Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jäsenvaltion oikeus - Slovakia

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?

Tällä sivulla on tietoa Slovakian oikeusjärjestelmästä.


Tietoa Slovakian oikeusjärjestyksestä on saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuroopan oikeudellisessa verkostossa: Yksityisoikeus.

Lainvalintasääntöjen lähteet

Oikeudellisten asiakirjojen tyypit – kuvaus

Käsitettä ”oikeuslähteet” käytetään kolmessa aisassa:

 1. aineellisen oikeuden lähteet;
 2. lainsäädännön lähteet oikeustieteessä;
 3. oikeuslähteet ovat muodollisessa mielessä virallisia oikeuslähteitä.

Sen perusteella, miten säännöksiä noudatetaan, ja sitova muoto, jossa ne ilmaistaan, on perinteisesti erotettu neljä eri oikeuslähdettä:

 • laillinen tullikohtelu;
 • ennakkotapaus (sisäänrakennettu oikeus);
 • normatiiviset säädökset;
 • normatiiviset sopimukset;
 • yleiset oikeusperiaatteet;
 • järkeenkäyriä;
 • nykyiset kirjat, oikeustieteellinen kirjallisuus ja asiantuntijoiden raportit
 • kansainväliset sopimukset, jotka on saatettu asianmukaisesti osaksi Slovakian oikeusjärjestelmää.

Normihierarkia

Normihierarkia on Slovakian oikeusjärjestelmän perusperiaatteita. Sen oikea asema lainsäädäntötyössä ja täytäntöönpanossa on erittäin tärkeä laillisuuden kannalta. Normihierarkiassa ei kuitenkaan ole kyse yksinkertaisesti loogisesta ensisijaisuudesta tai alisteisuudesta. Hierarkia liittyy oikeutetun viranomaisen koko kysymykseen. Se sisältää myös ehdottomana edellytyksenä, että säädöksessä voi säätää vain laki, jolla on lakiin perustuva lupa, kyseisen lain asettamissa rajoissa ja sen oman lainsäädännön mukaisesti.

Oikeudelliset säännökset luokitellaan ns. oikeusvoimaksi. Oikeusvoima viittaa oikeudellisten säännösten ominaisuuksiin, joiden mukaan yksi säännös on alisteinen toiselle (ts. säännös, joka on oikeudellisesti sitova) tai jossa säännös on johdettu suuremman oikeudellisen voiman tarjoamisesta. Tilanteessa, jossa on oikeudellisia säännöksiä, joilla on erilainen oikeudellinen vaikutus, heikompi säännös ei välttämättä ole ristiriidassa vahvempien säännösten kanssa, kun taas tiukempi säännös voi kumota heikomman säännöksen.

Lainsäädännön mukaan lainsäädäntö voidaan järjestää seuraavasti:

Primaarilainsäädäntö (säädökset)

 • perustuslait (aina primaarioikeudessa)
 • säädökset (primaari- tai perustuksiset säädökset)

Johdettu oikeus (alle säädöksen tason)

 • Hallituksen asetukset – aina toisen asteen koulutus
 • keskushallinnon elinten vahvistamat säännökset – aina sekundaarisesti
 • paikallisten hallintoelinten (viranomaiset) ensisijaiset tai toissijaiset säännökset
 • muiden elinten kuin hallituksen poikkeuksellisesti antamat säännökset – aina sekundaariset

Tässä laissa, jossa tietty toimi on ensisijainen oikeussääntö, tämä tarkoittaa, että kaikki muut säännökset on sisällytettävä lakiin, sen on oltava sen kanssa yhteensopiva eikä se saa olla ristiriidassa säädöksen kanssa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tilanteessa, jossa hierarkiaa alempi säädös on ristiriidassa ylemmän tason säännöksen kanssa, se on yleisempi järjestys, johon on puututtava.

