Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Medlemsstaternas lagstiftning - Slovakien

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

På den här sidan hittar du information om rättssystemet i Slovakien.


Information om Slovakiens rättsordning finns på det Länken öppnas i ett nytt fönstereuropeiska rättsliga nätverket: Civilrättslig lagstiftning.

Rättskällor

Typer av rättsliga instrument – beskrivning

Begreppet ”rättskällor” används i tre betydelser:

 1. rättskällor i materiellt hänseende – materiella rättskällor.
 2. rättskällor – kunskapskällor – rättskällor.
 3. rättskällor i formell mening – formella rättskällor.

På grundval av hur de rättsliga bestämmelserna kommer till uttryck och dess bindande form skiljer man traditionellt åt följande fyra typer av rättskällor:

 • legal sedvänja,
 • rättspraxis (rättspraxis),
 • normativa rättsakter.
 • normativa kontrakt.
 • allmänna rättsprinciper.
 • sunt förnuft.
 • moderna böcker, juridisk litteratur och expertrapporter,
 • internationella fördrag, som i vederbörlig ordning har införlivats i Republiken Slovakiens rättssystem.

Rättsreglernas hierarki

En av de grundläggande principerna för det slovakiska rättssystemet är normhierarkin. Att förstå dess rätta plats i lagstiftningspraxis och dess genomförande är mycket viktigt ur laglighetssynvinkel. Normhierarkin är emellertid inte helt enkelt en fråga om logisk prioritet eller efterställning. Hierarkin gäller hela frågan om legitim myndighet. Den innehåller också det kategoriska kravet att en bestämmelse endast får föreskrivas av ett organ som är behörigt att göra det genom en lag, inom ramen för denna lag och dess egna lagstiftningsbefogenheter.

Rättsliga bestämmelser klassificeras enligt vad som kallas ”rättsligt våld”. Legal force avser de rättsliga bestämmelsernas egenskaper, där en bestämmelse är underordnad en annan (dvs. en bestämmelse med större rättslig verkan) eller där en bestämmelse härleds från en större rättslig kraft. I en situation som inbegriper rättsliga bestämmelser med olika rättskraft kan den svagare bestämmelsen inte stå i strid med den starkare, medan den starkare bestämmelsen kan åsidosätta den svagare bestämmelsen.

Enligt gällande lagstiftning är det möjligt att organisera lagstiftningen på följande sätt:

Primärrätt

 • konstitutionella lagar (alltid primära)
 • lagar (primära eller härledda ur författningar)

Sekundärlagstiftning (under en rättsakt)

 • Regeringsförordningar – alltid sekundärt
 • föreskrifter från statliga myndigheter (alltid sekundära)
 • föreskrifter från lokala myndigheter (primära eller sekundära)
 • föreskrifter från andra organ (alltid sekundära)

Att en lag har företräde innebär att alla andra regler ska utgå från lagen, vara förenliga med den och inte strida mot den. Om två regler strider mot varandra är det alltså regeln på den högre nivån som gäller.

Den institutionella ramen

Institutioner ansvariga för antagandet av rättsregler

De myndigheter som anges nedan har befogenhet att anta rättsliga bestämmelser (stadgeenliga organ):

 • Republiken Slovakiens nationalråd – konstitutionen, konstitutionella akter, lagar, internationella fördrag som är högre än lagarna och internationella fördrag med verkan av en lag
 • Republiken Slovakiens regering – regeringsförordningar
 • Ministerier och andra statliga myndigheter – dekret, förklaringar och åtgärder
 • Kommunala och kommunala myndigheter – allmänt bindande bestämmelser
 • Kommunala och kommunala myndigheter – förordningar med allmän räckvidd

Antagandeprocess

Lagstiftningsprocessen:

 • framläggande av lagförslag – inledande av lagstiftning
 • diskussion om lagförslaget
 • omröstning (beslut om lagförslag)
 • undertecknande av den antagna lagen
 • kungörandet (offentliggörande) av lagstiftningen

Beslutsprocessen

Lagstiftningsprocess

Lagförslag – inledande av lagstiftning

Lagförslag enligt artikel 87.1 i lag nr 460/1992 Coll. (Slovakiens konstitution) kan lämnas in av

 • utskott i Slovakiens nationalråd
 • ledamöter av Slovakiens nationalråd.
 • Republiken Slovakiens regering

De fakturor som läggs fram anges i punkt med en motivering.

Diskussion om lagförslaget

Enligt arbetsordningen för Republiken Slovakiens nationalråd (lag nr 350/1996) går räkningarna genom tre behandlingar.

