Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål

Nationale oplysninger vedrørende forordning nr. 606/2013


Generelle oplysninger

Ved Link åbner i nyt vindueforordning (EU) Nr. 606/2013 om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål indføres en mekanisme til umiddelbar anerkendelse mellem medlemsstater af beskyttelsesordrer, der er udstedt som en civilretlig foranstaltning.

Hvis man er omfattet af en civilretlig beskyttelsesordre, der er udstedt i den medlemsstat, hvori man har bopæl, kan man umiddelbart påberåbe sig den i andre medlemsstater ved at forelægge de kompetente myndigheder Link åbner i nyt vindueen attest, hvoraf ens rettigheder fremgår.

Forordningen finder anvendelse med virkning fra den 11. januar 2015.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Yderligere oplysninger om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger findes her.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 19/02/2019

Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål - Belgien


Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Følgende myndigheder er kompetente til at træffe en beskyttelsesforanstaltning, alt efter hvilken sagsgenstand der anmodes om beskyttelsesforanstaltning i: familieretten (tribunal de la famille), arbejdsretten (tribunal du travail) eller anklagemyndigheden (ministère public), med efterfølgende kontrol fra familierettens eller ungdomsrettens (tribunal de la jeunesse) side.

Den ledende justitssekretær ved den domstol, der har truffet beskyttelsesforanstaltningen eller i givet fald den offentlige anklager er kompetente til at udstede attesten.

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

Anklagemyndigheden på det sted, hvor den beskyttede person er/vil blive tilmeldt folkeregistret eller har/vil have sit sædvanlige opholdssted.

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Anklagemyndigheden på det sted, hvor den beskyttede person er/vil blive tilmeldt folkeregistret eller har/vil have sit sædvanlige opholdssted. Justeringen kan gøres til genstand for prøvelse ved førsteinstansretten i overensstemmelse med artikel 11, stk. 5.

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Førsteinstansretten.

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Afhængigt af hvilke sprog der er officielle på fuldbyrdelsesstedet, accepteres i henhold til belgisk ret anvendelse af fransk, nederlandsk og/eller tysk til de i artikel 16, stk. 1, omhandlede oversættelser.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 27/03/2019

Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål - Bulgarien


Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Distriktsretten (Rayonen sad), i hvis retskreds den forurettede har fast bopæl eller for tiden opholder sig, har kompetence til at anordne beskyttelsesforanstaltninger (jf. artikel 7 i loven om beskyttelse mod vold i hjemmet).

Den distriktsret, der har behandlet sagen, udsteder efter anmodning fra den beskyttede person den i artikel 5 i forordning (EU) nr. 606/2013 omhandlede attest (jf. artikel 26, stk. 1, i loven om beskyttelse mod vold i hjemmet).

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

En person, der er omfattet af en beskyttelsesforanstaltning, der er anordnet i en medlemsstat i Den Europæiske Union, kan anmode byretten i Sofia (Sofiyski gradski sad) om at få truffet en afgørelse om beskyttelse, der gælder i Bulgarien (jf. artikel 23 i loven om beskyttelse mod vold i hjemmet).

Indenrigsministeriet og statsadvokaturen har kompetence til at iværksætte en sådan foranstaltning.

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Byretten i Sofia er den kompetente ret.

Retten undersøger mulighederne for at iværksætte foranstaltningen ved hjælp af de midler, der står til rådighed efter bulgarsk ret. Såfremt dette ikke er muligt, anordner retten en alternativ beskyttelsesforanstaltning i henhold til bulgarsk lovgivning (jf. artikel 24, stk. 2, i loven om beskyttelse mod vold i hjemmet).

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Afslag på anerkendelse eller fuldbyrdelse af en beskyttelsesforanstaltning meddeles af byretten i Sofia efter begæring fra den person, der udgør en fare (jf. artikel 25 i loven om beskyttelse mod vold i hjemmet).

