Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jäsenvaltion oikeus - Slovakia

Tämän sivun alkukielistä versiota slovakki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

 

Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Tässä osiossa kerrotaan Slovakian oikeusjärjestyksestä. Katso sivu Oikeusjärjestys – Slovakia osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuroopan oikeudellinen verkosto: siviilioikeuden oikeusjärjestys.


Oikeuslähteet

Oikeusvälineiden lajit – kuvaus

Termiä ”oikeuslähde” käytetään kolmessa merkityksessä:

 1. oikeuslähteet materiaalisessa merkityksessä – materiaaliset oikeuslähteet
 2. oikeuslähteet tieto-opillisessa merkityksessä – lakitiedon lähteet
 3. oikeuslähteet virallisessa merkityksessä – viralliset oikeuslähteet.

Oikeusnormien syntytavan ja sitovan muodon perusteella voidaan erottaa perinteisesti seuraavat oikeuslähteet:

 • tapaoikeus
 • ennakkotapaukset (tuomioistuinten luoma oikeus)
 • normatiiviset säädökset
 • normatiiviset sopimukset
 • yleiset oikeusperiaatteet
 • terve järki
 • ajankohtaiset kirjat, oikeuskirjallisuus ja asiantuntijoiden raportit
 • kansainväliset sopimukset, jos ne on saatettu asianmukaisesti osaksi Slovakian tasavallan oikeusjärjestystä.

Normihierarkia

Normihierarkia on Slovakian oikeusjärjestelmän perusperiaatteita. Laillisuuden kannalta on olennaisen tärkeää ymmärtää sen merkitys lainsäädäntötekniikassa ja lainsäädännön täytäntöönpanossa. Normihierarkiassa ei kuitenkaan ole kyse vain suoraviivaisesta, loogisesta ensisijaisuudesta tai alisteisuudesta. Hierarkia liittyy laajempaan kysymykseen lainsäädäntövallasta. Se sisältää myös sen ehdottoman vaatimuksen, että säännöksen voi antaa vain siihen lain nojalla toimivaltainen elin kyseisen lain ja oman lainsäädäntövaltansa rajoissa.

Säännökset on luokiteltu niiden niin kutsutun ”oikeudellisen velvoittavuuden” perusteella Oikeudellinen velvoittavuus tarkoittaa tässä sitä, että säännökset ovat toisilleen alisteisia (eli alisteisia säännöksille, jotka ovat niitä vahvemmin velvoittavia) tai että säännös on johdettu vahvemmin velvoittavasta säännöksestä. Jos sovelletaan kahta eritasoista säännöstä, heikommin velvoittava säännös ei saa olla ristiriidassa vahvemman kanssa, mutta vahvempi säännös voi kumota heikomman.

Säännökset voidaan oikeudellisen velvoittavuutensa perusteella luokitella hierarkkisesti seuraavasti:

Ensisijainen lainsäädäntö (lait)

 • perustuslailliset lait (aina ensisijaisia)
 • lait (ensisijaisia tai perustuslaillisista laeista johdettuja)

Toissijainen lainsäädäntö (lakeja alempitasoiset säädökset)

 • hallituksen asetukset – aina toissijaisia
 • keskusviranomaisten määräykset – aina toissijaisia
 • kunnallisten ja paikallisten edustuslaitosten (virastojen) säännöt ja määräykset – ensisijaisia tai toissijaisia
 • muiden kuin valtion elinten poikkeuksellisesti antamat määräykset – aina toissijaisia.

Lain ensisijaisuus tässä säädösjärjestelmässä merkitsee periaatteessa, että kaikkien muiden säädösten on oltava johdettuja siitä ja sen kanssa yhdenmukaisia eivätkä ne saa olla lain kanssa ristiriidassa. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että jos alempitasoinen säädös on ristiriidassa korkeampitasoisen säädöksen kanssa, on noudatettava korkeampitasoista säädöstä.

