Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

Εθνικές πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό αριθ. 606/2013


Γενικές πληροφορίες

Ο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκανονισμός (ΕΕ) αριθ. 606/2013 για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις καθιερώνει ένα μηχανισμό που επιτρέπει την άμεση αναγνώριση των εντολών προστασίας που εκδίδονται ως μέτρο αστικού δικαίου μεταξύ κρατών μελών.

Επομένως, εάν διαθέτετε εντολή προστασίας αστικού δικαίου που έχει εκδοθεί στο κράτος μέλος της διαμονής σας, μπορείτε να την επικαλεσθείτε απευθείας σε άλλα κράτη μέλη, προσκομίζοντας στις αρμόδιες αρχές Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπιστοποιητικό, το οποίο πιστοποιεί τα δικαιώματά σας.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις 11 Ιανουαρίου 2015.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των μέτρων προστασίας μπορείτε να βρείτε στην ειδική σελίδα.


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/02/2019

Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις - Βέλγιο


Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Οι αρχές που είναι αρμόδιες για να διατάσσουν μέτρο προστασίας ανάλογα με το αντικείμενο της υπόθεσης στο πλαίσιο της οποίας ζητείται η λήψη μέτρου προστασίας είναι οι ακόλουθες: το δικαστήριο οικογενειακών υποθέσεων, το εργατοδικείο ή η εισαγγελία, με εκ των υστέρων έλεγχο του δικαστηρίου οικογενειακών υποθέσεων ή του δικαστηρίου ανηλίκων.

Αρμόδιος για την έκδοση του πιστοποιητικού είναι ο προϊστάμενος της γραμματείας του δικαστηρίου το οποίο εξέδωσε το μέτρο προστασίας ή, κατά περίπτωση, η εισαγγελία.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Η εισαγγελία του τόπου στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένο ή πρόκειται να εγγραφεί το προστατευόμενο πρόσωπο ή στον οποίο το εν λόγω πρόσωπο έχει ή πρόκειται να έχει τη συνήθη διαμονή του.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Η εισαγγελία του τόπου στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένο ή πρόκειται να εγγραφεί το προστατευόμενο πρόσωπο ή στον οποίο το εν λόγω πρόσωπο έχει ή πρόκειται να έχει τη συνήθη διαμονή του. Η εν λόγω προσαρμογή μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο προσφυγής ενώπιον του πρωτοδικείου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5.

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Το πρωτοδικείο.

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Ανάλογα με τις επίσημες γλώσσες του τόπου εκτέλεσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του Βελγίου, τα γαλλικά, τα ολλανδικά και/ή τα γερμανικά είναι αποδεκτά για τις μεταφράσεις του άρθρου 16 παράγραφος 1.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/03/2019

Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις - Βουλγαρία


Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Το τοπικό δικαστήριο (Rayonen sad) στου οποίου την αρμοδιότητα βρίσκεται η διεύθυνση μόνιμης ή παρούσας κατοικίας του ζημιωθέντος είναι η αρχή που είναι αρμόδια να διατάσσει μέτρα προστασίας (άρθρο 7 του νόμου για την προστασία κατά της ενδοοικογενειακής βίας).

Το τοπικό δικαστήριο που εξέτασε την υπόθεση είναι εκείνο που εκδίδει, έπειτα από γραπτή αίτηση του προστατευόμενου προσώπου, το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 606/2013 (άρθρο 26 παράγραφος 1 του νόμου για την προστασία κατά της ενδοοικογενειακής βίας).

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Πρόσωπο το οποίο αποτελεί αντικείμενο μέτρου προστασίας το οποίο έχει διαταχθεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ζητήσει να εκδοθεί εντολή προστασίας στο βουλγαρικό έδαφος από το δικαστήριο της πόλης της Σόφιας (Sofiyski Gradski Sad) (άρθρο 23 του νόμου για την προστασία κατά της ενδοοικογενειακής βίας).

Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και η Εισαγγελία.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Αρμόδιο είναι το δικαστήριο της πόλης της Σόφιας.

Το δικαστήριο εξετάζει κατά πόσον μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο με τα μέσα που προσφέρει το βουλγαρικό δίκαιο. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, το δικαστήριο διατάζει μέτρο προστασίας σύμφωνα με το βουλγαρικό δίκαιο (άρθρο 24 παράγραφος 2 του νόμου για την προστασία κατά της ενδοοικογενειακής βίας).

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Η απόρριψη της αναγνώρισης ή της εκτέλεσης μέτρου προστασίας αποφασίζεται από το δικαστήριο της πόλης της Σόφιας έπειτα από αίτηση του προσώπου που συνιστά απειλή (άρθρο 25 του νόμου για την προστασία κατά της ενδοοικογενειακής βίας).

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Η Βουλγαρία απαιτεί τη μετάφραση των εγγράφων στα βουλγαρικά.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/03/2019

Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις - Εσθονία


Άρθρο 17 - Διαθέσιμες για το κοινό πληροφορίες

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 17 - Διαθέσιμες για το κοινό πληροφορίες

