Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liġi tal-Istat Membru - Slovakkja

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: povprečna

Ali menite, da je ta prevod koristen?

Din il-paġna tagħtik informazzjoni dwar is-sistema legali fis-Slovakkja.


L-informazzjoni dwar l-ordni legali tas-Slovakkja hija disponibbli fuq in-Netwerk Ġudizzjarju Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaEwropew: Il-liġi ċivili.

Sorsi tal-liġi

Tipi ta’ strumenti legali — deskrizzjoni

It-terminu “sorsi tal-liġi” jintuża fi tliet sensi:

 1. is-sorsi tal-liġi fis-sens materjali — is-sorsi materjali tal-liġi;
 2. is-sorsi tal-liġi fis-sens epistemoloġiku — is-sorsi ta’ konoxxenza tal-liġi;
 3. is-sorsi tal-liġi fis-sens formali — is-sorsi formali tal-liġi.

Abbażi ta’ kif isiru d-dispożizzjonijiet legali u l-forma vinkolanti li fiha jiġu espressi, tradizzjonalment issir distinzjoni bejn erba’ tipi ta’ sorsi tal-liġi:

 • il-konswetudni;
 • il-preċedent (liġi bbażata fuq ġudizzju);
 • l-atti legali normattvi;
 • kuntratti normattivi;
 • prinċipji legali ġenerali;
 • sens komun;
 • kotba kontemporanji, letteratura legali u rapporti ta’ esperti;
 • trattati internazzjonali, fejn debitament inkorporati fis-sistema legali tar-Repubblika Slovakka.

Ġerarkija ta’ normi

Wieħed mill-prinċipji bażiċi ta’ l-ordinament Slovakk hu l-ġerarkija tan-normi. Mill-ottika tal-legalità, hu estremament importanti li wieħed jifhem ir-rwol preċiż li din għandha fil-prattika u l-implimentazzjoni leġiżlattiva. Il-ġerarkija tan-normi mhix, madankollu, sempliċiment kwistjoni ta’ preċedenza jew ta’ subordinazzjoni loġika faċli. Il-ġerarkija tirrigwarda l-kwistjoni sħiħa ta’ awtorità leġittima. Dan jinkludi wkoll l-imperattiv kategoriku li dispożizzjoni legali tista’ tiġi stabbilita biss minn korp awtorizzat li jagħmel hekk minn Att, fil-limiti ta’ dak l-Att u s-setgħat leġiżlattivi tiegħu stess.

Id-dispożizzjonijiet legali huma kklassifikati b’dik li hi magħrufa bħala “is-saħħa legali”. Forza legali tirreferi għall-proprjetajiet ta’ dispożizzjonijiet legali, fejn dispożizzjoni waħda hija subordinata għal oħra (jiġifieri, għal dispożizzjoni b’saħħa legali akbar) jew fejn dispożizzjoni hija derivata minn dispożizzjoni ta’ forza legali akbar. F’sitwazzjoni li tinvolvi dispożizzjonijiet legali b’saħħa legali differenti, id-dispożizzjoni d-dgħajfa ma tistax tikkontradiċi dik aktar b’saħħitha, mentri d-dispożizzjoni aktar b’saħħitha tipprevali fuq dik anqas b’saħħitha.

Skont il-grad ta’ forza legali, huwa possibbli li tiġi organizzata l-leġiżlazzjoni kif ġej:

Leġiżlazzjoni primarja (atti)

 • liġijiet kostituzzjonali (dejjem primarji)
 • atti (primarji jew derivati minn atti kostituzzjonali)

Leġiżlazzjoni sussidjarja (taħt il-livell ta’ att)

 • Regolamenti tal-Gvern — dejjem sekondarji
 • dispożizzjonijiet legali tal-entitajiet tal-gvern ċentrali — li dejjem huma sekondarji
 • dispożizzjonijiet legali maħruġin mill-entitajiet (awtoritajiet) tal-gvern lokali — primarji jew sekondarji
 • dispożizzjonijiet legali li jinħarġu minn entitajiet oħrajn ħlief entitajiet tal-gvern — dejjem sekondarji

F’din is-sistema tad-dispożizzjonijiet legali, meta att partikulari għandu l-preċedenza dan bażikament ifisser li d-dispożizzjonijiet legali l-oħra kollha jridu jitnisslu mill-att, ikunu kompattibbli miegħu u ma jikkontradiċuhx. Dan ifisser illi fil-prattika, f’sitwazzjoni fejn dispożizzjoni legali aktar ‘l isfel fil-ġerarkija tikkontradixxi dispożizzjoni f’livell ogħla, hi dik ta’ livell ogħla li trid tiġi osservata.