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Bulgarien kræver, at dokumenterne oversættes til bulgarsk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 27/03/2019

Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål - Estland


Artikel 17 - Oplysninger, der stilles til rådighed for offentligheden

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Artikel 17 - Oplysninger, der stilles til rådighed for offentligheden

Beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål kan anordnes i medfør af artikel 1055, stk. 1, i Link åbner i nyt vinduelov om forpligtelser (võlaõigusseadus), der bestemmer, at såfremt der permanent forvoldes skade, eller der foreligger en fare for en sådan skade, kan offeret eller den person, der er i fare, kræve, at den adfærd, som ligger til grund for skaden, bringes til ophør, eller at den fare, som udspringer af en sådan adfærd, undgås. I tilfælde af personskade, sundhedsskade, krænkelse af privatlivets fred eller skade på andre individuelle rettigheder kan der bl.a. fremsættes en anmodning om, at skadevolderen får forbud mod at komme for tæt på en anden person (beskyttelsesafgørelse), at der fastsættes regler for benyttelse af boligen eller for kommunikation med den forurettede, eller om, at der træffes tilsvarende foranstaltninger. De regler, der gælder for proceduren ved anordning af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål, er fastsat i artikel 475, stk. 1, nr. 7, i Link åbner i nyt vindueden civile retsplejelov (tsiviilkohtumenetluse seadustik), hvorefter iværksættelse af en beskyttelsesforanstaltning og andre lignende foranstaltninger til beskyttelse af individuelle rettigheder henhører under de i kapitel 55 og artikel 544-549 omhandlede ikke-kontradiktoriske sager, idet den nærmere fremgangsmåde i så henseende er beskrevet heri. Beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål kan ligeledes anordnes som en forebyggende foranstaltning inden for rammerne af en retssag eller som et foreløbigt retsmiddel inden for rammerne af en ikke-kontradiktorisk sag, jf. artikel 378, stk. 1, nr. 3, artikel 546 og artikel 551, stk. 1, i den civile retsplejelov.

I medfør af artikel 1055, stk. 1, i lov om forpligtelser kan der fremsættes en anmodning om, at skadevolderen får forbud mod at komme for tæt på en anden person (beskyttelsesafgørelse), at der fastsættes regler for benyttelse af boligen eller for kommunikation med den forurettede, eller om, at der træffes tilsvarende foranstaltninger. De foranstaltninger, der kan træffes med henblik på beskyttelse af individuelle rettigheder, er følgelig ikke udtømmende opregnet i loven, og det er muligt at anmode om, at der træffes en passende og nødvendig foranstaltning set i lyset af sagens konkrete omstændigheder.

Statistikker over den gennemsnitlige varighed af sådanne foranstaltninger foreligger ikke. I Estland er det muligt på nationalt plan at træffe foranstaltninger til beskyttelse af privatlivets fred eller andre personlige rettigheder i henhold til artikel 1055 i lov om forpligtelser, der maksimalt gælder i tre år. En gennemgang af retspraksis vedrørende beskyttelsesafgørelser, som Riigikohus (højesteret) foretog i 2008, viser, at domstolene i almindelighed træffer beskyttelsesafgørelser, der gælder for en periode på tre år.

Forordning nr. 606/2013 vedrører beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål. Den finder ikke anvendelse på beskyttelsesforanstaltninger, der henhører under anvendelsesområdet for forordning nr. 2201/2003. Det er ikke en forudsætning for at anordne beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål, at en retsstridig handling er blevet begået mod den person, der er udsat for fare. Det er tilstrækkeligt, at sagsøgtes tidligere adfærd giver anledning til frygt for, at den pågældende vil forvolde personskade på ofret, eller krænke vedkommendes individuelle rettigheder. Den liste over beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål, der findes i loven, er ikke udtømmende. Om nødvendigt anordnes der passende beskyttelsesforanstaltninger, der ikke nødvendigvis er angivet i loven, på grundlag af sagens konkrete omstændigheder.

En person, der er udsat for fare, eller som forvoldes skade, kan anmode om, at der træffes en beskyttelsesforanstaltning inden for rammerne af en særskilt sag, eller samtidig med at vedkommende fremsætter en anden anmodning. For at få truffet en beskyttelsesforanstaltning skal den person, der er udsat for fare, indgive en begæring til en Link åbner i nyt vinduemaakohus (regionalret). Retten behandler begæringen inden for rammerne af en ikke-kontradiktorisk procedure. Før iværksættelse af en beskyttelsesforanstaltning hører retten såvel den person, mod hvem foranstaltningen begæres, som den person, der ønsker den iværksat. Om nødvendigt konsulterer retten ligeledes de pårørende eller repræsentanter for kommunen eller politiet på det sted, hvor de bor.

