Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech

Vnitrostátní informace týkající se nařízení č. 606/2013


Všeobecné informace

Odkaz se otevře v novém okně.Nařízení (EU) č. 606/2013 o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech zavádí mechanismus, který umožňuje, aby mezi členskými státy byly přímo uznávány ochranné příkazy vydané jako opatření občanského práva.

Chrání-li vás tedy ochranný příkaz vydaný v rámci občanského práva členským státem vašeho bydliště, můžete jej uplatnit přímo v jiném členském státě, a to předložením Odkaz se otevře v novém okně.osvědčení dokládajícího vaše práva příslušným orgánům.

Nařízení platí od 11. ledna 2015.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Více informací o vzájemném uznávání ochranných opatření lze nalézt na této specializované stránce.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 19/02/2019

Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech - Belgie


Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Podle povahy záležitosti, ve které je ochranné opatření požadováno, má pravomoc nařídit ochranné opatření: soud pro rodinné záležitosti, pracovní soud nebo státní zastupitelství, přičemž následné ověření provádí soud pro rodinné záležitosti nebo soud pro mladistvé.

Pravomoc vydat osvědčení má vedoucí kanceláře soudu, který vydal ochranné opatření, nebo případně státní zastupitelství.

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Státní zastupitelství v místě, kde je/bude chráněná osoba zapsána v evidenci obyvatel nebo kde má/bude mít obvyklé bydliště.

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Státní zastupitelství v místě, kde je/bude chráněná osoba zapsána v evidenci obyvatel nebo kde má/bude mít obvyklé bydliště. Proti úpravě ochranného opatření lze v souladu s čl. 11 odst. 5 podat opravný prostředek u soudu prvního stupně.

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Soud prvního stupně.

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Pro překlady podle čl. 16 odst. 1 je se zřetelem k úředním jazykům místa výkonu v souladu s právními předpisy Belgie přijatelný francouzský, nizozemský a/nebo německý jazyk.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 27/03/2019

Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech - Bulharsko


Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Orgánem příslušným pro nařízení ochranných opatření je okresní soud v místě trvalého nebo dočasného pobytu poškozené osoby. (§ 7 zákona o ochraně před domácím násilím.)

Okresní soud, který danou věc projednával, je soudem, který na základě písemné žádosti chráněné osoby vydá osvědčení uvedené v článku 5 nařízení (EU) č. 606/2013. (§ 26 odst. 1 zákona o ochraně před domácím násilím.)

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Osoba využívající ochranné opatření, které bylo nařízeno v jednom členském státě Evropské unie, může městský soud v Sofii požádat o vydání ochranného příkazu. (§ 23 zákona o ochraně před domácím násilím.)

Za provedení tohoto opatření odpovídají orgány ministerstva vnitra a státní zastupitelství.

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Příslušný je městský soud v Sofii.

Soud ověřuje, zda lze opatření provést s prostředky, které jsou dostupné v bulharském právu. Není-li to možné, nařídí soud náhradní ochranné opatření v souladu s bulharským právem. (§ 24 odst. 2 zákona o ochraně před domácím násilím.)

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

O odepření uznání nebo výkonu ochranného opatření rozhoduje městský soud v Sofii na návrh osoby, která představuje nebezpečí. (§ 25 zákona o ochraně před domácím násilím.)

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Bulharsko vyžaduje překlad písemností do bulharštiny.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 11/05/2020

Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech - Česká republika


Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Okresní soudy

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Okresní soudy

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Okresní soudy

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Český jazyk nebo slovenský jazyk


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 08/04/2020

Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech - Estonsko


Článek 17 - Zpřístupnění informací veřejnosti

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Článek 17 - Zpřístupnění informací veřejnosti

