Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vzájomné uznávanie ochranných opatrení


Ochranné príkazy vydané v jednej krajine EÚ sa môžu naďalej uplatňovať v druhej krajine


Právo aj naďalej využívať ochranné opatrenia pri presťahovaní sa do iného členského štátu

Aby Vás ako obeť (najmä obeť rôznych foriem domáceho násilia a prenasledovania) vnútroštátne orgány účinne chránili pred násilím a obťažovaním, môžu Vám poskytnúť osobitné opatrenia (súdny zákaz priblíženia sa, príkaz na opustenie domácnosti v dôsledku páchania násilia alebo podobný ochranný príkaz), ktoré pomáhajú zabrániť ďalšej agresii alebo ďalšiemu útoku zo strany páchateľa. Ak Vám bol v jednom z členských štátov priznaný ochranný príkaz, je možné, že si prajete využívať túto ochranu aj naďalej pri presťahovaní sa alebo vycestovaní do iného členského štátu. Na tento účel EÚ zaviedla mechanizmus na vzájomné uznávanie ochranných opatrení.

Vnútroštátne ochranné opatrenia môžu mať občianskoprávny, trestnoprávny alebo správny charakter a ich trvanie, rozsah a postupy prijímania sa medzi členskými štátmi líšia. Vzhľadom na to, že v oblasti práva EÚ existujú rôzne právne základy pre vzájomné uznávanie občianskoprávnych a trestnoprávnych opatrení, na zabezpečenie obehu troch najbežnejších typov ochranných opatrení v rámci EÚ boli potrebné dva samostatné nástroje. Ochranné príkazy, na ktoré sa vzťahuje smernica a nariadenie, sa týkajú situácií, keď ako obeť alebo potenciálna obeť trestnej činnosti ťažíte z toho, že osoba predstavujúca riziko má zakázaný alebo obmedzený vstup na určité miesta a styk s Vami alebo priblíženie sa k Vám.

 • Odkaz sa zobrazí v novom okneSmernicou 99/2011/EÚ o európskom ochrannom príkaze sa stanovuje mechanizmus, ktorý umožňuje priame uznávanie ochranných príkazov vydaných ako opatrenie v trestnej veci medzi členskými štátmi.
  Ak disponujete ochranným príkazom v trestnej veci, ktorý bol vydaný v jednom z členských štátov, môžete si požiadať o európsky ochranný príkaz.
  Pomocou zjednodušeného a zrýchleného postupu by Vám mala byť priznaná ochrana prostredníctvom nového ochranného opatrenia, ktoré prijal členský štát, do ktorého sa sťahujete alebo cestujete.
  Členské štáty zavedú ustanovenia smernice do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 11. januára 2015.
 • Odkaz sa zobrazí v novom okneNariadením (EÚ) č. 606/2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach sa stanovuje mechanizmus, ktorý umožňuje priame uznávanie ochranných príkazov vydaných ako opatrenie v občianskej veci medzi členskými štátmi.
  Preto ak disponujete ochranným príkazom v občianskej veci, ktorý bol vydaný v členskom štáte Vášho bydliska, môžete si ho uplatniť priamo v ostatných členských štátoch po získaní Odkaz sa zobrazí v novom okneosvedčenia a jeho predložení príslušným orgánom na potvrdenie Vašich práv.
  Nariadenie sa uplatňuje od 11. januára 2015.

Nedávno boli zverejnené výsledky dvoch projektov týkajúcich sa európskeho ochranného príkazu spolufinancovaných z programu Európskej únie Daphne:

 1. Projekt „Odkaz sa zobrazí v novom oknePOEMS“ a jeho Záverečná správa a Odporúčania sú k dispozícii spolu s Prehľadmi o jednotlivých krajinách. Projekt sa zameriaval na mapovanie právnych predpisov o ochrannom príkaze v 27 členských štátoch EÚ, posúdenie úrovne a praktického vplyvu právnych predpisov v tejto oblasti, ako aj na fungovanie smernice 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze a nariadenia (EÚ) č. 606/2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach.
 2. Projekt „Odkaz sa zobrazí v novom okneEpogender“ a jeho Príručky sú k dispozícii vrátane komparatívnej analýzy právnych predpisov a praxe členských štátov, na ktoré sa vzťahuje smernica 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze v súvislosti s ochrannými opatreniami pre obete rodovo motivovaného násilia.

Tieto publikácie boli vytvorené s finančnou pomocou programu Európskej únie Daphne. Za obsah týchto publikácií sú zodpovední výhradne autori a v žiadnom prípade neodzrkadľuje názory Európskej komisie.

Publikácie predstavujú užitočné ukazovatele, ktoré pomáhajú pri účinnej transpozícii smernice, a obsahujú informácie o vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré môžu pomôcť právnikom.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 08/10/2020