlust on kirjeldatud allpool.

Kõige keerukam menetlus, millesse on kaasatud Vabariigi Kogu, koosneb järgmistest etappidest.

 1. Õigusaktide algatamine: õigus algatada õigusakte on „Euroopa Parlamendi liikmete, parlamendirühmade ja valitsusega ning vastavalt seaduses sätestatud tingimustele ja registreeritud valijarühmadega. autonoomsete piirkondadega seotud õigusaktide algatamise õigus on vastaval seadusandlikul assambleel” (põhiseaduse artikli 1 lõige 167).
 2. Esialgne vastuvõtmine, avaldamine, registreerimine, nummerdamine ja hindamine — selles etapis võetakse arvesse pakkumuse vastuvõetavust, selle avaldamist Diário da assamblees, halduskäsitlemist ning lõpuks ka selle sisu hindamist;
 3. Arutelu ja heakskiitmine: arutelu üldiste küsimuste üle, arutelu konkreetsete punktide üle, hääletus seaduseelnõus tervikuna, hääletus konkreetsete punktide üle ja lõpphääletus. Vastuvõtmiseks võib nõuda lihthäälteenamust, absoluutset häälteenamust või kvalifitseeritud häälteenamust;
 4. Vabariigi Presidendi kontroll seaduses sätestatud tähtaja jooksul, Seejärel teeb ta ettepaneku teksti teatavaks või kasutab oma vetoõigust. Viimasel juhul arutab meedet uuesti Euroopa Parlament. Kui hääletus leiab kinnitust või tehakse muudatusettepanekuid, edastatakse tekst uuesti presidendile avaldamiseks, mis peab toimuma eelnevalt kindlaks määratud aja jooksul. Vabariigi President vastutab seaduste, dekreetseaduste ja regulatiivsete dekreetide kehtestamise ja nende avaldamise korralduse eest ning rahvusvaheliste lepingute ja muude valitsuse dekreetidega kinnitatud Vabariigi assamblee resolutsioonide (põhiseaduse artikli 134 punkt b) allkirjastamise eest.
 5. Avaldamine: kui see on välja kuulutatud, peab president tellima uute õigusaktide teksti, mis avaldatakse Portugali Vabariigi Teatajas.

Valitsus võtab õigusakte vastu järgmiste põhietappidena:

 1. Õigusaktide algatamine: asjaomase ministri büroo esitab õigusakti eelnõu.
 2. Uurimine: selles etapis peab minister, kes tegi ettepaneku eelnõu kohta, esitama arvamusi ning samuti tuleb konsulteerida põhiseaduse ja seadusega määratud organitega.
 3. Esialgne ja üksikasjalik hinnang: ettepanekud vaadatakse läbi ja neid hinnatakse pärast nende esialgset kinnitamist.
 4. Heakskiitmine: kuigi teatavat liiki õigusakte ei pea heaks kiitma ministrite nõukogu, on viimane tavaliselt vastutav eelnõu heakskiitmise eest.
 5. Kontroll: „40 päeva jooksul pärast seda, kui valitsus on vastu võtnud valitsuse dekreedi, millega kuulutatakse välja, kuulutab vabariigi president välja dekreedi või kasutab tema vetoõigust. viimasel juhul teatab ta valitsusele kirjalikult selle põhjustest” (põhiseaduse artikli 4 lõige 136).
 6. Lõpliku teksti avaldamine Portugali Vabariigi ametlikus väljaandes.

7 Siseriiklike eeskirjade jõustamise kord

„Õigusseadused on siduvad ainult pärast Riigi Teatajas avaldamist”. „Kui seadus on avaldatud, jõustub see pärast seaduses sätestatud perioodi möödumist või kui sellist tähtaega ei ole kindlaks määratud, siis pärast eriõigusaktides ettenähtud tähtaja möödumist” (tsiviilseadustiku artikkel 5).

Võttes arvesse 11. novembri seaduse nr 74/98 artikli 2 sätteid, mida on muudetud:

lõige 1. „Õigusaktid ja muud üldist sisu käsitlevad aktid jõustuvad selles kindlaksmääratud kuupäeval ja mitte mingil juhul selle avaldamise päeval.”

lõige 2. „päeva salvestuse puudumisel jõustuvad eelmises lõikes nimetatud diplomid 5. päeval pärast avaldamist kogu riigi territooriumil ja välismaal.”

lõige 4. lõikes 2 osutatud tähtaega arvestatakse alates sellest päevast, mil see on avaldatud Imprensa Nacional Casa da Moeda veebisaidil, avaldatud veebisaidil.

8 Eri õigusnormide vaheliste võimalike vastuolude lahendamise vahendid

Kõige olulisem roll selles küsimuses on põhiseaduskohtul, kes peab kuulutama põhiseadusevastaseks eeskirjad, mis on vastuolus Portugali põhiseaduse või selles sätestatud põhimõtetega.

Kohtusse antud üksikjuhtude hindamise kontekstis ei tohi kohtud kohaldada eeskirju, millega rikutakse põhiseaduse sätteid või sellest tulenevaid põhimõtteid.

