Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

  • Avaleht
  • ...
  • Tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine - Bulgaaria


Artikkel 18, punkt a(i) - asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid määrama ja tõendit välja andma kooskõlas artikliga 5

Artikkel 18 punkt a(ii) - asutused, kelle poole tuleb muus liikmesriigis määratud kaitsemeetmele tuginemiseks pöörduda ja/või kes on pädevad sellist meedet täitma

Artikkel 18 punkt a(iii) - asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid kohandama kooskõlas artikli 11 lõikega 1

Artikkel 18 punkt a(iv) - kohtud, kellele esitatakse tunnustamisest ja asjakohasel juhul täitmisest keeldumise taotlus kooskõlas artikliga 13

Artikkel 18 punkt b - keel või keeled, mida aktsepteeritakse artikli 16 lõikes 1 osutatud tõlgete puhul

Artikkel 18, punkt a(i) - asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid määrama ja tõendit välja andma kooskõlas artikliga 5

Pädev asutus kaitsemeetmeid määrama on kannatanu alalise või kehtiva elukoha järgne ringkonnakohus (koduvägivalla eest kaitsmise seaduse artikkel 7).

Määruse (EL) nr 606/2013 artiklis 5 osutatud tõendi annab kaitstava isiku taotlusel välja juhtumit uurinud ringkonnakohus (koduvägivalla eest kaitsmise seaduse artikli 26 lõige 1).

Artikkel 18 punkt a(ii) - asutused, kelle poole tuleb muus liikmesriigis määratud kaitsemeetmele tuginemiseks pöörduda ja/või kes on pädevad sellist meedet täitma

Isik, kelle kasuks on määratud kaitsemeede mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis, võib taotleda, et Bulgaaria territooriumil teeks lähenemiskeelu määruse Sofia linnakohus (koduvägivalla eest kaitsmise seaduse artikkel 23).

Seda meedet on pädevad rakendama siseministeerium ja riigiprokuratuur.

Artikkel 18 punkt a(iii) - asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid kohandama kooskõlas artikli 11 lõikega 1

Pädev asutus on Sofia linnakohus.

Kohus kontrollib, kas meedet saab rakendada Bulgaaria õigusega ette nähtud vahenditega. Kui see ei ole võimalik, määrab kohus kooskõlas Bulgaaria õigusega asendusmeetme (koduvägivalla eest kaitsmise seaduse artikli 24 lõige 2).

Artikkel 18 punkt a(iv) - kohtud, kellele esitatakse tunnustamisest ja asjakohasel juhul täitmisest keeldumise taotlus kooskõlas artikliga 13

Kaitsemeetme tunnustamisest ja asjakohasel juhul täitmisest keeldumise taotluse peab ohustav isik esitama Sofia linnakohtule (koduvägivalla eest kaitsmise seaduse artikkel 25).

Artikkel 18 punkt b - keel või keeled, mida aktsepteeritakse artikli 16 lõikes 1 osutatud tõlgete puhul

Bulgaaria nõuab, et dokumendid tõlgitaks bulgaaria keelde.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 10/09/2020