Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nationaal recht - Slowakije

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Op deze pagina vindt u informatie over het rechtssysteem in Slowakije.


Informatie over de rechtsorde van Slowakije is beschikbaar op het De link wordt in een nieuw venster geopend.Europees justitieel netwerk: Het recht van het burgerlijk recht.

Rechtsbronnen

Soorten regelgeving — beschrijving

A1. de term „rechtsbronnen” wordt in drie betekenissen gebruikt:

 1. rechtsbronnen in materiële zin — materiële rechtsbronnen;
 2. rechtsbronnen in de epistemologische betekenis — de kennisbronnen van het recht;
 3. rechtsbronnen in formele zin — formele rechtsbronnen.

Op basis van de wijze waarop de wettelijke bepalingen tot stand komen en de bindende vorm waarin zij tot uitdrukking worden gebracht, worden van oudsher vier soorten rechtsbronnen onderscheiden:

 • gewoonterecht;
 • precedenten (volgens de rechtspraak gebruikte wetgeving);
 • normatieve wettelijke bepalingen;
 • normatieve opdrachten;
 • algemene rechtsbeginselen;
 • gezond verstand;
 • hedendaagse boeken, literatuur en verslagen van deskundigen;
 • internationale verdragen, naar behoren opgenomen in het rechtssysteem van de Slowaakse Republiek.

Normenhiërarchie

A3. een van de basisbeginselen van het Slowaakse rechtssysteem is de hiërarchie van de normen. De specifieke plaats ervan begrijpen in de wetgevingspraktijk en — uitvoering is zeer belangrijk vanuit het oogpunt van de legaliteit. De hiërarchie van de normen is echter niet alleen een kwestie van rechtlijnige logische voorrang of ondergeschiktheid. De hiërarchie heeft betrekking op de gehele kwestie van de legitieme autoriteit. Het bevat ook de categorische imperatief dat een wettelijke bepaling alleen kan worden opgelegd door een orgaan dat daartoe bij wet gemachtigd is, binnen de grenzen van die wet en haar eigen wetgevende bevoegdheden.

Regelgeving wordt ingedeeld volgens de zogenaamde „rechtskracht”. Juridische waarde verwijst naar de eigenschappen van wettelijke bepalingen, waarbij een bepaling ondergeschikt is aan een andere (d.w.z. aan een bepaling met een grotere rechtskracht) of wanneer een bepaling wordt afgeleid uit een bepaling van grotere rechtskracht. In een situatie van regelgeving van verschillende rechtskracht, mag de zwakkere bepaling niet in strijd zijn met de sterkere, terwijl de sterkere de zwakkere mag opheffen.

Naar gelang van de mate van rechtskracht is het mogelijk om de wetgeving als volgt te organiseren:

Primaire wetgeving (wetten)

 • grondwettelijk recht (altijd primair)
 • wetten (primair of afgeleid van constitutionele wetten)

Secundaire wetgeving (onder het niveau van een wet)

 • Regelgeving van de overheid — altijd secundair
 • regelgeving van centrale regeringsinstellingen — altijd secundair
 • wettelijke bepalingen vastgesteld door lokale overheidsinstanties (autoriteiten) — primair of secundair
 • regelgeving die uitzonderlijk is vastgesteld door andere instellingen dan overheidsinstellingen — altijd secundair

Wanneer in dit systeem van regelgeving een bepaalde wet voorrang heeft, betekent dit voornamelijk dat alle andere regelgeving uit die wet moet voortvloeien, daarmee in overeenstemming moet zijn en daarmee niet in tegenspraak mag zijn. Dit betekent in de praktijk dat in een situatie waarin een hiërarchisch lagere bepaling in tegenspraak is met een hogere bepaling, moet worden gehandeld op grond van de hogere.