Tõlgendavas protsessis, mille eesmärk on hinnata neile esitatud küsimusi, peavad kohtud lahendama kõik vastuolud, mis eksisteerivad erinevate õiguskordade vahel, võttes alati arvesse eespool nimetatud allikate hierarhiat. Seda tehes peavad nad süsteemi käsitama ühtse tervikuna, ilma et teadvustataks mis tahes lünki või ebajärjekindlust, eelkõige loogilist või semantilist laadi, kaaludes eeskirjade vastuvõtmise aluseks olevaid asjaolusid ja menetluse toimumise tingimusi, nõudes alati minimaalset kirjavahetust, isegi juhul, kui see on puudulikult väljendatud, võttes arvesse õigusaktides kasutatud lähenemisviisi, ning oletades, et seadusandja valis „kõige läbimõeldumad” lahendused ja suutis „väljendada oma kavatsusi asjakohastes tingimustes” (tsiviilseadustiku artikkel 9).

Rahvusvahelise eraõiguse valdkonna eeskirjade vaheliste konfliktide korral vt teema „Kohaldatav õigus — Portugal”.

Juriidilised andmebaasid

Lingil klikates avaneb uus akenDigesto on Portugali ametlik ametlik andmebaas, mis sisaldab ametlikku väljaannet (Diário da República).

Integreeritud õigusteabe süsteem (Digesto)

Digesto loodi ministrite nõukogu 31. detsembri resolutsiooniga nr 48/92 ja selles on sätestatud:

 1. Diário da República 1. ja 2. seerias avaldatud dokumendid
 2. Tasuta õigusalane integreeritud, üksikasjalik ja ajakohane teave, sealhulgas:
  1. Kestus, mõju tekitamine ja märkused õigusaktide kohta, mis on avaldatud DRi 1. seerias 5. oktoobri 1910. aasta seisuga ja mitmes dokumendis, mis on saadud varasemate aastakümnete jooksul, ning PCMEX poolt töödeldud 2. harvikhaiguste seeria dokumendid;
  2. Kogu asjakohane teave, näiteks kohaldatavad eeskirjad, määrused, arenduseeskirjad, tehtud ja tehtud muudatused, kohaldatavad ühenduse õigusaktid, eelarve peadirektoraadi haldussuunised, avaldatud kohtupraktika ja sellega seotud kollektiivse reguleerimise vahendid;
  3. See võimaldab juurdepääsu veel kolmele andmebaasile: LEGÇOR — Piirkondlik seadusandlik andmebaas, REGRAB, tööjõu reguleerimise eriandmebaas ja DGO-Deut — spetsiaalsed ringkirjade andmebaas ja eelarve peadirektoraadi arvamused.
  4. See võimaldab koostalitlust justiitsministeeriumi õigusandmebaasidega, peaprokuröri ametiga (PGR) ja Vabariigi koguga oma parlamentaarse tegevuse andmebaasi kaudu, mis on vastavalt parlamendi tegevus, põhikohtute praktika, PGR arvamused ja kõik seaduse ettevalmistused pärast seadusandliku algatuse avaldamist kuni selle avaldamiseni.

Elektrooniline Diário da República

Vastavalt 16. detsembri 2006. aasta dekreetseadusele nr 83/2016 on Diário da República avaliku teenuse osutaja, mis on universaalne ja tasuta ning mida toimetatakse üksnes elektrooniliselt. Kõnealust avalikku teenust osutab riiklik rahapaja/Casa da Moeda S. A. (INCM), mis teeb Diário da República kodulehel kättesaadavaks. Üldine ja vaba juurdepääs hõlmab võimalust trükkida, esitada, otsida ja vaba juurdepääsu avatud elektroonilistes vormingutes Diário da República 1. ja 2. seerias avaldatud õigusaktidele.

Diário da República tehakse kohustuslikuks järgmiselt:

 1. Õigusaktid, mille kohaselt tuleb avaldada Diário da República’s vastavalt põhiseadusele ja seadusele, eelkõige 11. novembri 2004. aasta seadusele nr 74/98, muudetud ja uuesti avaldatud 11. juuli 2011. aasta seadusega nr 43/2014.
 2. Ajakohastatud konsulteerimisvahend õigusakti konsolideeritud teksti kohta, millel ei ole õiguslikku väärtust;
 3. Vahend õigustõlkijaga konsulteerimiseks;
 4. „Diário da República’s avaldav toiming, mis tuleb avaldada väljaandes Diário da República”;
 5. Juriidiline teave on nõuetekohaselt koheldud ja süstematiseeritud;
 6. Sidumine valdkonnapõhiste täiendavate õiguslike teabebaasidega, eelkõige kohtupraktika, ühenduse õiguse, haldussuuniste ja õiguskirjandusega;
 7. Tasuta saatmine Diário da República 1. seeria 2. ja. seeria vastavale e-posti aadressile;

Kasulikud lingid

Lingil klikates avaneb uus akenDiário da República — Portugal


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 26/08/2019