Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liġi tal-Istat Membru - Slovenja

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: moyenne

Estimez-vous que cette traduction est utile?

Din il-paġna tipprovdilek informazzjoni dwar is-sistema legali fis-Slovenja.


Sorsi legali

Tipi ta’ strumenti legali — deskrizzjoni

Normi legali li jkunu astratti fis-sistema legali tar-Repubblika tas-Slovenja jiġu adottati fuq livell kemm statali kif ukoll lokali. L-istrumenti legali fuq livell statali huma l-Kostituzzjoni (ustava), liġijiet/atti (zakoni) u r-regolamenti ta’ implimentazzjoni, li jaqgħu f’żewġ kategoriji prinċipali: dekreti (uredbe, xi drabi tradotti bħala regolamenti) u regoli (pravilniki).

Il-Kunsilli lokali jadottaw l-aktar l-ordinanzi (odloki).

Is-sistema legali fis-Slovenja ma tirrikonoxxix il-preċedenza ġudizzjarja, li jfisser li l-qrati inferjuri (nižja sodišča) mhumiex formalment marbuta bid-deċiżjonijiet tal-qrati superjuri (višja sodišča). Madankollu, il-qrati inferjuri għandhom it-tendenza li josservaw u jsegwu l-ġurisprudenza tal-qrati superjuri u tal-Qorti Suprema (Vrhovno sodišče).

Il-Qorti Suprema, waqt sessjoni plenarja, tista’ tadotta l-opinjonijiet ta’ prinċipji ġuridiċi (načelno pravno mnenje) dwar kwistjonijiet importanti għall-applikazzjoni uniformi tal-liġijiet/atti. Skont l-Att dwar il-Qrati (Zakon o sodiščih), dawn l-opinijonjiet ta’ prinċipji ġuridiċi jorbtu biss lill-bordijiet tal-Qorti Suprema u jistgħu jitbiddlu biss waqt sessjoni plenarja. Madankollu, il-qrati inferjuri għandhom it-tendenza li josservaw opinjonijiet ta’ prinċipji ġuridiċi, filwaqt li l-Qorti Suprema, fil-ġurisprudenza tagħha, titlob li għandha tingħata kunsiderazzjoni xierqa għal parti li tikkwota opinjoni ġuridika adottata diġà dwar il-kwistjoni kkonċernata.

Il-liġijiet/atti u r-regolamenti l-oħrajn iridu jkunu konformi mal-prinċipji tal-liġi internazzjonali ġeneralment aċċettati, kif ukoll mat-trattati li huma vinkolanti għas-Slovenja (kif stabbilit fl-Artikolu 8 tal-Kostituzzjoni). Trattati ratifikati u ppubblikati japplikaw b’mod dirett. Il-pożizzjoni tal-Qorti Kostituzzjonali Slovena (Ustavno sodišče) hija li fil-ġerarkija tal-atti ġuridiċi t-trattati internazzjonali jipprevalu fuq dispożizzjonijiet statutarji. It-Trattati ratifikati jiġu integrati fis-sistema ġudizzjarja nazzjonali, li b’hekk joħolqu drittijiet u obbligi għal persuni fiżiċi u ġuridiċi fil-pajjiż (sakemm dawn ikunu direttament infurzabbli).

Is-sistema legali Slovena tappartjeni għall-familja legali kontinentali u hija sistema ta’ dritt ċivili, li jfisser li d-dritt konswetudinarju, fih innifisu, ma jiffurmax parti mis-sistema legali. Madanakollu, id-dritt konswetudinarju huwa rikonnoxut mid-dritt Sloven. Pereżempju, skont l-Artikolu 12 tal-Kodiċi dwar l-Obbligi (Obligacijski zakonik), li jirregola kuntratti bejn persuni fiżiċi u ġuridiċi, użanzi kummerċjali, użi u prattiċi stabbiliti bejn partijiet jiġu kkunsidrati fil-valutazzjoni tal-imġiba meħtieġa u fl-effetti tagħha fuq ir-relazzjonijiet obbligatorji tal-entitajiet kummerċjali.