Il-qafas istituzzjonali

Istituzzjonijiet responsabbli għall-adozzjoni ta’ regoli legali

L-awtoritajiet elenkati hawn taħt għandhom is-setgħa li jadottaw dispożizzjonijiet legali (korpi statutorji):

 • Kunsill Nazzjonali tar-Repubblika Slovakka — il-Kostituzzjoni, atti kostituzzjonali, Atti, trattati internazzjonali ogħla mill-Atti, trattati internazzjonali bil-forza ta’ Att
 • Il-Gvern tar-Repubblika Slovakka — ir-regolamenti tal-gvern
 • Il-ministeri u l-korpi l-oħra tal-gvern ċentrali — id-digrieti, id-dikjarazzjonijiet u l-miżuri
 • L-awtoritajiet muniċipali u tal-belt — regolamenti li jorbtu b’mod ġenerali
 • Awtoritajiet muniċipali u muniċipali u korpi tal-gvern lokali — regolamenti ta’ applikazzjoni ġenerali

Il-proċess tal-adozzjoni

L-istadji tal-proċess leġiżlattiv:

 • it-tqegħid ta’ abbozz — il-bidu tal-leġiżlazzjoni
 • id-diskussjoni dwar l-abbozz
 • votazzjoni (deċiżjoni dwar l-abbozz ta’ liġi)
 • l-iffirmar ta’ l-abbozz li ġie adottat
 • il-promulgazzjoni (pubblikazzjoni) tal-biċċa leġiżlazzjoni

Proċess ta’ teħid tad-deċiżjonijiet

Proċess leġiżlattiv

Tressiq ta’ abbozz ta’ liġi — bidu ta’ leġiżlazzjoni

Abbozz ta’ Att skont l-Artikolu 87(1) tal-Att Nru 460/1992 Coll. (il-Kostituzzjoni tar-Repubblika Slovakka) tista’ tiġi ppreżentata minn:

 • mill-kumitati tal-Kunsill Nazzjonali tar-Repubblika Slovakka
 • Membri tal-Kunsill Nazzjonali tar-Repubblika Slovakka.
 • Il-Gvern tar-Repubblika Slovakka

L-abbozzi ppreżentati huma redatti paragrafu wara l-ieħor flimkien ma’ memorandum ta’ spjegazzjoni.

Id-diskussjoni dwar l-abbozz

Skont ir-regoli tal-proċedura tal-Kunsill Nazzjonali tar-Repubblika Slovakka (l-Att Nru 350/1996), l-abbozzi jridu jinqraw tlett darbiet.

