Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ikke-forskelsbehandling


Europa-Kommissionen ønsker at stille undervisningsmateriale til rådighed, som både kan være en hjælp for retlige aktører i deres selvstudier og undervisere af retlige aktører, så materialet kan være en ressource for dem i deres arbejde. Dette underafsnit af den europæiske e-Justice-portal omhandler bekæmpelse af forskelsbehandling. Information om nuværende og fremtidig EU-lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling kan ses på siderne om Link åbner i nyt vindueRetlige anliggender på Europa-Kommissionens websted.


"Introduktion til EU's lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling", e-learningkursus (Europa-Kommissionen)

Dette e-learningkursus giver en introduktion til de centrale begreber i EU's lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling, udvikling på området og relevant retspraksis. Det omfatter videopræsentationer, eksempler fra konkrete sager og quizzer og indgår i en række seminarer, Kommissionen har fået udviklet, og som præsenteres i det følgende. Interesserede retlige aktører kan følge kurset Link åbner i nyt vindueher.

Seminarer om EU's lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling (Europa-Kommissionen)

Disse seminarer vedrører de to EU-direktiver om ikkeforskelsbehandling, som er vedtaget i henhold til artikel 19 i TEUF (tidl. artikel 13 i TEF). Direktiv 2000/43/EF forbyder alle former for forskelsbehandling på grundlag af race eller etnisk oprindelse på en række områder. Direktiv 2000/78/EF forbyder alle former for forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv på grundlag af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Baggrundsdokumentation og talernes indlæg på de seminarer, Kommissionen har fået udviklet, findes Link åbner i nyt vindueher.

Håndbog i EU-lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling (Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder – FRA og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol – ECHR)

I håndbogen om EU's lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling, som blev udgivet i fællesskab af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR), fastlægges retspraksis fra ECHR og Den Europæiske Unions Domstol. Den uddyber sammenhængen og baggrunden for EU-lovgivningen om forbud mod forskelsbehandling (bl.a. FN's traktater om menneskerettigheder) og beskriver de forskellige kategorier af forskelsbehandling og mulige forsvarsforanstaltninger, anvendelsen af EU-lovgivningen på ikkeforskelsbehandling (især forklares det, hvilke persongrupper der er beskyttet) og kriterierne for beskyttelse såsom køn, handicap, alder, race eller nationalitet. Håndbogen findes Link åbner i nyt vindueher på forskellige sprog.

Håndbøger om forskellige begreber vedrørende bekæmpelse af forskelsbehandling (Europa-Kommissionen)

Retlige aktører, der ønsker at øge deres viden om og forståelse af lovgivningen om forbud mod forskelsbehandling, kan finde yderligere oplysninger og analyser i flere håndbøger, som alle foreligger på engelsk. Håndbøgerne er udarbejdet specielt for Europa-Kommissionen og dækker følgende begreber:


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 01/10/2015