Het institutionele kader

Instellingen die de rechtsvoorschriften vaststellen

De hieronder genoemde autoriteiten hebben de bevoegdheid wettelijke bepalingen vast te stellen (wettelijke organen):

 • Nationale Raad van de Slowaakse Republiek — de grondwet, constitutionele wetten, wetten, internationale verdragen die hoger zijn dan wetten, internationale verdragen met de kracht van een wet
 • Regering van de Slowaakse republiek — besluiten van de regering
 • Ministeries en andere centrale overheidsinstellingen — besluiten, verklaringen en maatregelen
 • Gemeentelijke en stedelijke autoriteiten — algemeen verbindende regelgeving
 • Gemeentelijke en stedelijke autoriteiten en lokale overheidsinstanties — verordeningen van algemene strekking

Goedkeuringsprocedure

De fasen van het wetgevingsproces:

 • indienen van het voorstel — aanvang van het wetgevingsproces
 • bespreking van het wetsvoorstel
 • stemming (beslissing over het wetsvoorstel)
 • ondertekening van het goedgekeurde wetsvoorstel
 • afkondiging (bekendmaking) van de wetgeving

Besluitvormingsproces

Wetgevingsproces

Indiening van een wetsvoorstel — wetgeving

Ontwerp van besluit uit hoofde van artikel 87, lid 1, van Wet nr. 460/1992 Coll. (de Grondwet van de Slowaakse Republiek) kan worden ingediend door:

 • commissies van het nationale parlement van de Slowaakse republiek
 • leden van de Nationale Raad van de Slowaakse Republiek.
 • Slowaakse overheid

Ingediende wetsvoorstellen worden artikelsgewijs uiteengezet met een memorie van toelichting.

Bespreking van het wetsvoorstel

Overeenkomstig het procedurereglement van het nationale parlement van de Slowaakse republiek (wet nr. 350/1996) worden wetsvoorstellen aan drie lezingen onderworpen.

 1. Een algemeen debat vindt in eerste lezing plaats over de inhoud of de „filosofie” van de voorgestelde wet. Het is niet mogelijk om in deze lezing amendementen in te dienen.
 2. Bij de tweede lezing wordt het wetsvoorstel besproken door het/de nationale comité (s) van de Nationale Raad waaraan het is toegewezen. Elke wet moet door het Constitutioneel Comité worden doorgegeven, met name wat betreft de verenigbaarheid ervan met de Slowaakse grondwet, de constitutionele wetten, de internationale verdragen die bindend zijn voor de Slowaakse Republiek, de wetten en het recht van de Europese Unie. Daarna kunnen amendementen en aanvullingen worden ingediend en deze worden na afloop van de besprekingen in de commissie in stemming gebracht. Daarom moeten de verschillende standpunten samen worden gebracht voordat de wet wordt besproken in de Nationale Raad. Indien de bevoegde commissie het gezamenlijk verslag van de comités bij bijzondere resolutie goedkeurt, wordt het wetsontwerp toegezonden aan de Nationale Raad van de Slowaakse Republiek. Dit vormt de basis voor het debat en de stemming van de Nationale Raad van de Slowaakse Republiek over het voorstel in tweede lezing.
 3. De derde lezing is beperkt tot de bepalingen van de rekening waarvoor de amendementen of aanvullingen op de tweede lezing zijn goedgekeurd. In derde lezing kunnen de enige wijzigingen die door het parlement zijn aangebracht, aanleiding geven tot correcties van de redactionele fouten van de wetgeving en van de grammatica en spellingsfouten. Wijzigingsvoorstellen voor het schrappen van andere fouten moeten door ten minste 30 leden van de Nationale Raad worden ingediend. Zodra zij zijn besproken, wordt gestemd over het gehele wetsontwerp.

Stemming (beslissing over het wetsvoorstel)

Opdat een wet wordt aangenomen, moet ten minste de helft van de aanwezige leden ervoor stemmen.

De Grondwet kan alleen worden gewijzigd en individuele artikelen worden ingetrokken indien zij met gekwalificeerde meerderheid van stemmen zijn aangenomen, d.w.z. drievijfde van alle leden van de Nationale Raad (d.w.z. 3/5 van 150).

Het nationale parlement heeft een quorum wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig is.

