Pravo države članice - Slovačka

Restore

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Ova stranica sadržava informacije o pravnom sustavu u Slovačkoj.


Informacije o pravnom poretku Slovačke dostupne su Poveznica se otvara u novom prozoruEuropskoj pravosudnoj mreži: Zakon o parničnom postupku.

Izvori prava

Vrste pravnih instrumenata – opis

Izraz „izvori prava” upotrebljava se u tri smjera:

 1. izvori prava u materijalnom smislu – materijalni izvori prava;
 2. izvori prava na epiteloškom smislu – izvori poznavanja prava;
 3. izvori prava u formalnom smislu – formalni izvori prava.

Na temelju načina na koji se pravni propisi donose i obvezujućeg oblika u kojem se izražavaju, četiri se vrste pravnih izvora tradicionalno razlikuju:

 • pravni običaj;
 • presedan (zakon koji se temelji na sudskoj praksi);
 • normativni akti
 • normativni ugovori;
 • opća pravna načela;
 • zdrav razum;
 • suvremene knjige, pravna literatura i izvješća stručnjaka;
 • međunarodni ugovori, propisno sadržani u pravnom sustavu Slovačke Republike.

Hijerarhija normi

Hijerarhija normi jedno je od temeljnih načela slovačkog pravnog sustava. Razumijevanje njegova pravilnog položaja u zakonodavnoj praksi i provedbi iznimno je važno sa stajališta zakonitosti. Međutim, hijerarhija normi nije samo pitanje jednostavne logičke prvenstva ili podređenosti. Hijerarhija se odnosi na cijelo pitanje legitimnih vlasti. Također uključuje kategoričko da zakonsku odredbu može utvrditi samo tijelo koje je za to ovlašteno u skladu sa zakonom, u granicama tog Zakona i vlastitih zakonodavnih ovlasti.

Pravne odredbe klasificiraju se riječima „pravne sile”. Pravna snaga odnosi se na svojstva zakonskih odredaba, pri čemu je jedna odredba podređena drugoj (tj. odredbi s većom pravnom snagom) ili ako odredba proizlazi iz odredbe veće pravne snage. U situaciji koja uključuje pravne odredbe s različitom pravnom snagom slabija odredba ne može biti u suprotnosti s oštrijom, dok stroža odredba može poništiti slabiju odredbu.

U skladu sa stupnjem pravne snage zakonodavstvo je moguće urediti kako slijedi:

Primarno zakonodavstvo (akti)

 • Ustavni zakoni (uvijek primarni)
 • akti (primarni ili izvedeni iz ustavnih akata)

Sekundarno zakonodavstvo (na razini nižoj od akta)

 • Uredbe Vlade – uvijek sporedne
 • pravni propisi središnjih državnih tijela (uvijek su sekundarni)
 • pravni propisi tijela lokalnih vlasti (primarni ili sekundarni)
 • pravni propisi koje su u izvanrednim okolnostima izdala druga nadležna tijela osim državnih tijela (uvijek su sekundarni)

Prednost određenog akta u takvom sustavu pravnih propisa znači da svi drugi pravni propisi moraju biti izvedeni iz tog akta i biti u skladu s njim te ne smiju biti s njim u suprotnosti. To znači da u praksi treba slijediti pravni propis više razine ako je pravni propis niže razine s njim u suprotnosti.

Institucionalni okvir

Institucije odgovorne za donošenje pravnih pravila

Tijela navedena u nastavku imaju ovlast donositi pravne odredbe (zakonska tijela):

 • Nacionalno vijeće Slovačke Republike – Ustav, ustavne akte, akte, međunarodne ugovore više od akata, međunarodni ugovori sa snagom Zakona
 • Vlada Slovačke Republike – vladine uredbe
 • Ministarstva i druga tijela središnje državne uprave – dekreti, izjave i mjere
 • Općinska i gradska tijela – općenito obvezujući propisi
 • Općinska i gradska tijela te lokalna državna tijela – opći propisi

Postupak donošenja

Faze zakonodavnog postupka:

 • podnošenje prijedloga zakona – pokretanje zakonodavstva
 • rasprava o prijedlogu zakona
 • glasovanje (odluka o prijedlogu zakona)
 • potpisivanje usvojenog zakona
 • objavljivanje (objava) zakonodavnog akta

Postupak odlučivanja

Zakonodavni postupak

Podnošenje prijedloga zakona – pokretanje zakonodavstva

Nacrt akta u skladu s člankom 87. stavak 1.. akta br. 460/1992 zb. (konstituiranje Slovačke Republike) može podnijeti:

 • odbori Nacionalnog vijeća Slovačke Republike
 • članove Nacionalnog vijeća Slovačke Republike.
 • Vlada Slovačke Republike

Dostavljene izjave navode se u stavku u memorandumu s objašnjenjima.

