Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

  • Αρχική σελίδα
  • ...
  • Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima - Hrvatska


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Κροατία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες — Ευρωπαϊκά μέτρα προστασίας σε αστικές υποθέσεις


Članak 17. - Informacije dostupne javnosti

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Članak 17. - Informacije dostupne javnosti

Nije primjenjivo u Republici Hrvatskoj jer građanskopravni sustav Republike Hrvatske ne pruža mogućnost za određivanje zaštitnih mjera kako je opisano i definirano Uredbom (EU) br. 606/2013 (čl. 2. i čl. 3.toč.1.). Stoga, u području građanskog prava ne postoje nadležna tijela za određivanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima, kao niti za izdavanje potvrda.

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

Tijela pred kojima se u RH može pozivati na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici su:

Policijske uprave nadležne prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta zaštićene osobe na području Republike Hrvatske.

Tijela nadležna za izvršenje takve mjere u RH:

Policijske uprave nadležne prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta zaštićene osobe na području Republike Hrvatske, sukladno čl. 3. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima.

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Općinski sud nadležan za postupanje u prekršajnim predmetima prema mjestu prebivališta odnosno boravišta zaštićene osobe na području Republike Hrvatske, sukladno čl. 4. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima.

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Sud kojem treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja:

Općinski sud nadležan za postupanje u prekršajnim predmetima prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta zaštićene osobe na području Republike Hrvatske, sukladno čl. 5. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12.lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima.

Sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje izvršenja:

Nije primjenjivo u Republici Hrvatskoj jer osoba koja predstavlja opasnost može podnijeti istovremeno zahtjev za odbijanje priznanja i izvršenja zaštitne mjere općinskom sudu nadležnom za postupanje u prekršajnim predmetima. Nije predviđeno podnošenje zahtjeva za odbijanje izvršenja zaštitne mjere kao samostalnog pravnog sredstva.

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Hrvatski jezik, sukladno čl. 6. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12.lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 23/01/2020