Den begæring, der indgives til retten, skal være affattet på estisk og opfylde kravene i artikel 338-363 i den civile retsplejelov. Den skal være maskinskrevet. Hvis det er muligt, skal der også medfølge en elektronisk kopi af de processkrifter, der indgives til retten. Rettergangsfuldmægtige, notarer, fogeder, kuratorer, nationale og lokale myndigheder samt juridiske personer indgiver dokumenterne til retten i elektronisk form, medmindre der er god grund til at gøre det på anden vis. I en Link åbner i nyt vinduebekendtgørelse fra Link åbner i nyt vindueden kompetente minister på området er der fastsat nærmere regler for fremsendelse af elektroniske dokumenter til retten, ligesom den indeholder regler for dokumenternes format og en opregning af de dokumenter, der skal indsendes via portalen. Sagens parter skal sammen med de skriftlige dokumenter inklusiv bilag indgive det nødvendige antal kopier til de øvrige parter.

Ved indgivelse af en begæring eller iværksættelse af en appel i ikke-kontradiktoriske sager skal der betales et gebyr på 50 EUR. Ved indgivelse af en begæring om foreløbige forholdsregler skal der betales et gebyr på 50 EUR.

Efter estisk lovgivning er det ikke et krav, at parterne i en sag om anordning af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål lader sig repræsentere i retten.

Den person, der skal rette sig efter beskyttelsesafgørelsen eller andre foranstaltninger til beskyttelse af individuelle rettigheder, kan skriftligt appellere afgørelsen eller en ændring heraf til en ringkonnakohus (en distriktsret) via den regionalret, der traf afgørelsen. Appelfristen er på 15 dage regnet fra den dato, hvor afgørelsen blev forkyndt. Der kan ikke længere iværksættes en appel fem måneder efter, at en afgørelse blev truffet inden for rammerne af en retssag eller en ikke-kontradiktorisk procedure, medmindre andet er fastsat ved lov. Såfremt de faktiske omstændigheder ændrer sig, kan retten annullere eller ændre beskyttelsesafgørelsen eller en anden foranstaltning til beskyttelse af personlige rettigheder. Retten hører parterne før en annullation eller en ændring. Afgørelsen om at anordne beskyttelsesforanstaltninger eller andre foranstaltninger til beskyttelse af individuelle rettigheder forkyndes for sagens parter.

Afgørelsen om anordning af beskyttelsesforanstaltninger kan fuldbyrdes, så snart den er blevet forkyndt for den person, der giver anledning til fare.

Fuldbyrdelsen af afgørelsen om beskyttelsesforanstaltninger foretages af en foged. Som hovedregel får fogeden underretning om, at en beskyttelsesforanstaltning ikke er blevet overholdt, af den person, der er udsat for fare. Hvis en beskyttelsesforanstaltning anordnes, inden der er truffet afgørelse om samkvemsret, kan retten træffe afgørelse herom under hensyntagen til beskyttelsesforanstaltningen. Såfremt den, der er udsat for fare, og den, der forårsager faren, bor (eller arbejder) i nærheden af hinanden, er det ifølge den gennemgang af retspraksis vedrørende beskyttelsesafgørelser, som Riigikohus foretog i 2008, hensigtsmæssigt at regulere vilkårene for deres kommunikation, og forbuddene (beskyttelsesforanstaltningen) kan først og fremmest bestå i en opregning af de forbudte handlinger.

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

I Estland er det domstolene, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger. Den regionsret, der har anordnet beskyttelsesforanstaltningen, har kompetence til at udstede de hertil knyttede attester i overensstemmelse med artikel 5. Man skal indgive en anmodning til regionsretten for at få udstedt en attest. Domstolenes kontaktoplysninger er tilgængelige på deres Link åbner i nyt vinduewebsted.

