Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach - Litva


Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Článok 18 písm. a)(i) - orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať osvedčenia v súlade s článkom 5

V Litve nariaďujú ochranné opatrenia, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia, súdy. Osvedčenia stanovené v článku 5 nariadenia vydáva súd, ktorý nariadil ochranné opatrenie.

Článok 18 písm. a)(ii) - orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto opatrenie

V Litve sú súdni úradníci príslušní vykonávať ochranné opatrenia spadajúce do rozsahu pôsobnosti nariadenia. Ak sa súdnym úradníkom bráni vo vykonávaní ochranných opatrení spadajúcich do rozsahu pôsobnosti nariadenia, títo úradníci majú všeobecné právo požiadať políciu o odstránenie takýchto prekážok.

Článok 18 písm. a)(iii) - orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranných opatrení v súlade s článkom 11 ods. 1

Súdni úradníci, ktorí vykonávajú ochranné opatrenia, upravujú v súlade s článkom 11 ods. 1 ochranné opatrenia spadajúce do rozsahu pôsobnosti nariadenia.

Článok 18 písm. a)(iv) - súdov, na ktoré sa má predložiť návrh o neuznanie a prípadne o odmietnutie výkonu v súlade s článkom 13

Žiadosti o odmietnutie uznania, prípadne vykonania ochranného opatrenia by mali byť podané na litovskom odvolacom súde.

Článok 18 písm. b) - jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 16 ods. 1

Všetky prepisy alebo preklady požadované v súlade s nariadením na účely komunikácie s príslušnými litovskými orgánmi musia byť poskytnuté v úradnom jazyku Litovskej republiky, t. j. v litovčine.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 12/07/2019