Wzajemne uznawanie środków ochrony w sprawach cywilnych

Informacje krajowe dotyczące rozporządzenia nr 606/2013


Informacje ogólne

Link otworzy się w nowym oknieRozporządzenie (UE) nr 606/2013 w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych ustanawia mechanizm umożliwiający bezpośrednie uznawanie nakazów ochrony wydanych w charakterze środków z zakresu prawa cywilnego pomiędzy państwami członkowskimi.

W związku z tym osoba objęta nakazem ochrony z zakresu prawa cywilnego wydanym w państwie członkowskim miejsca zamieszkania może się na niego powołać w innym państwie członkowskim, przedstawiając właściwym organom Link otworzy się w nowym okniezaświadczenie potwierdzające przysługujące jej prawa.

Rozporządzenie stosuje się od dnia 11 stycznia 2015 r.

Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.

Więcej informacji na temat wzajemnego uznawania środków ochrony można znaleźć na stronie poświęconej tej kwestii.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 19/02/2019

Wzajemne uznawanie środków ochrony w sprawach cywilnych - Belgia


Artykuł 18 lit. a)(i) - organy, które są właściwe do wydawania środków ochrony i do wydawania zaświadczeń zgodnie z art. 5

Artykuł 18 lit. a)(ii) - organy, przed którymi należy powoływać się na środek ochrony wydany w innym państwie członkowskim lub które są właściwe do wykonania takiego środka

Artykuł 18 lit. a)(iii) - organy, które są właściwe w sprawie dostosowania środków ochrony zgodnie z art. 11 ust. 1

Artykuł 18 lit. a)(iv) - sądy, do których należy wystąpić z wnioskiem o odmowę uznania oraz, w stosownych przypadkach, o odmowę wykonania, zgodnie z art. 13;

Artykuł 18 lit. b) - język lub języki akceptowane w tłumaczeniach, o których mowa w art. 16 ust. 1

Artykuł 18 lit. a)(i) - organy, które są właściwe do wydawania środków ochrony i do wydawania zaświadczeń zgodnie z art. 5

Do wydawania środków ochrony są właściwe następujące organy w zależności od przedmiotu sprawy, w której występuje się o zastosowanie danego środka ochrony: sąd rodzinny, sąd pracy lub prokuratura; kontrola a posteriori należy do sądu rodzinnego lub sądu dla nieletnich.

Zaświadczenie wydaje dyrektor służb sądowych (greffier en chef) sądu, który zarządził dany środek ochrony lub, w stosownych przypadkach, prokuratura.

Artykuł 18 lit. a)(ii) - organy, przed którymi należy powoływać się na środek ochrony wydany w innym państwie członkowskim lub które są właściwe do wykonania takiego środka

Prokuratura właściwa dla miejsca, w którym osoba objęta ochroną figuruje / będzie figurować w rejestrze ludności, albo miejsca jej zwykłego pobytu.

Artykuł 18 lit. a)(iii) - organy, które są właściwe w sprawie dostosowania środków ochrony zgodnie z art. 11 ust. 1

Prokuratura właściwa dla miejsca, w którym osoba objęta ochroną figuruje / będzie figurować w rejestrze ludności, albo miejsca jej zwykłego pobytu. Środek zaskarżenia przeciwko dostosowaniu środka ochrony można wnieść na podstawie art. 11 ust. 5 do sądu pierwszej instancji.

Artykuł 18 lit. a)(iv) - sądy, do których należy wystąpić z wnioskiem o odmowę uznania oraz, w stosownych przypadkach, o odmowę wykonania, zgodnie z art. 13;

Sąd pierwszej instancji.

Artykuł 18 lit. b) - język lub języki akceptowane w tłumaczeniach, o których mowa w art. 16 ust. 1

Jeżeli chodzi o tłumaczenia, o których mowa w art. 16 ust. 1, językami akceptowanymi jako języki urzędowe miejsca wykonania są zgodnie z prawem belgijskim języki: francuski, niderlandzki lub niemiecki.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 27/03/2019

Wzajemne uznawanie środków ochrony w sprawach cywilnych - Bułgaria


Artykuł 18 lit. a)(i) - organy, które są właściwe do wydawania środków ochrony i do wydawania zaświadczeń zgodnie z art. 5

Artykuł 18 lit. a)(ii) - organy, przed którymi należy powoływać się na środek ochrony wydany w innym państwie członkowskim lub które są właściwe do wykonania takiego środka

Artykuł 18 lit. a)(iii) - organy, które są właściwe w sprawie dostosowania środków ochrony zgodnie z art. 11 ust. 1

