Wederzijdse erkenning van boetes

Herstellen

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: middelmatig

Vindt u deze vertaling nuttig?

Het beginsel van wederzijdse erkenning geldt ook de tenuitvoerlegging van geldelijke sancties in grensoverschrijdende gevallen te vergemakkelijken door de tenuitvoerlegging van dergelijke sancties in een andere lidstaat dan de lidstaat waarin de sancties zijn opgelegd.


Het Unierecht, te weten Kaderbesluit 2005/214/JHA past het beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties, waardoor een gerechtelijke of administratieve autoriteit een financiële sanctie rechtstreeks toe te zenden aan een autoriteit in een ander EU-land en om deze sanctie erkend en ten uitvoer worden gelegd zonder verdere formaliteiten.De link wordt in een nieuw venster geopend.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32005F0214

Dit beginsel is van toepassing op alle strafbare feiten waarvoor geldelijke sancties kunnen worden opgelegd en de toetsing van de dubbele strafbaarheid wordt afgeschaft voor 39 strafbare feiten (bijvoorbeeld deelneming aan een criminele organisatie, terrorisme, mensenhandel, verkrachting, diefstal, inbreuken op de verkeerswetgeving). De sancties moeten worden opgelegd door de rechterlijke of bestuurlijke instanties van de lidstaten en deze beschikking moeten definitief zijn, d.w.z. dat er niet langer sprake is van een mogelijkheid van beroep tegen de beslissing.

Een beslissing, vergezeld van een certificaat (107 KB), zoals bepaald in het kaderbesluit kan worden toegezonden aan de bevoegde autoriteit van een lidstaat waar de natuurlijke persoon of rechtspersoon tegen wie de beslissing is gegeven, eigendom heeft of inkomsten geniet, gewoonlijk verblijf houdt of zijn statutaire zetel heeft.fileDownload.do?id=e5112756-5a12-407f-9a49-0003763183ce Elke lidstaat wijst een (of meerdere) autoriteit die krachtens het nationale recht bevoegd is voor het beheer van de toezending van beslissingen over de uitgifte van financiële sancties in grensoverschrijdende gevallen.

De lidstaat waaraan de beslissing is toegezonden mag alleen weigeren het vonnis ten uitvoer kan leggen in een beperkt aantal gevallen (bv. wanneer het certificaat wordt niet overgelegd, is onvolledig; geldelijke sanctie minder bedraagt dan 70 EUR; betrokkene is met grenswaarden voor een rechtsmiddel enz.). Wordt de tenuitvoerlegging van de beslissing beheerst door het recht van de tenuitvoerleggingsstaat. Het kunnen leggen of andere sancties waarin het nationale recht in geval van niet-betaling van de geldboete. De gelden die verkregen zijn uit de tenuitvoerlegging van beslissingen, toevallen aan de tenuitvoerleggingsstaat, tenzij anderszins overeengekomen door de respectieve lidstaten.

Meer gedetailleerde informatie te verkrijgen over de tenuitvoerlegging door de verschillende lidstaten (u wordt dan doorgelinkt naar de specifieke webpagina van het Europees justitieel netwerk in strafzaken).De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libcategories.aspx?Id=25


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 06/06/2017