Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

  • Начало
  • ...
  • Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела - Люксембург


Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията съгласно член 5

Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за изпълнението на такава мярка

Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11, параграф 1

Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение, съгласно член 13

Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1

Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията съгласно член 5

Органите, компетентни да постановяват мерки за осигуряване на защита, са:

прокурорите (съгласно изменения Закон за домашното насилие от 8 септември 2003 г.) и председателите на районни съдилища (съгласно членове 1017-1 до 1017-12 от новия Граждански процесуален кодекс).

Органите, компетентни да издават удостоверения, са:

прокурорите (съгласно изменения Закон за домашното насилие от 8 септември 2003 г.) и председателите на районни съдилища (съгласно членове 1017-1 до 1017-12 от новия Граждански процесуален кодекс).

Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за изпълнението на такава мярка

Органите, пред които трябва да се предяви мярка за осигуряване на защита, постановена в друга държава членка, са:

прокуратурата, а за периодични имуществени санкции – председателят на районния съд.

Органите, компетентни за изпълнението на такава мярка, са:

прокуратурата, а за периодични имуществени санкции – председателят на районния съд.

Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11, параграф 1

Органът, компетентен да направи приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11, параграф 1, е:

председателят на районния съд, като той се произнася по реда на обезпечителното производство.

Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение, съгласно член 13

Искането за отказ на признаване трябва да бъде подадено съгласно член 13 до председателя на районния съд, като той се произнася по реда на обезпечителното производство.

Искането за отказ за изпълнение трябва да бъде подадено съгласно член 13 до председателя на районния съд, като той се произнася по реда на обезпечителното производство.

Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1

Люксембург приема френски и немски език.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 01/02/2021