Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liikmesriigi õigus - Slovakkia

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?

Sellelt lehelt leiate teavet Slovakkia õigussüsteemi kohta.


Teave Slovakkia õiguskorra kohta on kättesaadav Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa õigusalase koostöö võrgustikus: Tsiviilõiguse seadus.

Õiguse allikad

Õigusaktide liigid — kirjeldus

Mõistet „õiguse allikad” kasutatakse kolmes tähenduses:

 1. õiguse allikad materiaalses tähenduses — materiaalsed õiguse allikad;
 2. õiguse allikad tunnetuslikus tähenduses — õigusalaste teadmiste allikad;
 3. õiguse allikad formaalses tähenduses — formaalsed õiguse allikad.

Õigusaktide sätete ja nende siduvuse alusel eristatakse tavaliselt nelja liiki õigusallikaid:

 • õiguslik tava;
 • pretsedent (kohtupraktika);
 • õigustloovad aktid;
 • normatiivsed lepingud;
 • üldised õiguspõhimõtted;
 • ühine mõte;
 • tänapäevased raamatud, õiguskirjanduse andmed ja ekspertide aruanded;
 • rahvusvahelised lepingud, kui need on nõuetekohaselt Slovaki Vabariigi õigussüsteemi üle võetud.

Õigusnormide hierarhia

Slovakkia õigussüsteemi üks aluspõhimõte on normide hierarhia. Õiguspärasuse seisukohast on väga oluline mõista õiguse allika kohta õiguspraktikas ja selle rakendamist. Normide hierarhia ei ole siiski mitte lihtsalt sirgjoonelise loogilise esimuse või alluvuse küsimus. Hierarhia on seotud kogu õiguspärase võimu küsimusega. Samuti sisaldab see kategoorilist kohustust, et seaduse võib sätestada ainult seadusega selleks volitatud asutus, mis jääb kõnealuse seaduse ja selle enda seadusandlike volituste piiresse.

Õigusnormid liigitatakse nn „juriidilise jõu” alusel. Õiguslik jõud viitab õigussätetele, mille kohaselt on üks säte teise suhtes (st suurema õigusjõuga säte) või kui säte tuleneb suuremast õigusjõust. Olukorras, mis hõlmab erineva juriidilise jõuga norme, ei tohi madalam norm olla vastuolus kõrgemaga ning kõrgem norm võib tühistada madalama.

Vastavalt õigusjõu tasemele on võimalik õigusakte korraldada järgmiselt:

Esmase õiguse aktid (seadused)

 • konstitutsioonilised seadused (alati esmased)
 • seadused (esmased või põhiseaduslikest aktidest tulenevad)

Teisese õiguse aktid (seadusest madalamal seisvad õigusaktid)

 • Valitsuse määrused — alati teisesed
 • keskvalitsusasutuste poolt vastu võetud õigusaktid — alati teisesed
 • kohalike omavalitsuste poolt vastu võetud õigusaktid — esmased või teisesed
 • õigusaktid, mille on erandkorras kehtestanud muud asutused peale valitsusasutuste — alati teisesed

Seaduse ülemuslikkus tähendab selles õigusnormide süsteemisseda, et kõik teised õigusnormid peavad tulenema seadusest, olema seadusega kooskõlas ja ei tohi olla sellega vastuolus. Praktikas tähendab see, et kui hierarhias madalamal seisev õigusnorm on vastuolus kõrgemal seisva õigusnormiga, tuleb järgida kõrgemal seisvat õigusnormi.

