Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

  • Начало
  • ...
  • Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела - Холандия


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Холандия

Европейски трансгранични процедури — европейски мерки за осигуряване на защита по граждански дела


Член 17 - Информация, която се предоставя на обществеността

Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията съгласно член 5

Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за изпълнението на такава мярка

Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11, параграф 1

Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение, съгласно член 13

Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1

Член 17 - Информация, която се предоставя на обществеността

В Нидерландия жертвите, които желаят в тяхна полза да бъде постановена мярка за осигуряване на защита, трябва да заведат гражданско дело (производство за временни мерки (kort geding). Това трябва да се направи с помощта на адвокат, който предоставя информация относно процедурата, която следва да бъде приложена, и води производството от името на жертвата.

Член 18, буква a)(i) - органите, които са компетентни за постановяване на мерките за осигуряване на защита и за издаване на удостоверенията съгласно член 5

Съдилища, които са компетентни да постановяват мярка за осигуряване на защита: съдилищаPDF(167 Kb)nl

Ако мярката за осигуряване на защита е била постановена въз основа на Закона за временната ограничителна заповед (Wet tijdelijk huisverbod):
кметът на мястото, където ще се прилага временната ограничителна заповед.

Същият орган, който е постановил мярката за осигуряване на защита, е компетентен да издаде и удостоверението.

Член 18, буква a)(ii) - органите, пред които трябва да се предяви мярка, постановена в друга държава членка, и/или които са компетентни за изпълнението на такава мярка

  • Съдебен изпълнител (deurwaarder),
  • ако се касае за мярка за осигуряване на защита, издадена въз основа на Закона за временната ограничителна заповед: полицията.

Член 18, буква a)(iii) - органите, които са компетентни да направят приспособяването на мерките за осигуряване на защита съгласно член 11, параграф 1

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag (съдия, който разглежда искания за временни мерки в Хагския окръжен съд)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ The Hague

PO Box 20302, 2500 EH The Hague

 

Gerechtshof Den Haag (Хагски окръжен съд)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ The Hague

PO Box 20302, 2500 EH The Hague

Член 18, буква a)(iv) - съдебните органи, до които трябва да се подаде искане за отказ на признаване и, където е приложимо — за изпълнение, съгласно член 13

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ The Hague

PO Box 20302, 2500 EH The Hague

 

Gerechtshof Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ The Hague

PO Box 20302, 2500 EH The Hague

Член 18, буква б) - езика или езиците, които се приемат за преводи, както е посочено в член 16, параграф 1

Нидерландски език.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 24/07/2019