Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnust

Asetusta (EU) N:o 606/2013 koskevat kansalliset tiedot


Yleisiä tietoja

Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetussa Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksessa (EU) N:o 606/2013 luodaan mekanismi, jonka avulla yksityisoikeuden alalla määrätyt suojelutoimenpiteet voidaan tunnustaa suoraan eri jäsenvaltioiden välillä.

Henkilö, jonka hyväksi on annettu hänen asuinjäsenvaltiossaan käsiteltävässä yksityisoikeudellisessa asiassa suojelumääräys, voi vedota siihen suoraan muissa jäsenvaltioissa esittämällä niiden toimivaltaisille viranomaisille Linkki avautuu uuteen ikkunaantodistuksen, josta hänen oikeutensa käyvät ilmi.

Asetusta on sovellettu 11. päivästä tammikuuta 2015.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Lisätietoja suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta on asiaa käsittelevällä verkkosivulla.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 19/02/2019

Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnust - Belgia


18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Seuraavilla viranomaisilla on toimivalta määrätä suojelutoimenpide sen mukaan, millaisessa asiassa toimenpidettä haetaan: perhetuomioistuin (tribunal de famille, familierechtbank), työtuomioistuin (tribunal de travail, arbeidsrechtbank) tai syyttäjä. Viimeksi mainitussa tapauksessa perhetuomioistuin tai nuorisotuomioistuin (tribunal de jeunesse, jeugdrechtbank) tarkistaa jälkikäteen suojelutoimenpiteen aiheellisuuden.

Toimivalta antaa todistuksia on suojelutoimenpiteen määränneen tuomioistuimen pääkirjaajalla tai tarvittaessa syyttäjällä.

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

Sen paikkakunnan syyttäjä, jossa suojelua saava henkilö on merkitty väestörekisteriin tai jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa on.

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Sen paikkakunnan syyttäjä, jossa suojelua saava henkilö on merkitty väestörekisteriin tai jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa on. Suojelutoimenpiteen tarkistamiseen voi hakea muutosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelta (tribunal de première instance, rechtbank van eerste aanleg) 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin.

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

Asetuksen 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksytään ranskan, hollannin ja/tai saksan kielellä laaditut käännökset sen mukaan, mitkä ovat täytäntöönpanopaikkakunnan viralliset kielet Belgian lainsäädännön mukaisesti.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 27/03/2019

Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnust - Bulgaria


18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Toimivalta määrätä suojelutoimenpiteitä on vahinkoa kärsineen henkilön vakituisen asuinpaikan tai tämänhetkisen osoitteen mukaan määräytyvällä piirituomioistuimella (rayonen sad) (perheväkivallalta suojelemista koskevan lain 7 §).

Asian käsitellyt piirituomioistuin antaa suojelua saavan henkilön kirjallisesta pyynnöstä asetuksen (EU) N:o 606/2013 5 artiklassa tarkoitetun todistuksen (perheväkivallalta suojelemista koskevan lain 26 §:n 1 momentti).

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

Henkilö, jonka hyväksi on Euroopan unionin jäsenvaltiossa määrätty suojelutoimenpide, voi pyytää Sofian kaupungin tuomioistuinta (Sofiyski gradski sad) antamaan suojelumääräyksen, jota sovelletaan Bulgarian alueella (perheväkivallalta suojelemista koskevan lain 23 §).

Sisäasiainministeriö ja syyttäjälaitos ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön.

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Sofian kaupungin tuomioistuin.

Tuomioistuin tarkistaa, voidaanko toimenpide panna täytäntöön Bulgarian lainsäädännön tarjoamin keinoin. Jos tämä on mahdotonta, tuomioistuin määrää korvaavasta suojelutoimenpiteestä Bulgarian lainsäädännön mukaisesti (perheväkivallalta suojelemista koskevan lain 24 §:n 2 momentti).

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

Sofian kaupungin tuomioistuin voi evätä suojelutoimenpiteen tunnustamisen tai täytäntöönpanon vaaraa aiheuttavan henkilön hakemuksesta (perheväkivallalta suojelemista koskevan lain 25 §).

