Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Saturstext of the directive

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir aizsargāt tirgotājus pret maldinošu reklāmu no citu uzņēmēju puses (t. i., uzņēmumu savstarpējās attiecībās), kas ir pielīdzināma Saite atveras jaunā logānegodīgai komercpraksei. Šajā sakarā tajā ir paredzēti nosacījumi, ar kādiem ir atļauta salīdzinoša reklāma.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Maldinoša reklāma

Reklāma, kas maldina vai var maldināt personas, kurām tā ir adresēta, ir aizliegta. Šādas reklāmas maldinošais raksturs var ietekmēt patērētāju un tirgotāju saimniecisko rīcību vai var kaitēt konkurentiem.

Reklāmas maldinošais raksturs ir atkarīgs no vesela kritēriju kopuma:

  • no preču vai pakalpojumu īpašībām (to pieejamības, īpašībām, sastāva, izgatavošanas vai apgādes veida, izcelsmes utt.), no rezultātiem, kurus var sagaidīt, tos lietojot, un kvalitātes pārbaužu rezultātiem;
  • no cenas vai veida, kādā cenu aprēķina;
  • no nosacījumiem, kas reglamentē preču vai pakalpojumu noietu;
  • no reklāmas devēja īpašībām, atribūtikas un tiesībām (viņa identitātes un aktīviem, kvalifikācijas, intelektuālā īpašuma tiesībām utt.).

Salīdzinoša reklāma

Salīdzinoša reklāma tieši vai netieši atsaucas uz konkurentu vai uz tā piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem.

Šāda veida reklāma ir atļauta tikai tad, ja tā nav maldinoša. Tā var būt likumīgs līdzeklis, lai informētu patērētājus par to, kas ir viņu interesēs. Tāpēc šādiem salīdzinājumiem jo īpaši ir:

  • jāattiecas uz precēm vai pakalpojumiem, kas apmierina vienādas vajadzības vai ir paredzēti vienam un tam pašam nolūkam;
  • jāattiecas uz precēm ar vienas un tās pašas izcelsmes vietas norādi;
  • objektīvi jāaplūko šo preču vai pakalpojumu būtiskas, attiecīgas, pārbaudāmas un reprezentatīvas pazīmes, pie kā var piederēt arī cena;
  • jānodrošina, ka netiek jaukti tirgotāji un netiek diskreditētas, imitētas vai izmantotas konkurenta preču zīmes vai tirdzniecības nosaukumi.

Prasību iesniegšana tiesā

Eiropas Savienības (ES) valstīm ir jānodrošina, ka personas vai organizācijas, kurām ir likumīgas intereses apkarot šādu tiesību aktiem neatbilstošu reklāmu, var celt tiesā prasību pret šādu reklāmu.

Tāpēc ES valstu tiesām un administratīvajām iestādēm ir jāspēj:

  • izdot rīkojumu par tiesību aktiem neatbilstošas reklāmas atsaukšanu pat tad, ja nav pierādījumu par faktiski nodarītajiem zaudējumiem vai kaitējumu vai par nodomu vai nolaidību;
  • aizliegt tiesību aktiem neatbilstošu reklāmu, kura vēl nav publiskota.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2007. gada 12. decembra. Ar šo direktīvu Saite atveras jaunā logākodificē un atceļ Direktīvu Saite atveras jaunā logā84/450/EEK, kura ES valstu tiesību aktos bija jāiekļauj līdz 1986. gada 1. oktobrim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva Saite atveras jaunā logā2006/114/EK (2006. gada 12. decembris) par maldinošu un salīdzinošu reklāmu (kodificēta versija) (OV L 376, 27.12.2006., 21.–27. lpp.).


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 08/08/2018