Toimielinjärjestelmä

Oikeussääntöjen antamisesta vastaavat toimielimet

Seuraavilla viranomaisilla on toimivalta antaa säädöksiä (= lakiasäätävät elimet):

 • Slovakian tasavallan kansallisneuvosto: perustuslaki, perustuslailliset lait, lait, lakeja korkeampitasoiset kansainväliset sopimukset, kansainväliset sopimukset, joilla on sama velvoittavuus kuin lailla
 • Slovakian tasavallan hallitus: hallituksen asetukset
 • ministeriöt ja muut keskusviranomaiset: määräykset, julistukset ja toimenpiteet
 • kuntaviranomaiset: yleisesti sitovat määräykset
 • Slovakian tasavallan kansalaiset (äänestäjät): kansanäänestyksen tulos, jolla on sama velvoittavuus kuin perustuslaillisella lailla; kansanäänestyksen tulos, jolla on sama velvoittavuus kuin lailla
 • kunnan tai kaupungin asukkaat: paikallisen kansanäänestyksen tulos, jolla on yleisesti sitovan määräyksen velvoittavuus
 • kuntien ja kaupunkien viranomaiset ja paikallishallinnon elimet: yleisesti sitovat määräykset.

Säädösten hyväksymismenettely

Lainsäädäntöprosessin eri vaiheet:

 • lakiehdotuksen esittäminen – lainsäädäntöaloite
 • lakiehdotuksen käsittely
 • äänestys (lakiehdotuksesta päättäminen)
 • hyväksytyn lakiehdotuksen allekirjoittaminen
 • normatiivisen säädöksen voimaan saattaminen (julkaiseminen).

Päätöksentekomenettely

Lainsäädäntöprosessi

Säädösehdotuksen tekeminen – lainsäädäntöaloite

Lain nro 460/1992 (Slovakian perustuslaki) 87 §:n 1 momentin mukaan lakialoitteita voivat tehdä:

 • Slovakian tasavallan kansallisneuvoston valiokunnat
 • Slovakian tasavallan kansallisneuvoston jäsenet (parlamentin jäsenet)
 • Slovakian tasavallan hallitus.

Lakiehdotukset esitetään pykälä pykälältä perusteluineen.

Lakiehdotuksen käsittely

Slovakian tasavallan kansallisneuvoston työjärjestyksen (laki nro 350/1996) mukaan lakiehdotuksella on kolme käsittelyä:

 1. Ensimmäisessä käsittelyssä käydään yleiskeskustelu ehdotetun lain ns. filosofiasta eli sen sisällöstä ja periaatteista. Tässä vaiheessa ehdotukseen ei voi tehdä muutoksia tai lisäyksiä.
 2. Toisessa käsittelyssä ehdotuksesta keskustellaan niissä kansallisneuvoston valiokunnissa, joiden käsiteltäväksi se on annettu. Kaikki lakiehdotukset on hyväksyttävä perustuslakivaliokunnassa, joka varmistaa, että ne ovat Slovakian tasavallan perustuslain, perustuslaillisten lakien, Slovakian tasavaltaa sitovien kansainvälisten sopimusten, lakien ja Euroopan unionin lainsäädännön mukaisia. Tämän jälkeen voidaan tehdä muutos- ja lisäysehdotuksia, joista äänestetään valiokuntakeskustelujen päätyttyä. Tästä syystä eri kannat on koottava yhteen ennen kuin lakiehdotuksesta keskustellaan kansallisneuvostossa. Sen jälkeen kun koordinaatiovaliokunta on hyväksynyt valiokuntien yhteisen mietinnön erityispäätöksellä, lakiehdotus lähetetään kansallisneuvostoon. Kansallisneuvosto keskustelee ja äänestää toisessa käsittelyssä olevasta lakiehdotuksesta tämän mietinnön perusteella.
 3. Kolmas käsittely koskee vain lakiehdotuksen sellaisia säännöksiä, joihin hyväksyttiin muutoksia tai lisäyksiä toisessa käsittelyssä. Kolmannessa käsittelyssä parlamentin jäsenet voivat esittää vain muutoksia, jotka koskevat muotovirheiden tai kielioppi- ja kirjoitusvirheiden korjaamista. Muiden virheiden poistamista koskevien muutosten ja lisäysten on saatava vähintään 30 parlamentin jäsenen tuki. Kun näistä on keskusteltu, lakiehdotuksesta äänestetään kokonaisuutena.

Äänestys (lakiehdotuksesta päättäminen)

Lain hyväksymisen edellytyksenä on, että vähintään puolet läsnä olevista jäsenistä äänestää lain puolesta.