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

Bulgaria edellyttää, että asiakirjat käännetään bulgariaksi.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 27/03/2019

Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnust - Kypros


17 artikla - Yleisön saataville asetettavat tiedot

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

17 artikla - Yleisön saataville asetettavat tiedot

Tuomioistuimista annetun lain nro 14/60 (tou peri dikastirion nomou) 32 §:n mukaan kaikki siviilioikeudellisissa asioissa toimivaltaiset tuomioistuimet voivat määrätä (väliaikaisesta, pysyvästä tai ehdottomasta) kiellosta.

Perhetuomioistuimista annetun lain nro 23/90 (tou peri oikogeneiakon dikastirion nomou) 16 §:n mukaan myös perhetuomioistuimet voivat määrätä tällaisia kieltoja.

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Suojelutoimenpiteitä voi määrätä sen alueen aluetuomioistuin (eparchiako dikastirio tis dimokratias), missä hakija asuu tai oleskelee kyseisenä ajankohtana.

Perheoikeudellisissa riita-asioissa toimivalta on sen alueen perhetuomioistuimella (oikogeneiako dikastirio tis dimokratias), missä joko hakija tai vastaaja asuu tai oleskelee kyseisenä ajankohtana. Jos riita-asia koskee alaikäistä, toimivalta on sen alueen perhetuomioistuimella, missä alaikäinen on tavattu.

Toimivalta myöntää todistuksia on suojelutoimenpiteen määränneellä aluetuomioistuimelle tai perhetuomioistuimella.

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

Viranomainen, jonka edessä suojelutoimenpiteeseen voi vedota:

Toimivaltainen viranomainen on kaikissa tapauksissa sen alueen aluetuomioistuin, jonne uhan muodostava henkilö on muuttanut pysyvästi tai tilapäisesti. Jos osoite ei ole tiedossa, toimivalta on Nikosian aluetuomioistuimella.

Viranomainen, jolla on toimivalta panna toimenpide täytäntöön:

Toimivaltainen viranomainen on kaikissa tapauksissa sen alueen aluetuomioistuin, jonne uhan muodostava henkilö on muuttanut pysyvästi tai tilapäisesti. Jos osoite ei ole tiedossa, toimivalta on Nikosian aluetuomioistuimella

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Toimivaltainen viranomainen on kaikissa tapauksissa sen alueen aluetuomioistuin, jonne uhan muodostava henkilö on muuttanut pysyvästi tai tilapäisesti. Jos osoite ei ole tiedossa, toimivalta on Nikosian aluetuomioistuimella.

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

Tuomioistuin, johon pyyntö tunnustamisen epäämisestä on toimitettava:

Aluetuomioistuin tai perhetuomioistuin, jossa alkuperäjäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottu.

Tuomioistuin, johon pyyntö täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava:

Aluetuomioistuin tai perhetuomioistuin, jossa alkuperäjäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottu.

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

Asiakirjat on toimitettava kreikaksi. Myös englanninkieliset käännökset hyväksytään.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 18/04/2019

Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnust - Suomi


17 artikla - Yleisön saataville asetettavat tiedot

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

17 artikla - Yleisön saataville asetettavat tiedot

Suomessa direktiivissä 2011/99/EU ja asetuksessa 606/2013 tarkoitetuista suojelutoimenpiteistä säädetään lähestymiskiellosta annetussa laissa (898/1998).

Laki sisältää säännökset lähestymiskiellon määräämisestä henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai tällaisen rikoksen uhan tai muun vakavan häirinnän torjumiseksi. Jos itsensä uhatuksi tunteva henkilö ja henkilö, jota vastaan kieltoa pyydetään, asuvat vakituisesti samassa asunnossa, lähestymiskielto voidaan määrätä henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvan rikoksen tai tällaisen rikoksen uhan torjumiseksi (perheen sisäinen lähestymiskielto).

Suomessa määrättyyn lähestymiskieltoon sovelletaan direktiiviä 2011/99/EU, jos lähestymiskielto on määrätty rikoksen tai väitetyn rikoksen johdosta. Jos lähestymiskiellolla ei ole direktiivissä tarkoitettua yhteyttä rikokseen, lähestymiskieltoon sovelletaan asetusta 606/2013.

