Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vzájomné uznávanie peňažných sankcií

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?


Zásada vzájomného uznávania sa vzťahuje aj na výkon peňažných sankcií v cezhraničných prípadoch uľahčiť výkon týchto sankcií v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom sú tresty uložené.


Právne predpisy EÚ, najmä rámcové rozhodnutie 2005/214/JHA uplatňuje zásadu vzájomného uznávania na peňažné sankcie, čo umožní súdnym alebo správnym orgánom zaslaná finančná sankcia priamo na orgán v inej krajine EÚ a aby mali uznať a vykonať túto sankciu, bez akýchkoľvek ďalších formalít.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32005F0214

Zásada sa uplatňuje na všetky trestné činy, v súvislosti s ktorými sa môžu ukladať peňažné sankcie a kontroly obojstrannej trestnosti boli zrušené v súvislosti s 39 uvedených trestných činov (napr. účasť na zločinnom spolčení, terorizmus, obchodovanie s ľuďmi, znásilnenia, krádeže, dopravné priestupky). Sankcie musia byť uložené súdne alebo správne orgány členských štátov a toto rozhodnutie musí byť v konečnom znení, t. j. nie je možné odvolať sa proti rozhodnutiu.

Rozhodnutie spolu s osvedčením (107 Kb), ako sa ustanovuje v rámcovom rozhodnutí môže zaslať príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má fyzická alebo právnická osoba, proti ktorej bolo prijaté rozhodnutie, má majetok alebo príjem, zvyčajné bydlisko alebo v ktorom má svoje registrované sídlo.fileDownload.do?id=e5112756-5a12-407f-9a49-0003763183ce Každý členský štát určí jeden (alebo viac) orgánu, ktorý podľa jeho vnútroštátneho práva príslušné na riadenie zasielanie rozhodnutí o vydaní finančných sankcií v cezhraničných prípadoch.

Štátu, do ktorého bolo rozhodnutie zaslané môže odmietnuť vykonať rozhodnutie len v obmedzenom počte prípadov (napr., ak osvedčenie stanovené nie je predložené, je neúplné; peňažná sankcia je nižší než 70 EUR; dotknutá osoba bola s limitmi pre právny prostriedok nápravy atď.). Výkon rozhodnutia sa riadi právom vykonávajúceho štátu. Môže uložiť trest odňatia slobody alebo iné sankcie ustanovené podľa vnútroštátneho práva sa v prípade neuhradenia finančnej pokuty. Finančné prostriedky získané z vykonania rozhodnutí pripadnú vykonávajúcemu štátu budú, pokiaľ to nie je inak dohodnuté príslušnými členskými štátmi.

Podrobnejšie informácie o tom, ako jednotlivé členské štáty vykonávajú rozhodnutie, kliknite sem (budete presmerovaní na príslušnú stránku Európskej justičnej siete v trestných veciach).Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libcategories.aspx?Id=25


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Laatste update: 06/06/2017