Μέτρα προστασίας σε αστικές υποθέσεις μπορούν να διαταχθούν σύμφωνα με το άρθρο 1055 παράγραφος 1 του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμου για το ενοχικό δίκαιο (võlaõigusseadus), όπου προβλέπεται ότι, όταν υπάρχει διαρκής παράνομη βλάβη ή όταν υπάρχει απειλή παράνομης βλάβης, το θύμα ή το υπό απειλή πρόσωπο μπορεί να ζητήσει την παύση της συμπεριφοράς που προκαλεί τη βλάβη ή της απειλής που απορρέει από την εν λόγω συμπεριφορά. Σε περίπτωση σωματικής βλάβης, βλάβης της υγείας, παραβίασης της ιδιωτικής ζωής ή άλλων δικαιωμάτων της προσωπικότητας, μπορεί να ζητηθεί, ιδίως, να απαγορευθεί στο πρόσωπο που προκαλεί τη βλάβη να πλησιάζει άλλο πρόσωπο (εντολή προστασίας), να ρυθμιστεί η χρήση καταλύματος ή η επικοινωνία ή να εφαρμοστούν άλλα παρόμοια μέτρα. Οι δικονομικοί κανόνες για την εφαρμογή μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις προβλέπονται στο άρθρο 475 παράγραφος 1 σημείο 7 του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚώδικα Πολιτικής Δικονομίας (tsiviilkohtumenetluse seadustik), σύμφωνα με το οποίο η έκδοση απόφασης προστασίας και άλλων παρόμοιων μέτρων για την προστασία των δικαιωμάτων της προσωπικότητας υπάγεται στη διαδικασία βάσει αίτησης που διέπεται από το κεφάλαιο 55 και τα άρθρα 544 έως 549, στα οποία προβλέπεται αναλυτικότερα η διαδικασία έκδοσης απόφασης προστασίας. Μέτρα προστασίας σε αστικές υποθέσεις μπορούν επίσης να εφαρμοστούν ως συντηρητικό μέτρο ή ως προσωρινό μέτρο στο πλαίσιο διαδικασίας βάσει αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 378 παράγραφος 1 σημείο 3, το άρθρο 546 και το άρθρο 551 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 1055 παράγραφος 1 του νόμου για το ενοχικό δίκαιο, μπορεί να ζητηθεί να απαγορευτεί στο πρόσωπο που προκαλεί ζημία να πλησιάσει ένα άλλο πρόσωπο (εντολή προστασίας), να ρυθμιστεί η χρήση καταλύματος ή η επικοινωνία ή να εφαρμοστούν άλλα παρόμοια μέτρα. Ως εκ τούτου, τα μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν για την προστασία των δικαιωμάτων της προσωπικότητας δεν απαριθμούνται εξαντλητικά στον νόμο και είναι δυνατόν να ζητηθεί η εφαρμογή του εκάστοτε κατάλληλου και αναγκαίου μέτρου ανάλογα με τις ειδικές περιστάσεις.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη μέση διάρκεια εφαρμογής των μέτρων. Στην Εσθονία, σε εθνικό επίπεδο, είναι δυνατή η εφαρμογή μέτρων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής ή άλλων δικαιωμάτων της προσωπικότητας σύμφωνα με το άρθρο 1055 του νόμου για το ενοχικό δίκαιο για μέγιστη περίοδο τριών ετών. Σύμφωνα με την ανάλυση της νομολογίας σχετικά με τις αποφάσεις προστασίας που πραγματοποιήθηκε από το Riigikohus (Ανώτατο Δικαστήριο) το 2008, τα δικαστήρια εν γένει εξέδωσαν αποφάσεις προστασίας για περίοδο τριών ετών.

Ο κανονισμός αριθ. 606/2013 αφορά τα μέτρα προστασίας σε αστικές υποθέσεις. Δεν εφαρμόζεται στα μέτρα προστασίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού αριθ. 2201/2003. Για τη λήψη μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις, δεν είναι αναγκαίο να έχει διαπραχθεί παράνομη πράξη κατά του προσώπου που διατρέχει κίνδυνο. Αρκεί ότι η προηγούμενη συμπεριφορά του εναγομένου εγείρει ανησυχίες ότι θα προκαλέσει σωματική βλάβη στο θύμα ή ότι θα προσβάλει τα δικαιώματα προσωπικότητάς του. Ο κατάλογος των μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις που προβλέπεται στον νόμο δεν είναι εξαντλητικός. Αν είναι αναγκαίο, μπορούν να διαταχθούν κατάλληλα μέτρα προστασίας τα οποία δεν αναφέρονται ρητά στον νόμο, ανάλογα με τις ειδικές περιστάσεις.

Το πρόσωπο που διατρέχει κίνδυνο ή που υφίσταται βλάβη μπορεί να ζητήσει την εφαρμογή μέτρου προστασίας τόσο με αυτοτελή αίτησή του όσο και με αίτησή του που περιλαμβάνει και άλλα αιτήματα. Για να ζητήσει την εφαρμογή μέτρου προστασίας, το πρόσωπο που διατρέχει κίνδυνο πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροmaakohus (περιφερειακό δικαστήριο). Το δικαστήριο εξετάζει την αίτηση με τη διαδικασία βάσει αίτησης. Πριν από την εφαρμογή μέτρου προστασίας, το δικαστήριο ακούει το πρόσωπο έναντι του οποίου ζητείται η λήψη του μέτρου, καθώς και το πρόσωπο προς το συμφέρον του οποίου εξετάζεται το μέτρο. Αν απαιτείται, το δικαστήριο ακούει και τους συγγενείς των προσώπων αυτών ή τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών ή της αστυνομίας του τόπου κατοικίας τους.

