Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach

Vnútroštátne informácie týkajúce sa nariadenia č. 606/2013


Všeobecné informácie

Odkaz sa zobrazí v novom okneNariadením (EÚ) č. 606/2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach sa stanovil mechanizmus, ktorý umožňuje priame uznávanie ochranných príkazov vydaných ako opatrenie v občianskej veci medzi členskými štátmi.

Preto ak disponujete ochranným príkazom v občianskej veci, ktorý bol vydaný v členskom štáte Vášho bydliska, môžete si ho uplatniť priamo v ostatných členských štátoch po predložení Odkaz sa zobrazí v novom oknepotvrdenia príslušným orgánom na potvrdenie Vašich práv.

Nariadenie sa uplatňuje od 11. januára 2015.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Viac informácií o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení je k dispozícii na príslušnej stránke.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 19/02/2019

Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach - Belgicko


Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Podľa predmetu konania, v ktorom sa žiada o ochranné opatrenie, právomoc nariadiť ochranné opatrenie má súd pre rodinné záležitosti, pracovný súd alebo prokuratúra, pričom následné overenie vykonáva súd pre rodinné záležitosti alebo súd pre mladistvých.

Právomoc vydať osvedčenie má vedúci kancelárie súdu, ktorý vydal ochranné opatrenie, alebo prípadne prokuratúra.

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Úrad prokurátora pre miesto, kde je/bude chránená osoba v evidencii obyvateľstva alebo tam má obvyklý pobyt.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Úrad prokurátora pre miesto, kde je/bude chránená osoba v evidencii obyvateľstva alebo tam má obvyklý pobyt. Proti úprave ochranného opatrenia je možné v súlade s článkom 11 ods. 5 podať opravný prostriedok na súde prvého stupňa.

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Súd prvého stupňa.

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Pre preklady podľa článku 16 ods. 1. je vzhľadom na úradné jazyky miesta konania v súlade s právnymi predpismi Belgicka prijateľný francúzsky, holandský a/alebo nemecký jazyk.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 27/03/2019

Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach - Bulharsko


Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Orgánom príslušným nariaďovať ochranné opatrenia je okresný súd v mieste trvalej alebo aktuálnej adresy poškodeného. (Článok 7 zákona o ochrane pred domácim násilím)

Okresný súd, ktorý prípad preskúmal, vydáva na základe písomnej žiadosti chránenej osoby osvedčenie uvedené v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 606/2013. (Článok 26 ods. 1 zákona o ochrane pred domácim násilím)

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Osoba, ktorá je požívateľom ochranného opatrenia nariadeného v členskom štáte Európskej únie, môže požiadať o to, aby Mestský súd v Sofii vydal ochranný príkaz platný pre územie Bulharska. (Článok 23 zákona o ochrane pred domácim násilím)

Orgánmi príslušnými vykonávať takéto opatrenia sú orgány ministerstva vnútra a prokuratúra.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Príslušným orgánom je Mestský súd v Sofii.

Súd overuje, či je opatrenie možné vykonať pomocou prostriedkov dostupných v rámci bulharského práva. Ak to nie je možné, súd v súlade s bulharským právnymi predpismi nariadi náhradné ochranné opatrenie. (Článok 24 ods. 2 zákona o ochrane pred domácim násilím)

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Odmietnutie uznať alebo presadiť ochranné opatrenie vydáva Mestský súd v Sofii na žiadosť osoby predstavujúcej riziko. (Článok 25 zákona o ochrane pred domácim násilím)

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Bulharsko vyžaduje, aby boli dokumenty preložené do bulharčiny.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 27/03/2019

Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach - Cyprus


Článok 17 - Verejne prístupné informácie

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Článok 17 - Verejne prístupné informácie

V súlade s článkom A.32 zákona Ν.14/60 o súdoch má každý súd, ktorý vykonáva právomoc v občianskoprávnych veciach, právomoc vydať zákaz (dočasný, trvalý alebo povinný).

V zmysle článku A.16 zákona N.23/90 o rodinných súdoch rodinné súdy vykonávajú rovnakú právomoc.

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Príslušným orgánom na nariadenie ochranných opatrení je okresný súd (Eparchiakó Dikastírio tis Dimokratías) v okrese, v ktorom má navrhovateľ v danom čase bydlisko alebo pobyt.

V prípade rodinnoprávneho sporu je príslušným orgánom rodinný súd (Oikogeniakó Dikastírio tis Dimokratías) v okrese, v ktorom má navrhovateľ alebo odporca v danom čase bydlisko alebo pobyt. Ak sa spor týka neplnoletej osoby, príslušným je rodinný súd v okrese, v ktorom sa neplnoletá osoba nachádza.

Príslušným orgánom pre vydávanie osvedčení je okresný súd alebo rodinný súd, ktorý nariadil ochranné opatrenie.

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Príslušný orgán, pred ktorým sa možno dovolať ochranného opatrenia:

V každom prípade je príslušným orgánom okresný súd v okrese, do ktorého sa osoba, ktorá predstavuje nebezpečenstvo, trvalo alebo dočasne presťahovala. Ak adresa nie je známa, príslušným orgánom je okresný súd v Nikózii.

Orgán príslušný vykonať takéto opatrenie:

V každom prípade je príslušným orgánom okresný súd v okrese, do ktorého sa osoba, ktorá predstavuje nebezpečenstvo, trvalo alebo dočasne presťahovala. Ak adresa nie je známa, príslušným orgánom je okresný súd v Nikózii.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

V každom prípade je príslušným orgánom okresný súd v okrese, do ktorého sa osoba, ktorá predstavuje nebezpečenstvo, trvalo alebo dočasne presťahovala. Ak adresa nie je známa, príslušným orgánom je okresný súd v Nikózii.

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Príslušný súd, na ktorý sa podáva žiadosť o odmietnutie uznania:

Okresný súd alebo rodinný súd, na ktorom sa dotknutá osoba dovolávala ochranného opatrenia nariadeného v členskom štáte pôvodu.

Prípadne príslušný súd, na ktorý sa podáva žiadosť o odmietnutie výkonu:

Okresný súd alebo rodinný súd, na ktorom sa dotknutá osoba dovolávala ochranného opatrenia nariadeného v členskom štáte pôvodu.

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Písomnosti sa musia predkladať v gréckom jazyku. Prípustný je aj preklad do anglického jazyka.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 18/04/2019

Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach - Slovensko


Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Ochranné opatrenie vydané v inom členskom štáte sa predloží Okresnému súdu Bratislava III. Príslušnými na vykonanie takéhoto opatrenia sú polícia a súdny exekútor.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1 Nariadenia je príslušný vykonať Okresný súd Bratislava III.

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Návrh na neuznanie alebo odmietnutie výkonu sa podáva na Okresný súd Bratislava III.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/11/2018