 1. En allmän debatt äger rum vid första behandlingen av ämnet eller ”filosofin” i den föreslagna lagen. Det är inte möjligt att lägga fram ändringsförslag under denna behandling.
 2. Vid andra behandlingen diskuteras förslaget av den eller de nationella rådskommittéer som det har tilldelats. Varje lag måste passera genom den konstitutionella kommittén, särskilt när det gäller dess förenlighet med den slovakiska författningen, konstitutionella akter, internationella fördrag som är bindande för Republiken Slovakien, lagar och unionsrätten. Efter detta kan ändringsförslag och tillägg läggas fram, och dessa omröstningar ska gå till omröstning efter det att kommitténs överläggningar har avslutats. Därför måste de olika ståndpunkterna sammanföras innan lagförslaget diskuteras i det nationella rådet. Om det ansvariga utskottet godkänner utskottens gemensamma betänkande genom en särskild resolution kommer lagförslaget att översändas till Slovakiens nationalråd. Detta utgör grunden för debatten och omröstningen i Slovakiens nationella råd om förslaget vid andra behandlingen.
 3. Den tredje behandlingen begränsas till de bestämmelser i lagförslaget för vilka ändringar eller tillägg godkändes vid andra behandlingen. Vid den tredje behandlingen kan de enda ändringarna som parlamentsledamöter kan föreslå är rättelser av skrivfel och grammatik och stavfel. Ändringsförslag som syftar till att avlägsna andra fel måste läggas fram av minst 30 ledamöter av det nationella rådet. När de har diskuterats läggs de fram för omröstning om utkastet till lag som helhet.

Omröstning (beslut om lagförslag)

För att en lag ska kunna antas måste det gå till omröstning med minst hälften av de närvarande ledamöterna.

Konstitutionen kan ändras och enskilda artiklar upphävs endast om de antas med kvalificerad majoritet, vilket innebär tre femtedelar av alla ledamöter i det nationella rådet (dvs. 3/5 av den 150).

Det nationella rådet är beslutfört om minst hälften av dess medlemmar är närvarande.

Undertecknande av den antagna lagen

Den antagna lagen undertecknas av

 • Republiken Slovakiens president
 • det nationella rådets talman
 • premiärministern

Detta steg i förfarandet består i att kontrollera innehållet, förfaranderiktighet och slutversion av den antagna räkningen. Genom att underteckna detta godkänner de högsta författningsinnehavarna enligt författningen bestämmelsen i dess lydelse.

Presidenten har rätt att utöva vad som kallas ”suspensivt veto” och vägrar att underteckna en antagen rättsakt på grund av felaktigt innehåll. Därefter ska han eller hon skicka tillbaka den antagna rättsakten tillsammans med sina kommentarer till det nationella rådet för att diskuteras på nytt.

Den återsända handlingen går genom den andra och tredje behandlingen, där det nationella rådet kan – men inte behöver – beakta talmannens synpunkter. Det nationella rådet kan upphäva det suspensiva veto genom att rösta igen, varvid akten måste offentliggöras, även utan ordförandens underskrift.

Kungörandet (offentliggörande) av lagstiftningen

Kungörandet är det sista steget i lagstiftningsprocessen. Rättsliga bestämmelser om nationell territoriell tillämpning offentliggörs formellt i Republiken Slovakiens lag Zbierka zákonov (Insamling av rättsakter), som offentliggörs av det slovakiska justitieministeriet. Lagsamlingen är ett offentligt utgivarverktyg i Republiken Slovakien. Lagsamlingen utfärdas i elektronisk form och i pappersform. Elektroniska och pappersbaserade former av lagsamling ska ha samma rättsverkan och samma innehåll. Den elektroniska versionen av en lag är gratis via EUR-Lex-portalen.

Ikraftträdande/ikraftträdande

Lagstiftningen träder i kraft den dag då de lämnas in i lagsamlingen.

Lagar ska träda i kraft den femtonde dagen efter det att de har kungjorts i lagsamling, om inte ett senare datum för ikraftträdande fastställs i lagarna.

Andra rättsakter ska vara bindande den dag då de lämnas in i lagsamlingen.

Olika sätt att lösa tvister som uppstått mellan olika rättsordningar

En normativ rättsakt av lägre rang får inte strida mot en normativ rättsakt som är av högre dignitet.

En normativ rättsakt kan endast upphävas eller ändras genom en rättsakt som är av samma eller högre rang.

I händelse av bristande överensstämmelse i lagstiftningen med samma rättsliga kraft är det praxis att lösa sådana motstridigheter, i enlighet med principen att den senare förordningen upphäver eller ändrar en äldre regel och i enlighet med principen att en särskild regel upphäver eller ändrar en allmän regel.