Η αίτηση που υποβάλλεται στο δικαστήριο πρέπει να έχει συνταχθεί στα εσθονικά και να πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 338 έως 363 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη. Αν είναι δυνατόν, υποβάλλονται επίσης στο δικαστήριο ηλεκτρονικά αντίγραφα των διαδικαστικών εγγράφων που έχουν υποβληθεί σε έντυπη μορφή. Οι συμβατικοί εκπρόσωποι, οι συμβολαιογράφοι, οι δικαστικοί επιμελητές, οι σύνδικοι πτώχευσης, οι εθνικές και τοπικές αρχές και άλλα τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν στο δικαστήριο τα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός εάν υπάρχει βάσιμος λόγος για την υποβολή του εγγράφου με άλλη μορφή. Μία Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαπόφαση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτου αρμόδιου υπουργού για το θέμα αυτό καθορίζει λεπτομερέστερους κανόνες για την υποβολή ηλεκτρονικών εγγράφων στο δικαστήριο, τις απαιτήσεις για τον μορφότυπο των εγγράφων και τον κατάλογο των εγγράφων που πρέπει να υποβάλλονται μέσω της πύλης. Οι διάδικοι πρέπει να υποβάλουν στο δικαστήριο, μαζί με τα έγγραφα και τα παραρτήματά τους, τον απαιτούμενο αριθμό αντιγράφων για τις επιδόσεις στους λοιπούς διαδίκους.

Για την υποβολή αίτησης ή έφεσης στο πλαίσιο της διαδικασίας βάσει αίτησης, καταβάλλεται τέλος 50 ευρώ. Για την υποβολή αίτησης συντηρητικών μέτρων καταβάλλεται τέλος 50 ευρώ.

Σύμφωνα με την εσθονική νομοθεσία, οι διάδικοι σε διαδικασία που αφορά την εφαρμογή μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις δεν είναι υποχρεωτικό να εκπροσωπούνται.

Απόφαση για την επιβολή ή τροποποίηση εντολής προστασίας ή άλλου μέτρου προστασίας δικαιωμάτων προσωπικότητας μπορεί να προσβληθεί με έφεση από το πρόσωπο που υποχρεούται να συμμορφωθεί με την απόφαση. Η έφεση κατατίθεται εγγράφως στο ringkonnakohus (εφετείο) μέσω του περιφερειακού δικαστηρίου του οποίου απόφαση προσβάλλεται. Η προθεσμία άσκησης έφεσης είναι 15 ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης. Έφεση δεν μπορεί να ασκηθεί αν παρέλθουν πέντε μήνες από την έκδοση απόφασης με τη διαδικασία της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας ή με τη διαδικασία βάσει αίτησης, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών, το δικαστήριο μπορεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την εντολή προστασίας ή το άλλο μέτρο προστασίας δικαιωμάτων προσωπικότητας. Το δικαστήριο ακούει τους διαδίκους πριν από την ακύρωση ή την τροποποίηση. Η απόφαση για την εφαρμογή εντολής προστασίας ή άλλου μέτρου προστασίας δικαιωμάτων προσωπικότητας επιδίδεται στα πρόσωπα έναντι των οποίων και προς το συμφέρον των οποίων λαμβάνονται τα εν λόγω μέτρα.

Οι αποφάσεις που διατάσσουν μέτρα προστασίας είναι εκτελεστές από τη στιγμή της επίδοσής τους στο πρόσωπο που υποχρεούται να συμμορφωθεί με αυτές (το πρόσωπο που προκαλεί τον κίνδυνο).

Η εκτέλεση της απόφασης με την οποία διατάσσονται μέτρα προστασίας πραγματοποιείται από δικαστικό επιμελητή. Κατά γενικό κανόνα, ο δικαστικός επιμελητής ενημερώνεται για την παραβίαση μέτρου προστασίας από το πρόσωπο που διατρέχει κίνδυνο. Αν διαταχθεί μέτρο προστασίας πριν από τη ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας κατά τρόπο που λαμβάνει υπόψη το μέτρο προστασίας. Σύμφωνα με την ανάλυση της νομολογίας σχετικά με τις αποφάσεις προστασίας που πραγματοποιήθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο το 2008, αν το πρόσωπο που διατρέχει κίνδυνο και το πρόσωπο που προκαλεί τον κίνδυνο ζουν (ή εργάζονται) κοντά το ένα με τον άλλο, είναι προτιμότερο να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της επικοινωνίας τους, ενώ το περιεχόμενο των απαγορεύσεων (μέτρων προστασίας) μπορεί, ιδίως, να συνίσταται σε έναν κατάλογο απαγορευμένων ενεργειών.

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Στην Εσθονία, αρμόδια να διατάσσουν μέτρα προστασίας είναι τα δικαστήρια. Το περιφερειακό δικαστήριο που διέταξε το μέτρο προστασίας είναι αρμόδιο για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών σύμφωνα με το άρθρο 5. Για την έκδοση πιστοποιητικού, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στο περιφερειακό δικαστήριο. Τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων διατίθενται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τους τόπο .

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Η επίκληση μέτρου προστασίας που έχει διαταχθεί σε άλλο κράτος μέλος πρέπει να γίνει ενώπιον δικαστικού επιμελητή του τόπου στον οποίο ο υπόχρεος έχει τον τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής του ή του τόπου στον οποίο βρίσκεται η περιουσία του υπόχρεου. Ο δικαστικός επιμελητής ξεκινά τη διαδικασία εκτέλεσης κατόπιν αιτήματος του προσώπου που διατρέχει κίνδυνο και βάσει εκτελεστού τίτλου. Τα στοιχεία των δικαστικών επιμελητών διατίθενται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών και Συνδίκων Πτώχευσης.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Αν είναι αναγκαίο, ο δικαστικός επιμελητής που είναι αρμόδιος για την εκτέλεση προστατευτικού μέτρου που έχει διαταχθεί σε άλλο κράτος μέλος προσαρμόζει το εν λόγω μέτρο. Δικαστικός επιμελητής του τόπου στον οποίο ο υπόχρεος έχει τον τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής του ή του τόπου στον οποίο βρίσκεται η περιουσία του υπόχρεου είναι αρμόδιος να διενεργήσει την προσαρμογή μέτρου προστασίας που έχει διαταχθεί σε άλλο κράτος μέλος. Τα στοιχεία των δικαστικών επιμελητών διατίθενται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών και Συνδίκων Πτώχευσης.