Perustuslaki voidaan hyväksyä tai sitä voidaan muuttaa tai yksittäisiä pykäliä kumota vain määräenemmistöpäätöksellä, johon tarvitaan kolme viidesosaa kansallisneuvoston kaikista 150 jäsenestä.

Kansallisneuvosto on äänivaltainen, jos vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Hyväksytyn lakiehdotuksen allekirjoittaminen

Hyväksytyn lakiehdotuksen allekirjoittavat:

 • Slovakian tasavallan presidentti
 • Slovakian tasavallan kansallisneuvoston puhemies
 • Slovakian tasavallan pääministeri.

Tämän vaiheen tarkoituksena on tarkistaa hyväksytyn lakiehdotuksen sisältö, menettelyn asianmukaisuus ja lopullinen muoto. Nämä korkeimmassa asemassa olevat perustuslailliset virkamiehet vahvistavat allekirjoituksellaan lain sen lopullisessa sanamuodossa.

Presidentillä on nk. lykkäävä veto-oikeus ja oikeus kieltäytyä allekirjoittamasta hyväksyttyä lakia sisältövirheen perusteella. Hänen on lähetettävä hyväksytty laki takaisin kansallisneuvoston käsiteltäväksi huomautuksin varustettuna.

Lakia koskevat presidentin huomautukset käyvät läpi toisen ja kolmannen käsittelyn. Tässä vaiheessa kansallisneuvosto voi ottaa huomioon presidentin huomautukset, mutta sen ei ole pakko tehdä sitä. Kansallisneuvosto voi kumota lykkäävän veto-oikeuden äänestämällä uudestaan. Tällöin laki on saatettava voimaan, vaikka presidentti ei olisi allekirjoittanut sitä.

Normatiivisen säädöksen voimaan saattaminen (julkaiseminen)

Voimaan saattaminen on lainsäädäntöprosessin viimeinen vaihe. Koko valtion alueella sovellettavat säännökset julkaistaan Slovakian tasavallan virallisessa lakikokoelmassa (Zbierka zákonov). Julkaiseminen kuuluu Slovakian oikeusministeriön toimivaltaan.

Voimaantulo

Normatiiviset säädökset tulevat voimaan julkaisuajankohtana.

Koska paikalliset säädökset koskevat vain rajattua aluetta, ne asetetaan nähtäville viralliselle ilmoitustaululle tietyksi ajaksi, joka on yleensä 15 päivää.

Oikeuslähteiden välisten ristiriitojen ratkaiseminen

Alempitasoinen säädös ei saa olla ristiriidassa korkeampitasoisen säädöksen kanssa.

Säädöstä voidaan muuttaa tai se voidaan kumota ainoastaan samantasoisella tai korkeampitasoisella säädöksellä.

Jos samantasoiset säädökset ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan käytännössä sääntöä, jonka mukaan uudemmalla säädöksellä muutetaan aiempaa säädöstä tai kumotaan se, ja erityissäädöksellä muutetaan yleistä säädöstä tai kumotaan se.

Slovakian tasavallan perustuslakituomioistuin ratkaisee, ovatko

 • lait perustuslain mukaisia
 • hallituksen asetukset ja ministeriöiden ja muiden keskusviranomaisten antamat yleisesti sitovat määräykset perustuslain, perustuslaillisten lakien ja lakien mukaisia
 • kunnallisten ja paikallisten edustuslaitosten antamat yleisesti sitovat määräykset perustuslain ja lakien mukaisia
 • keskushallinnon paikalliselinten antamat yleisesti sitovat määräykset perustuslain, lakien ja muiden yleisesti sitovien määräysten mukaisia
 • yleisesti sitovat määräykset niiden kansainvälisten sopimusten mukaisia, jotka on saatettu voimaan asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Jos perustuslakituomioistuin katsoo, että tietyt lainsäädännön osat ovat keskenään ristiriidassa, tällaiset säädökset tai säädösten osat tai niihin sisältyvät säännökset lakkaavat olemasta voimassa. Jos tällaisen säädöksen tai sen osan hyväksyneet elimet eivät yhdenmukaista sitä sovellettavan korkeampitasoisen säädöksen kanssa lakisääteisessä määräajassa tuomioistuimen päätöksen antamisen jälkeen, kyseinen säädös tai sen osa tai siihen sisältyvät säännökset mitätöidään.