Toimielinjärjestelmä

Oikeussääntöjen antamisesta vastaavat toimielimet

Alla luetelluilla viranomaisilla on valtuudet antaa säännöksiä (lakisääteiset elimet):

 • Slovakian tasavallan kansallisneuvosto – perustuslaki, perustamisasiakirjat, lait, kansainväliset sopimukset, jotka ovat korkeammat kuin lait, kansainväliset sopimukset säädöksen voimalla
 • Slovakian tasavallan hallitus – hallituksen asetukset
 • Ministeriöt ja muut keskushallinnon elimet – asetukset, ilmoitukset ja toimenpiteet
 • Kunnallis- ja kaupunginviranomaiset – yleisesti sitovat määräykset
 • Kunnallis- ja kunnallisviranomaiset ja paikallishallinnon elimet – yleistä soveltamista koskevat säännöt

Hyväksymisprosessi

Lainsäädäntöprosessin eri vaiheet:

 • lakiesityksen esittäminen – lainsäädännön vireillepano
 • lakiehdotuksesta käytävä keskustelu
 • äänestys (lakiehdotuksesta tehty päätös)
 • hyväksytty lakiehdotus allekirjoitetaan
 • säädöksen voimaansaattaminen (julkaiseminen)

Päätöksentekomenettely

Lainsäädäntöprosessi

Lakiesityksen esittäminen – lainsäädännön vireillepano

Lain nro 460/1992 87 artiklan 1 kohdan mukainen lakiesitys. (Slovakian tasavallan perustuslaki) voi jättää:

 • Slovakian tasavallan kansallisneuvoston komiteat
 • parlamentin jäsenet
 • Slovakian tasavallan hallitus

Esitetyt laskut ovat kappale, joka sisältää kappaleen, jossa on perusteluosa.

Lakiehdotuksesta käytävä keskustelu

Slovakian kansallisneuvoston työjärjestyksen (350/1996) mukaan laskut menevät kolmea käsittelyä.

 1. Ensimmäisessä käsittelyssä käydään yleinen keskustelu ehdotetun lain sisällöstä tai ”filosofiasta”. Tarkistuksia ei ole mahdollista esittää tässä käsittelyssä.
 2. Toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta keskustellaan sen kansallisen komitean (kansallisten komiteoiden) kanssa, jolle (joille) se on osoitettu. Jokaisen lakialoitteen on kuljettava perustuslaillisen komitean kautta, erityisesti siltä osin kuin on kyse sen yhteensopivuudesta Slovakian perustuslain, perustuslakien, Slovakian tasavaltaa sitovien kansainvälisten sopimusten, lakien ja Euroopan unionin oikeuden kanssa. Tämän jälkeen voidaan esittää tarkistuksia ja lisäyksiä, joista äänestetään sen jälkeen, kun asiasta on käyty valiokuntakäsittely. Tästä syystä eri kannat on koottava yhteen ennen kuin lakiehdotuksesta keskustellaan kansallisneuvostossa. Jos asiasta vastaava valiokunta hyväksyy valiokuntien yhteisen mietinnön erityisellä päätöslauselmalla, lakiluonnos toimitetaan Slovakian tasavallan kansallisneuvostolle. Tämä muodostaa perustan Slovakian kansallisneuvoston toisessa käsittelyssä käydylle keskustelulle ja äänestykselle ehdotuksesta.
 3. Kolmas käsittely koskee ainoastaan niitä lakiehdotuksen säännöksiä, joihin on toisessa käsittelyssä hyväksytty muutoksia tai lisäyksiä. Ainoa muutos, jonka parlamentin jäsenet voivat tehdä kolmanteen käsittelyyn, ovat lainvalmistelun virheiden, kieliopin ja kirjoitusvirheiden korjaukset. Vähintään 30 jäsenen on jätettävä käsiteltäväksi tarkistukset, joiden tarkoituksena on poistaa muut virheet. Kun niistä on keskusteltu, ne äänestävät koko lakiesityksestä.

Äänestys (lakiehdotuksesta tehty päätös)

Jotta laki voidaan hyväksyä, siitä on äänestettävä vähintään puolet läsnä olevista jäsenistä.

Perustuslakia voidaan muuttaa ja yksittäiset artiklat kumota vain määräenemmistöllä, jolloin kolme viidesosaa kansallisen neuvoston jäsenistä (eli 3/5, 150).