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Η αίτηση για απόρριψη της αναγνώρισης ή εκτέλεσης μέτρου προστασίας που έχει διαταχθεί σε άλλο κράτος μέλος πρέπει να υποβληθεί στον τόπο κατοικίας του υπόχρεου ή στο περιφερειακό δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου ζητείται η εκτέλεση. Τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων διατίθενται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τους τόπο .

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Εσθονικά και αγγλικά


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/07/2019

Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις - Ελλάδα


Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Ως αρμόδια αρχή για την έκδοση αποφάσεως, με την οποία διατάσσονται μέτρα προστασίας, ορίζεται o Δικαστής του Μονομελoύς Πρωτοδικείου Αθηνών, δικάζοντας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Ως αρμόδια αρχή ορίζεται ο Πρόεδρος του αρμόδιου Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών ή αναπληρωτής του.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Ως αρμόδια αρχή ορίζεται ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Ομοίως, ορίζεται ως αρμόδια αρχή το Μονομελές Πρωτοδικείο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Ελληνικά.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/12/2019

Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις - Ισπανία


Άρθρο 17 - Διαθέσιμες για το κοινό πληροφορίες

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 17 - Διαθέσιμες για το κοινό πληροφορίες

Άνευ αντικειμένου.

Στην Ισπανία δεν υπάρχουν μέτρα προστασίας που διατάσσονται σύμφωνα με τον κανονισμό 606/2013 και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν δικαστικές αρχές αρμόδιες να διατάσσουν τα εν λόγω μέτρα και να εκδίδουν τα πιστοποιητικά τους κατά την έννοια του άρθρου 5 του κανονισμού.

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Άνευ αντικειμένου.

Στην Ισπανία δεν υπάρχουν μέτρα προστασίας που διατάσσονται σύμφωνα με τον κανονισμό 606/2013 και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν δικαστικές αρχές αρμόδιες να διατάσσουν τα εν λόγω μέτρα και να εκδίδουν τα πιστοποιητικά τους κατά την έννοια του άρθρου 5.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Το πρωτοδικείο (Juzgado de 1a Instancia) ή, ανάλογα με την περίπτωση, το οικογενειακό δικαστήριο (Juzgado de Familia) του τόπου κατοικίας του θύματος.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Το πρωτοδικείο (Juzgado de 1a Instancia) ή, ανάλογα με την περίπτωση, το οικογενειακό δικαστήριο (Juzgado de Familia) του τόπου κατοικίας του θύματος.

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Το περιφερειακό δικαστήριο (Audiencia Provincial)

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Iσπανική.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/12/2019

Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις - Ιταλία


Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, το δικαστήριο του τόπου διαμονής του προστατευόμενου προσώπου είναι αρμόδιο να διατάσσει μέτρα προστασίας και, ως εκ τούτου, να εκδίδει το πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 5.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και, κατά περίπτωση, εκτελείται το μέτρο υπό την εποπτεία του δικαστηρίου του τόπου κατοικίας, συνήθους ή απλής διαμονής του προστατευόμενου προσώπου κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Αρμόδιο για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας, συνήθους ή απλής διαμονής του προστατευόμενου προσώπου.

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Το ίδιο δικαστήριο όπως στο σημείο iii).

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Ιταλικά


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/01/2020

Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις - Κύπρος


Άρθρο 17 - Διαθέσιμες για το κοινό πληροφορίες

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 17 - Διαθέσιμες για το κοινό πληροφορίες

Σύμφωνα με το Α.32 του περί Δικαστηρίων Νόμου, Ν.14/60, κάθε Δικαστήριο το οποίο ασκεί πολιτική δικαιοδοσία έχει εξουσία να εκδώσει απαγορευτικό διάταγμα (παρεμπίπτον, διηνεκές ή προστακτικό).

Με ρητή διάταξη του Α.16 του περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμου, Ν.23/90, η ίδια εξουσία ασκείται και από Οικογενειακά Δικαστήρια.

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Αρμόδια αρχή να διατάξει μέτρα προστασίας είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο της Δημοκρατίας εντός της επαρχίας του οποίου ο αιτών κατοικεί ή διαμένει κατά τον ουσιώδη χρόνο.

Σε περίπτωση διαφωνίας οικογενειακού δικαίου, η αρμόδια αρχή είναι το Οικογενειακό Δικαστήριο της Δημοκρατίας εντός της επαρχίας του οποίου είτε ο αιτών είτε ο εναγόμενος κατοικεί ή διαμένει κατά τον ουσιώδη χρόνο. Σε περίπτωση που η διαφορά αφορά ανήλικο, αρμόδιο είναι το Οικογενειακό Δικαστήριο της επαρχίας όπου ο ανήλικος βρέθηκε.