Meta jeżerċita s-setgħa ġudizzjarja tiegħu jew tagħha, l-imħallef huwa marbut bil-Kostituzzjoni, bil-liġijiet/atti, bil-prinċipji ġenerali tal-liġi internazzjonali, kif ukoll bit-trattati internazzjonali li jkunu ġew ratifikati jew ippubblikati. L-att dwar il-Qrati jipprovdi li, jekk każ ta’ liġi ċivili ma jkunx jista’ jiġi solvut fuq il-bażi ta’ regolamenti validi, l-imħallef għandu jikkunsidra r-regolamenti li jirregolaw każijiet simili. Jekk, minkejja dan, is-soluzzjoni għall-każ tibqa’ ġuridikament dubjuża, hu jew hi trid tieħu deċiżjoni bbażata fuq il-prinċipji ġenerali tal-ordni ġuridiku fl-Istat. Hawnhekk, hi jew hu jrid jaġixxi skont it-tradizzjoni ġuridika u l-prinċipji stabbiliti tal-ġurisprudenza. L-imħallef għandu dejjem jaġixxi daqslikieku hu jew hi għandha quddiemha numru indefinit ta’ każijiet tal-istess ġeneru.

Ġerarkija ta’ normi

In-normi legali kollha jridu jkunu konformi mal-Kostituzzjoni. Il-liġijiet u r-regolamenti għandhom jikkonformaw mal-prinċipji ġeneralment applikabbli tal-liġi internazzjonali u l-ftehimiet internazzjonali li jorbtu lis-Slovenja (kif previst fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 8 tal-Kostituzzjoni). Ir-regolamenti ta’ implimentazzjoni u ordinanzi lokali jridu, barra minn hekk, ikunu konformi mal-liġijiet/atti.

Atti ġenerali maħruġa għall-eżerċizzju ta’ awtorità pubblika (splošni akti za izvrševanje javnih pooblastil) iridu jkunu konformi mal-Kostituzzjoni, il-liġijiet/atti u regolamenti ta’ implimentazzjoni.

Atti individwali u l-azzjonijiet tal-awtoritajiet tal-Istat, l-awtoritajiet tal-komunità lokali u dawk li jkollhom awtorità pubblika jridu jkunu bbażati fuq liġi/att adottat jew regolament statutorju.

Rigward is-supremazija tal-liġi tal-Unjoni Ewropea, il-Kostituzzjoni tipprovdi l-bażi għas-sistema legali Slovena sabiex din taċċetta l-imsemmija supremazija, billi tiddikjara li l-atti legali u d-deċiżjonijiet adottati fi ħdan organizzazzjonijiet internazzjonali li favur tagħhom is-Slovenja kienet ittrasferiet l-eżerċizzju ta’ parti mid-drittijiet tas-sovranità tagħha (f’dan il-każ, l-Unjoni Ewropea) iridu jiġu applikati fis-Slovenja skont ir-regolamentazzjoni legali ta’ dawn l-organizzazzjonijiet.

Il-qafas istituzzjonali

Istituzzjonijiet responsabbli għall-adozzjoni ta’ normi legali

Il-liġijiet/atti huma adottati mill-kamra inferjuri tal-Parlament b’żewgt ikmamar Sloven, l-Assemblea Nazzjonali ( Državni zbor). Skont l-Artikoli 80 u 81 tal-Kostituzzjoni, l-Assemblea Nazzjonali hija magħmula minn 90 deputat li jirrappreżentaw liċ-ċittadini tas-Slovenja. Tmienja u tmenin deputat jiġu eletti b’vot universali, ugwali, dirett u sigriet. Deputat wieħed mill-komunità nazzjonali Taljana u deputat ieħor mill-komunità nazzjonali Ungeriża jridu dejjem jiġu eletti fl-Assemblea Nazzjonali mill-membri ta’ dawk il-komunitajiet. L-Assemblea Nazzjonali tiġi eletta għal terminu ta’ erba’ snin.

Id-dikreti jinħarġu mill-Gvern (Vlada), filwaqt li r-regoli jinħarġu mill-ministri individwali tal-gvern. F’konformità mal-Artikoli 110–119 tal-Kostituzzjoni, il-gvern huwa magħmul minn Prim Ministru (predsednik vlade) u ministri. Fl-ambitu tal-poteri tagħhom, il-gvern u l-ministri individwali huma indipendenti u soġġetti għall-Assemblea Nazzjonali, li tista’ tneħħihom mil-kariga (quddiem il-Qorti Kostituzzjonali), tivvota fuq il-kunfidenza fihom jew ittemm il-kariga tagħhom permezz ta’ interpellanza. Il-Prim Ministru huwa elett mill-Assemblea Nazzjonali, u sussegwentement hu/hi tipproponi l-ministri li jridu jinħatru (u jitkeċċew) mill-Assemblea Nazzjonali.