Institutsiooniline raamistik

Õigusnormide vastuvõtmise eest vastutavad institutsioonid

Allpool loetletud asutustel on õigus võtta vastu õigusnorme (seadusjärgsed asutused):

 • Slovaki Vabariigi rahvusnõukogu — põhiseadus, konstitutsioonilised aktid, õigusaktid, seadused, mis on rangemad kui seadused, rahvusvahelised lepingud seaduse jõuga
 • Slovaki Vabariigi valitsus — valitsuse määrused
 • Ministeeriumid ja muud keskvalitsusorganid — seadlused, deklaratsioonid ja meetmed
 • Munitsipaal- ja linnavõimud — määrused kui üldaktid
 • Munitsipaal- ja linnavõimud ning kohalikud valitsusasutused — Üldkohaldatavad määrused

Vastuvõtmine

Õigusloomeprotsessi etapid:

 • seaduseelnõu esitamine — seaduse algatamine
 • seaduseelnõu arutamine
 • hääletamine (seaduseelnõu vastuvõtmine)
 • vastuvõetud seaduseelnõule alla kirjutamine
 • õigusakti väljakuulutamine (avaldamine)

Otsustusprotsess

Õigusloomeprotsess

Eelnõu esitamine — õigusaktide algatamine

Eelnõu seaduse nr 460/1992 Coll. artikli 87 lõike 1 alusel. (Slovaki Vabariigi põhiseadus) võib esitada:

 • Slovaki Vabariigi Rahvanõukogu komisjonid
 • Slovaki Vabariigi rahvusnõukogu liikmed.
 • Slovaki Vabariigi valitsus

Esitatud seaduseelnõud selgitatakse paragrahvide haaval seletuskirjas.

Seaduseelnõu arutamine

Slovaki Vabariigi Rahvanõukogu kodukorra (seadus nr 350/1996) kohaselt läbivad seaduseelnõud kolm lugemist.

 1. Üldine arutelu toimub kavandatava seaduse sisu või „filosoofia” esimesel lugemisel. Selles lugemisel ei ole võimalik muudatusettepanekuid esitada.
 2. Eelnõu teisel lugemisel arutab eelnõu riikliku nõukogu komitee, kellele see on määratud. Iga seaduseelnõu peab läbi viima põhiseaduskomisjoni, eelkõige selle kokkusobivuse poolest Slovakkia põhiseaduse, põhiseaduse, Slovaki Vabariigi jaoks siduvate rahvusvaheliste lepingutega, seaduste ja Euroopa Liidu õigusega. Pärast seda võib esitada muudatusettepanekuid ja täiendusi, mis pannakse hääletusele pärast seda, kui komisjoni arutelud on lõpule viidud. Seetõttu tuleb eri seisukohad koondada enne seaduseelnõu arutamist rahvusnõukogus. Kui vastutav komisjon kiidab heaks eriresolutsiooniga komisjonide ühisaruande, edastatakse seaduseelnõu Slovaki Vabariigi rahvusnõukogule. See on aluseks Slovaki Vabariigi rahvusnõukogu arutelule ja häälele teisel lugemisel.
 3. Kolmas lugemine piirdub nende seaduseelnõu sätetega, mille muudatused või täiendused kiideti heaks teisel lugemisel. Kolmandal lugemisel saavad parlamendiliikmed esitada vaid muudatusettepanekuid, mis käsitlevad õigusaktide koostamise vigu ning grammatika- ja õigekirjavigu. Muud vead, mille eesmärk on kõrvaldada muud vead, peavad esitama vähemalt 30 rahvusnõukogu liiget. Kui neid on arutatud, pannakse need hääletusele seaduseelnõu tervikuna.

Hääletamine (seaduseelnõu vastuvõtmine)

Seaduse vastuvõtmiseks peab selle poolt hääletama vähemalt pool kohalviibivatest saadikutest.

Põhiseaduse muutmist võib muuta ainult juhul, kui see tunnistatakse kehtetuks üksnes kvalifitseeritud häälteenamusega, mis tähendab kolme viiendikku Rahvusnõukogu liikmeid (st 3/5, 150).

Rahvanõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal viibib vähemalt pool saadikutest.