 1. Isir dibattitu ġenerali fl-ewwel qari dwar is-sustanza jew il— “filosofija” tal-liġi proposta. Mhux possibbli li jitressqu emendi f’dan il-qari.
 2. Fit-tieni qari l-abbozz jiġi diskuss mill-kumitat (i) tal-Kunsill Nazzjonali li jkun ġie assenjat għalihom. Kull abbozz ta’ liġi jrid jgħaddi mill-Kumitat Kostituzzjonali, b’mod partikolari fir-rigward tal-kompatibbiltà tiegħu mal-Kostituzzjoni Slovakka, l-atti kostituzzjonali, it-trattati internazzjonali vinkolanti fuq ir-Repubblika Slovakka, l-Atti u l-liġi tal-Unjoni Ewropea. Wara dan, jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda emendi u żidiet u dawn jiġu vvotati wara li jitlestew id-diskussjonijiet tal-kumitat. Din hija r-raġuni għaliex id-diversi pożizzjonijiet iridu jinġiebu flimkien qabel ma l-kont jiġi diskuss fil-Kunsill Nazzjonali. Fejn il-kumitat responsabbli japprova r-rapport konġunt tal-kumitati b’riżoluzzjoni speċjali, l-abbozz ta’ liġi jintbagħat lill-Kunsill Nazzjonali tar-Repubblika Slovakka. Dan jifforma l-bażi għad-dibattitu u l-vot tal-Kunsill Nazzjonali tar-Repubblika Slovakka dwar il-proposta fit-tieni qari.
 3. It-tielet qari huwa ristrett għal dawk id-dispożizzjonijiet tal-kont li għalih ġew approvati emendi jew żidiet fit-tieni qari. Fir-rigward tat-tielet qari, l-uniċi bidliet li l-membri tal-Parlament jistgħu jressqu huma korrezzjonijiet ta’ żbalji fl-abbozzar leġiżlattiv u żbalji grammatiċi u ortografiċi. L-emendi maħsuba għat-tneħħija ta’ żbalji oħra għandhom jitressqu minn tal-inqas 30 membru tal-Kunsill Nazzjonali. Ladarba jiġu diskussi, jitqiegħdu għall-votazzjoni fuq l-abbozz ta’ liġi fl-intier tagħha.

Votazzjoni (deċiżjoni dwar l-abbozz ta’ liġi)

Biex tgħaddi liġi, iridu jivvutaw favuriha għall-anqas nofs il-membri preżenti.

Il-Kostituzzjoni tista’ tiġi emendata u artikoli individwali mħassra biss jekk ikunu għaddew minn maġġoranza kwalifikata, li tfisser tlieta minn kull ħamsa tal-membri kollha tal-Kunsill Nazzjonali (jiġifieri 3/5 tal-150).

Ikun hemm kworum fil-Kunsill Nazzjonali jekk għall-anqas nofs il-membri tiegħu jkunu preżenti.

L-iffirmar tal-liġi adottata

Il-liġi adottata tiġi ffirmata minn:

 • President tar-Repubblika Slovakka
 • l-Ispeaker tal-Kunsill Nazzjonali
 • il-Prim Ministru

Dan il-pass fil-proċedura jinvolvi l-verifika tal-kontenut, il-korrettezza proċedurali u l-għamla finali tal-liġi adottata. Billi jiffirmaw, dawn id-detenturi tal-ogħla karigi ta’ uffiċċji kostituzzjonali japprovaw id-dispożizzjoni kif inhi fformulata.

Il-President għandu d-dritt jeżerċita dak li jissejjaħ “veto sospensiv” u jirrifjuta li jiffirma att adottat fuq il-bażi ta’ kontenut difettuż. Imbagħad irid jibgħat l-att adottat, flimkien mal-kummenti tiegħu, lura lill-Kunsill Nazzjonali biex jerġa’ jiġi diskuss.

L-att irritornat jgħaddi mill-istadji tat-tieni u t-tielet qari, f’liema punt il-Kunsill Nazzjonali jista’ — iżda ma jkollux għalfejn — iqis il-kummenti tal-President. Il-Kunsill Nazzjonali jista’ jibdel il-veto sospensiv billi jerġa’ jivvota, f’liema każ l-att għandu jiġi ppromulgat, anke mingħajr il-firma tal-President.

Il-promulgazzjoni (pubblikazzjoni) tal-biċċa leġiżlazzjoni

Il-promulgazzjoni hija l-istadju finali fil-proċess leġiżlattiv. Id-dispożizzjonijiet legali ta’ applikazzjoni territorjali fuq livell nazzjonali huma ppubblikati formalment fil-Zbierka zákonov (Il-Ġbir ta’ Atti Leġiżlattivi) tar-Repubblika Slovakka, li hija ppubblikata mill-Ministeru Slovakk għall-Ġustizzja. Il-ġabra tal-Liġijiet hija għodda pubblika ta’ pubblikazzjoni tar-Repubblika Slovakka. Il-ġbir tal-Liġijiet jinħareġ f’forma elettronika u f’forma stampata. Il-forma ta’ forom elettroniċi jew fuq il-karta tal-ġbir tal-liġijiet għandu jkollha l-istess effetti legali u kontenut identiku. Il-forma elettronika ta’ kollezzjoni tal-liġi hija disponibbli bla ħlas permezz tal-portal tal-EUR-Lex.