Sen mukaan kuin asiaa koskevassa ratkaisussa tarkemmin määrätään, lähestymiskieltoon määrätty henkilö ei saa tavata suojattavaa henkilöä eikä muuten ottaa häneen yhteyttä tai yrittää sitä (perusmuotoinen lähestymiskielto). Kiellettyä on myös suojattavan henkilön seuraaminen ja tarkkaileminen. Perheen sisäiseen lähestymiskieltoon määrätyn on lisäksi poistuttava asunnosta, jossa hän ja suojattava henkilö asuvat vakituisesti, eikä hän saa palata asuntoon. Jos on syytä olettaa, että perusmuotoinen lähestymiskielto ei ole riittävä, kielto voidaan määrätä laajennettuna. Tällöin kielto koskee myös oleskelua suojattavan henkilön vakituisen asunnon tai loma-asunnon, työpaikan tai erikseen määritellyn muun niihin rinnastettavan oleskelupaikan läheisyydessä (laajennettu lähestymiskielto). Lähestymiskielto ei kuitenkaan koske yhteydenottoja, joihin on asiallinen peruste ja jotka ovat ilmeisen tarpeellisia. Välttämättömien yhteydenottojen toteuttamisesta tulisi pyrkiä määräämään jo lähestymiskieltopäätöksessä.

Lähestymiskielto voidaan määrätä enintään yhdeksi vuodeksi. Perheen sisäinen lähestymiskielto voidaan määrätä enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kielto tulee voimaan silloin, kun käräjäoikeus tekee ratkaisun kieltoon määräämisestä. Ratkaisua on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei asiaa käsittelevä ylempi tuomioistuin toisin määrää. Kielto voidaan uudistaa. Tällöin kielto voidaan määrätä enintään kahdeksi vuodeksi. Perheen sisäinen kielto voidaan uudistettaessa määrätä enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Lähestymiskiellon määräämistä voi pyytää kuka tahansa, joka perustellusti tuntee itsensä toisen uhkaamaksi tai häiritsemäksi. Pyytäjänä voi olla myös syyttäjä-, poliisi- tai sosiaaliviranomainen. Pyyntö voi olla kirjallinen tai suullinen ja sitä varten on laadittu lomake.

Lähestymiskieltoa koskevan asian ratkaisee käräjäoikeus. Toimivaltainen on sen paikkakunnan käräjäoikeus, jossa lähestymiskiellolla suojattavalla henkilöllä on kotipaikka tai jossa kielto pääasiassa tulisi sovellettavaksi. Jos henkilö, jota vastaan kieltoa pyydetään, on epäiltynä rikoksesta, jolla voi olla merkitystä lähestymiskieltoasiaa ratkaistaessa, on myös rikosasiassa toimivaltainen tuomioistuin toimivaltainen lähestymiskieltoasiassa.

Menettelyllisesti lähestymiskieltoa koskevan asian käsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin, mitä oikeudenkäynnistä rikosasiassa säädetään. Suomen oikeuskäytännössä lähestymiskielto määrätään lähes poikkeuksetta itsenäisenä toimenpiteenä erillään rikosasian käsittelystä, vaikka se lain mukaan voidaan käsitellä myös rikosasian yhteydessä.

Lähestymiskielto voidaan määrätä, jos on perusteltu aihe olettaa, että henkilö, jota vastaan kieltoa pyydetään, tulisi tekemään itsensä uhatuksi tuntevan henkilön henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai muulla tavoin vakavasti häiritsemään tätä.

Perheen sisäinen lähestymiskielto voidaan määrätä, jos henkilön, jota vastaan kieltoa pyydetään, uhkauksista, aiemmista rikoksista tai muusta käyttäytymisestä voidaan päätellä, että hän todennäköisesti tulisi tekemään itsensä uhatuksi tuntevan henkilön henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvan rikoksen. Lisäksi edellytetään, ettei kiellon määrääminen ole kohtuutonta ottaen huomioon uhkaavan rikoksen vakavuus, samassa asunnossa asuvien henkilöiden olosuhteet ja muut asiassa ilmenneet seikat.