Artykuł 18 lit. a)(iv) - sądy, do których należy wystąpić z wnioskiem o odmowę uznania oraz, w stosownych przypadkach, o odmowę wykonania, zgodnie z art. 13;

Artykuł 18 lit. b) - język lub języki akceptowane w tłumaczeniach, o których mowa w art. 16 ust. 1

Artykuł 18 lit. a)(i) - organy, które są właściwe do wydawania środków ochrony i do wydawania zaświadczeń zgodnie z art. 5

Organem właściwym do spraw wydawania środków ochrony jest są rejonowy właściwy dla miejsca stałego zamieszkania lub aktualnego miejsca zamieszkania strony poszkodowanej. (Art. 7 ustawy o ochronie przed przemocą domową).

Sąd rejonowy, który rozpatrzył sprawę wydaje, na pisemny wniosek osoby chronionej, zaświadczenie, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia (UE) nr 606/2013. (Art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie przed przemocą domową).

Artykuł 18 lit. a)(ii) - organy, przed którymi należy powoływać się na środek ochrony wydany w innym państwie członkowskim lub które są właściwe do wykonania takiego środka

Osoba korzystająca ze środka ochrony wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej może zwrócić się o przyznanie ochrony na terytorium Bułgarii przez sąd miejski w Sofii. (Art. 23 ustawy o ochronie przed przemocą domową).

Do wykonania takiego środka uprawnione są organy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i prokuratura.

Artykuł 18 lit. a)(iii) - organy, które są właściwe w sprawie dostosowania środków ochrony zgodnie z art. 11 ust. 1

Sądem właściwym jest sąd miejski w Sofii.

Sąd sprawdza, czy dany środek ochrony może być wykonany środkami dostępnymi w prawie bułgarskim. W przypadku gdy nie jest to możliwe, sąd wydaje zastępczy środek ochrony zgodnie z prawem bułgarskim. (Art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie przed przemocą domową).

Artykuł 18 lit. a)(iv) - sądy, do których należy wystąpić z wnioskiem o odmowę uznania oraz, w stosownych przypadkach, o odmowę wykonania, zgodnie z art. 13;

Odmowy uznania lub wykonania środka ochrony udziela sąd miejski w Sofii na wniosek osoby stwarzającej zagrożenie. (Art. 25 ustawy o ochronie przed przemocą domową).

Artykuł 18 lit. b) - język lub języki akceptowane w tłumaczeniach, o których mowa w art. 16 ust. 1

W Bułgarii wymaga się tłumaczenia dokumentów na język bułgarski.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 27/03/2019

Wzajemne uznawanie środków ochrony w sprawach cywilnych - Cypr


Artykuł 17 - Informacje publicznie udostępniane

Artykuł 18 lit. a)(i) - organy, które są właściwe do wydawania środków ochrony i do wydawania zaświadczeń zgodnie z art. 5

Artykuł 18 lit. a)(ii) - organy, przed którymi należy powoływać się na środek ochrony wydany w innym państwie członkowskim lub które są właściwe do wykonania takiego środka

Artykuł 18 lit. a)(iii) - organy, które są właściwe w sprawie dostosowania środków ochrony zgodnie z art. 11 ust. 1

Artykuł 18 lit. a)(iv) - sądy, do których należy wystąpić z wnioskiem o odmowę uznania oraz, w stosownych przypadkach, o odmowę wykonania, zgodnie z art. 13;

Artykuł 18 lit. b) - język lub języki akceptowane w tłumaczeniach, o których mowa w art. 16 ust. 1

Artykuł 17 - Informacje publicznie udostępniane

Art. 32 ustawy o sądach, ustawa nr 14/60, stanowi, że każdy sąd sprawujący wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych może wydać nakaz zaniechania naruszenia (tymczasowy, stały bądź bezwzględny).

Na podstawie art. 16 ustawy o sądach rodzinnych, ustawa nr 23/90, sądom rodzinnym przysługują te same uprawnienia.

Artykuł 18 lit. a)(i) - organy, które są właściwe do wydawania środków ochrony i do wydawania zaświadczeń zgodnie z art. 5

Organem właściwym do zarządzenia środków ochrony w sprawach cywilnych jest sąd rejonowy (Eparchiakó Dikastírio tis Dimokratías) okręgu, w którym uprawniony ma miejsce zamieszkania lub przebywa w danym czasie.

W razie sporu regulowanego na podstawie prawa rodzinnego organem właściwym jest sąd rodzinny (Oikogeneiakó Dikastírio tis Dimokratías) okręgu, w którym uprawniony lub obowiązany ma miejsce zamieszkania lub przebywa w danym czasie. Jeżeli spór dotyczy małoletniego, właściwość przysługuje sądowi w okręgu, w którym odnaleziono małoletniego.