Rasprava o prijedlogu zakona

U skladu s poslovnikom Nacionalnog vijeća Slovačke Republike (Zakon br. 350/1996), računi se provode u tri čitanja.

 1. Opća rasprava održava se u prvom čitanju o sadržaju ili „filozofiji” predloženog zakona. Nije moguće podnositi amandmane u ovom čitanju.
 2. O prijedlogu zakona raspravlja vijeće nacionalnog vijeća kojem je dodijeljen. Svaki račun mora proći kroz Ustavni odbor, posebno u pogledu njegove usklađenosti sa slovačkim Ustavom, ustavnim aktima, međunarodnim ugovorima koji su obvezujući za Slovačku Republiku, zakonima i pravom Europske unije. Nakon toga mogu se podnijeti amandmani i dopune i o njima se glasuje nakon završetka rasprave odbora. Zbog toga se različite pozicije moraju objediniti prije rasprave o prijedlogu zakona u Nacionalnom vijeću. Ako nadležni odbor odobri zajedničko izvješće odbora posebnom rezolucijom, nacrt zakona bit će proslijeđen Nacionalnom vijeću Slovačke Republike. To je osnova za raspravu i glasovanje Nacionalnog vijeća Slovačke Republike o prijedlogu u drugom čitanju.
 3. Treće je čitanje ograničeno na one odredbe zakona za koje su izmjene ili dopune odobrene u drugom čitanju. Samo promjene članova parlamenta mogu na trećem čitanju ispraviti pogreške u izradi zakonodavnih pogrešaka i pogrešaka u gramatiku i pravopisne pogreške. Izmjene namijenjene uklanjanju drugih pogrešaka moraju podnijeti najmanje 30 članova Nacionalnog vijeća. Nakon što se o njima raspravi glasuje se o nacrtu zakona u cjelini.

Glasovanje (odluka o prijedlogu zakona)

Za donošenje zakona, o njemu se mora glasovati najmanje polovica prisutnih članova.

Ustav se može izmijeniti, a pojedinačni članci stavljeni izvan snage samo ako se donesu kvalificiranom većinom, što znači tri petine svih članova Državnog vijeća (tj. 3/5 od 150.).

U Nacionalnom vijeću postoji kvorum ako je prisutna najmanje polovica njegovih članova.

Potpisivanje usvojenog zakona

Usvojeni prijedlog zakona potpisuje:

 • Predsjednik Slovačke Republike
 • predsjednik Nacionalnog vijeća
 • premijerka

U tom koraku postupak uključuje provjeru sadržaja, točnosti i završnog oblika usvojenog računa. Potpisivanjem tih najviše rangiranih ustavnih zaposlenika prihvaća se tekst koji je sastavljen.

Predsjednik ima pravo koristiti „suspenzivni veto” i odbiti potpisati doneseni akt na temelju neispravnog sadržaja. Nakon toga mora poslati doneseni akt, zajedno sa svojim komentarima, natrag nacionalnom vijeću o kojem će se ponovno raspravljati.

Vraćeni akt prolazi kroz drugu i treću fazu čitanja, pri čemu Nacionalno vijeće može, ali ne mora uzeti u obzir njegove komentare. Nacionalno vijeće može odgoditi suspenzivni veto ponovnim glasovanjem, a u tom slučaju akt mora biti proglašen, čak i bez potpisa predsjednika.

Objavljivanje (objava) zakonodavnog akta

Obznanjivanje je konačna faza zakonodavnog postupka. Pravne odredbe nacionalne teritorijalne aplikacije službeno su objavljene u Zbierki zákonov (Zbirka zakonodavnih akata) Slovačke Republike koji objavljuje slovačko Ministarstvo pravosuđa. Zbirka zakona javni je alat Slovačke Republike za javnu objavu. Zbirka zakona izdaje se u elektroničkom obliku i u papirnatom obliku. Oblik elektroničkog i papirnatog skupa zakona ima jednake pravne učinke i jednake sadržaje. Elektronički oblik zbirke zakona besplatan je putem portala EUR-Lex.

Stupanje na snagu/učinak

Zakonodavstvo stupa na snagu na dan objave u Zbirci zakona.

Zakoni stupaju na snagu petnaestog dana od dana objave u Zbirci akata, osim ako je u njoj predviđen kasniji datum stupanja na snagu.

Drugi akti postaju obvezujući na dan njihove izjave u Zbirci akata.

Načini rješavanja sporova između različitih izvora zakona

Normativni akt nižeg stupnja pravne sile ne smije biti u suprotnosti s normativnim aktom višeg stupnja.

Normativni akt može se poništiti ili izmijeniti samo zakonodavnim aktom istog ili višeg ranga.