Oikeudelliset tietokannat

Oikeusministeriön JASPI-tietokanta

Slovakian tasavallan oikeusministeriön Linkki avautuu uuteen ikkunaanJASPI-tietokannassa on saatavilla:

 • lakeja ja muita säädöksiä
 • lakien konsolidoituja versioita niihin tehtyjen muutosten jälkeen
 • kansainvälisiä sopimuksia ja muita oikeuslähteitä (jotka on julkaistu virallisessa lakikokoelmassa)
 • tuomioistuinten päätöksiä ja lausuntoja (jotka on julkaistu Slovakian tasavallan korkeimman oikeuden päätöskokoelmassa Zbierka súdnych rozhodnutí)
 • Slovakian tasavallan perustuslakituomioistuimen päätöksiä, lausuntoja ja mietintöjä
 • valikoima alue- ja piirituomioistuinten päätöksiä
 • tietoa lakiasiaintuntijoista, kääntäjistä ja tulkeista.

JASPI-tietokannassa on myös seuraavanlaista sisältöä:

 • lakeja ja muita säädöksiä, joita on julkaistu lakikokoelmassa vuodesta 1945 lähtien
 • hyväksyttyjen lakien, julkisten ilmoitusten ja asetusten päivitettyjä versioita
 • Slovakian tasavallan korkeimman oikeuden lausuntoja ja päätöksiä vuodesta 1961
 • Slovakian tasavallan perustuslakituomioistuimen asiakirjoja itsenäisen Slovakian tasavallan perustamisesta lähtien (1. tammikuuta 1993)
 • valikoima alue- ja piirituomioistuinten päätöksiä
 • tietoa lakiasiaintuntijoista, kääntäjistä ja tulkeista.

Tietokanta on kaikille avoin, ei-kaupallinen järjestelmä, jonka välityksellä valtio tarjoaa kansalaisille ilmaiseksi tietoa monimutkaisista lakiasioista. Hankkeen tarkoituksena on taata nopea ja avoin pääsy lakitietoon.

Tietojärjestelmässä on kaksi toiminnallista sovellusta, jotka liittyvät lainsäädäntötyön eri vaiheisiin:

 1. Ensimmäinen sovellus on nk. lakieditori, jonka avulla voidaan laatia lakiehdotuksia, tarkistusluonnoksia ja useita tarkistuksia sisältäviä luonnoksia. Se laatii automaattisesti rakenteeltaan jäsentyneitä oikeudellisia asiakirjoja (XML-muoto) hyväksyttyjen lainsäädäntöä koskevien sääntöjen mukaisesti. Jos kyse on tarkistuksista, käyttäjä voi muokata suoraan oikeudellisen asiakirjan (lait, hallituksen asetukset jne.) konsolidoitua versiota, ja ohjelma laatii tarkistetun version automaattisesti. Käyttäjä voi tarkastella konsolidoituja versioita, jossa tarkistukset näkyvät korostettuina. Lopullinen tulos on XML-asiakirja. Sen jälkeen lakiehdotus julkaistaan lainsäädäntöportaalissa useassa eri muodossa.
 2. Portaali seuraa kaikentyyppisten oikeudellisten asiakirjojen lainsäädäntöprosessia. Huomiota kiinnitetään erityisesti eri yksiköiden väliseen uudelleentarkastelumenettelyyn, johon kuuluu myös julkisia kuulemisia (kuka tahansa voi esittää kommentteja). Portaalin käyttäjät voivat hakea oikeudellisia asiakirjoja helposti käyttämällä useita eri kriteereitä. He voivat myös saada sähköpostilla tai RSS-syötteellä ilmoituksen, jos heidän valitsemillaan aihealueilla tapahtuu muutoksia lain säätämisvaiheessa tai julkaistaan uusi lakiluonnos. Tavoitteena on, että lainsäädäntöprosessista tulisi avoimempi ja että se olisi kaikkien saatavilla.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSlovakian tasavallan oikeusministeriön lainsäädäntöportaali


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 18/03/2019