Dħul fis-seħħ/effett

Il-leġiżlazzjoni tidħol fis-seħħ fid-data tad-dikjarazzjoni tagħhom fil-Kollezzjoni tal-Liġijiet.

Il-liġijiet għandhom jidħlu fis-seħħ fil-ħmistax-il jum wara l-promulgazzjoni tagħhom fil-Kollezzjoni ta’ l-Atti, sakemm ma tkunx stabbilita data ta’ dħul fis-seħħ aktar’ il quddiem.

Atti oħra għandhom isiru vinkolanti fid-data tad-dikjarazzjoni tagħhom fil-Kollezzjoni ta’ Atti.

Modi kif jissolva t-tilwim li jinqala’ bejn oriġini differenti tal-liġi

Att normattiv ta’ grad inferjuri ta’ forza legali ma għandux imur kontra att normattiv ta’ livell ogħla.

Att normattiv jista’ jiġi annullat jew mibdul biss minn att leġiżlattiv tal-istess grad jew wieħed ogħla.

F’każ ta’ inkonsistenza fil-leġiżlazzjoni tal-istess valur legali, il-prattika legali hija li jiġu solvuti kontradizzjonijiet bħal dawn, skont il-prinċipju li r-regolament sussegwenti jħassar jew jemenda regola akbar u skont il-prinċipju li regola speċjali tħassar jew temenda regola ġenerali.

Il-Qorti Kostituzzjonali tar-Repubblika Slovakka tiċċekkja u tiddeċiedi dwar il-konformità:

 • il-liġijiet mal-Kostituzzjoni
 • Regolamenti tal-Gvern, leġiżlazzjoni li torbot b’mod ġenerali tal-ministeri u ta’ korpi oħra tal-gvern ċentrali mal-Kostituzzjoni, ma’ atti kostituzzjonali u ma’ liġijiet
 • tar-Regolamenti li jorbtu b’mod ġenerali maħruġa minn korpi ta’ awtoritajiet lokali mal-Kostituzzjoni u mal-liġijiet;
 • tad-dispożizzjonijiet legali li jorbtu b’mod ġenerali maħruġa minn korpi lokali ta’ l-amministrazzjoni ta’ l-istat mal-Kostituzzjoni, mal-liġijiet u ma’ dispożizzjonijiet oħra legali li jorbtu b’mod ġenerali;
 • tad-dispożizzjonijiet legali li jorbtu b’mod ġenerali mat-trattati internazzjonali promulgati bil-metodu stabbilit għall-promulgazzjoni tal-liġijiet.

Fejn il-Qorti Kostituzzjonali tiddeċiedi li teżisti inkompatibbiltà bejn dispożizzjonijiet legali, id-dispożizzjonijiet jew il-partijiet relevanti minnhom jew ir-regoli li jinsabu fihom ma jibqgħux aktar effettivi. Jekk il-korpi li ħarġu d-dispożizzjonijiet jonqsu milli jġibuhom konformi ma’ l-istrument ta’ livell ogħla relevanti fit-terminu statutarju minn meta tingħata d-deċiżjoni, id-dispożizzjonijiet jew il-partijiet relevanti minnhom jew ir-regoli li jinsabu fihom ma jibqgħux aktar fis-seħħ.

Databases legali

Il-bażi ta’ data tal-Ministeru tal-Ġustizzja Slovakk

Il-portal Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida “Electronic Bulletin of Laws” (Slovenja — Lex)” tal-Ministeru tal-Ġustizzja Slovakk huwa bbażat fuq żewġ sistemi ta’ informazzjoni interkonnessi:

 1. ECmollezzjoni — sistema ta’ informazzjoni għall-provvediment ta’ testi ta’ liġi konsolidati elettroniċi li jorbtu u standards oħra għal drittijiet indirizzati lilhom
 2. ELeġiżlazzjoni — is-sistema ta’ informazzjoni tal-ġestjoni tal-proċess fl-istadji kollha tal-proċess leġiżlattiv mgħammar b’għodod ta’ editjar avvanzati għall-manifatturi leġislattivi