Ondertekening van het goedgekeurde wetsvoorstel

Het goedgekeurde wetsvoorstel wordt ondertekend door:

 • President van de Slowaakse Republiek
 • de voorzitter van de Nationale Raad
 • de premier

Deze stap van de procedure houdt in dat de inhoud, de formele juistheid en de definitieve vorm van de goedgekeurde rekening worden gecontroleerd. Door de ondertekening te ondertekenen, onderschrijven deze houders van een constitutioneel mandaat de bepaling zoals die luidt.

De president heeft het recht wat „opschorting” wordt genoemd en weigert een vastgestelde handeling te ondertekenen wegens gebrekkige inhoud. Hij moet de vastgestelde handeling, samen met zijn opmerkingen, terugsturen naar de nationale Raad die opnieuw wordt besproken.

De teruggezonden handeling loopt tijdens de tweede en derde lezing, op welk punt de Nationale Raad, zonder dat behoeft te zijn, rekening kan houden met de opmerkingen van de Voorzitter. De Nationale Raad kan de opschorting van het mandaat door middel van een stemming opnieuw vernietigen; in dat geval moet de handeling worden bekendgemaakt, zelfs zonder de handtekening van de voorzitter.

Afkondiging (bekendmaking) van de wetgeving

De afkondiging is de laatste fase van het wetgevingsproces. Wettelijke bepalingen van nationaal territoriaal toepassingsgebied worden officieel bekendgemaakt in het Zbierka zákonov (verzameling van wetgevende wetten) van de Slowaakse Republiek, dat door het Slowaakse ministerie van Justitie wordt gepubliceerd. De verzameling van wetten is een instrument voor het openbaar uitgeven van de Slowaakse Republiek. De verzameling van wetten geschiedt in elektronische vorm en in papieren vorm. De vorm van elektronische en op papier gebaseerde vormen van verzameling van wetten heeft dezelfde rechtsgevolgen en dezelfde inhoud. De elektronische vorm van een wet is gratis beschikbaar via de portaalsite EUR-Lex.

Inwerkingtreding/effect

De wetgeving treedt in werking op de datum van de verklaring in de verzameling van wetten.

De wetten treden in werking op de vijftiende dag na de bekendmaking ervan in de verzameling van wetten, tenzij daarin een latere datum van inwerkingtreding is vastgelegd.

Andere handelingen worden bindend op de datum van hun verklaring in het kader van de verzameling van wetten.

Manieren om geschillen tussen verschillende landen van herkomst te beslechten

Een normatieve handeling met een lagere rechtskracht mag niet in strijd zijn met een normatieve handeling van een hogere orde.

Een normatieve handeling kan slechts door een wetgevingshandeling van dezelfde of hogere rang worden nietig verklaard of gewijzigd.

In geval van inconsistentie in de wetgeving van dezelfde rechtskracht bestaat de juridische praktijk erin dergelijke tegenstrijdigheden op te lossen, overeenkomstig het beginsel dat de latere verordening een oudere regel intrekt of wijzigt en volgens het beginsel dat een bijzondere regel een algemene regel intrekt of wijzigt.

Het Grondwettelijk Hof van de Slowaakse Republiek controleert en beslist over de naleving:

 • wetten met de grondwet
 • Regeringsverordeningen, algemeen bindende wetgeving van ministeries en andere centrale overheidsorganen met de grondwet, constitutionele wetten en wetten
 • algemeen bindende regelgeving van instellingen van lokale besturen met de Grondwet en de wetten;
 • algemeen bindende regelgeving van lokale instellingen van de nationale administratie met de Grondwet, wetten en andere algemeen geldende regelgeving;
 • algemeen bindende regelgeving met internationale verdragen die zijn afgekondigd op de daartoe vastgestelde manier.

Wanneer het grondwettelijk hof vaststelt dat er sprake is van onverenigbaarheid tussen regelgeving, houden de bepalingen of relevante delen ervan of de regels die erin vervat zijn, op van kracht te zijn. Wanneer de instellingen die de bepalingen hebben uitgevaardigd, nalaten deze in overeenstemming te brengen met de relevante instrumenten met grotere rechtskracht binnen de wettelijke termijn vanaf de beslissing, houden de bepalingen of relevante delen ervan of de regels die erin vervat zijn, op van kracht te zijn.