Ochranná opatření v občanských věcech lze uložit podle ustanovení § 1055 odst. 1 Odkaz se otevře v novém okně.zákona o závazkovém právu, v němž se uvádí, že je-li trvale působena protiprávní újma nebo existuje-li nebezpečí vzniku protiprávní újmy, může oběť nebo ohrožená osoba požádat o ukončení jednání, které působí újmu, nebo o upuštění od vyhrožování takovým jednáním. V případě ublížení na zdraví, poškození zdraví, porušení soukromí či jiných osobnostních práv lze mimo jiné požádat, aby bylo pachateli zakázáno přibližovat se k jiným osobám (prostřednictvím soudního zákazu), aby bylo upraveno užívání domácnosti nebo styk nebo aby byla uložena jiná podobná opatření. V § 475 odst. 1 pododst. 7 Odkaz se otevře v novém okně.občanského soudního řádu je stanoven postup uložení ochranných opatření v občanských věcech, podle něhož řízení o návrhu zahrnuje uložení soudního zákazu či jiných podobných opatření na ochranu osobnostních práv v souladu s ustanoveními kapitoly 55 a § 544–49, v nichž je podrobněji stanoven postup uložení soudního zákazu. Podle § 378 odst. 1 pododst. 3, § 546 a 551 odst. 1 občanského soudního řádu lze ochranná opatření v občanských věcech uložit rovněž jako opatření k zajištění určitého úkonu nebo jako předběžné opatření v řízení o návrhu.

Podle § 1055 odst. 1 zákona o závazkovém právu lze požádat, aby bylo pachateli zakázáno přibližovat se k jiným osobám (např. o uložení soudního zákazu), aby bylo upraveno užívání domácnosti nebo styk nebo aby byla uložena jiná podobná opatření. Opatření, která lze uložit na ochranu osobnostních práv, proto nejsou v zákoně vyjmenována taxativně a v konkrétních případech lze požádat o přijetí vhodného a nezbytného opatření.

Nejsou k dispozici statistické údaje o průměrné době uplatňování nařízení. V Estonsku lze mnoho opatření na ochranu soukromí a osobnostních práv podle § 1055 zákona o závazkovém právu uplatňovat po dobu až tří let. V souladu s analýzou judikatury týkající se soudních zákazů, kterou Nejvyšší soud vyhotovil v roce 2008, uložily soudy obvykle soudní zákazy na dobu až tří let.

Nařízení (EU) č. 606/2013 se vztahuje na ochranná opatření v občanských věcech. Nařízení (EU) č. 606/2013 se neuplatňuje na ochranná opatření, která spadají do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 2201/2013. Pro uložení ochranných opatření v občanských věcech není nutné, aby byl proti ohrožené osobě spáchán protiprávní čin. Postačuje, aby důvodem obavy, že žalovaný může způsobit oběti újmu nebo porušit její osobnostní práva, bylo dřívější jednání žalovaného. Ochranná opatření v občanských věcech nejsou v zákoně uvedena taxativně. V případě potřeby lze k zjednání nápravy v konkrétní situaci uplatnit vhodné ochranné opatření, jež není nutně stanoveno v právních předpisech.

O uložení ochranného opatření může požádat ohrožená nebo poškozená osoba, a to v samostatném řízení, nebo ve spojení s jiným nárokem. Za účelem uložení ochranného opatření musí ohrožená osoba podat Odkaz se otevře v novém okně.okresnímu soudu návrh. Soud návrhy projednává v řízení o návrhu. Před uložením ochranného opatření vyslechne soud osobu, s ohledem na niž se uložení opatření požaduje, a osobu, v jejímž zájmu je řízení o návrhu na opatření vedeno. V případě potřeby vyslechne soud i osoby úzce spojené s výše uvedenými osobami, nebo místní či městský úřad nebo policejní orgán v místě bydliště dotyčných osob.