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

En beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes overfor en foged i den retskreds, hvor skyldneren bor eller opholder sig, eller i den retskreds, hvor skyldneren har aktiver. Fogeden indleder fuldbyrdelsesproceduren efter anmodning fra den person, der er udsat for fare, og på grundlag af et eksekutionsfundament. En liste over fogeder findes på Link åbner i nyt vinduewebstedet for kammeret for fogeder og kuratorer.

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Om nødvendigt justerer den foged, der har kompetence til at gennemføre fuldbyrdelsesproceduren i relation til en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, den pågældende foranstaltning. En foged i den retskreds, hvor skyldneren bor eller opholder sig, eller i den retskreds, hvor skyldneren har aktiver, har kompetence til at gennemføre fuldbyrdelsesproceduren i relation til en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat. En liste over fogeder findes på Link åbner i nyt vinduewebstedet for kammeret for fogeder og kuratorer.

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Anmodningen om nægtelse af anerkendelse eller fuldbyrdelse af en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal indgives på debitors bopæl, eller til den regionsret, i hvis retskreds fuldbyrdelsen ønskes gennemført. Domstolenes kontaktoplysninger er tilgængelige på deres Link åbner i nyt vinduewebsted.

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Estisk og engelsk


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 19/07/2019

Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål - Grækenland


Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Den myndighed, der har kompetence til at træffe en afgørelse om beskyttelsesforanstaltninger, er dommeren i førsteinstansretten (idet denne kun er beklædt med en enkelt dommer) som led i en sag om foreløbige forholdsregler.

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

Den kompetente myndighed er formanden for fogedkammeret eller dennes stedfortræder.

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Den kompetente myndighed er dommeren i førsteinstansretten (idet denne kun er beklædt med en enkelt dommer) som led i en sag om foreløbige forholdsregler.

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Den kompetente myndighed er førsteinstansretten (idet denne kun er beklædt med en enkelt dommer) som led i en sag henhørende under den frivillige retspleje.

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Græsk


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 10/07/2019

Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål - Spanien


Artikel 17 - Oplysninger, der stilles til rådighed for offentligheden

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Artikel 17 - Oplysninger, der stilles til rådighed for offentligheden

Ikke relevant.

I Spanien findes der ingen beskyttelsesordrer som dem i forordning (EU) nr. 606/2013, og der er derfor ingen retslige myndigheder med beføjelse til at udstede sådanne ordrer og de attester, der er omhandlet i artikel 5 i forordningen.

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Ikke relevant.

I Spanien findes der ingen beskyttelsesordrer som dem i forordning (EU) nr. 606/2013, og der er derfor ingen myndigheder med beføjelse til at udstede sådanne ordrer og de attester, der er omhandlet i artikel 5 i forordningen.

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

Retten i første instans eller den kompetente familieret i det område, hvor offeret har bopæl.

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Retten i første instans eller den kompetente familieret i det område, hvor offeret har bopæl.

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Regionalretten (Audiencia Provincial).

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Spansk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 16/07/2019

Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål - Italien


Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Den myndighed, der i henhold til italiensk lovgivning er kompetent til at træffe beskyttelsesforanstaltninger, er retten i den retskreds, hvor den beskyttede person har bopæl, og det er følgelig denne ret, der kan udstede den i artikel 5 omhandlede attest.

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

En beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes og eventuelt fuldbyrdes under tilsyn af retten i den retskreds, hvor den beskyttede bor eller opholder sig på tidspunktet for anmodningens fremsættelse.

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Den myndighed, der har kompetence til at justere beskyttelsesforanstaltninger i henhold til artikel 11, stk. 1, er retten i den retskreds, hvor den beskyttede person bor eller opholder sig.

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Den samme ret som i punkt III.

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Italiensk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 11/07/2019

Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål - Cypern


Artikel 17 - Oplysninger, der stilles til rådighed for offentligheden

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Artikel 17 - Oplysninger, der stilles til rådighed for offentligheden

Det fremgår af artikel 32 i lov nr. 14/60 om domstolene, at enhver domstol under udøvelsen af sine retlige beføjelser i borgerlige sager kan afsige kendelser om påbud eller forbud (deklaratoriske eller ufravigelige).

Det fremgår endvidere af artikel 16 lov nr. 23/90 om familieretter, at disse retter ligeledes har denne kompetence.