Αρμόδια αρχή για την έκδοση πιστοποιητικών είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο ή το Οικογενειακό Δικαστήριο  της Δημοκρατίας, το οποίο έχει εκδώσει το μέτρο προστασίας.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Αρμόδια αρχή ενώπιον της οποίας μπορεί να γίνεται επίκληση του μέτρου προστασίας:

Σε όλες τις περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο της Δημοκρατίας εντός της επαρχίας στην οποία το πρόσωπο που προκαλεί τον κίνδυνο έχει μετακινηθεί μόνιμα ή προσωρινά. Σε περίπτωση που η διεύθυνση του είναι άγνωστη, η αρμόδια αρχή είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

Αρρμόδια αρχή για την επιβολή ενός τέτοιου μέτρου:

Σε όλες τις περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο της Δημοκρατίας εντός της επαρχίας στην οποία το πρόσωπο που προκαλεί τον κίνδυνο έχει μετακινηθεί μόνιμα ή προσωρινά. Σε περίπτωση που η διεύθυνση του είναι άγνωστη, η αρμόδια αρχή είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Σε όλες τις περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της επαρχίας εντός της οποίας το πρόσωπο που προκαλεί τον κίνδυνο έχει μετακινηθεί μόνιμα ή προσωρινά. Σε περίπτωση που η διεύθυνση του είναι άγνωστη,  αρμόδια αρχή είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Αρμόδιο Δικαστήριο στο οποίο η αίτηση για άρνηση αναγνώρισης πρέπει να υποβληθεί:

Το Επαρχιακό Δικαστήριο ή το Οικογενειακό Δικαστήριο της Δημοκρατίας ενώπιον του οποίου έχει γίνει επίκληση του µέτρου προστασίας που διατάχθηκε στο κράτος μέλος προέλευσης.

Κατά περίπτωση, αρμόδιο δικαστήριο στο οποίο η αίτηση για άρνηση εκτέλεσης πρέπει να υποβληθεί:

Το Επαρχιακό Δικαστήριο ή το Οικογενειακό Δικαστήριο της Δημοκρατίας ενώπιον του οποίου έχει γίνει επίκληση του µέτρου προστασίας που διατάχθηκε στο κράτος μέλος προέλευσης.

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Τα έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται στην ελληνική γλώσσα. Μετάφραση στην αγγλική γίνεται επίσης αποδεκτή


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/04/2019

Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις - Λεττονία


Άρθρο 17 - Διαθέσιμες για το κοινό πληροφορίες

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 17 - Διαθέσιμες για το κοινό πληροφορίες

Οι κανόνες και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται στα μέτρα προστασίας σε αστικές υποθέσεις διέπονται από τον νόμο περί πολιτικής δικονομίας (Civilprocesa likums).

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Οι αρχές που είναι αρμόδιες, στη Δημοκρατία της Λετονίας, να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά είναι τα επαρχιακά/δημοτικά δικαστήρια [rajona (pilsētas) tiesas] (άρθρο 5411 παράγραφος 45 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας).

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Οι αρχές που είναι αρμόδιες να εκτελούν μέτρο προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος είναι τα επαρχιακά/δημοτικά δικαστήρια του τόπου όπου πρέπει να εκτελεστεί η απόφαση ή του δηλωμένου τόπου κατοικίας του εναγόμενου ή, ελλείψει αυτού, του τόπου κατοικίας ή έδρας του εναγομένου (άρθρο 6513 παράγραφος 1 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Οι αρχές που είναι αρμόδιες για την προσαρμογή των μέτρων προστασίας είναι τα ίδια επαρχιακά/δημοτικά δικαστήρια μ’ αυτά που είναι αρμόδια για την εκτέλεση των εν λόγω μέτρων (άρθρο 6515 παράγραφος 2 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας).

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Είναι τα επαρχιακά/δημοτικά δικαστήρια στην περιφέρεια των οποίων πρέπει να διενεργηθεί ο έλεγχος της εκτέλεσης του μέτρου προστασίας που διατάσσεται από αλλοδαπό δικαστήριο (άρθρο 6443 παράγραφος 43 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας).

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Κάθε μεταγραφή ή μετάφραση που απαιτείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού πραγματοποιείται στην επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας της Λετονίας, δηλαδή στα λετονικά.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/07/2019

Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις - Λιθουανία


Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Στη Λιθουανία τα μέτρα προστασίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού διατάσσονται από τα δικαστήρια. Τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού εκδίδονται από το δικαστήριο που διέταξε το μέτρο προστασίας.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Στη Λιθουανία αρμόδιοι να εκτελούν τα μέτρα προστασίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού είναι οι δικαστικοί επιμελητές. Αν οι δικαστικοί επιμελητές παρεμποδίζονται να εκτελέσουν τα μέτρα προστασίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, έχουν το γενικό δικαίωμα να ζητήσουν από την αστυνομία να άρει τα εμπόδια αυτά.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Οι δικαστικοί επιμελητές που εκτελούν μέτρο προστασίας προσαρμόζουν τα μέτρα προστασίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1.

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Οι αιτήσεις άρνησης αναγνώρισης ή, κατά περίπτωση, εκτέλεσης μέτρου προστασίας θα πρέπει να υποβάλλονται στο Εφετείο της Λιθουανίας.