Návrhy podané soudu musí být vyhotoveny v estonštině a musí splňovat požadavky stanovené v § 338 a 363 občanského soudního řádu. Veškeré návrhy musí být soudu podány v čitelné strojopisné podobě. Soudu by měly být předloženy pokud možno i elektronické kopie procesních písemností, které byly podány písemně. Smluvní zástupci, notáři, soudní vykonavatelé, insolvenční správci, státní orgány a orgány místní samosprávy a jiné právnické osoby podávají písemnosti soudu elektronicky, neexistuje-li řádný důvod pro předložení písemnosti v jiné podobě. Podrobnější pravidla týkající se podávání elektronických dokumentů soudům, požadavky na formát dokumentů a seznam písemnosti, které mají být předány prostřednictvím portálu, jsou stanoveny v Odkaz se otevře v novém okně.nařízení přijatém ministrem příslušným pro danou oblast. Účastník řízení musí při podávání písemných dokumentů a jejich příloh soudu poskytnout i odpovídající počet opisů těchto dokumentů, které mají být doručeny ostatním účastníkům řízení.

Při podávání návrhů nebo opravných prostředků ve věcech projednávaných v rámci řízení o návrhu se hradí státní poplatek ve výši 50 EUR. Za podání žádosti o zajištění určitého úkonu se hradí státní poplatek ve výši 50 EUR.

Podle estonského práva se v řízení týkajícím se uložení ochranných opatření v občanských věcech nevyžaduje zastoupení účastníků řízení u soudu.

Proti rozhodnutí o uložení nebo změně soudního zákazu či jiného opatření na ochranu osobnostních práv může osoba, která je povinna rozhodnutí vyhovět, podat opravný prostředek. Tyto opravné prostředky se podávají písemně krajskému soudu prostřednictvím okresního soudu, který napadané rozhodnutí vydal. Opravné prostředky je nutno podat do patnácti dnů ode dne doručení rozhodnutí. Opravný prostředek proti rozhodnutí nelze podat po uplynutí pěti měsíců ode dne vydání rozhodnutí v řízení o žalobě nebo v řízení o návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Dojde-li ke změně okolností, může soud soudní zákaz či jiné opatření na ochranu osobnostních práv zrušit nebo pozměnit. Před zrušením opatření nebo jeho pozměněním vyslechne soud účastníky. Rozhodnutí o uložení soudního zákazu či jiného opatření na ochranu osobnostních práv se doručuje osobě, s ohledem na niž byla tato opatření uložena, a osobě, v jejímž zájmu byla uložena.

Rozhodnutí týkající se ochranných opatření jsou vykonatelná od okamžiku, kdy jsou doručena povinné osobě (osobě, která představuje nebezpečí).

Výkon rozhodnutí, kterým se nařizuje ochranné opatření, zajišťuje soudní vykonavatel. Soudní vykonavatelé se o porušení ochranného opatření obvykle dozvědí od ohrožené osoby. Bylo-li ochranné opatření nařízeno před tím, než byla stanovena práva přístupu, může soud rozhodnout o právech přístupu způsobem, který zohledňuje uložená ochranná opatření. Ve své analýze judikatury týkající se soudních zákazů z roku 2008 Nejvyšší soud zastával názor, že pokud ohrožená osoba a osoba, která představuje nebezpečí, žijí (nebo pracují) v bezprostřední blízkosti, je vhodnější upravit právo na styk a obsah zákazů (ochranných opatření) může spočívat především v seznamu zakázaných činností.

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

V Estonsku jsou pro uplatňování ochranných opatření příslušné soudy. V souladu s článkem 5 je pro vydání osvědčení o ochranném opatření příslušný okresní soud, který ochranné opatření uložil. Za účelem vydání osvědčení je nutné podat okresnímu soudu návrh. Kontaktní údaje estonských soudů jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách soudů.

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

K uplatnění ochranného opatření, které bylo nařízeno v jiném členském státě, se musí dotyčná osoba obrátit na soudního vykonavatele v místě bydliště nebo pobytu dlužníka nebo v místě, kde se nachází majetek dlužníka. Soudní vykonavatelé zahájí řízení o výkonu rozhodnutí na základě návrhu a titulu k výkonu rozhodnutí předloženého ohroženou osobou. Kontaktní údaje soudních vykonavatelů jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách Komory soudních vykonavatelů a insolvenčních správců.