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Den myndighed, der har kompetence til at træffe beskyttelsesforanstaltninger, er distriktsretten i den provins, hvor sagsøgeren har bopæl eller opholder sig i den relevante periode.

I familieretlige tvister er den kompetente myndighed familieretten i den provins, hvor sagsøgeren eller sagsøgte har bopæl eller opholder sig i den relevante periode. Hvis tvisten vedrører en mindreårig, er det familieretten i den provins, hvor den mindreårige er blevet fundet, der er kompetent.

Den myndighed, der har kompetence til at udstede attester, er den distriktsret eller familieret, der traf beskyttelsesforanstaltningen.

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

Den myndighed, overfor hvilken beskyttelsesforanstaltningen kan påberåbes:

I alle sager er den kompetente myndighed distriktsretten i den provins, hvortil den person, der forårsager fare, er flyttet permanent eller midlertidigt. Hvis den pågældendes adresse er ukendt, er den kompetente myndighed distriktsretten i Nicosia.

Den myndighed, der har kompetence til at træffe en sådan foranstaltning:

I alle sager er den kompetente myndighed distriktsretten i den provins, hvortil den person, der forårsager fare, er flyttet permanent eller midlertidigt. Hvis den pågældendes adresse er ukendt, er den kompetente myndighed distriktsretten i Nicosia.

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

I alle sager er den kompetente myndighed distriktsretten i den provins, hvortil den person, der forårsager fare, er flyttet permanent eller midlertidigt. Hvis den pågældendes adresse er ukendt, er den kompetente myndighed distriktsretten i Nicosia.

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

De retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse skal indgives til:

Den distriktsret eller familieret, over for hvilken den i oprindelsesmedlemsstaten anordnede beskyttelsesforanstaltning er blevet påberåbt.

De retter, som anmodningen om nægtelse af fuldbyrdelse i påkommende tilfælde skal indgives til:

Den distriktsret eller familieret, over for hvilken anmodningen vedrørende den i oprindelsesmedlemsstaten anordnede beskyttelsesforanstaltning er blevet påberåbt.

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Dokumenterne skal affattes på græsk. En oversættelse til engelsk accepteres også.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 18/04/2019

Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål - Letland


Artikel 17 - Oplysninger, der stilles til rådighed for offentligheden

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Artikel 17 - Oplysninger, der stilles til rådighed for offentligheden

De regler og procedurer, der gælder for beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål, er omfattet af den lettiske lov om civil retspleje (Civilprocesa likums).

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

De myndigheder, som i Letland er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og udstede certifikater, er distrikts-/byretterne [rajona (pilsētas) tiesas] ( artikel 5411, stk. 45, i loven om civil retspleje).

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

De myndigheder, der er kompetente til at fuldbyrde en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, er distrikts-/byretterne på det sted, hvor den trufne retsafgørelse skal fuldbyrdes, eller hvor sagsøgte har sin officielle adresse, og ellers på det sted, hvor sagsøgte har bopæl eller registreret forretningssted (artikel 6513, stk. 1, i loven om civil retspleje).

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

De myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger, er de samme distrikts-/byretter som dem, der er kompetente til at fuldbyrde sådanne foranstaltninger (artikel 6515, stk. 2, i loven om civil retspleje).

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Dette er de distrikts-/byretterne, inden for hvis jurisdiktion den beskyttelsesforanstaltning, der er truffet af en udenlandsk domstol (artikel 6443, stk. 43, i loven om civil retspleje), skal fuldbyrdes.

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Enhver transskription eller oversættelse, der kræves i henhold til denne forordning, skal foretages til Letlands officielle sprog, dvs. lettisk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 17/07/2019

Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål - Litauen


Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

I Litauen træffes de beskyttelsesforanstaltninger, der falder ind under forordningens anvendelsesområde, af domstolene. De i forordningens artikel 5 omhandlede attester udstedes af den ret, der har truffet beskyttelsesforanstaltningen.