Benefiċċji għall-gruppi fil-mira:

B’kont meħud tal-prinċipju fundamentali tad-dritt li kulħadd huwa konxju ta’ dritt validu u effettiv u huwa konxju mid-drittijiet u l-obbligi tiegħu, li fil-prattika qed isir dejjem aktar diffiċli biex jiġi applikat minħabba ż-żieda fil-volum u l-kumplessità tal-istandards legali, il-proġett Slovakk ser jikkontribwixxi għal implimentazzjoni aħjar ta’ dan il-prinċipju billi jiżgura aċċess effettiv għal kulħadd għal-leġislazzjoni eżistenti.

 • B’mod partikolari, proġett nazzjonali se jibbenefika minn proġett fil-forma ta’ dritt, formalment u b’mod sostantiv, għad-drittijiet disponibbli u biex ikun hemm sensibilizzazzjoni dwar leġiżlazzjoni ġdida.
 • Prattikanti legali — li jiksbu aċċess kontinwu għal-liġi applikabbli u li jiġbdu l-attenzjoni għal-leġiżlazzjoni l-ġdida tar-Repubblika Slovakka jew tal-Unjoni Ewropea, kemm b’mod ġenerali kif ukoll speċifikament dwar ir-regolamenti li jirregolaw l-oqsma li fihom huma speċjalizzati
 • L-intraprenditur — jirċievi wkoll aċċess liberu u kontinwu għal-liġi applikabbli u l-possibbiltà li tiġi notifikata dwar il-leġiżlazzjoni l-ġdida tar-Repubblika Slovakka jew tal-Unjoni Ewropea kemm b’mod ġenerali kif ukoll speċifikament dwar ir-regolamenti li jirregolaw l-oqsma li topera fihom, u ambjent regolatorju aħjar biex jinħolqu kundizzjonijiet aktar favorevoli għan-negozju u biex jitnaqqas il-piż amministrattiv assoċjat man-negozju.
 • L-awtoritajiet lokali — jiksbu aċċess bla ħlas u kontinwu għal sors tal-liġi applikabbli, filwaqt li fl-istess ħin inaqqsu l-piż amministrattiv — obbligu amministrattiv u għali ta’ piż li jippermetti aċċess għall- “Ġbir ta’ Atti” ta’ Atti f’jiem ta’ xogħol, marbuta mal-ġbir tal-liġijiet u tal-arkivjar tiegħu, biex jissostitwixxu l-obbligi onerużi li jiżguraw aċċess assistit għall-Ġbir tal-Liġijiet fil-jiem tax-xogħol.
 • L-amministrazzjonijiet nazzjonali — il-proġett se jipprovdi aċċess bla ħlas u kontinwu għal sors tal-liġi applikabbli, tnaqqis tal-piż amministrattiv u għalhekk il-kost finanzjarju tal-proċess leġiżlattiv, il-possibbiltà ta’ eżekuzzjoni aħjar tal-kompiti fil-qasam tat-tfassil tal-liġijiet u l-implimentazzjoni tar-regoli tal-Unjoni Ewropea.
 • Awtoritajiet ġudizzjarji — il-kisba ta’ aċċess kontinwu u malajr għal-liġi fis-seħħ fi kwalunkwe jum magħżul ta’ storja, il-possibbiltà li ssir referenza għal-leġiżlazzjoni fis-seħħ fiż-żmien tal-leġislazzjoni fis-seħħ, li tippermetti tal-inqas eliminazzjoni parzjali tal-attivitajiet ta’ rutina u żieda fl-effiċjenza tal-ħidma tal-imħallfin u l-maġistrati.
 • Il-leġiżlatur — ikun jista’ juża strument effiċjenti għall-abbozzar leġiżlattiv u għall-amministrazzjoni tal-proċess leġiżlattiv, li jċaħħadhom minn xi wħud mill-proċeduri amministrattivi kumplessi u jippermettilhom li jiffukaw aktar mill-qrib fuq il-kontenut tal-Opinjoni preżenti.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaPortal legali u ta’ informazzjoni


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 22/10/2019