Organem właściwym do wydania zaświadczenia jest sąd rejonowy lub sąd rodzinny, który zarządził zastosowanie środka ochrony.

Artykuł 18 lit. a)(ii) - organy, przed którymi należy powoływać się na środek ochrony wydany w innym państwie członkowskim lub które są właściwe do wykonania takiego środka

Organ, przed którym można się powołać na środek ochrony:

We wszystkich instancjach organem właściwym jest sąd rejonowy w okręgu, do którego osoba stwarzająca zagrożenie przeniosła się czasowo lub na stałe. Jeżeli adres nie jest znany, organem właściwym jest Sąd Rejonowy w Nikozji.

Organ właściwy do wykonania środka ochrony:

We wszystkich przypadkach organem właściwym jest sąd rejonowy okręgu, do którego osoba stwarzająca zagrożenie przeniosła się czasowo lub na stałe. Jeżeli adres nie jest znany, organem właściwym jest Sąd Rejonowy w Nikozji.

Artykuł 18 lit. a)(iii) - organy, które są właściwe w sprawie dostosowania środków ochrony zgodnie z art. 11 ust. 1

We wszystkich przypadkach organem właściwym jest sąd rejonowy okręgu, do którego osoba stwarzająca zagrożenie przeniosła się czasowo lub na stałe. Jeżeli adres nie jest znany, organem właściwym jest Sąd Rejonowy w Nikozji.

Artykuł 18 lit. a)(iv) - sądy, do których należy wystąpić z wnioskiem o odmowę uznania oraz, w stosownych przypadkach, o odmowę wykonania, zgodnie z art. 13;

Sąd, do którego należy wnieść wniosek o odmowę uznania lub wykonania:

Sąd rejonowy lub sąd rodzinny, przed którym powołano się na środek ochrony zarządzony w państwie członkowskim pochodzenia.

W stosownych przypadkach sąd, do którego należy wnieść wniosek o odmowę wykonania środka:

Sąd rejonowy lub sąd rodzinny, przed którym powołano się na środek ochrony zarządzony w państwie członkowskim pochodzenia.

Artykuł 18 lit. b) - język lub języki akceptowane w tłumaczeniach, o których mowa w art. 16 ust. 1

Dokumenty należy składać w języku greckim. Akceptuje się również tłumaczenia na język angielski.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 18/04/2019

Wzajemne uznawanie środków ochrony w sprawach cywilnych - Polska


Artykuł 18 lit. a)(i) - organy, które są właściwe do wydawania środków ochrony i do wydawania zaświadczeń zgodnie z art. 5

Artykuł 18 lit. a)(ii) - organy, przed którymi należy powoływać się na środek ochrony wydany w innym państwie członkowskim lub które są właściwe do wykonania takiego środka

Artykuł 18 lit. a)(iii) - organy, które są właściwe w sprawie dostosowania środków ochrony zgodnie z art. 11 ust. 1

Artykuł 18 lit. a)(iv) - sądy, do których należy wystąpić z wnioskiem o odmowę uznania oraz, w stosownych przypadkach, o odmowę wykonania, zgodnie z art. 13;

Artykuł 18 lit. b) - język lub języki akceptowane w tłumaczeniach, o których mowa w art. 16 ust. 1

Artykuł 18 lit. a)(i) - organy, które są właściwe do wydawania środków ochrony i do wydawania zaświadczeń zgodnie z art. 5

organ właściwy do wydania środka ochrony:

sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy apelacyjne

organ właściwy do wydania zaświadczenia:

sądy rejonowe, sądy okręgowe lub sądy apelacyjne, które wydały orzeczenie obejmujące środek ochrony

Artykuł 18 lit. a)(ii) - organy, przed którymi należy powoływać się na środek ochrony wydany w innym państwie członkowskim lub które są właściwe do wykonania takiego środka

sądy rejonowe

Artykuł 18 lit. a)(iii) - organy, które są właściwe w sprawie dostosowania środków ochrony zgodnie z art. 11 ust. 1

sądy rejonowe

Artykuł 18 lit. a)(iv) - sądy, do których należy wystąpić z wnioskiem o odmowę uznania oraz, w stosownych przypadkach, o odmowę wykonania, zgodnie z art. 13;

sądy okręgowe

Artykuł 18 lit. b) - język lub języki akceptowane w tłumaczeniach, o których mowa w art. 16 ust. 1

język polski


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 04/04/2019