Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Medlemsstaternes lovgivning - Slovenien

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

Denne side giver dig oplysninger om retssystemet i Slovenien.


Retskilder

Lovgivningsmæssige instrumenter — beskrivelse

Abstrakte retlige normer i Republikken Sloveniens retssystem vedtages både på statsligt og lokalt plan. De retlige instrumenter på statsniveau er forfatningen (ustava), love/retsakter (zakoni) og gennemførelsesforordninger, som falder i to hovedkategorier: dekreter (ureddede, lejlighedsvis oversat til forordninger) og regler (pravilniki).

Kommunalbestyrelsen vedtager hovedsagelig bekendtgørelser (odloki).

Retssystemet i Slovenien anerkender ikke retlig forrang, hvilket betyder, at lavere instanser (nižja sodišče) ikke er formelt bundet af de afgørelser, der træffes af højere retsinstanser (višja sodišča). Domstolene i højere instans og højesteret (Vrhovno sodišče) har imidlertid en tendens til at iagttage og følge retspraksis fra domstole i højere instans og højesteret (Vrhovno sodišče).

Højesteret, der deltager i en plenarforsamling, kan vedtage juridiske udtalelser af princippet (načelna pravna meneja) om spørgsmål af betydning for en ensartet anvendelse af love/retsakter. I henhold til loven om domstolene (Zakon o sodiščih) er sådanne retlige udtalelser af princippet kun bindende for panelerne i højesteret og kan kun ændres på et nyt plenarmøde. Domstolene har imidlertid en tendens til at overholde princippet om retlige udtalelser, og Supreme Court (øverste domstol) i sin retspraksis kræver, at der tages behørigt hensyn til en part, der citerer en allerede vedtaget juridisk udtalelse om det pågældende emne.

Love/retsakter og andre forordninger skal overholde de almindeligt anerkendte folkeretlige principper og traktater, der er bindende for Slovenien (jf. forfatningens artikel 8). Ratificerede og offentliggjorte internationale traktater skal anvendes direkte. Den slovenske forfatningsdomstols (Ustavno sodišče) holdning er, at internationale traktater rangerer højere end de vedtægtsmæssige bestemmelser i hierarkiet af retsakter. Ratificerede internationale traktater er integreret i det nationale retssystem og skaber dermed rettigheder og forpligtelser for fysiske og juridiske personer i landet (forudsat at de er direkte eksigible).

Det slovenske retssystem hører til den kontinentale retsfamilie og er et civilretligt system, hvilket betyder, at sædvaneret som sådan ikke udgør en del af retssystemet. Sædvaneret nyder imidlertid en vis anerkendelse i slovensk ret. I henhold til artikel 12 i lov om forpligtelser (Obligacijski zakonik), som regulerer aftaler mellem fysiske og juridiske personer, tages der f.eks. hensyn til sædvaner, sædvaner og praksis mellem parterne ved bedømmelsen af den påkrævede handling og dens virkninger for handelsenheders obligatoriske forhold.

Ved udøvelsen af sit embede er en dommer bundet af forfatningen, love/retsakter, folkerettens almindelige principper og ratificerede og offentliggjorte internationale traktater. Det fremgår af domstolsloven, at hvis et civilretligt spørgsmål ikke kan løses på grundlag af gyldige bestemmelser, skal dommeren tage hensyn til de forordninger, der finder anvendelse i lignende tilfælde. Hvis løsningen på dette spørgsmål på trods af dette fortsat er juridisk tvivlsom, skal den pågældende træffe en afgørelse på grundlag af de generelle principper i den nationale retsorden. I den forbindelse skal den pågældende handle i overensstemmelse med retstraditionen og de etablerede principper i retspraksis. Dommeren skal altid handle, som om han eller hun har haft et ubegrænset antal sager af samme art.

Regelhierarki

Alle retsregler skal være i overensstemmelse med forfatningen. Love og bestemmelser skal overholde de almindeligt gældende folkeretlige principper og internationale aftaler, der er bindende for Slovenien (som fastsat i forfatningens artikel 8, stk. 1). Gennemførelsesforordninger og lokale bekendtgørelser skal desuden være i overensstemmelse med lovene/retsakterne.

Generelle retsakter udstedt med henblik på udøvelse af offentlig myndighed (plošni akti za izvrševanje javnih pooblastill) skal være i overensstemmelse med forfatningen, love/retsakter og gennemførelsesforordninger.