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Ochranné opatření, které bylo nařízeno v jiném členském státě, může v případě potřeby vykonat soudní vykonavatel, který je oprávněn k výkonu ochranného opatření. K výkonu ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě je oprávněn soudní vykonavatel příslušný pro místo bydliště nebo pobytu dlužníka nebo pro místo, kde se nachází majetek dlužníka. Kontaktní údaje soudních vykonavatelů jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách Komory soudních vykonavatelů a insolvenčních správců.

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

K odepření uznání nebo výkonu ochranných opatření nařízených v jiném členském státě je nutno podat návrh soudu v místě bydliště dlužníka nebo okresnímu soudu, který je příslušný pro dané řízení o výkonu rozhodnutí. Kontaktní údaje estonských soudů jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách soudů.

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Estonština a angličtina


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 23/04/2020

Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech - Řecko


Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Ochranná opatření nařizuje soudce aténského soudu prvního stupně rozhodujícího samosoudcem (Monomelés Protodikeío Athinón) v řízení o předběžných opatřeních (diadikasía ton asfalistikón métron).

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Příslušným orgánem je předseda příslušné asociace soudních vykonavatelů (Sýllogos Dikastikón Epimelitón), nebo jeho zástupce.

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

To může provést soudce soudu prvního stupně rozhodujícího samosoudcem v řízení o předběžných opatřeních.

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Příslušným orgánem je soud prvního stupně rozhodující samosoudcem v rámci své soudní pravomoci v nesporných věcech (ekoúsia dikaiodosía).

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Řečtina.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 02/12/2019

Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech - Španělsko


Článek 17 - Zpřístupnění informací veřejnosti

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Článek 17 - Zpřístupnění informací veřejnosti

Nepoužije se.

Ve Španělsku neexistují žádné ochranné příkazy uvedené v nařízení (EU) č. 606/2013. Proto neexistují žádné justiční orgány s pravomocí vydávat takovéto příkazy a osvědčení podle článku 5 tohoto nařízení.

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Nepoužije se.

Ve Španělsku neexistují žádné ochranné příkazy uvedené v nařízení č. 606/2013. Proto neexistují žádné orgány s pravomocí vydávat takovéto příkazy a osvědčení podle článku 5 tohoto nařízení.

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Soud prvního stupně nebo případně soud pro rodinné záležitosti místně příslušný podle bydliště oběti.

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Soud prvního stupně nebo případně soud pro rodinné záležitosti místně příslušný podle bydliště oběti.

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Provinční soud (Audiencia Provincial).

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Španělština.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 01/04/2020

Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech - Itálie


Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Podle italského práva je k nařízení ochranných opatření, a tudíž k vydávání osvědčení podle článku 5 příslušný soud v místě pobytu chráněné osoby.

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Ochranné opatření nařízené v jiném členském státě je uplatněno a v případě potřeby vykonáno pod dohledem soudu v místě pobytu nebo trvalého či dočasného bydliště chráněné osoby v době podání žádosti.

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Za účelem úpravy ochranných opatření podle čl. 11 odst. 1 je příslušný soud v místě pobytu nebo trvalého či dočasného bydliště chráněné osoby.

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Stejný soud jako v bodě iii).

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Italština.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 03/01/2020

Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech - Kypr


Článek 17 - Zpřístupnění informací veřejnosti

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Článek 17 - Zpřístupnění informací veřejnosti

V § 32 zákona o soudech č. 14/60 je uvedeno, že každý soud může při výkonu své občanskoprávní pravomoci vydat soudní zákaz (předběžný, trvalý nebo povinný).

Podle § 16 zákona o rodinných soudech č. 23/90 mají rodinné soudy stejné pravomoci.

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Orgánem příslušným pro nařízení ochranných opatření je okresní soud (Eparchiakó Dikastírio tis Dimokratías) v okrese, v němž má navrhovatel v příslušné době bydliště nebo pobyt.