Vastuvõetud seaduseelnõu allkirjastamine

Vastuvõetud seaduseelnõule kirjutavad alla:

 • Slovaki Vabariigi president
 • Rahvuskogu esimees
 • peaminister

Menetluse selles etapis kontrollitakse vastu võetud seaduseelnõu sisu, menetluslikku õigsust ja lõplikku vormi. Allkirjastades kinnitavad need kõrgeima astme põhiseaduslikud ametikandjad sätet, nagu see on sõnastatud.

Presidendil on õigus kasutada „peatavat vetot” ja presidendil keelduda vastu võetud akti vigast sisust. Seejärel peab ta saatma vastuvõetud õigusakti koos oma märkustega tagasi riiklikule nõukogule uuesti arutamiseks.

Tagasi saadetud õigusakt läbib teise ja kolmanda lugemise etapi, mille käigus riiklik nõukogu võib — kuid ei pea — võtma arvesse presidendi märkusi. Rahvusnõukogu võib tühistada uuesti hääletamisega vetoõiguse, sel juhul tuleb õigusakt välja kuulutada, isegi ilma presidendi allkirjata.

Õigusakti väljakuulutamine (avaldamine)

Väljakuulutamine on õigusloomeprotsessi viimane etapp. Üleriigilise territoriaalse taotluse õiguslikud sätted avaldatakse ametlikult Slovaki Vabariigi Zbierka zákonov’is (seaduste kogu), mille on avaldanud Slovakkia justiitsministeerium. Seaduste kogu on Slovaki Vabariigi avaliku sektori kirjastamisvahend. Seaduste kogu on välja antud elektroonilisel kujul ja paberkandjal. Elektrooniliste ja paberipõhiste õigusaktide vormidel on sama õiguslik toime ja samasugune sisu. Elektrooniline andmekogumine on tasuta kättesaadav EUR-Lexi portaali kaudu.

Jõustumine/jõustumine

Õigusakt jõustub seaduste kogu deklareerimise kuupäeval.

Õigusaktid jõustuvad viieteistkümnendal päeval pärast nende kehtestamist õigusaktide kogule, kui neis ei ole ette nähtud hilisemat jõustumiskuupäeva.

Muud aktid muutuvad seaduste kogu deklareerimise kuupäeval siduvaks.

Õiguse eri päritolu vahel tekkivate vaidluste lahendamise viisid

Õigustloova akti madalama astme õigustloov akt ei tohi olla vastuolus õigustloova aktiga, millel on kõrgem õigustase.

Normatiivakti võib tühistada või muuta ainult sama või kõrgema astme õigusaktiga.

Kui sama õigusjõudu käsitlevates õigusaktides on vastuolu, siis on selle õiguspraktika eesmärk lahendada sellised vastuolud vastavalt põhimõttele, et hilisema määrusega tunnistatakse vanem reegel kehtetuks või muudetakse seda ning vastavalt põhimõttele, et erieeskiri tühistab või muudab üldnormi.

Slovaki Vabariigi Konstitutsioonikohus kontrollib ja teeb otsuse täitmise kohta:

 • seadused koos põhiseadusega
 • Valitsuse määrused, ministeeriumide ja muude keskvalitsusorganite siduvad õigusaktid, mis sisaldavad põhiseadust, põhiseaduslikke akte ja seadusi
 • kohalike omavalitsusorganite määruste vastavus põhiseadusele ja seadustele;
 • kohalike riigihaldusorganite üldaktide vastavus põhiseadusele, seadustele ja teistele üldaktidele;
 • üldaktide vastavus sellistele välislepingutele, mis on välja kuulutatud seaduste väljakuulutamiseks ette nähtud viisil.

Kui konstitutsioonikohus otsustab, et õigusaktid ei ole vastavuses, kaotavad õigusaktid või nende asjassepuutuvad osad või neis sisalduvad normid kehtivuse. Kui organid, kes kõnealused õigusaktid kehtestasid, ei vii neid pärast konstitutsioonikohtu otsust ettenähtud tähtajaks vastavusse asjaomaste kõrgemal seisvate õigusaktidega, kaotavad õigusaktid või nende asjakohased osad või neis sisalduvad normid kehtivuse.

