Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

 • Начало
 • Право
 • ...
 • Директива относно заблуждаващата и сравнителната реклама (2006/114)

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Cъдържаниетекст на директивата

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя има за цел да защити търговците от заблуждаваща реклама от страна на други предприятия (например „бизнес за бизнеса“), която е еквивалентна на Връзката отваря нов прозорецнелоялна търговска практика. Съответно с нея се определят условията, при които е разрешена сравнителна реклама.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Заблуждаваща реклама

Забранени са реклами, които подвеждат или могат да подведат хората, които ги получават. Заблуждаващото естество на тези реклами може да засегне икономическото поведение на потребителите и търговците, или може да е пагубно за даден конкурент.

Заблуждаващото естество на рекламите зависи от набор от критерии:

 • характеристиките на стоките и услугите (наличност, естество или състав, метод на производство или предоставяне, произход и т.н.), резултатите, които могат да се очакват от тяхната употреба, и резултатите от извършваните проверки за качество;
 • цената или начина, по който се изчислява цената;
 • условията, при които се доставят стоките или се предоставят услугите;
 • естеството, характерните качества и правата на рекламодателя (идентификационни данни и активи, квалификация, права върху интелектуална собственост и т.н.).

Сравнителна реклама

Сравнителната реклама пряко или косвено посочва конкурента или предлагани от него стоки или услуги.

Този вид реклама е разрешена само когато не е заблуждаваща. Тя може да бъде допустимо средство за информиране на потребителите за техните интереси. Следователно, по-конкретно сравненията следва да:

 • се отнасят до стоки или услуги, предназначени за задоволяване на едни и същи нужди или предвидени за една и съща цел;
 • се отнасят до продукти с еднакво предназначение;
 • сравняват обективно основни, относими, проверими и представителни характеристики на съответните стоки и услуги, които могат да включват и цена;
 • не създават объркване сред търговците и следва да не дискредитират, имитират или да се възползват от търговски марки или търговски наименования на конкурент.

Правна помощ

Държавите от Европейския съюз (ЕС) трябва да гарантират, че лицата или организациите със законен интерес могат да започнат съдебно производство или да подадат административен иск срещи незаконна реклама.

Поради това съдилищата или административните органи от държавите от ЕС трябва да са в състояние да:

 • разпоредят прекратяването на незаконна реклама, дори при липса на доказателства, на реална загуба, вреда или на умисъл или небрежност; или
 • забранят незаконна реклама, която все още не е публикувана.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 12 декември 2007 г.Тази директива Връзката отваря нов прозорецкодифицира и отменя Директива Връзката отваря нов прозорец84/450/EИО, която държавите от ЕС трябваше да въведат в националното законодателство до 1 октомври 1986 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива Връзката отваря нов прозорец2006/114/EO на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно заблуждаващата и сравнителната реклама (кодифицирана версия) (OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 21—27).


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 08/08/2018