Kansallisneuvosto on äänivaltainen, jos vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Hyväksytyn laskun allekirjoittaminen

Hyväksytty lasku on allekirjoitettu seuraavasti:

 • Slovakian presidentti
 • kansallisneuvoston puhemies
 • pääministeri

Menettelyyn kuuluu hyväksytyn laskun sisällön, menettelyvirheettömän ja lopullisen muodon tarkistaminen. Allekirjoituksin nämä korkeimmat perustuslailliset viranhaltijat hyväksyvät säännöksen sellaisena kuin se on muotoiltu.

Presidentillä on niin kutsuttu ”lykkäävä veto-oikeus” ja oikeus kieltäytyä allekirjoittamasta hyväksyttyä lakia sisältövirheen perusteella. Hänen on lähetettävä hyväksytty laki takaisin kansallisneuvoston käsiteltäväksi huomautuksin varustettuna.

Kansallisneuvostoon palautettu laki käy läpi toisen ja kolmannen käsittelyn. tässä vaiheessa kansallisneuvosto voi ottaa huomioon presidentin huomautukset. sen ei kuitenkaan ole pakko ottaa niitä huomioon. Kansallisneuvosto voi kumota ”lykkäävän veto-oikeuden” äänestämällä uudestaan. tällöin laki on saatettava voimaan, vaikka presidentti ei allekirjoittaisi sitä.

Säädöksen voimaansaattaminen (julkaiseminen)

Vahvistaminen on lainsäädäntömenettelyn viimeinen vaihe. Valtakunnallista alueellista soveltamista koskevat säännökset julkaistaan virallisesti Slovakian oikeusministeriön Zbierka zákonov -kokoelmassa. Slovakian oikeusministeriö julkaisee sen. Säädöskokoelma on Slovakian tasavallan julkinen julkistamisväline. Säädöskokoelma on annettu sähköisessä muodossa ja paperiversiona. Sähköisten ja paperisten lakien kokoelmilla on oltava samat oikeudelliset vaikutukset ja sisältö. Lainkokoelma on saatavana maksutta sähköisessä muodossa EUR-Lex-portaalin kautta.

Voimaantulo

Lainsäädäntö tulee voimaan päivänä, jona se on julistettu lainkokoelmassa.

Lait tulevat voimaan viidentenätoista päivänä sen jälkeen, kun ne ovat tulleet voimaan, ellei niiden voimaantuloajankohdasta muuta johdu.

Muista säädöksistä tulee sitovia päivänä, jona he ilmoittavat lausumansa.

Eri oikeuslähteistä johtuvien riitojen ratkaisukeinot

Normatiivinen säädös, jossa säädetään alemmasta oikeusvoimasta, ei saa olla ristiriidassa tiukemman lainsäädännön kanssa.

Säädös voidaan kumota tai sitä voidaan muuttaa ainoastaan saman tai korkeamman tason säädöksellä.

Jos saman oikeudellisen voiman lainsäädännössä on epäjohdonmukaisuuksia, oikeuskäytäntönä on ratkaista tällaiset ristiriidat sillä periaatteella, että asetuksella kumotaan tai muutetaan vanhempaa sääntöä, ja noudattaen periaatetta, jonka mukaan erityissääntö kumoaa yleisen säännön tai muuttaa sitä.

Slovakian perustuslakituomioistuin tarkistaa ja päättää sääntöjen noudattamisesta.

 • lait, joihin sovelletaan perustuslakia
 • Hallituksen asetukset, yleisesti sitova ministeriöiden ja muiden keskushallinnon elinten lainsäädäntö sekä perustuslaki, perustuslaki ja lait
 • paikallisten viranomaisten yleissitovat määräykset perustuslain ja lakien mukaisesti;
 • valtionhallinnon paikallisten elinten yleisesti sitovat oikeudelliset säännökset perustuslain, lainsäädännön ja muiden oikeudellisesti sitovien säännösten kanssa;
 • oikeudellisesti sitovat säännökset, joilla on kansainvälisiä sopimuksia ja jotka vahvistetaan siten kuin säädetään lakien säätämisestä.

Jos perustuslakituomioistuimen mukaan säännökset, määräykset tai niiden asiaankuuluvat osat tai niihin sisältyvät säännöt ovat ristiriidassa keskenään, lakkaavat olemasta voimassa. Jos elimet, jotka ovat antaneet säännökset, eivät ole saattaneet niitä vastaamaan asianomaisia korkeammalla sääntelyvälineitä säädetyssä määräajassa, säännökset tai niiden asiaankuuluvat osat tai niiden sisältämät säännöt eivät enää ole voimassa.

