Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Περιεχόμενοκείμενο της οδηγίας

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Θέλει να προστατεύσει τους επαγγελματίες από την παραπλανητική διαφήμιση άλλων επιχειρήσεων (δηλ. Β2Β) η οποία θεωρείται Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαθέμιτη εμπορική πρακτική. Στο πλαίσιο αυτό, ορίζει επίσης τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι νόμιμη η συγκριτική διαφήμιση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Παραπλανητική διαφήμιση

Απαγορεύονται οι διαφημίσεις που παραπλανούν ή ενδέχεται να παραπλανήσουν τα πρόσωπα στα οποία απευθύνονται. Πράγματι, λόγω του απατηλού χαρακτήρα τους, μπορεί να επηρεάσουν την οικονομική συμπεριφορά των καταναλωτών και επαγγελματιών ή να βλάψουν έναν ανταγωνιστή επαγγελματία.

Ο παραπλανητικός χαρακτήρας μιας διαφήμισης καθορίζεται βάσει μιας σειράς κριτηρίων που είναι:

  • τα χαρακτηριστικά των αγαθών και των υπηρεσιών (διαθεσιμότητα, σύνθεση ή φύση, μέθοδος κατασκευής ή παροχής, προέλευση, κλπ.), τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τη χρήση τους και τα αποτελέσματα των δοκιμών ποιότητας
  • η τιμή τους ή ο τρόπος διαμόρφωσής της
  • οι όροι προμήθειας των αγαθών και των υπηρεσιών
  • η ιδιότητα, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα δικαιώματα του διαφημιζομένου (ταυτότητα και περιουσία, ικανότητες, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, κλπ.).

Συγκριτική διαφήμιση

Οι συγκριτικές διαφημίσεις αναφέρονται είτε ρητά είτε έμμεσα σε έναν ανταγωνιστή ή τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από έναν ανταγωνιστή.

Η συγκριτική διαφήμιση επιτρέπεται εφόσον δεν είναι παραπλανητική, οπότε και αποτελεί νόμιμο μέσο ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τα συμφέροντά τους. Η σύγκριση πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

  • συγκρίνει αγαθά ή υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ίδιες ανάγκες ή έχουν τους ίδιους στόχους
  • αναφέρεται σε προϊόντα με την ίδια ονομασία προέλευσης
  • χειρίζεται κατά τρόπο αντικειμενικό χαρακτηριστικά που είναι ουσιώδη, συναφή, επαληθεύσιμα και αντιπροσωπευτικά των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών, στα οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και η τιμή
  • αποφεύγει τη δημιουργία σύγχυσης μεταξύ επαγγελματιών, δεν υποτιμά ούτε απομιμείται ή επωφελείται αθέμιτα από σήματα ή εμπορικές επωνυμίες ανταγωνιστών

Έννομη προστασία

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) οφείλουν να μεριμνούν ώστε τα πρόσωπα ή οι οργανώσεις που έχουν νόμιμο συμφέρον να μπορούν να ασκήσουν ένδικα μέσα ή διοικητική προσφυγή κατά των παρανόμων διαφημίσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να επιτρέπεται στα δικαστήρια ή τα αρμόδια διοικητικά όργανα των χωρών της ΕΕ:

  • να διατάζουν την παύση της παράνομης διαφήμισης ακόμα και αν δεν αποδεικνύεται ζημία, πραγματική βλάβη, δόλος ή αμέλεια ή
  • να απαγορεύουν μια παράνομη διαφήμιση που δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Εφαρμόζεται από τις 12 Δεκεμβρίου 2007. Η παρούσα οδηγία Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκωδικοποιεί και καταργεί την οδηγία Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο84/450/ΕΟΚ, την οποία οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να ενσωματώσουν στο εθνικό δίκαιό τους έως την 1η Οκτωβρίου 1986.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εξής:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Οδηγία Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση (κωδικοποίηση) (ΕΕ L 376 27.12.2006, σ. 21–27).


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/08/2018