Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech

Vnitrostátní informace týkající se nařízení č. 606/2013


Všeobecné informace

Odkaz se otevře v novém okně.Nařízení (EU) č. 606/2013 o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech zavádí mechanismus, který umožňuje, aby mezi členskými státy byly přímo uznávány ochranné příkazy vydané jako opatření občanského práva.

Chrání-li vás tedy ochranný příkaz vydaný v rámci občanského práva členským státem vašeho bydliště, můžete jej uplatnit přímo v jiném členském státě, a to předložením Odkaz se otevře v novém okně.osvědčení dokládajícího vaše práva příslušným orgánům.

Nařízení platí od 11. ledna 2015.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Více informací o vzájemném uznávání ochranných opatření lze nalézt na této specializované stránce.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace: 19/02/2019

Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech - Belgie


Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Podle povahy záležitosti, ve které je ochranné opatření požadováno, má pravomoc nařídit ochranné opatření: soud pro rodinné záležitosti, pracovní soud nebo státní zastupitelství, přičemž následné ověření provádí soud pro rodinné záležitosti nebo soud pro mladistvé.

Pravomoc vydat osvědčení má vedoucí kanceláře soudu, který vydal ochranné opatření, nebo případně státní zastupitelství.

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Státní zastupitelství v místě, kde je/bude chráněná osoba zapsána v evidenci obyvatel nebo kde má/bude mít obvyklé bydliště.

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Státní zastupitelství v místě, kde je/bude chráněná osoba zapsána v evidenci obyvatel nebo kde má/bude mít obvyklé bydliště. Proti úpravě ochranného opatření lze v souladu s čl. 11 odst. 5 podat opravný prostředek u soudu prvního stupně.

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Soud prvního stupně.

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Pro překlady podle čl. 16 odst. 1 je se zřetelem k úředním jazykům místa výkonu v souladu s právními předpisy Belgie přijatelný francouzský, nizozemský a/nebo německý jazyk.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 27/03/2019

Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech - Bulharsko


Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Orgánem příslušným pro nařízení ochranných opatření je okresní soud v místě trvalého nebo dočasného pobytu poškozené osoby. (§ 7 zákona o ochraně před domácím násilím.)

Okresní soud, který danou věc projednával, je soudem, který na základě písemné žádosti chráněné osoby vydá osvědčení uvedené v článku 5 nařízení (EU) č. 606/2013. (§ 26 odst. 1 zákona o ochraně před domácím násilím.)

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Osoba využívající ochranné opatření, které bylo nařízeno v jednom členském státě Evropské unie, může městský soud v Sofii požádat o vydání ochranného příkazu. (§ 23 zákona o ochraně před domácím násilím.)

Za provedení tohoto opatření odpovídají orgány ministerstva vnitra a státní zastupitelství.

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Příslušný je městský soud v Sofii.

Soud ověřuje, zda lze opatření provést s prostředky, které jsou dostupné v bulharském právu. Není-li to možné, nařídí soud náhradní ochranné opatření v souladu s bulharským právem. (§ 24 odst. 2 zákona o ochraně před domácím násilím.)

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

O odepření uznání nebo výkonu ochranného opatření rozhoduje městský soud v Sofii na návrh osoby, která představuje nebezpečí. (§ 25 zákona o ochraně před domácím násilím.)

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Bulharsko vyžaduje překlad písemností do bulharštiny.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 27/03/2019

Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech - Česká republika


Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Okresní soudy

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Okresní soudy

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Okresní soudy

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Český jazyk nebo slovenský jazyk


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 06/03/2019

Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech - Kypr


Článek 17 - Zpřístupnění informací veřejnosti

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Článek 17 - Zpřístupnění informací veřejnosti

V § 32 zákona o soudech č. 14/60 je uvedeno, že každý soud může při výkonu své občanskoprávní pravomoci vydat soudní zákaz (předběžný, trvalý nebo povinný).

Podle § 16 zákona o rodinných soudech č. 23/90 mají rodinné soudy stejné pravomoci.

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Orgánem příslušným pro nařízení ochranných opatření je okresní soud (Eparchiakó Dikastírio tis Dimokratías) v okrese, v němž má navrhovatel v příslušné době bydliště nebo pobyt.

V případě rodinněprávního sporu je příslušným orgánem rodinný soud (Oikogeneiakó Dikastírio tis Dimokratías) v okrese, v němž má v příslušné době bydliště nebo pobyt navrhovatel či odpůrce. Týká-li se spor nezletilé osoby, je příslušný rodinný soud v okrese, v němž dotyčná nezletilá osoba pobývá.

Orgánem příslušným pro vydávání osvědčení je okresní soud nebo rodinný soud, který ochranné opatření nařídil.

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Orgán, u nějž se lze dovolávat ochranného opatření:

Ve všech případech je příslušným orgánem okresní soud v okrese, v němž má trvalé či dočasné bydliště osoba, která představuje nebezpečí. Není-li její adresa známá, je příslušným orgánem okresní soud v Nikósii.

Orgán příslušný pro výkon takovéhoto opatření:

Ve všech případech je příslušným orgánem okresní soud v okrese, v němž má trvalé či dočasné bydliště osoba, která představuje nebezpečí. Není-li její adresa známá, je příslušným orgánem okresní soud v Nikósii.

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Ve všech případech je příslušným orgánem okresní soud v okrese, v němž má trvalé či dočasné bydliště osoba, která představuje nebezpečí. Není-li její adresa známá, je příslušným orgánem okresní soud v Nikósii.

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Soud, jemuž je nutno podat návrh na odepření uznání:

Okresní soud nebo rodinný soud, u něhož se dotyčná osoba dovolávala ochranného opatření nařízeného v členském státě původu.

Je-li použitelné, soud, jemuž je nutno podat návrh na odepření výkonu:

Okresní soud nebo rodinný soud, u něhož se dotyčná osoba dovolávala ochranného opatření nařízeného v členském státě původu.

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Písemnosti je třeba předložit v řečtině. Přípustný je i překlad do angličtiny.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 18/04/2019