Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor - Lettland


Artikel 17 - Information som görs tillgänglig för allmänheten

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

Artikel 17 - Information som görs tillgänglig för allmänheten

De regler och förfaranden som är tillämpliga på skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor regleras av civilprocesslagen.

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

De lettiska myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg är stads- eller distriktsdomstolarna (artikel 5411.45 i civilprocesslagen).

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

De myndigheter som är behöriga att verkställa en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat är stads- eller distriktsdomstolarna på verkställighetsorten eller på den ort som svaranden har uppgett som sin bosättningsort, eller, om sådan uppgift saknas, på sökandens faktiska vistelseort eller den ort där sökanden har sitt säte (artikel 6513.1 i civilprocesslagen).

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

De myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder är samma stads- eller distriktsdomstolar som är behöriga att verkställa sådana åtgärder (artikel 6515.2 i civilprocesslagen).

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

De stads- eller distriktsdomstolar inom vars domkrets den skyddsåtgärd ska verkställas som meddelats genom ett beslut av en utländsk domstol (artikel 6443.43 i civilprocesslagen).

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

All transkribering eller översättning som krävs enligt denna förordning görs till det officiella språket i Lettland, dvs. till lettiska.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 02/06/2020