Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právo členského štátu - Švédsko

Na tejto stránke nájdete informácie o právnom systéme vo Švédsku.


Pramene práva

Vo Švédsku sú štyri hlavné pramene práva: právne predpisy, prípravné legislatívne dokumenty, judikatúra a odborná literatúra.

Právne predpisy sú primárnym zdrojom. Sú vytlačené a uverejnené v švédskej Zbierke zákonov. Právne predpisy sa delia na zákony, vyhlášky a nariadenia. Zákony prijíma Riksdag (švédsky parlament), vyhlášky prijíma vláda a nariadenia vydávajú orgány.

Švédsky parlament Odkaz sa zobrazí v novom okneRiksdag je jediným orgánom verejnej moci, ktorý je oprávnený prijímať nové zákony a meniť existujúce právne predpisy. Právne predpisy, ktoré už boli prijaté, sa môžu zrušiť alebo zmeniť iba novým rozhodnutím Riksdagu.

Pri uplatňovaní práva majú dôležitú úlohu rozhodnutia súdov, judikatúra. Týka sa to najmä rozhodnutí na najvyššom stupni, na najvyššom súde alebo na najvyššom správnom súde.

Pri uplatňovaní práva sa takisto využíva prípravná činnosť na navrhovaných zákonoch, t. j. textoch, ktoré vznikajú v súvislosti s legislatívnym postupom.

Rozhodovací proces

Nové zákony alebo zmeny nových zákonov navrhuje zvyčajne vláda. Skôr ako vláda predloží návrh nového právneho predpisu Riksdagu, vo všeobecnosti potrebuje starostlivo preskúmať všetky dostupné alternatívy. Touto úlohou je poverená osobitne vymenovaná komisia.

Skôr než Riksdag rozhodne, či navrhovaný zákon alebo novelu prijme, návrh musia posúdiť poslanci Riksdagu v parlamentnom výbore. Existuje pätnásť výborov, každý so svojou vlastnou oblasťou zodpovednosti, ako je napríklad doprava alebo vzdelávanie.

Keď výbor predloží svoje odporúčania komore – vo forme správy výboru – o tom, aké rozhodnutie by mal Riksdag v súvislosti s návrhmi vlády a poslancov prijať, všetci poslanci Riksdagu prediskutujú navrhovaný zákon a prijme sa konečné rozhodnutie.

Za vykonanie rozhodnutí Riksdagu a za zabezpečenie, aby boli vymáhateľné spôsobom plánovaným Riksdagom je zodpovedná vláda. Vláde s touto úlohou pomáhajú vládne úrady vrátane všetkých ministerstiev a asi 300 verejných agentúr.

Všetky zákony a vyhlášky sa uverejňujú vo švédskej Zbierke zákonov(Svensk Författningssamling, SFS), ktorá je k dispozícii v tlačenej podobe a na internete.

Právne databázy

Právne informácie o verejnej správe môžete nájsť na Odkaz sa zobrazí v novom okneLagrummet. Na tomto portáli sa nachádzajú odkazy na právne informácie vlády, Riksdagu, vyšších súdov a vládnych agentúr.

Prístup na portál je bezplatný.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 22/10/2015