Il-Qorti Kostituzzjonali għandha rwol importanti ħafna fil-qafas istituzzjonali, peress li din tista’ tannulla liġijiet/atti, regolamenti ta’ implimentazzjoni u ordinanzi lokali li tqis antikostituzzjonali. Din tagħti wkoll opinjonijiet dwar il-kostituzzjonalità ta’ trattati internazzjonali u tiddeċiedi dwar ilmenti kostituzzjonali individwali li jkunu saru minn ċittadini milquta, li jistgħu jitressqu wara li r-rimedji l-oħra jkunu ġew eżawriti.

L-ordinanzi lokali jiġu adottati mill-kunsilli lokali (občinski sveti, mestni sveti) li jiġu eletti direttament mir-residenti ta’ muniċipalità.

Proċess ta’ teħid tad-deċiżjonijiet

L-adozzjoni ta’ liġijiet/atti tista’ tiġi proposta lill-Assemblea Nazzjonali mill-gvern, minn deputati individwali tal-Assemblea Nazzjonali, mill-kamra superjuri tal-Parlament — il-Kunsill Nazzjonali (Državni svet), u minn ħamest elef votant. Skont ir-Regoli tal-Proċedura tagħha (Poslovnik Državnega zbora), il-proċedura normali fl-Assemblea Nazzjonali tikkonsisti fi tliet qari tal-liġi/att propost.

Barra minn hekk, fir-Regoli ta’ Proċedura hemm prevista wkoll proċedura mħaffa ta’ emerġenza. Skont l-Artikolu 86, l-Assemblea Nazzjonali tista’ tgħaddi deċiżjoni jekk ikun hemm preżenti maġġoranza ta’ deputati jew jekk il-liġi/att jiġi adottat minn maġġoranza ta’ voti mitfugħa minn dawk id-deputati preżenti, sakemm ma jkunx previst tip differenti ta’ maġġoranza. Il-Kunsill Nazzjonali jista’ juża l-veto għal liġi/att adottat, u l-Assemblea Nazzjonali tista’ twaqqa’ dak il-veto b’maġġoranza tad-deputati kollha.

Ir-referendum leġiżlattiv (Zakonodajni referendum) (kif previst fl-Artikolu 90 tal-Kostituzzjoni) huwa rregolat fl-Att dwar ir-Referendum u l-Inizjattiva Pubblika (Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi) u jista’ jiġi istitwit mill-Assemblea Nazzjonali stess jew, wara li ssir talba mill-Kunsill Nazzjonali, minn terz tad-deputati jew erbgħin elf votant. Il-votanti għandhom l-opportunità li jikkonfermaw jew jiċħdu l-liġi/att adottat mill-Assemblea Nazzjonali qabel ma jiġi ppromulgat mill-President tar-Repubblika (Predsednik republike).

Il-President tar-Repubblika jrid jippromulga liġi/att adottat fi żmien tmint ijiem mill-adozzjoni tiegħu. Skont l-Artikolu 154 tal-Kostituzzjoni, in-normi legali kollha għandhom ikunu ppubblikati qabel ma jkunu jistgħu jidħlu fis-seħħ. Normi legali adottati minn istituzzjonijiet tal-Istat jiġu ppubblikati fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tas-Slovenja (Uradni list Republike Slovenije; UL RS), filwaqt li l-ordinanzi u r-regolamenti lokali l-oħra jiġu ppubblikati fil-gazzetti lokali.

L-emendi lill-Kostituzzjoni huma adottati permezz ta’ proċedura speċjali stabbilita mill-Kostituzzjoni. Il-proposta biex tiġi emendata l-Kostituzzjoni tista’ tkun magħmula minn 20 membru tal-Assemblea Nazzjonali, tal-Gvern jew 30.000 votant. Din il-proposta tiġi deċiża mill-Assemblea Nazzjonali permezz ta’ vot ta’ maġġoranza ta’ żewġ terzi tad-deputati preżenti, iżda l-emenda tiġi adottata biss jekk tiġi approvata b’maġġoranza ta’ voti ta’ żewġ terzi tad-deputati kollha. L-Artikolu 87 tal-Kostituzzjoni jgħid illi d-drittijiet u l-obbligi taċ-ċittadini u persuni oħra jistgħu jiġu determinati mill-Assemblea Nazzjonali biss skont il-liġi.

