Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

  • Startside
  • ...
  • Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål - Cypern


Artikel 17 - Oplysninger, der stilles til rådighed for offentligheden

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Artikel 17 - Oplysninger, der stilles til rådighed for offentligheden

Det fremgår af artikel 32 i lov nr. 14/60 om domstolene, at enhver domstol under udøvelsen af sine retlige beføjelser i borgerlige sager kan afsige kendelser om påbud eller forbud (deklaratoriske eller ufravigelige).

Det fremgår endvidere af artikel 16 lov nr. 23/90 om familieretter, at disse retter ligeledes har denne kompetence.

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Den myndighed, der har kompetence til at træffe beskyttelsesforanstaltninger, er distriktsretten i den provins, hvor sagsøgeren har bopæl eller opholder sig i den relevante periode.

I familieretlige tvister er den kompetente myndighed familieretten i den provins, hvor sagsøgeren eller sagsøgte har bopæl eller opholder sig i den relevante periode. Hvis tvisten vedrører en mindreårig, er det familieretten i den provins, hvor den mindreårige er blevet fundet, der er kompetent.

Den myndighed, der har kompetence til at udstede attester, er den distriktsret eller familieret, der traf beskyttelsesforanstaltningen.

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

Den myndighed, overfor hvilken beskyttelsesforanstaltningen kan påberåbes:

I alle sager er den kompetente myndighed distriktsretten i den provins, hvortil den person, der forårsager fare, er flyttet permanent eller midlertidigt. Hvis den pågældendes adresse er ukendt, er den kompetente myndighed distriktsretten i Nicosia.

Den myndighed, der har kompetence til at træffe en sådan foranstaltning:

I alle sager er den kompetente myndighed distriktsretten i den provins, hvortil den person, der forårsager fare, er flyttet permanent eller midlertidigt. Hvis den pågældendes adresse er ukendt, er den kompetente myndighed distriktsretten i Nicosia.

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

I alle sager er den kompetente myndighed distriktsretten i den provins, hvortil den person, der forårsager fare, er flyttet permanent eller midlertidigt. Hvis den pågældendes adresse er ukendt, er den kompetente myndighed distriktsretten i Nicosia.

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

De retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse skal indgives til:

Den distriktsret eller familieret, over for hvilken den i oprindelsesmedlemsstaten anordnede beskyttelsesforanstaltning er blevet påberåbt.

De retter, som anmodningen om nægtelse af fuldbyrdelse i påkommende tilfælde skal indgives til:

Den distriktsret eller familieret, over for hvilken anmodningen vedrørende den i oprindelsesmedlemsstaten anordnede beskyttelsesforanstaltning er blevet påberåbt.

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Dokumenterne skal affattes på græsk. En oversættelse til engelsk accepteres også.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 07/09/2020