Juriidilised andmebaasid

Slovakkia justiitsministeeriumi andmebaas

Slovakkia justiitsministeeriumi portaal Lingil klikates avaneb uus aken „Elektrooniline bülletään” (Slov-Lex) põhineb kahel omavahel ühendatud infosüsteemil:

 1. EKVEERIMINE — infosüsteem siduvate elektrooniliste konsolideeritud tekstide esitamiseks ning muud standardid neile suunatud õiguste kohta
 2. E-õigusaktid — protsessijuhtimise infosüsteem õigusloomeprotsessi kõigis etappides, mis on varustatud õigusaktide koostamise täiustatud vahenditega

Kasu sihtrühmadele:

Võttes arvesse põhimõtet, et igaühel on õigus teada kehtivast ja tõhusast õigusest ning on teadlik oma õigustest ja kohustustest, mida on järjest raskem kohaldada, arvestades õigusnormide kasvavat mahtu ja keerukust, aitab Slovakkia projekt seda põhimõtet paremini rakendada, tagades tõhusa juurdepääsu kõigile kehtivatele õigusaktidele.

 • Eelkõige on projekti raames ette nähtud õigus saada ametlikult ja sisuliselt õigus kasutada olemasolevaid õigusi ja suurendada teadlikkust uutest õigusaktidest.
 • Õigusala töötajad, et saada pidev juurdepääs kohaldatavale õigusele ning juhtida tähelepanu Slovaki Vabariigi või Euroopa Liidu uutele õigusaktidele, nii üldiselt kui ka konkreetselt nende valdkondade määrustele, milles nad on spetsialiseerunud.
 • Ettevõtja — talle antakse ka tasuta ja pidev juurdepääs kohaldatavale õigusele ning võimalus, et teda teavitatakse Slovaki Vabariigi või Euroopa Liidu uutest õigusaktidest nii üldiselt kui ka konkreetselt selle toimimist reguleerivatest õigusaktidest, samuti paremast regulatiivsest keskkonnast, et luua soodsamaid tingimusi äritegevuseks ja vähendada äritegevusega seotud halduskoormust.
 • Kohalikud omavalitsused — tasuta ja pidev juurdepääs kohaldatava õiguse allikale, vähendades samal ajal halduskoormust — koormavat halduslikku ja kulukat kohustust võimaldada juurdepääsu õigusaktide kogule tööpäevadel, mis on seotud seaduste kogumise ja arhiveerimisega, asendada koormavad kohustused, et tagada toetatud juurdepääs tööpäevadel seaduste kogule.
 • Liikmesriikide haldusasutused — projekt pakub tasuta ja pidevat juurdepääsu kohaldatava õiguse allikale, halduskoormuse vähendamist ja seega seadusandliku protsessi rahalist kulu, võimalust paremini täita õigusloomealaseid ülesandeid ja Euroopa Liidu eeskirjade rakendamist.
 • Kohtuasutused — hankides mis tahes valitud päeva jooksul pidevat ja kiiret juurdepääsu kehtivatele õigusaktidele, võimalus viidata kehtivate õigusaktide ajal kehtinud õigusaktidele, mis võimaldavad vähemalt osalist rutiinse tegevuse lõpetamist ning kohtunike ja kohtunike töö tõhustamist.
 • Seadusandja — saab kasutada tõhusat õigusaktide koostamise ja seadusandliku protsessi haldamise vahendit, mis jätab nad teatavate keerukate haldusmenetluste kohaldamisalast välja ja võimaldab neil keskenduda põhjalikumalt käesoleva arvamuse sisule.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenÕigus- ja teabeportaal


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 22/10/2019