Individuelle retsakter og foranstaltninger truffet af statslige myndigheder, lokale myndigheder og indehavere af offentlige myndigheder skal være baseret på en vedtaget lov/lov eller en lovbestemmelse.

Med hensyn til EU-rettens forrang giver forfatningen det slovenske retssystem grundlag for at antage, at den har forrang, idet den har anført, at retsakter og afgørelser, der er vedtaget i internationale organisationer, som Slovenien har overført dele af sine suveræne rettigheder (i dette tilfælde Den Europæiske Union), skal anvendes i Slovenien i overensstemmelse med disse organisationers lovgivning.

Institutionelle rammer

Institutioner med ansvar for vedtagelse af normer

Love/retsakter vedtages af det nederste kammer i den slovenske tokammerparlament, nationalforsamlingen ( Državni zbor). I overensstemmelse med forfatningens artikel 80 og 81 består nationalforsamlingen af 90 medlemmer, der repræsenterer Sloveniens borgere. Otte stedfortrædere vælges ved universel, lige, direkte og hemmelig afstemning. Et medlem af det italienske samfund og en stedfortræder for det ungarske nationale samfund skal altid vælges til nationalforsamlingen af medlemmerne af disse samfund. Nationalforsamlingen vælges for en periode på fire år.

Dekreter udstedesaf regeringen (Vlada), mens regler udstedes af de enkelte ministre i regeringen. I overensstemmelse med forfatningens artikel 110-119 består regeringen af en premierminister (predebernik vaf) og ministre. Inden for rammerne af deres beføjelser er regeringen og de enkelte ministre uafhængige og ansvarlige over for nationalforsamlingen, som kan anklage dem (for forfatningsdomstolen), stemme om selvtillid eller bringe deres embede til ophør ved en forespørgsel. Premierministeren vælges af nationalforsamlingen, hvorefter han/hun foreslår, hvilke ministre der skal udnævnes (og afskediges) af nationalforsamlingen.

Forfatningsdomstolen spiller en afgørende rolle i den institutionelle ramme, da den kan annullere love/retsakter, gennemførelsesforordninger og lokale bekendtgørelser, som den anser for forfatningsstridige. Den udsteder også udtalelser om internationale traktaters forfatningsmæssighed og træffer afgørelse om individuelle forfatningsmæssige klager fra forurettede borgere, som kan indgives, efter at alle andre retsmidler er udtømt.

Lokale bekendtgørelser vedtages af lokalråd (občinski sveti, mestni sveti), der vælges direkte af indbyggerne i en kommune.

Beslutningsprocedure

Vedtagelsen af love/retsakter kan forelægges nationalforsamlingen af regeringen, af de enkelte medlemmer af nationalforsamlingen, af parlamentets øverste kammer — det nationale råd (Državni svet) og fem tusinde vælgere. Ifølge sin forretningsorden (Poslovnik Državan nega zbora) består den almindelige procedure i nationalforsamlingen af tre behandlinger af den foreslåede lov/lov.

I henhold til forretningsordenen er der desuden planer om en hasteprocedure. Ifølge artikel 86 kan nationalforsamlingen vedtage en afgørelse, hvis et flertal af stedfortræderne er til stede, og hvis loven/retsakten vedtages med et flertal af de afgivne stemmer af disse tilstedeværende medlemmer, medmindre der er fastsat en anden type flertal. Det nationale råd kan nedlægge veto mod en vedtaget lov/lov, og nationalforsamlingen kan tilsidesætte et sådant veto med et flertal af alle stedfortrædere.

Folkeafstemningen (Zakonodajni folkeafstemningen) (som defineret i artikel 90 i forfatningen) reguleres ved lov om folkeafstemning og offentlig initiativ (Zakon o referendum-u in o ljudski inciativi) og kan indføres af nationalforsamlingen selv eller efter anmodning fra det nationale råd, en tredjedel af stedfortræderne eller fyrre tusinde vælgere. Vælgerne har mulighed for at bekræfte eller afvise en lov/lov vedtaget af nationalforsamlingen, inden den kundgøres af republikkens præsident (Predbergernik republike).