Oikeudellisia tietokantoja

Slovakian oikeusministeriön tietokanta

Slovakian oikeusministeriön Linkki avautuu uuteen ikkunaan ”Sähköinen tiedote” -portaali (Slo-Lex) perustuu kahteen toisiinsa yhteydessä olevaan tietojärjestelmään:

 1. tietojärjestelmä, joka on tarkoitettu sitovien sähköisten konsolidoitujen säädöstekstien ja muiden standardien antamiseksi niille osoitettuihin oikeuksiin
 2. Sähköinen lainsäädäntö – prosessinhallinnan tietojärjestelmä, joka on kaikissa lainsäädäntöprosessin vaiheissa ja joka on varustettu kehittyneellä editointityökalulla lainsäädäntävaltaa käyttäviä valmistajia varten

Kohderyhmät:

Kun otetaan huomioon perusperiaate, jonka mukaan jokaisella on tietoinen pätevä ja tehokas oikeus ja joka on tietoinen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, joita on käytännössä yhä vaikeampi soveltaa, kun otetaan huomioon oikeudellisten normien kasvava määrä ja monimutkaisuus, Slovakian hankkeella edistetään tämän periaatteen parempaa täytäntöönpanoa varmistamalla, että voimassa oleva lainsäädäntö on kaikkien saatavilla.

 • Erityisesti kansallinen hanke hyötyy hankkeesta, jonka muotona on oikeus, joka on muodollisesti ja sisällöllisesti oikeus ja jolla lisätään tietoisuutta uudesta lainsäädännöstä.
 • Oikeusalalla toimivat: sovellettavan lain jatkuva saatavuus ja huomion kiinnittäminen Slovakian tasavallan tai Euroopan unionin uuteen lainsäädäntöön sekä yleisesti että erityisesti asetuksiin, jotka koskevat aloja, joilla ne ovat erikoistuneet
 • Yrittäjä — hän saa myös vapaan ja jatkuvan pääsyn sovellettavaan lakiin ja mahdollisuuden saada tietoa Slovakian tai Euroopan unionin uudesta lainsäädännöstä sekä yleisesti ottaen että erityisesti sääntelystä, joka koskee sen toiminta-alueita, sekä sääntely-ympäristön parantamisesta suotuisampien olosuhteiden luomiseksi liiketoiminnalle ja yrityksiin liittyvän hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi.
 • Paikallisviranomaiset — sovellettavan lainsäädännön vapaan ja jatkuvan saatavuuden turvaaminen samalla kun samalla kevennetään hallinnollista taakkaa – raskas hallinnollinen ja raskas velvoite antaa mahdollisuus tutustua lakien kokoelmaan arkipäivinä asiakirjoihin, jotka liittyvät lakien keruuseen ja arkistointiin, ja joilla korvataan raskaat velvoitteet turvata tuettu pääsy säädöskokoelmaan työpäivinä.
 • Kansalliset viranomaiset — hanke tarjoaa vapaan ja jatkuvan mahdollisuuden käyttää oikeuslähdettä, hallinnollisen taakan kevenemisen ja sitä kautta lainsäädäntöprosessin rahoituskustannusten vähentämisen, lainsäädännön mukaisten tehtävien paremman toteuttamisen ja Euroopan unionin sääntöjen täytäntöönpanon.
 • Oikeusviranomaisten on saatava jatkuvasti ja nopeasti pääsy voimassa olevaan lainsäädäntöön millä tahansa historiallisella historialla, mahdollisuus viitata voimassa olevan lainsäädännön aikoihin voimassa olevaan lainsäädäntöön, jolla voidaan ainakin osittain poistaa rutiinitoimet ja lisätä tuomareiden ja tuomareiden työn tehokkuutta.
 • Lainsäädäntöelin voi käyttää tehokasta lainsäädäntöluonnosta ja lainsäädäntöprosessia, mikä vie heiltä osan monimutkaisista hallintomenettelyistä ja antaa niille mahdollisuuden keskittyä nykyistä paremmin käsillä olevan lausunnon sisältöön.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeus- ja tiedotusportaali


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 22/10/2019