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Κάθε μεταγραφή ή μετάφραση που απαιτείται, σύμφωνα με τον κανονισμό, για τους σκοπούς της επικοινωνίας με τις αρμόδιες λιθουανικές αρχές πρέπει να συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, ήτοι στα λιθουανικά.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/10/2019

Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις - Ουγγαρία


Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Τα επαρχιακά δικαστήρια.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Τα επαρχιακά δικαστήρια, τα περιφερειακά γραφεία των κρατικών υπηρεσιών της κεντρικής και επαρχιακής διοίκησης της Βουδαπέστης (εφεξής συλλήβδην καλούμενα «τοπικά γραφεία») και η αστυνομία.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Το επαρχιακό δικαστήριο

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Το επαρχιακό δικαστήριο

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Ουγγρικά


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/07/2019

Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις - Κάτω Χώρες


Άρθρο 17 - Διαθέσιμες για το κοινό πληροφορίες

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 17 - Διαθέσιμες για το κοινό πληροφορίες

Στις Κάτω Χώρες, τα θύματα που επιθυμούν μέτρο προστασίας πρέπει να ακολουθήσουν για τον σκοπό αυτό αστική διαδικασία (διαδικασία λήψης ασφαλιστικών μέτρων). Για τον σκοπό αυτό πρέπει να απευθυνθούν σε δικηγόρο, Ο οποίος μπορεί να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και να κινήσει τη διαδικασία εξ ονόματος του θύματος.

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Τα δικαστήρια που είναι αρμόδια να διατάξουν μέτρο προστασίας: δικαστήριοPDF(167 Kb)nl

Αν το μέτρο προστασίας έχει διαταχθεί βάσει των διατάξεων του νόμου προσωρινή απαγόρευση εισόδου σε κατοικία (Wet tijdelijk huisverbod): ο δήμαρχος της πόλης όπου η θέση όπου εφαρμόζεται η προσωρινή απαγόρευση.

Η ίδια αρχή η οποία έχει εκδώσει ένα μέτρο προστασίας είναι επίσης αρμόδια να εκδίδει το πιστοποιητικό.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

•             Ένας δικαστικός επιμελητής (deurwaarder)

•             Στην περίπτωση που ένα μέτρο προστασίας εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του νόμου προσωρινή απαγόρευση εισόδου σε κατοικία: η αστυνομία

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag (δικαστής των ασφαλιστικών μέτρων στο Πρωτοδικείο της Χάγης)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Gerechtshof Den Haag (Πρωτοδικείου της Χάγης)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag (δικαστής των ασφαλιστικών μέτρων στο Πρωτοδικείο της Χάγης)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Gerechtshof Den Haag (Πρωτοδικείου της Χάγης)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Ολλανδική.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/07/2019

Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις - Πολωνία


Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Αρμόδιες αρχές που διατάσσουν μέτρα προστασίας:

Πρωτοδικεία, περιφερειακά δικαστήρια, εφετεία

Αρμόδιες αρχές για την έκδοση των πιστοποιητικών:

Τα πρωτοδικεία, περιφερειακά δικαστήρια και εφετεία τα οποία εξέδωσαν την απόφαση για τα μέτρα προστασίας

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Τα πρωτοδικεία

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Τα πρωτοδικεία

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Τα περιφερειακά δικαστήρια

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Πολωνικά


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/07/2019

Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις - Φινλανδία


Άρθρο 17 - Διαθέσιμες για το κοινό πληροφορίες

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 17 - Διαθέσιμες για το κοινό πληροφορίες

Στη Φινλανδία, τα μέτρα προστασίας που αναφέρονται στην οδηγία 2011/99/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 606/2013 καθορίζονται στον νόμο περί περιοριστικών μέτρων (898/1998).

Ο νόμος προβλέπει την επιβολή περιοριστικών μέτρων για την πρόληψη εγκλήματος κατά της ζωής, της υγείας, της ελευθερίας ή της ιδιωτικής ζωής, της απειλής τέτοιου εγκλήματος ή οποιουδήποτε άλλου είδους σοβαρής παρενόχλησης. Εάν το πρόσωπο που αισθάνεται ότι απειλείται και το πρόσωπο εις βάρος του οποίου ζητείται διαταγή περιοριστικών μέτρων διαμένουν μόνιμα στην ίδια κατοικία, μπορεί να επιβληθούν περιοριστικά μέτρα για την πρόληψη εγκλήματος κατά της ζωής, της υγείας ή της ελευθερίας ή απειλής τέτοιου εγκλήματος (ενδοοικογενειακά περιοριστικά μέτρα).

Η οδηγία 2011/99/ΕΕ εφαρμόζεται στα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται στη Φινλανδία, εάν τα περιοριστικά μέτρα έχουν επιβληθεί ως αποτέλεσμα εγκλήματος ή εικαζόμενου εγκλήματος. Εάν τα περιοριστικά μέτρα δεν συνδέονται με εγκληματική πράξη, όπως αναφέρεται στην οδηγία, τότε υπόκεινται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 606/2013.

Όπως διευκρινίζεται λεπτομερέστερα στη σχετική δικαστική απόφαση, πρόσωπο στο οποίο έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα δεν δικαιούται να έρθει σε επαφή με το πρόσωπο που τελεί υπό προστασία ή να επικοινωνήσει μαζί του με άλλο τρόπο ή να προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί του (βασική εντολή περιοριστικών μέτρων). Απαγορεύεται επίσης να ακολουθεί και να παρακολουθεί το υπό προστασία πρόσωπο. Πρόσωπο στο οποίο έχουν επιβληθεί ενδοοικογενειακά περιοριστικά μέτρα πρέπει να εγκαταλείψει την κατοικία στην οποία διαμένει μόνιμα μαζί με το πρόσωπο που τελεί υπό προστασία, και δεν μπορεί να επιστρέψει εκεί. Εάν υπάρχουν λόγοι να πιθανολογείται ότι μια βασική εντολή περιοριστικών μέτρων είναι ανεπαρκής, η εντολή περιοριστικών μέτρων μπορεί να επεκταθεί. Στην περίπτωση αυτή, τα περιοριστικά μέτρα επιβάλλουν επίσης περιορισμούς στο πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεται το πρόσωπο στο οποίο έχουν επιβληθεί τα μέτρα στη μόνιμη κατοικία, την εξοχική κατοικία ή τον χώρο εργασίας του υπό προστασία προσώπου ή σε άλλο συγκρίσιμο τόπο που καθορίζεται χωριστά (εκτεταμένα περιοριστικά μέτρα). Ωστόσο, τα περιοριστικά μέτρα δεν εφαρμόζονται στις επαφές για τις οποίες υπάρχει βάσιμος λόγος και οι οποίες είναι προφανώς αναγκαίες. Η ρύθμιση των τυχόν αναγκαίων επαφών θα πρέπει κατά προτίμηση να προβλέπεται ήδη στην απόφαση σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα.