Republikkens præsident skal udstede en vedtaget lov/retsakt inden for en frist på otte dage efter dens vedtagelse. I henhold til forfatningens artikel 154 skal alle normer offentliggøres, før de kan træde i kraft. Retlige normer vedtaget af statslige institutioner offentliggøres i Republikken Sloveniens statstidende (Uradni list Republike Slovenije; ul RS), mens bekendtgørelser og andre lokale forskrifter offentliggøres i lokale tidender.

Forfatningsændringer vedtages efter en særlig procedure i henhold til forfatningen. Forslaget om ændring af forfatningen kan bestå af 20 medlemmer af nationalforsamlingen, regeringen eller 30.000 vælgere. Et sådant forslag vedtages af nationalforsamlingen med et flertal på to tredjedele af de tilstedeværende stedfortrædere, men der kan kun vedtages en ændring, hvis det vedtages med et flertal på to tredjedele af alle stedfortrædere. Ifølge forfatningens artikel 87 kan borgere og andre personers rettigheder og pligter kun fastsættes af nationalforsamlingen ved lov.

EU's forordninger og afgørelser, der er udstedt af EU-institutionerne, finder direkte anvendelse i Slovenien. De skal ikke ratificeres og offentliggøres i UL for at være gældende.

Internationale traktater, som Slovenien har undertegnet, træder i kraft, når de er blevet ratificeret af nationalforsamlingen gennem en særlig procedure. Internationale traktater ratificeres ved regeringens vedtagelse af en lov. En lov om ratificering af en international traktat vedtages, hvis den vedtages med simpelt flertal af de tilstedeværende medlemmer, medmindre andet er fastsat i forfatningen eller loven.

Juridiske databaser

Retsinformation — AAC

Link åbner i nyt vindueDet juridiske informationssystem— Registerregistret i Republikken Slovenien er knyttet til en database over andre statslige myndigheder og statstidende.

Den nationale forsamlings lovgivning

Link åbner i nyt vindueLovgivningen i nationalforsamlingens database indeholder tekster til alle love/retsakter og andre retsakter, der drøftes af nationalforsamlingen. Disse tekster omfatter:

  • Konsoliderede lovtekster — Konsoliderede love vedtaget efter den 29. november 2002 og offentliggjort i Republikken Sloveniens statstidende og uofficielle konsoliderede tekster af 17. juni 2007
  • Love vedtaget — love vedtaget af nationalforsamlingen og offentliggjort i Republikken Sloveniens statstidende siden uafhængigheden den 25. juni 1991
  • Retsakter vedtaget — retsakter vedtaget af nationalforsamlingen, der har været offentliggjort i Republikken Sloveniens officielle tidende siden den 28. november 1996
  • Lovforslag for lovforslag, der er fremlagt til debat i nationalforsamlingens nuværende embedsperiode (databasen indeholder også vedtagne lovforslag, der endnu ikke er offentliggjort i Republikken Sloveniens officielle tidende)
  • Behandlinger af love /retsakter (obravnve zakonov) (afslutning af procedure) — arkiv over alle behandlinger af en lov/retsakt, der er forelagt til drøftelse i nationalforsamlingen efter den 28. november 1996
  • Forslag til retsakter — forslag til retsakter, der forelægges nationalforsamlingen (databasen indeholder også vedtagne forslag til retsakter, der endnu ikke er offentliggjort i Sloveniens officielle tidende)
  • Aflæsninger af akter (oravnave aktov) (afslutning af procedure) — arkiv over alle aflæsninger af en retsakt, der er fremlagt til drøftelse i nationalforsamlingen efter den 28. november 1996
  • Udkast til bekendtgørelser — forslag til bekendtgørelser, der er forelagt til drøftelse i Nationalforsamlingens nuværende mandatperiode (databasen indeholder også vedtagne udkast til bekendtgørelser, der endnu ikke er offentliggjort i Republikken Sloveniens officielle tidende)
  • Aflæsning af Ordinances (oravnave odlokov) (procedurens afslutning) — arkiv over alle behandlinger af en bekendtgørelse, der blev fremlagt til drøftelse i nationalforsamlingen efter den 28. november 1996.

Republikken Sloveniens statstidende

Alle nationale bestemmelser offentliggøres officielt i Link åbner i nyt vindueRepublikken Sloveniens officielle tidende. Alle dokumenter offentliggøres online.

Links

Link åbner i nyt vindueden nationale forsamlings lovgivning

Link åbner i nyt vindueretsinformationssystemet

Link åbner i nyt vindueRepublikken Sloveniens statstidende


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 23/10/2019