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

I Litauen er det fogederne, der er kompetente til at fuldbyrde de beskyttelsesforanstaltninger, der henhører under forordningens anvendelsesområde. Hvis en foged af en eller anden grund er forhindret i at fuldbyrde de beskyttelsesforanstaltninger, der henhører under forordningens anvendelsesområde, kan han anmode politiet om at fjerne hindringerne for fuldbyrdelsen.

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

De fogeder, der fuldbyrder beskyttelsesforanstaltningerne, er kompetente til at foretage justeringen af disse foranstaltninger i overensstemmelse med forordningens artikel 11, stk. 1.

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Anmodninger om nægtelse af anerkendelse og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse af en beskyttelsesforanstaltning skal indgives til appelretten i Litauen.

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Enhver translitteration eller oversættelse, der i overensstemmelse med forordningen fremsendes til de kompetente litauiske myndigheder, skal være på det officielle sprog i Litauen, dvs. litauisk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 12/07/2019

Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål - Ungarn


Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Distriktsretterne.

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

Distriktsretterne, distriktskontorerne (og kontorerne i de forskellige kvarterer i hovedstaden) under den centrale eller lokale forvaltning og hovedstadsforvaltningen (herefter "distriktskontorerne") samt politistationerne.

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Distriktsretterne.

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Distriktsretterne.

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Ungarsk


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 16/07/2019

Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål - Nederlandene


Artikel 17 - Oplysninger, der stilles til rådighed for offentligheden

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Artikel 17 - Oplysninger, der stilles til rådighed for offentligheden

I Nederlandene skal ofre, der ønsker at nyde godt af en beskyttelsesforanstaltning, anlægge en civil retssag (en sag om anordning af foreløbige forholdsregler). For at anlægge en sådan sag skal man henvende sig til en advokat, der kan give oplysninger om den nærmere fremgangsmåde og indlede proceduren på den forurettedes vegne.

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Følgende organer kan anordne en beskyttelsesforanstaltning: rechtbankenPDF(167 Kb)nl

Hvis en beskyttelsesforanstaltning er blevet fastsat i henhold til loven om midlertidigt forbud mod at opholde sig et bestemt sted (Wet tijdelijk huisverbod): Borgmesteren på det sted, hvor det midlertidige forbud mod at opholde sig gælder.

Den myndighed, som har truffet en beskyttelsesforanstaltning, har også kompetence til at udstede attesten.

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

•             En foged (deurwaarder).

•             Hvis en beskyttelsesforanstaltning er blevet fastsat i henhold til loven om midlertidigt forbud mod at opholde sig et bestemt sted: Politiet

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

 

Gerechtshof Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

 

Gerechtshof Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Nederlandsk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 24/07/2019

Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål - Polen


Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Følgende myndigheder er kompetente til at anordne en beskyttelsesforanstaltning:

Byretterne (sądy rejonowe), regionalretterne (sądy okręgowe) og appeldomstolene (sądy apelacyjne)

Følgende myndigheder har kompetence til at udstede attester:

Byretterne (sądy rejonowe), regionalretterne (sądy okręgowe) og appeldomstolene (sądy apelacyjne), såfremt de har truffet afgørelsen om beskyttelsesforanstaltningerne.

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

Byretterne (sądy rejonowe)

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Byretterne (sądy rejonowe)

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Regionalretterne (sądy okręgowe)

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Polsk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 15/07/2019

Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål - Finland


Artikel 17 - Oplysninger, der stilles til rådighed for offentligheden

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Artikel 17 - Oplysninger, der stilles til rådighed for offentligheden

I Finland er de beskyttelsesforanstaltninger, der er omhandlet i direktiv 2011/99/EU og forordning (EF) nr. 606/2013, reguleret i lov om tilhold (nr. 898/1998).

Loven giver mulighed for at meddele tilhold for at forebygge forbrydelser, der kan skade en persons liv og helbred, krænke dennes frihed eller fred, forebygge trusler i den forbindelse, samt hindre enhver anden form for grov chikane. Hvis den person, der føler sig truet, og den person, for hvem tilholdet skal gælde, sædvanligvis bebor den samme bolig, kan der meddeles tilhold for at beskytte den truede person mod ovennævnte forbrydelser (tilhold ved fælles bopæl).