Juridische gegevensbanken

Databank van het Slowaakse ministerie van Justitie

Het portaal De link wordt in een nieuw venster geopend. „Elektronisch staatsblad” (Slo-Lex) van het Slowaakse ministerie van Justitie is gebaseerd op twee onderling verbonden informatiesystemen:

 1. Ectolection — een informatiesysteem voor het verstrekken van bindende elektronische geconsolideerde teksten van recht en andere normen aan de rechten die aan hen zijn gericht
 2. EWetgeving — het informatiebeheersysteem voor het proces in alle stadia van het wetgevingsproces, uitgerust met geavanceerde bewerkingsinstrumenten voor wetgevende fabrikanten

Voordelen voor doelgroepen:

Rekening houdend met het fundamentele beginsel dat eenieder zich bewust is van een geldig en effectief recht en zich bewust is van zijn rechten en plichten, die in de praktijk steeds moeilijker toe te passen zijn in het licht van de toenemende omvang en complexiteit van de wettelijke normen, zal het Slowaakse project bijdragen tot een betere toepassing van dit beginsel door te zorgen voor daadwerkelijke toegang voor iedereen tot de bestaande wetgeving.

 • Een nationaal project zal met name baat hebben bij een project in de vorm van een formeel en inhoudelijk recht op de beschikbare rechten en om meer bekendheid te geven aan nieuwe wetgeving.
 • Beoefenaars van juridische beroepen — om permanent toegang te krijgen tot het toepasselijke recht en om de aandacht te vestigen op de nieuwe wetgeving van de Slowaakse Republiek of van de Europese Unie, zowel in het algemeen als specifiek op de verordeningen betreffende de gebieden waarin zij gespecialiseerd zijn
 • De ondernemer — hij ontvangt ook vrije en ononderbroken toegang tot het toepasselijke recht en de mogelijkheid om in kennis te worden gesteld van de nieuwe wetgeving van de Slowaakse Republiek of van de Europese Unie, zowel in het algemeen als in het bijzonder voor de verordeningen betreffende de gebieden waarin zij actief is, en een beter regelgevingsklimaat voor het scheppen van gunstiger voorwaarden voor het zakendoen en ter vermindering van de administratieve lasten in verband met het bedrijfsleven
 • Lokale autoriteiten — vrije en voortdurende toegang tot een bron van toepasselijke wetgeving, en tegelijkertijd de administratieve last te verminderen — omslachtige administratieve en dure verplichting om toegang te verlenen tot de verzameling van wetten inzake de verzameling van wetten in werkdagen, gekoppeld aan de verzameling van wetten en de archivering ervan, ter vervanging van de omslachtige verplichtingen om toegang te krijgen tot de verzameling van wetten op werkdagen.
 • De nationale overheden — het project biedt vrije en voortdurende toegang tot een bron van het toepasselijke recht, een vermindering van de administratieve last en daarmee ook de financiële kosten van het wetgevingsproces, de mogelijkheid van een betere uitvoering van de taken op het gebied van wetgeving en de toepassing van de regels van de Europese Unie.
 • Justitiële autoriteiten — het verkrijgen van een ononderbroken en snelle toegang tot de geldende wetgeving in een van de geselecteerde dagen van de geschiedenis, de mogelijkheid om een verwijzing te geven naar de wetgeving die van kracht is ten tijde van de geldende wetgeving, waardoor de lopende werkzaamheden ten minste gedeeltelijk teniet worden gedaan en de efficiëntie van de werkzaamheden van rechters en magistraten wordt verbeterd
 • De wetgever zal een efficiënt instrument kunnen gebruiken voor de opstelling van wetgeving en voor het beheer van het wetgevingsproces, waardoor zij hun aantal van de ingewikkelde administratieve procedures teniet zullen doen en hen in staat zal stellen zich meer op de inhoud van deze conclusie te concentreren.

Gerelateerde links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Portaal voor juridische zaken en informatie


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 22/10/2019