Författningsdomstolen (författningsdomstolen) kontrollerar och beslutar om efterlevnad:

 • lagarna tillsammans med konstitutionen
 • Regeringsförordningar, allmän bindande lagstiftning för ministerier och andra centrala myndighetsorgan med konstitutionen, konstitutionella lagar och lagar
 • universellt bindande bestämmelser för lokala myndigheters organ med konstitutionen och lagar.
 • allmänt bindande rättsliga bestämmelser för lokala myndigheter i enlighet med konstitutionen, lagar och andra allmänt bindande bestämmelser.
 • universellt bindande rättsliga bestämmelser med internationella fördrag som utfärdas på det sätt som har fastställts för utfärdande av lagar.

Om författningsdomstolen fastställer att det föreligger oförenlighet mellan de rättsliga bestämmelserna upphör bestämmelserna eller relevanta delar av dem, eller de bestämmelser som ingår däri, att vara effektiva. Om de organ som har utfärdat bestämmelserna inte uppfyller kraven i de relevanta överordnade instrumenten inom den lagstadgade tidsfristen från det datum då beslutet utfärdades, upphör bestämmelserna eller relevanta delar av dem eller reglerna däri att gälla.

Juridiska databaser

Slovakiska justitieministeriets databas

Länken öppnas i ett nytt fönsterSlovakiska justitieministeriets elektroniska nyhetsbulletin (Slov-Lex) grundas på två sammankopplade informationssystem:

 1. Ecolflection — ett informationssystem för bindande elektroniska konsoliderade texter och andra standarder till rättigheter som riktar sig till dem
 2. E-lagstiftning — Informationssystem för processförvaltning i alla skeden av lagstiftningsprocessen som är försett med avancerade redigeringsverktyg för tillverkare av lagstiftning.

Fördelar för målgrupperna:

Med beaktande av den grundläggande principen om att alla är medvetna om att de har en giltig och effektiv rättighet och är medvetna om sina rättigheter och skyldigheter, vilket i praktiken blir allt svårare att tillämpa med tanke på den ökande mängden och komplexiteten i de rättsliga normerna, kommer det slovakiska projektet att bidra till ett bättre genomförande av denna princip genom att säkerställa ett effektivt tillträde för alla till den befintliga lagstiftningen.

 • Ett nationellt projekt kommer särskilt att dra nytta av ett projekt i form av en rättighet, formellt och i sak, för tillgängliga rättigheter och för att öka medvetenheten om ny lagstiftning.
 • Rättstillämpare – för att få kontinuerlig tillgång till tillämplig lagstiftning och för att uppmärksamma den nya lagstiftningen i Republiken Slovakien eller Europeiska unionen, både i allmänhet och i synnerhet på de områden där de är specialiserade
 • Entreprenören — han får också fri och fortlöpande tillgång till den lagstiftning som är tillämplig och möjligheten att bli underrättad om den nya lagstiftningen i Republiken Slovakien eller i Europeiska unionen, både i allmänhet, men även särskilt i de förordningar som reglerar de områden där den är verksam, och ett bättre regelverk för att skapa gynnsammare villkor för affärsverksamhet och för att minska den administrativa bördan i samband med affärsverksamhet
 • Lokala myndigheter — att få fri och kontinuerlig tillgång till en källa till tillämplig lagstiftning och samtidigt minska den administrativa bördan – betungande administrativa och kostsamma skyldigheter att ge tillgång till en samling av lagar ”Collection of Acts” i arbetsdagar som är kopplad till samlingen av lagar och dess arkivering, för att ersätta de betungande skyldigheterna att säkerställa tillgång till lagsamling under arbetsdagar.
 • Nationella förvaltningar — projektet kommer att ge kostnadsfri och kontinuerlig tillgång till en källa till tillämplig lagstiftning, en minskning av den administrativa bördan och därmed de finansiella kostnaderna för lagstiftningsprocessen, möjligheten till ett bättre genomförande av uppgifterna på området lagstiftning och genomförandet av Europeiska unionens regler.
 • Rättsliga myndigheter — fortlöpande och snabb tillgång till gällande lagstiftning under de valda dagarna av historien, möjligheten att hänvisa till gällande lagstiftning vid tidpunkten för gällande lagstiftning, vilket åtminstone delvis kommer att möjliggöra ett partiellt avskaffande av rutinverksamheten och ökad effektivitet i domarnas och domarnas arbete
 • Lagstiftaren kommer att kunna använda sig av ett effektivt instrument för utarbetande av lagstiftning och administration av lagstiftningsprocessen, vilket kommer att frånta dem vissa av de komplicerade administrativa förfarandena och göra det möjligt för dem att närmare inrikta sig på innehållet i detta förslag till avgörande.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterRättslig och informationsportal


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 22/10/2019