Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Diskrimineringslagstiftning


Europeiska kommissionens avsikt är att utbildningsmaterialet ska vara till hjälp både för rättstillämpare för eget bruk och som en resurs för fortbildare av rättstillämpare i deras arbete på människorättsområdet när det gäller icke-diskriminering.


"Introduction to EU anti-diskriminering law", e-kurs (Europeiska kommissionen)

Denna e-kurs ger en introduktion till de centrala begreppen i EU:s antidiskrimineringslagstiftning, utvecklingen på detta område samt rättspraxis. Den består av videopresentationer, exempel från verkliga mål och testfrågor, och ingår i en serie av seminarier som kommissionen beställt och som presenteras nedan. Rättstillämpare kan följa kursen Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Seminarier om EU:s antidiskrimineringslagstiftning (Europeiska kommissionen)

Dessa seminarier rör EU:s två antidiskrimineringsdirektiv som antagits på grundval av artikel 19 i EUF-fördraget (f.d. artikel 13 i EG-fördraget). I direktiv 2000/43/EG förbjuds alla former av diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung på en rad områden. I direktiv 2000/78/EG förbjuds alla former av diskriminering inom sysselsättning och arbete på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Bakgrundsdokumentationen och seminarieföreläsningar som beställts av kommissionen finns tillgängliga Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Handbok i europeisk diskrimineringsrätt (Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) och Europadomstolen)

I handboken i europeisk diskrimineringsrätt, som publicerats gemensamt av FRA och Europadomstolen, redovisas Europadomstolens och EU-domstolens rättspraxis. I handboken redogörs för sammanhang och bakgrunden till EU:s antidiskrimineringslagstiftning (däribland FN:s människorättskonventioner) och vidare beskrivs de olika kategorierna av diskriminering och möjliga rättfärdigandegrunder, hur EU:s antidiskrimineringslagstiftning är tillämplig (särskilt förklaras vilka grupper av personer som skyddas) samt kriterierna för skydd, exempelvis kön, funktionshinder, ålder, ras eller nationalitet. Handboken finns Länken öppnas i ett nytt fönsterhär i olika språkversioner.

Handböcker om olika antidiskrimineringsbegrepp (Europeiska kommissionen)

Rättstillämpare som vill förbättra sina kunskaper och insikter om antidiskrimineringslagstiftningen hittar ytterligare information och analyser i flera handböcker, som alla finns tillgängliga på engelska. Handböckerna har särskilt utarbetats för Europeiska kommissionen och täcker följande:


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 06/10/2020