Direktiv 2011/99/EU gælder for tilhold, der meddeles i Finland som følge af en strafbar handling eller ved mistanke om en sådan handling. Hvis tilholdet ikke er knyttet til en strafbar handling, der nævnt i direktivet, er det forordning nr. 606/2013, der finder anvendelse.

Som det udførligt angives i det tilhold, der meddeles i det konkrete tilfælde, kan den person, der er genstand for tilholdet, ikke opsøge eller kontakte den beskyttede person - eller gøre forsøg herpå - på anden vis (standardtilhold). Den pågældende har desuden forbud mod at forfølge eller overvåge den beskyttede person. Den person, der er genstand for et tilhold ved fælles bopæl, skal endvidere fraflytte den bolig, som vedkommende sædvanligvis deler med den beskyttede person, og han kan ikke vende tilbage dertil. Hvis der er grund til at antage, at et standardtilhold ikke er tilstrækkeligt, kan det udvides. I givet fald omfatter tilholdet ligeledes helårsboligens nabolag, ferieboligen, arbejdspladsen og omgivelserne til et tilsvarende sted, der er udtrykkeligt angivet i tilholdet (udvidet tilhold). Det er dog tilladt at tage kontakt til den beskyttede person, såfremt det er begrundet i objektive omstændigheder, og en sådan kontakt er åbenlyst nødvendig. De nærmere regler for de nødvendige kontakter er om muligt allerede fastsat i tilholdet.

Tilhold kan meddeles for en periode på højst et år. Tilhold ved fælles bopæl kan meddeles for en periode på højst et år. Tilholdet får virkning, når byretten træffer en afgørelse om at meddele et sådant tilhold. Afgørelsen fuldbyrdes uanset en eventuel appel, medmindre den højere ret, som afgørelsen er appelleret til, beslutter andet. Tilholdet kan forlænges. I givet fald kan tilholdet meddeles for en periode på højst to år. Tilhold ved fælles bopæl kan forlænges i en periode på højst tre måneder.

Enhver person, der har rimelig grund til at føle sig truet eller chikaneret af en anden person, kan anmode om, at der meddeles tilhold. Anklagemyndigheden, politiet og socialforvaltningen kan ligeledes fremsætte en sådan anmodning. Anmodningen kan være skriftlig eller mundtlig. Der er udformet en særlig formular til dette formål.

En sag om meddelelse af tilhold skal anlægges ved byretten. Den kompetente ret er byretten på det sted, hvor den person, der skal beskyttes, har bopæl eller på det sted, hvor tilholdet primært skal finde anvendelse. Hvis den person, for hvem tilholdet skal gælde, er mistænkt for at have begået en strafbar handling, som kan være af relevans for afgørelsen om at meddele et tilhold, har den ret, der behandler straffesagen, ligeledes kompetence til at behandle spørgsmålet om tilhold.

De processuelle regler, der gælder i straffesager, finder tilsvarende anvendelse i tilholdssager. Ifølge finsk retspraksis meddeles tilhold næsten undtagelsesfrit inden for rammerne af en anden sag end straffesagen, selv om der retligt set ikke er noget til hinder for, at spørgsmålet kan påkendes under en straffesag.

Et tilhold kan meddeles, når der er rimelig grund til at antage at den person, for hvem tilholdet skal gælde, truer med at skade en persons liv og helbred, krænke dennes frihed eller fred eller på anden måde chikanere denne person groft.

Et tilhold ved fælles bopæl kan meddeles, når der - henset til de trusler, som vedkommende har fremsat, de strafbare handlinger, som vedkommende har begået, eller anden adfærd, som vedkommende har udvist - er risiko for, at den person, for hvem tilholdet skal gælde, kan skade den truede persons liv og helbred eller krænke dennes frihed eller fred, og en meddelelse af et sådant tilhold ikke er uforholdsmæssig set i forhold til truslens grovhed, de personer, som indgår i husstandens situation og andre konkrete omstændigheder i sagen.

Ved fastsættelse af vilkårene for et tilhold tages der hensyn til de berørte personers situation, den strafbare handlings eller chikanens grovhed og dennes tilbagevendende karakter samt sandsynligheden for, at den person, som tilholdet er rettet imod, forstsætter med at chikanere eller krænke den person, der føler sig truet.