Ir-regolamenti u deċiżjonijiet tal-UE maħruġa mill-istituzzjonijiet tal-UE huwa direttament applikabbli fir-Repubblika tas-Slovenja. Dawn m’għandhomx għalfejn jiġu rratifikati u ppubblikati fil-UL RS sabiex japplikaw.

It-Trattati internazzjonali li r-Repubblika tas-Slovenja hija firmatarja għalihom jidħlu fis-seħħ ladarba jiġu rratifikati mill-Assemblea Nazzjonali permezz ta’ proċedura speċifika. It-Trattati internazzjonali huma rratifikati permezz tal-adozzjoni ta’ liġi mressqa mill-gvern. Liġi dwar ir-ratifikazzjoni ta’ trattat internazzjonali tiġi adottata jekk tgħaddi b’maġġoranza sempliċi tad-deputati preżenti, ħlief jekk diversament stabbilit mill-Kostituzzjoni jew il-liġi.

Databases legali

Sistema ta’ Informazzjoni Legali — AAC

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIs-sistema ta’ Informazzjoni Legaliir-Reġistru tal-Liġijiet tar-Repubblika tas-Slovenja huwa marbut ma’ bażi ta’ data ta’ awtoritajiet statali oħra u mal-Gazzetta Uffiċjali.

Il-leġiżlazzjoni tal-Assemblea Nazzjonali

Il-bażi tad-dejta Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatal- Leġiżlazzjoni tal-Assemblea Nazzjonali fiha t-testi tal-liġijiet/atti kollha u atti oħra li għadhom qed jiġu diskussi mill-Assembla Nazzjonali. Dawn it-testi jinkludu:

  • Testi konsolidati ta’ liġijiet — testi konsolidati tal-liġijiet adottati wara l-29 ta’ Novembru 2002 u ppubblikati fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tas-Slovenja, u testi konsolidati mhux uffiċjali mill-17 ta’ Ġunju 2007;
  • Liġijiet adottati — Liġijiet adottati mill-Assemblea Nazzjonali u ppubblikati fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tas-Slovenja sa mill-indipendenza fl-25 ta’ Ġunju 1991;
  • Atti adottati — Atti adottati mill-Assemblea Nazzjonali, li ġew ippubblikati fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tas-Slovenja mill-28 ta’ Novembru 1996;
  • Kontijiet — proposti għal abbozzi ta’ liġijiet li jkunu tressqu għad-diskussjoni fil-mandat tal-Assemblea Nazzjonali (il-bażi tad-dejta fiha wkoll abbozzi ta’ liġijiet adottati li għadhom mhumiex ippubblikati fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tas-Slovenja);
  • Qari ta’ liġijiet /atti (obravnave zakonov) (tmiem tal-proċedura) — arkivju ta’ kull qari ta’ liġi/att sottomess għal diskussjoni fl-Assemblea Nazzjonali wara l-28 ta’ Novembru 1996;
  • Proposti għal atti — proposti għal atti ppreżentati għal diskussjoni matul il-mandat attwali tal-Assemblea Nazzjonali (il-bażi ta’ data fiha wkoll proposti adottati għal atti li għadhom ma ġewx ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tar-Repubblika tas-Slovenja);
  • Qari tal-Atti (obravnave aktov) (tmiem tal-proċedura) — arkivju tal-qari kollu ta’ Att imressaq għal diskussjoni fl-Assemblea Nazzjonali wara l-28 ta’ Novembru 1996;
  • L-abbozz tal-Ordinanzi — proposti għal ordnijiet sottomessi għad-diskussjoni fil-mandat tal-Assemblea Nazzjonali (il-bażi tad-dejta fiha wkoll abbozzi ta’ ordnijiet adottati li għadhom mhumiex ippubblikati fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tas-Slovenja);
  • Qari tal-Ordinanzi (obravnave odlokov) (tmiem il-proċedura) — arkivju ta’ kull qari ta’ Ordinanza ppreżentata għal diskussjoni fl-Assemblea Nazzjonali wara l-28 ta’ Novembru 1996.

Il-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tas-Slovenja

Ir-regolamenti nazzjonali kollha huma ppubblikati uffiċjalment Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafil-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tas-Slovenja. Id-dokumenti kollha jiġu ppubblikati online.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidail-leġiżlazzjoni tal-Assemblea Nazzjonali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidasistema ta’ Informazzjoni Legali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tas-Slovenja


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 23/10/2019