V případě rodinněprávního sporu je příslušným orgánem rodinný soud (Oikogeneiakó Dikastírio tis Dimokratías) v okrese, v němž má v příslušné době bydliště nebo pobyt navrhovatel či odpůrce. Týká-li se spor nezletilé osoby, je příslušný rodinný soud v okrese, v němž dotyčná nezletilá osoba pobývá.

Orgánem příslušným pro vydávání osvědčení je okresní soud nebo rodinný soud, který ochranné opatření nařídil.

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Orgán, u nějž se lze dovolávat ochranného opatření:

Ve všech případech je příslušným orgánem okresní soud v okrese, v němž má trvalé či dočasné bydliště osoba, která představuje nebezpečí. Není-li její adresa známá, je příslušným orgánem okresní soud v Nikósii.

Orgán příslušný pro výkon takovéhoto opatření:

Ve všech případech je příslušným orgánem okresní soud v okrese, v němž má trvalé či dočasné bydliště osoba, která představuje nebezpečí. Není-li její adresa známá, je příslušným orgánem okresní soud v Nikósii.

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Ve všech případech je příslušným orgánem okresní soud v okrese, v němž má trvalé či dočasné bydliště osoba, která představuje nebezpečí. Není-li její adresa známá, je příslušným orgánem okresní soud v Nikósii.

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Soud, jemuž je nutno podat návrh na odepření uznání:

Okresní soud nebo rodinný soud, u něhož se dotyčná osoba dovolávala ochranného opatření nařízeného v členském státě původu.

Je-li použitelné, soud, jemuž je nutno podat návrh na odepření výkonu:

Okresní soud nebo rodinný soud, u něhož se dotyčná osoba dovolávala ochranného opatření nařízeného v členském státě původu.

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Písemnosti je třeba předložit v řečtině. Přípustný je i překlad do angličtiny.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 07/04/2020

Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech - Lotyšsko


Článek 17 - Zpřístupnění informací veřejnosti

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Článek 17 - Zpřístupnění informací veřejnosti

Pravidla a postupy týkající se ochranných opatření v občanských věcech upravuje občanský soudní řád.

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Orgány, které mají v Lotyšsku pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení, jsou okresní (nebo městské) soudy (čl. 5411odst. 45 občanského soudního řádu).

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Orgány, které mají pravomoc vykonat ochranné opatření nařízené v jiném členském státě, jsou okresní (nebo městské) soudy místa, kde má být rozhodnutí vykonáno, nebo místa nahlášeného bydliště žalovaného, nebo pokud neexistuje, místo skutečného pobytu nebo sídla žalovaného (čl. 6513odst. 1 občanského soudního řádu).

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Orgány, které mají pravomoc upravit ochranná opatření, jsou rovněž okresní (nebo městské) soudy s pravomocí tato ochranná opatření vykonat (čl. 6515odst. 2 občanského soudního řádu).

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Jedná se o okresní (nebo městské) soudy, v jejichž jurisdikci se má vykonat ochranné opatření nařízené rozhodnutím zahraničního soudu (čl. 6443 odst. 43 občanského soudního řádu).

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Přepis nebo překlad požadovaný podle tohoto nařízení se vyhotovuje do úředního jazyka Lotyšské republiky, kterým je lotyština.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 02/06/2020

Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech - Litva


Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

V Litvě nařizují ochranná opatření spadající do oblasti působnosti nařízení soudy. Osvědčení podle článku 5 nařízení vydává soud, který ochranné opatření nařídil.

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

V Litvě jsou pro výkon ochranných opatření spadajících do oblasti působnosti nařízení příslušní soudní vykonavatelé. Je-li soudním vykonavatelům bráněno ve výkonu ochranných opatření spadajících do oblasti působnosti nařízení, mají obecné právo požádat o odstranění těchto překážek policii.

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Ochranná opatření spadající do oblasti působnosti nařízení upravují v souladu s čl. 11 odst. 1 soudní vykonavatelé, kteří dané ochranné opatření vykonávají.