Kiellon määräämisen edellytyksiä arvioitaessa on otettava huomioon asiaan osallisten henkilöiden olosuhteet, jo tapahtuneen rikoksen tai häirinnän laatu ja toistuvuus sekä todennäköisyys, että henkilö, jota vastaan kieltoa pyydetään, jatkaisi häirintää tai tekisi itsensä uhatuksi tuntevaan henkilöön kohdistuvan rikoksen.

Lähestymiskielto voidaan määrätä myös väliaikaisena. Väliaikaisesta lähestymiskiellosta päättää pidättämiseen oikeutettu virkamies tai tuomioistuin. Pidättämiseen oikeutetun virkamiehen on saatettava viipymättä ja viimeistään kolmen vuorokauden kuluttua päätöksensä toimivaltaisen käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Asiaan osalliset vastaavat lähtökohtaisesti itse lähestymiskieltoasian käsittelystä johtuvista kustannuksista. Jos on painavia syitä, voidaan asiaan osallinen kuitenkin tuomioistuimessa velvoittaa suorittamaan vastapuolen kohtuulliset oikeudenkäyntikulut osaksi tai kokonaan. Asiassa ei peritä tuomioistuimen käsittelymaksua.

Asiaan osallisilla on oikeus käyttää avustajaa ja heillä olisi oikeus maksuttomaan oikeusapuun, jos oikeusapulaissa (257/2002) säädetyt edellytykset täyttyvät.

Tuomiosta, jolla lähestymiskielto on määrätty, kumottu tai kieltoa muutettu, tuomioistuimen on heti ilmoitettava poliisiasiain tietojärjestelmään.

Tuomiosta ilmoitetaan myös hakijalle, sille, jota kiellolla on tarkoitus suojata, sekä sille, jota vastaan kieltoa oli pyydetty määrättäväksi. Ilmoitus sille, jota vastaan lähestymiskielto on määrätty, on annettava tiedoksi todisteellisesti, jollei tuomiota ole julistettu tai annettu hänen läsnä ollessaan.

Lähestymiskieltojen noudattamista valvoo poliisi.

Lähestymiskiellon rikkominen on säädetty rangaistavaksi rikoslain (39/1889) 16 luvun 9 a §:ssä.

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä

Yleiset tuomioistuimet (käräjäoikeudet, hovioikeudet ja korkein oikeus)

Viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Yleiset tuomioistuimet (käräjäoikeudet, hovioikeudet ja korkein oikeus)

Todistuksen antaa se tuomioistuin, joka on määrännyt asetuksen soveltamisalaan kuuluvan lähestymiskiellosta annetussa laissa (898/1998) tarkoitetun lähestymiskiellon.

Todistus annetaan asetuksen 5 – 7 artiklan säännösten mukaisesti. Todistuksesta ilmoitetaan vaaraa aiheuttavalle henkilölle asetuksen 8 artiklan ja yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain (227/2015) 5 §:n mukaisesti.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

Helsingin käräjäoikeus

Yhteystiedot: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

Toisessa jäsenvaltiossa määrätty suojelutoimenpide tunnustetaan Suomessa asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilman erillistä menettelyä siten kuin yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain (227/2015) 4 §:ssä säädetään. Suojelutoimenpide ilmoitetaan lähestymiskiellosta annetun lain (898/1998) 15 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin samalla tavoin kuin Suomessa määrätty lähestymiskielto.

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Helsingin käräjäoikeus

Yhteystiedot: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

Suojelutoimenpiteen tarkistaminen tehdään asetuksen 11 artiklan mukaisesti noudattaen yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain (227/2015) 3 §:ssä tarkoitettua kirjallista menettelyä.

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

Helsingin käräjäoikeus

Yhteystiedot: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

Tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta kieltäydytään asetuksen 13 artiklan mukaisesti noudattaen yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain (227/2015) 3 §:ssä tarkoitettua kirjallista menettelyä.

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

Hyväksytyt kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Myös muulla kielellä toimitettu todistus voidaan hyväksyä, jos hyväksymiselle ei muutoin ole estettä.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 20/07/2018