Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sisutext of the directive

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi eesmärk on kaitsta kauplejaid teiste ettevõtjate (nn ettevõtjalt ettevõtjale) eksitava reklaami eest, mida võib pidada Lingil klikates avaneb uus akenebaausaks kaubandustavaks. Selleks on direktiivis sätestatud tingimused, mille alusel antakse luba võrdlevaks reklaamiks.

PÕHIPUNKTID

Eksitav reklaam

Reklaami saavaid inimesi eksitav või eksitada võiv reklaam on keelatud. Sellise reklaami eksitav iseloom võib mõjutada tarbijate ja kauplejate majanduskäitumist või kahjustada konkurente.

Reklaami eksitav iseloom sõltub eri kriteeriumidest:

  • kaupade või teenuste omadused (kättesaadavus, laad või koostis, valmistamise või kohaletoimetamise viis, päritolu jne), nende kasutamise oodatavad tulemused ja läbiviidud kvaliteedikontrollide tulemused;
  • hind või hinna arvutamise viis;
  • tingimused, millest kaupade tarnimisel või teenuste osutamisel tuleb lähtuda;
  • reklaami avalikustaja isik, omadused ja õigused (isikusamasus ja varad, kvalifikatsioon, intellektuaalomandi õigused jne).

Võrdlev reklaam

Võrdlev reklaam osutab selgesõnaliselt või kaudselt konkurendile või konkurendi pakutavatele kaupadele või teenustele.

Kõnealune reklaami liik on lubatud ainult tingimusel, et see ei ole eksitav. See võib olla õiguspärane vahend, millega selgitatakse tarbijatele nende kasu. Võrdlus peaks seega esmajoones

  • seonduma samadele vajadustele vastavate või sama kavandatud otstarbega toodete või teenustega;
  • seonduma toodetega, millel on sama päritolunimetus;
  • objektiivselt käsitlema kõnealuste kaupade või teenuste peamisi, asjakohaseid, kontrollitavaid ja tüüpilisi omadusi, milleks võib olla ka hind;
  • vältima kauplejate hulgas segaduse tekitamist ning ei tohiks halvustada, imiteerida ega ära kasutada konkurendi kaubamärke või ärinimesid.

Regressiõigus

Euroopa Liidu (EL) riigid peavad tagama, et õigustatud huvidega isikutel või organisatsioonidel on võimalus esitada ebaseadusliku reklaami kohta kohtusse hagi või halduskaebus.

Seetõttu peab ELi riikide kohtutel või haldusasutustel olema võimalus

  • nõuda ebaseadusliku reklaami lõpetamist isegi juhul, kui puuduvad tõendid tegeliku kahjumi, kahju või tahtliku hooletuse kohta;
  • keelata ka veel avalikustamata ebaseaduslik reklaam.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 12. detsembrist 2007. Selle direktiiviga Lingil klikates avaneb uus akenkodifitseeritakse ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv Lingil klikates avaneb uus aken84/450/EMÜ, mille ELi riigid pidid oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 1. oktoobriks 1986.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv Lingil klikates avaneb uus aken2006/114/EÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 376, 27.12.2006, lk 21–27).


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 08/08/2018