U slučaju nedosljednosti u zakonodavstvu iste pravne snage, pravna je praksa rješavanje takvih proturječja u skladu s načelom da se naknadnom uredbom ukida ili izmjenjuje starije pravilo i u skladu s načelom da posebna odredba stavlja izvan snage ili izmjenjuje opće pravilo.

Ustavni sud Slovačke provjerava i odlučuje o usklađenosti:

 • zakoni s Ustavom
 • Vladini propisi, općenito obvezujuće zakonodavstvo ministarstava i drugih tijela središnje državne uprave s Ustavom, ustavni akti i zakoni
 • univerzalno obvezujuće propise tijela lokalnih vlasti s Ustavom i zakonima;
 • univerzalno obvezujuće pravne odredbe lokalnih tijela državne uprave s Ustavom, zakonima i drugim univerzalno obvezujućim pravnim odredbama;
 • univerzalno obvezujuće pravne odredbe s međunarodnim ugovorima koje se objavljuju na način utvrđen za donošenje zakona.

Ako Ustavni sud donese odluku o neusklađenosti pravnih odredaba, odredbe ili relevantni dijelovi tih odredbi ili pravila sadržana u njima prestaju biti učinkovita. Ako tijela koja su izdala odredbe ne usklade ih s relevantnim hijerarhijski višim instrumentima u zakonskom roku od izdavanja rješenja, odredbe ili relevantni dijelovi ili propisi koji su u njoj sadržani prestaju biti na snazi.

Pravne baze podataka

Slovačka baza podataka Ministarstva pravosuđa

Portal Poveznica se otvara u novom prozoru „Electronic Bulletin of Laws” (Slov-Lex)) slovačkog ministarstva pravosuđa temelji se na dvama međusobno povezanim informacijskim sustavima:

 1. ECSAT — informacijski sustav za pružanje obvezujućih elektroničkih pročišćenih tekstova zakona i drugih standarda pravima koja su im upućena
 2. E-zakonodavstvo — informacijski sustav za upravljanje procesom u svim fazama zakonodavnog postupka opremljen alatima za napredno uređivanje za proizvođače zakonodavstva

Koristi za ciljne skupine:

Uzimajući u obzir temeljno načelo prava koje svatko ima saznanja o valjanom i učinkovitom pravu i svjestan je svojih prava i obveza, koje je u praksi sve teže primjenjivati s obzirom na sve veći opseg i složenost pravnih normi, slovački projekt doprinijet će boljoj provedbi tog načela osiguravanjem djelotvornog pristupa postojećem zakonodavstvu za sve.

 • Posebno, nacionalni projekt imat će koristi od projekta u obliku prava, formalnog i materijalnog prava, na dostupna prava te za podizanje svijesti o novom zakonodavstvu.
 • Pravosudni djelatnici – kako bi dobili stalni pristup mjerodavnom pravu i skrenuli pozornost na novo zakonodavstvo Slovačke Republike ili Europske unije, i općenito i posebno na propise kojima se uređuju područja u kojima su specijalizirani
 • Poduzetnik — dobiva i besplatan i neprekinut pristup mjerodavnom pravu i mogućnosti da bude obaviješten o novom zakonodavstvu Slovačke Republike ili Europske unije općenito, ali i posebno o propisima kojima se uređuju područja u kojima djeluje, kao i o boljem regulatornom okruženju kako bi se stvorili povoljniji uvjeti za poslovanje i smanjilo administrativno opterećenje povezano s poslovanjem.
 • Lokalne vlasti — pružanje besplatnog i trajnog pristupa izvoru primjenjivog prava, uz istodobno smanjenje administrativnog opterećenja – opterećujuću i skupe administrativne i skupe obveze da omoguće pristup Zbirci akata o zakonima u radnim danima povezanim s prikupljanjem zakona i njegovim arhiviranjem kako bi se zamijenilo opterećujuću obvezu sigurnog pristupa zbirci zakona o radnim danima.
 • Nacionalne uprave — projekt će omogućiti besplatan i stalan pristup izvoru primjenjivog prava, smanjenje administrativnog opterećenja, a time i financijski trošak zakonodavnog postupka, mogućnost boljeg izvršavanja zadaća u području donošenja zakona i provedbu pravila Europske unije.
 • Pravosudna tijela — dobivanje stalnog i brzog pristupa važećem zakonu u bilo kojem od odabranih dana povijesti, mogućnost upućivanja na važeće zakonodavstvo u vrijeme primjene zakonodavstva koje je na snazi, čime će se omogućiti barem djelomično uklanjanje rutinskih aktivnosti i povećanje učinkovitosti rada sudaca i sudaca
 • Zakonodavac će moći koristiti učinkovit instrument za izradu zakonodavstva i upravljanje zakonodavnim postupkom, što će im oduzeti dio složenih upravnih postupaka i omogućiti im da se više usredotoče na sadržaj ovog mišljenja.

Povezane poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruPravni portal i informacijski portal


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 22/10/2019