Tilhold kan også være af midlertidig karakter. Afgørelsen om meddelelse af tilhold træffes af en embedsmand, der har beføjelse til at foretage anholdelser, eller af retten. Den pågældende embedsmand skal uden ugrundet ophold og senest tre dage efter forelægge sin afgørelse for den kompetente ret til prøvelse.

Parterne bærer i princippet selv deres omkostninger i forbindelse med prøvelsen af et sådant tilhold. Hvis der er vægtige grunde, der taler for det, kan retten pålægge en part helt eller delvist at betale den anden parts rimelige sagsomkostninger. Der skal ikke betales retsafgifter.

Parterne kan antage en advokat og har ret til vederlagsfri retshjælp, når betingelserne i lov om retshjælp (lov nr. 257/2002) er opfyldt.

Retten skal uden ugrundet ophold til politiets database indberette enhver afgørelse, hvorved et tilhold meddeles, ophæves eller ændres.

Afgørelsen meddeles ligeledes den, der har anmodet om tilholdet, den, som tilholdet skal beskytte, og den person, for hvem tilholdet skal gælde. Afgørelsen skal meddeles på en kontrollerbar måde til den person, for hvem tilholdet skal gælde, medmindre afgørelsen blev truffet under dennes tilstedeværelse.

Politiet kontrollerer, at tilholdet overholdes.

Enhver overtrædelse af et tilhold udgør en strafbar handling, jf. § 9a i kapitel 13 i straffeloven (lov nr. 39/1889).

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger

De almindelige domstole (byretter, appelretter og højesteret).

Myndigheder, der er kompetente til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

De almindelige domstole (byretter, appelretter og højesteret).

Attesten udstedes af den ret, der har truffet afgørelse om et tilhold, der henhører under anvendelsesområdet for forordningen, og som er meddelt i medfør af lov om tilhold (nr. 898/1998).

Attesten udstedes i overensstemmelse med artikel 5-7 i forordningen. Attesten forkyndes for den person, som forårsager faren, i overensstemmelse med forordningens artikel 8 og § 5 i lov nr. 227/2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål.

Link åbner i nyt vinduehttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

Byretten i Helsinki

Kontaktoplysninger: Link åbner i nyt vinduehttp://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

En beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, anerkendes i Finland i overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 1, uden at der kræves nogen særlig procedure, jf. artikel 4 i lov nr. 227/2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål. Beskyttelsesforanstaltningen indføres i det register, der er omhandlet i § 15 i lov om tilhold, på samme måde som et tilhold, der er meddelt i Finland.

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Byretten i Helsinki

Kontaktoplysninger: Link åbner i nyt vinduehttp://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

En justering af en beskyttelsesforanstaltning finder sted, således som det er angivet i forordningens artikel 11 i overensstemmelse med den skriftlige procedure, der er fastsat i afsnit 3 i lov nr. 227/2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål.

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Byretten i Helsinki

Kontaktoplysninger: Link åbner i nyt vinduehttp://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

Anerkendelse eller fuldbyrdelse af afgørelsen nægtes i medfør af forordningen artikel 13 i overensstemmelse med den skriftlige procedure i afsnit 3 i lov nr. 227/2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål.

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

De accepterede sprog er finsk, svensk og engelsk. En attest på et andet sprog, kan også accepteres, hvis der ikke er andre hindringer for detn accept.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 16/08/2019

Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål - Sverige


Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

I svensk ret findes der ingen civilretlige beskyttelsesforanstaltninger som omhandlet i Rådets forordning (EU) nr. 606/2013 af 12. juni 2013 om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål. Der er således ingen myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester som omhandlet i artikel 5.

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

En beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes for den offentlige anklager (åklagaren) på det sted, hvor beskyttelsesforanstaltningen fuldt ud eller hovedsageligt skal gælde.

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Den offentlige anklager på det sted, hvor beskyttelsesforanstaltningen fuldt ud eller hovedsageligt skal gælde, har kompetence til at foretage justeringer af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1.

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

En anmodning om nægtelse af anerkendelse som omhandlet i artikel 13 skal indgives til Stockholms tingsrätt.

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Svensk


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 09/07/2019