Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prawo państwa członkowskiego - Szwecja

Na niniejszej stronie przedstawione są informacje o systemie prawnym w Szwecji.


Źródła prawa

W Szwecji istnieją cztery główne źródła prawa: ustawodawstwo, dokumenty przygotowawcze opracowywane w toku procesu ustawodawczego, orzecznictwo i publikacje akademickie.

Ustawodawstwo jest źródłem pierwotnym. Jest ono publikowane w szwedzkim dzienniku ustaw. Ustawodawstwo obejmuje ustawy, rozporządzenia i zarządzenia. Ustawy są przyjmowane przez Riksdag (szwedzki parlament), rozporządzenia – przez rząd, a zarządzenia – przez organy administracji.

Link otworzy się w nowym oknieRiksdag jest jedyną instytucją publiczną posiadającą kompetencje do przyjmowania nowych ustaw lub do zmiany obowiązującego ustawodawstwa. Obowiązujące ustawodawstwo może być uchylone lub zmienione jedynie na podstawie uchwały Riksdagu.

Orzecznictwo (orzeczenia sądowe) odgrywa istotną rolę w procesie stosowania prawa. Odnosi się to szczególnie do orzeczeń wydawanych przez sądy najwyższych instancji, czyli Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny.

W procesie stosowania prawa korzysta się również z dokumentów dotyczących wniosków ustawodawczych, czyli dokumentów opracowanych w toku procesu ustawodawczego.

Proces decyzyjny

Nowe akty lub zmiany obowiązujących aktów proponuje zazwyczaj rząd. Zanim jednak złoży on projekt nowej ustawy w szwedzkim parlamencie, zwykle dokonuje analizy innych dostępnych wariantów. Zadanie to powierza się komisji powołanej specjalnie do tego celu.

Zanim izba Riksdagu zadecyduje o przyjęciu przedłożonego projektu ustawy lub zmiany do ustawy, projekt musi zostać rozpatrzony w komisji parlamentarnej Riksdagu. Istnieje piętnaście takich komisji, z których każda zajmuje się inną dziedziną, jak np. transport lub oświata.

Po przedstawieniu izbie przez komisję jej zaleceń – w formie sprawozdania komisji – co do decyzji jaką Riksdag powinien podjąć wobec projektów rządowych i poselskich, projekt ustawy poddawany jest debacie, w której uczestniczą wszyscy posłowie do Riksdagu. W następstwie tej debaty podejmowana jest ostateczna decyzja.

Obowiązkiem rządu jest realizowanie uchwał Riksdagu i zapewnienie ich wykonania w sposób określony przez Riksdag. Rządowi pomagają w tym instytucje rządowe, obejmujące wszystkie ministerstwa oraz ok. 300 instytucji państwowych.

Wszystkie ustawy i rozporządzenia publikowane są w szwedzkim dzienniku ustaw (Svensk Författningssamling), dostępnym w formie papierowej oraz w internecie.

Prawnicze bazy danych

Informacje prawne dotyczące administracji państwowej można znaleźć w portalu Link otworzy się w nowym oknieLagrummet. W portalu tym znajdują się także łącza pozwalające na dostęp do informacji prawnych rządu, Riksdagu, sądów wyższych instancji i podmiotów rządowych.

Dostęp do tego portalu jest bezpłatny.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 22/10/2015