Περιοριστικά μέτρα μπορούν να επιβληθούν για μέγιστη διάρκεια ενός έτους. Ενδοοικογενειακά περιοριστικά μέτρα μπορούν να επιβληθούν για μέγιστη διάρκεια τριών μηνών. Περιοριστικά μέτρα τίθενται σε ισχύ κατόπιν απόφασης του τοπικού δικαστηρίου να επιβάλει τέτοια μέτρα. Η απόφαση είναι εκτελεστή ανεξαρτήτως έφεσης, εκτός αν το ανώτερο δικαστήριο που επιλαμβάνεται της υπόθεσης αποφασίσει διαφορετικά. Η εντολή περιοριστικών μέτρων δύναται να ανανεωθεί. Σε περίπτωση ανανέωσης, τα περιοριστικά μέτρα μπορούν να επιβληθούν για μέγιστη διάρκεια δύο ετών. Εντολή ενδοοικογενειακών περιοριστικών μέτρων μπορεί να ανανεωθεί για μέγιστη διάρκεια τριών μηνών.

Επιβολή περιοριστικών μέτρων μπορεί να ζητήσει οποιοσδήποτε έχει βάσιμους λόγους να αισθάνεται ότι απειλείται ή παρενοχλείται από άλλο πρόσωπο. Αίτηση μπορεί επίσης να υποβληθεί από εισαγγελική ή αστυνομική αρχή ή αρχή κοινωνικής πρόνοιας. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται προφορικώς ή γραπτώς με χρήση ειδικού εντύπου.

Οι υποθέσεις που αφορούν περιοριστικά μέτρα εκδικάζονται από το τοπικό δικαστήριο. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το δικαστήριο του τόπου στον οποίο κατοικεί το προς προστασία πρόσωπο ή στον οποίο θα εφαρμοστεί κυρίως η εντολή περιοριστικών μέτρων. Εάν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου ζητείται η επιβολή περιοριστικών μέτρων είναι ύποπτο για έγκλημα που μπορεί να έχει σημασία για την επίλυση της διαφοράς που σχετίζεται με τα περιοριστικά μέτρα, το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο είναι επίσης αρμόδιο για το θέμα των περιοριστικών μέτρων.

Στο μέτρο που ενδείκνυται, οι διατάξεις που διέπουν την ποινική διαδικασία εφαρμόζονται και στη διαδικασία για την έκδοση εντολής περιοριστικών μέτρων. Στη φινλανδική νομολογία, τα περιοριστικά μέτρα επιβάλλονται σχεδόν πάντοτε ως ανεξάρτητο μέτρο, χωριστά από ποινική δίκη, αν και σύμφωνα με τη νομοθεσία μπορούν επίσης να επιβληθούν στο πλαίσιο ποινικής δίκης.

Περιοριστικά μέτρα μπορούν να επιβληθούν εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιθανολογηθεί ότι το πρόσωπο εις βάρος του οποίου ζητούνται τα περιοριστικά μέτρα ενδέχεται να διαπράξει έγκλημα κατά της ζωής, της υγείας, της ελευθερίας ή της ιδιωτικής ζωής του προσώπου που αισθάνεται ότι απειλείται ή παρενοχλείται σοβαρά με κάποιον άλλο τρόπο.

Ενδοοικογενειακά περιοριστικά μέτρα μπορούν να επιβληθούν εάν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου ζητούνται τα περιοριστικά μέτρα είναι πιθανό, όπως κρίνεται από τις απειλές που έχει εξαπολύσει και τυχόν προηγούμενα αδικήματα ή άλλη συμπεριφορά, να διαπράξει έγκλημα κατά της ζωής, της υγείας ή της ελευθερίας του ατόμου που αισθάνεται ότι απειλείται, και η επιβολή περιοριστικών μέτρων δεν είναι παράλογη, λαμβανομένης υπόψη της σοβαρότητας του πιθανολογούμενου εγκλήματος, των συνθηκών των προσώπων που ζουν στο ίδιο νοικοκυριό και των άλλων πραγματικών περιστατικών που παρουσιάστηκαν στην υπόθεση.

Κατά την εξέταση των προϋποθέσεων για την επιβολή περιοριστικών μέτρων πρέπει να δίνεται προσοχή στις περιστάσεις των εμπλεκόμενων προσώπων, στη φύση οποιουδήποτε τυχόν προηγούμενου εγκλήματος ή παρενόχλησης και στο αν το εν λόγω έγκλημα ή παρενόχληση έχει επαναληφθεί, καθώς και στην πιθανότητα το πρόσωπο εις βάρος του οποίου ζητούνται τα περιοριστικά μέτρα να συνεχίσει την παρενόχληση ή να διαπράξει έγκλημα κατά του προσώπου που αισθάνεται ότι απειλείται.