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Návrhy na odepření uznání nebo případně výkonu ochranného opatření je nutno podat litevskému odvolacímu soudu.

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Opisy nebo překlady vyžadované podle nařízení za účelem komunikace s příslušnými litevskými orgány musí být vyhotoveny v úředním jazyce Litevské republiky, tj. litevštině.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 21/10/2019

Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech - Maďarsko


Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Okresní soudy.

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Okresní soudy, obvodní úřady v Budapešti a úřady jednotlivých žup (dále společně jen „okresní úřady“) a policie.

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Okresní soud

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Okresní soud

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Maďarština.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 16/07/2019

Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech - Nizozemí


Článek 17 - Zpřístupnění informací veřejnosti

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Článek 17 - Zpřístupnění informací veřejnosti

Oběti, které chtějí získat v Nizozemsku ochranné opatření, musí zahájit občanskoprávní řízení (řízení o předběžném opatření (kort geding)). To je třeba učinit prostřednictvím právního zástupce, který poskytne informace o příslušném postupu a o vedení řízení jménem oběti.

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Soudy příslušné pro nařízení ochranného opatření: soudyPDF(167 Kb)nl

Bylo-li ochranné opatření nařízeno na základě zákona o předběžných soudních zákazech (Wet tijdelijk huisverbod):
starosta obce, kde má předběžný soudní zákaz platit.

Stejný orgán, který ochranné opatření nařídil, je oprávněn vydat také osvědčení.

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

•             Soudní vykonavatel (deurwaarder)

•             V případě ochranného opatření uloženého na základě zákona o předběžných soudních zákazech: policie.

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag (soudce okresního soudu v Haagu pověřený rozhodovat o předběžných opatřeních)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

 

Gerechtshof Den Haag (okresní soud v Haagu)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

 

Gerechtshof Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Nizozemština.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 24/07/2019

Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech - Polsko


Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Orgány příslušné pro nařízení ochranných opatření:

okresní soudy, krajské soudy, odvolací soudy

Orgány příslušné pro vydávání osvědčení:

okresní soudy, krajské soudy a odvolací soudy, které vydaly rozhodnutí o ochranných opatřeních

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Okresní soudy

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Okresní soudy

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Krajské soudy

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Polština


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 15/07/2019

Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech - Finsko


Článek 17 - Zpřístupnění informací veřejnosti

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Článek 17 - Zpřístupnění informací veřejnosti

Ve Finsku jsou ochranná opatření, na něž se odkazuje ve směrnici 2011/99/EU a nařízení (EU) č. 606/2013, stanovena v zákoně o soudních zákazech (č. 898/1998).

Zákon umožňuje uložení soudního zákazu s cílem zabránit trestnému činu proti životu, zdraví, svobodě nebo soukromí, hrozbě takovéhoto trestného činu či jinému druhu vážného obtěžování. Pokud osoba, která se cítí ohrožena, a osoba, vůči níž se soudní zákaz požaduje, žijí trvale ve stejné domácnosti, lze uložit soudní zákaz s cílem zabránit trestnému činu proti životu, zdraví nebo svobodě či hrozbě takovéhoto trestného činu (soudní zákaz v rámci rodiny).

Na soudní zákazy uložené ve Finsku se směrnice 2011/99/EU vztahuje tehdy, byl-li soudní zákaz uložen v důsledku trestného činu či údajného trestného činu. Pokud soudní zákaz nesouvisí s trestným činem uvedeným ve směrnici, vztahuje se na něj nařízení (EU) č. 606/2013.

