menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Non-discriminatie


De Europese Commissie wil opleidingsmateriaal beschikbaar maken dat zowel nuttig is voor beoefenaars van een juridisch beroep als hulpmiddel voor zelfstudie, als voor de opleiders van beoefenaars van een juridisch beroep als hulpmiddel voor hun werk. Deze pagina van het Europees e-justitieportaal is gewijd aan non-discriminatie. Voor informatie over huidige en toekomstige Europese antidiscriminatiewetgeving kan men terecht op de De link wordt in een nieuw venster geopend.Justitie-pagina's van de website van de Commissie.


"Inleiding tot Europese antidiscriminatiewetgeving", een cursus op basis van e-learning (Europese Commissie)

Deze cursus biedt een introductie tot de belangrijkste concepten van de Europese antidiscriminatiewetgeving, de ontwikkelingen op dit terrein en relevante rechtspraak. Hij bestaat uit videopresentaties, een bespreking van feitelijke rechtszaken en quizzen en maakt deel uit van de hieronder genoemde reeks seminars die in opdracht van de Commissie werden georganiseerd. Geïnteresseerde rechtsbeoefenaars kunnen de cursus De link wordt in een nieuw venster geopend.hier online volgen.

Seminars over Europese antidiscriminatiewetgeving (Europese Commissie)

Deze seminars hebben betrekking op de twee Europese antidiscriminatierichtlijnen die krachtens artikel 19 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (ex artikel 13 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap) zijn vastgesteld. Richtlijn 2000/43/EG verbiedt alle vormen van discriminatie op grond van ras of etnische herkomst op een aantal terreinen. Richtlijn 2000/78/EG verbiedt alle vormen van discriminatie in arbeid en beroep op grond van godsdienst of levensovertuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. De achtergronddocumentatie bij deze in opdracht van de Commissie georganiseerde seminars en de bijdragen van de sprekers op die seminars zijn De link wordt in een nieuw venster geopend.hier beschikbaar.

Handboek over het Europese non-discriminatierecht (Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) en Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM))

Dit handboek, dat door het FRA en het EHRM gezamenlijk is gepubliceerd, geeft een overzicht van de rechtspraak van het EHRM en het Hof van Justitie van de Europese Unie op het gebied van non-discriminatie. Nadat een uiteenzetting is gegeven over de context en achtergrond van het Europese non-discriminatierecht (inclusief VN-verdragen inzake mensenrechten) wordt een beschrijving gegeven van de verschillende categorieën van discriminatie en de rechtvaardigingsgronden en ingegaan op de toepasselijkheid van het Europese non-discriminatierecht (in het bijzonder wordt uitgelegd welke groepen bescherming genieten) en de criteria voor bescherming, zoals geslacht, handicap, leeftijd, ras of nationaliteit. Het handboek is De link wordt in een nieuw venster geopend.hier in diverse talen beschikbaar.

Handboeken over verschillende thema's met betrekking tot non-discriminatie (Europese Commissie)

Rechtsbeoefenaars die hun kennis en begrip van het non-discriminatierecht willen vergroten, vinden aanvullende informatie en analyses in diverse handboeken, allemaal in het Engels. Twee handboeken zijn speciaal voor de Europese Commissie gemaakt en behandelen de volgende thema's:


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 01/10/2015