Μπορούν, επίσης, να επιβληθούν προσωρινά περιοριστικά μέτρα. Η επιβολή προσωρινών περιοριστικών μέτρων αποφασίζεται από υπάλληλο που διαθέτει εξουσία σύλληψης ή από δικαστήριο. Ο υπάλληλος που διαθέτει εξουσία σύλληψης πρέπει αμελλητί και το αργότερο εντός τριών ημερών να υποβάλει την απόφασή του ενώπιον του αρμόδιου τοπικού δικαστηρίου.

Κατ’ αρχήν, οι ίδιοι οι διάδικοι φέρουν το κόστος που προκύπτει από την εξέταση μιας υπόθεσης σχετικά με την επιβολή περιοριστικών μέτρων. Ωστόσο, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει διάδικο να καταβάλει μέρος ή το σύνολο των εύλογων δικαστικών εξόδων του αντιδίκου του. Δεν επιβάλλεται δικαστικό τέλος.

Οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν δικηγόρο και δικαιούνται επίσης δωρεάν νομική συνδρομή εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στον νόμο περί νομικής συνδρομής (257/2002).

Το δικαστήριο πρέπει να καταχωρίσει αμέσως στο ηλεκτρονικό σύστημα της αστυνομίας απόφαση που επιβάλλει, καταργεί ή τροποποιεί περιοριστικά μέτρα.

Η δικαστική απόφαση κοινοποιείται επίσης στον αιτούντα, το πρόσωπο που προστατεύεται με τα περιοριστικά μέτρα και το πρόσωπο εις βάρος του οποίου ζητήθηκαν τα περιοριστικά μέτρα. Η δικαστική απόφαση πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί με επαληθεύσιμο τρόπο στο πρόσωπο εις βάρος του οποίου επιβλήθηκαν τα περιοριστικά μέτρα, εκτός εάν εκδόθηκε ή δημοσιεύθηκε παρουσία του εν λόγω προσώπου.

Η αστυνομία εποπτεύει την επιβολή των περιοριστικών μέτρων.

Οι παραβιάσεις περιοριστικών μέτρων τιμωρούνται σύμφωνα με το κεφάλαιο 16, άρθρο 9α του ποινικού κώδικα (39/1889).

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας

Τα γενικά δικαστήρια (τοπικά δικαστήρια, εφετεία και το Ανώτατο Δικαστήριο)

Αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση πιστοποιητικών σύμφωνα με το άρθρο 5

Τα γενικά δικαστήρια (τοπικά δικαστήρια, εφετεία και το Ανώτατο Δικαστήριο)

Το πιστοποιητικό εκδίδεται από το δικαστήριο που επέβαλε περιοριστικά μέτρα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού και αναφέρονται στον νόμο περί περιοριστικών μέτρων (898/1998).

Το πιστοποιητικό εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 5-7 του κανονισμού. Το πιστοποιητικό κοινοποιείται στο πρόσωπο που συνιστά απειλή σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού και το άρθρο 5 του νόμου (227/2015) για την εφαρμογή του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις.

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Τοπικό δικαστήριο του Ελσίνκι.

Στοιχεία επικοινωνίας: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

Μέτρο προστασίας που έχει επιβληθεί σε άλλο κράτος μέλος αναγνωρίζεται στη Φινλανδία σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού χωρίς χωριστή διαδικασία, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του νόμου (227/2015) για την εφαρμογή του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις. Το εν λόγω μέτρο προστασίας καταχωρίζεται στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 15 του νόμου περί περιοριστικών μέτρων (898/1998) κατά τον ίδιο τρόπο με εκείνον που εφαρμόζεται για τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται στη Φινλανδία.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Τοπικό δικαστήριο του Ελσίνκι.

Στοιχεία επικοινωνίας: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

Η προσαρμογή μέτρου προστασίας πραγματοποιείται όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του κανονισμού, σύμφωνα με τη γραπτή διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 3 του νόμου (227/2015) για την εφαρμογή του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις.

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Τοπικό δικαστήριο του Ελσίνκι.

Στοιχεία επικοινωνίας: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

Η αναγνώριση ή η εκτέλεση της απόφασης απορρίπτεται δυνάμει του άρθρου 13 του κανονισμού, σύμφωνα με τη γραπτή διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 3 του νόμου (227/2015) για την εφαρμογή του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις.

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Οι αποδεκτές γλώσσες είναι η φινλανδική, η σουηδική και η αγγλική. Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σε άλλη γλώσσα μπορεί επίσης να γίνει δεκτό, εφόσον δεν υπάρχει άλλο εμπόδιο για την αποδοχή του.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/08/2019

Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις - Σουηδία


Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Στο σουηδικό δίκαιο δεν υπάρχουν μέτρα προστασίας αστικού δικαίου του είδους που αναφέρεται στο κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 606/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει αρχή αρμόδια να διατάσσει τα εν λόγω μέτρα ή να εκδίδει πιστοποιητικά σύμφωνα με το άρθρο 5.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Μπορεί να γίνει επίκληση μέτρου προστασίας διατασσόμενου σε άλλο κράτος μέλος ενώπιον της εισαγγελίας (åklagaren) του τόπου όπου το μέτρο θα εφαρμόζεται πλήρως ή κατά κύριο λόγο.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Η εισαγγελία του τόπου όπου το μέτρο θα εφαρμόζεται πλήρως ή κατά κύριο λόγο είναι αρμόδια για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1.

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Η αίτηση για άρνηση αναγνώρισης σύμφωνα με το άρθρο 13 θα πρέπει να υποβληθεί στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Στοκχόλμης (tingsrätt).

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Σουηδικά


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/07/2019