Podle podrobnějších ustanovení v příslušném rozhodnutí se osoba, na kterou se soudní zákaz vztahuje, nesmí stýkat s chráněnou osobou nebo ji jinak kontaktovat nebo se pokoušet ji kontaktovat (základní soudní zákaz). Je rovněž zakázáno chráněnou osobu sledovat a pozorovat. Osoba, na kterou se vztahuje soudní zákaz v rámci rodiny, musí opustit domácnost, ve které žije trvale s chráněnou osobou, a nesmí se tam vrátit. Existuje-li důvod domnívat se, že základní soudní zákaz nepostačuje, lze jej rozšířit. V tomto případě se soudní zákaz vztahuje i na okolí trvalého bydliště, rekreačního objektu nebo pracoviště chráněné osoby nebo na okolí jiného, konkrétně uvedeného srovnatelného místa (rozšířený soudní zákaz). Soudní zákaz se však nevztahuje na kontakty, k nimž existuje řádný důvod a které jsou zjevně nezbytné. Úprava nezbytných kontaktů by měla být stanovena pokud možno již v rozhodnutí o soudním zákazu.

Soudní zákaz lze uložit nejvýše na dobu jednoho roku. Soudní zákaz v rámci rodiny lze uložit nejvýše na tři měsíce. Soudní zákaz nabývá platnosti po vydání rozhodnutí okresního soudu o uložení tohoto zákazu. Rozhodnutí je nutné vyhovět bez ohledu na opravný prostředek, nerozhodne-li soud vyššího stupně projednávající danou věc jinak. Soudní zákaz lze prodloužit. V případě prodloužení lze soudní zákaz uložit nejvýše na dva roky. Soudní zákaz v rámci rodiny lze prodloužit nejvýše o tři měsíce.

O uložení soudního zákazu může požádat kterákoli osoba, která má oprávněný důvod cítit se ohrožena nebo která je obtěžována jinou osobou. Návrh na jeho uložení může podat i státní zastupitelství, policie nebo orgán sociální péče. Návrh lze podat ústně nebo písemně s použitím příslušného formuláře.

Ve věcech týkajících se soudních zákazů rozhoduje okresní soud. Příslušným soudem je okresní soud v místě bydliště chráněné osoby nebo v místě, kde bude soudní zákaz platit především. Je-li osoba, vůči níž se soudní zákaz požaduje, podezřelá ze spáchání trestného činu, který může být důležitý pro rozhodnutí ve věci týkající se soudního zákazu, rozhoduje příslušný trestní soud i ve věci soudního zákazu.

Je-li to vhodné, vztahují se na soudní jednání ve věci týkající se soudního zákazu ustanovení o trestním řízení. Ve finské judikatuře je soudní zákaz ukládán téměř bez výjimky jako samostatné opatření odděleně od projednávání trestní věci, ačkoliv podle zákona může být projednán i v rámci trestního řízení.

Soudní zákaz lze uložit tehdy, existují-li přiměřené důvody pro domněnku, že osoba, vůči níž je zákaz požadován, se pravděpodobně dopustí trestného činu proti životu, zdraví, svobodě nebo soukromí osoby, která se cítí ohrožena, nebo bude tuto osobu vážně obtěžovat jiným způsobem.

Soudní zákaz v rámci rodiny lze vydat tehdy, je-li pravděpodobné, že se osoba, vůči níž se soudní zákaz požaduje, dopustí trestného činu proti životu, zdraví nebo svobodě osoby, která se cítí ohrožena, jak lze soudit z výhrůžek této osoby a případných předchozích trestných činů či jednání, a uložení soudního zákazu není nepřiměřené vzhledem k závažnosti hrozícího trestného činu, situaci osob žijících v téže domácnosti a jiným okolnostem daného případu.

Při posuzování předpokladů pro uložení soudního zákazu je třeba věnovat pozornost situaci dotčených osob, povaze případné trestné činnosti či obtěžování v minulosti a jejich opakování a rovněž pravděpodobnosti toho, že osoba, vůči níž se soudní zákaz požaduje, bude pokračovat v obtěžování nebo se dopustí trestného činu vůči osobě, která se cítí ohrožena.

Vydat lze i dočasný soudní zákaz. O uložení dočasného soudního zákazu rozhoduje úředník s pravomocí zatýkat nebo soud. Úředník s pravomocí zatýkat musí neprodleně, avšak nejpozději do tří dnů předložit své rozhodnutí příslušnému okresnímu soudu za účelem jeho posouzení.

Náklady vzniklé v souvislosti s projednáním věci týkající se soudního zákazu hradí v zásadě strany samy. Existují-li však k tomu závažné důvody, může soud některé straně nařídit, aby druhé straně uhradila veškeré přiměřené soudní náklady nebo jejich část. Soudní poplatek se neúčtuje.

Strany mohou využít služeb právního zástupce a mají rovněž nárok na bezplatnou právní pomoc, jsou-li splněny podmínky stanovené v zákoně o právní pomoci (č. 257/2002).

Soud musí rozhodnutí o uložení, zrušení či změně soudního zákazu neprodleně vložit do policejního počítačového systému.

Rozhodnutí je rovněž doručeno navrhovateli, osobě, která má být soudním zákazem chráněna, a osobě, vůči níž byl soudní zákaz požadován. Rozhodnutí musí být osobě, jíž byl soudní zákaz uložen, doručeno ověřitelným způsobem, ledaže bylo vyhlášeno nebo vyneseno v přítomnosti dotyčné osoby.

Na výkon soudních zákazů dohlíží policie.

Za porušení soudních zákazů lze uložit trest podle kapitoly 16 § 9a trestního zákoníku (č. 39/1889).

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Orgány příslušné pro nařízení ochranných opatření

Obecné soudy (okresní soudy, odvolací soudy a Nejvyšší soud)

Orgány příslušné pro vydání osvědčení podle článku 5

Obecné soudy (okresní soudy, odvolací soudy a Nejvyšší soud)

Osvědčení vydává soud, který uložil soudní zákaz spadající do oblasti působnosti nařízení, na nějž se odkazuje v zákoně o soudních zákazech (č. 898/1998).

Osvědčení se vydává podle článků 5–7 nařízení. Osvědčení je doručeno osobě, která představuje nebezpečí, podle článku 8 nařízení a § 5 zákona (č. 227/2015) provádějícího nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech.

Odkaz se otevře v novém okně.https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Okresní soud v Helsinkách.

Kontaktní údaje: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

Ochranné opatření uložené v jiném členském státě je ve Finsku uznáno podle čl. 4 odst. 1 nařízení bez zvláštního řízení, jak je stanoveno v § 4 zákona (č. 227/2015) provádějícího nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech. Toto ochranné opatření je zapsáno do rejstříku uvedeného v § 15 zákona o soudních zákazech (č. 898/1998) stejně jako soudní zákaz uložený ve Finsku.

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Okresní soud v Helsinkách.

Kontaktní údaje: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

Úprava ochranného opatření se provádí v souladu s článkem 11 nařízení písemným postupem podle § 3 zákona (č. 227/2015) provádějícího nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech.

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Okresní soud v Helsinkách.

Kontaktní údaje: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

Uznání nebo výkon rozhodnutí jsou odepřeny v souladu s článkem 13 nařízení písemným postupem podle § 3 zákona (č. 227/2015) provádějícího nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech.

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Přípustnými jazyky jsou finština, švédština a angličtina. Přijímat lze i osvědčení vydaná v jiném jazyce, pokud jejich přijetí nebrání jiná překážka.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 02/03/2020

Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech - Švédsko


Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Ve švédském právu neexistují občanskoprávní ochranná opatření uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 606/2013 ze dne 12. června 2013 o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech. Neexistuje tudíž orgán s pravomocí nařizovat tato opatření nebo vydávat osvědčení podle článku 5.

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Ochranného opatření, které bylo nařízeno v jiném členském státě, se lze dovolávat u státního zástupce (åklagaren) v místě, kde má opatření platit nebo kde má platit především.

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Úpravu ochranných opatření podle čl. 11 odst. 1 je oprávněn provádět státní zástupce v místě, kde má opatření platit nebo kde má platit především.

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Návrh na odepření uznání podle článku 13 je třeba podat okresnímu soudu (tingsrätt) ve Stockholmu.

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Švédština.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 06/07/2020