Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europski platni nalog - Belgija

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.

1 Postojanje platnog naloga

Belgija primjenjuje sustav ubrzanih sudskih postupaka kojim se omogućava nalaganje plaćanja. Svrha je ovog jednostavnog postupka, opisanog u odjeljcima od 1338. do i uključujući 1344. belgijskog Zakona o sudovima, ostvarenje plaćanja relativno malih iznosa u određenim vrstama slučajeva.

Zakonodavstvo koje se odnosi na ubrzani postupak jest kako slijedi: pogledati web-mjesto Savezne javne službe za pravosuđe (Federale Overheidsdienst Justitie/Service Public Justice):

 • kliknuti na „Belgische Wetgeving” ili „Législation belge” (belgijsko zakonodavstvo)
 • kliknuti na „Gerechtelijk Wetboek ” ili „Code judiciaire ” (Zakon o sudovima) u odjeljku pod nazivom „Juridische Aard ” ili „Nature juridique ” (vrsta prava).
 • u odjeljku pod nazivom „Woorden ” ili „Mot(s) ” (riječi), unijeti 664
 • kliknuti na „Zoeken op” ili „Chercher sur” (traži) i zatim na „Lijst” ili „Liste” (popis).
 • kliknuti na „Detail” ili „Détail ” (detalji).

1.1 Područje primjene postupka

1.1.1 Koje su vrste potraživanja prihvatljive (npr. samo novčana potraživanja, samo ugovorna potraživanja itd.)?

Prihvatljive su samo novčane tražbine.

1.1.2 Postoji li gornja granica vrijednosti potraživanja?

Odjeljkom 1338. belgijskog Zakona o sudovima propisuje se da su za ovaj postupak prihvatljive samo tražbine koje se odnose na plaćanje utvrđenog duga u novčanom iznosu koji ne prelazi 1860 EUR .

1.1.3 Je li uporaba tog postupka obvezna ili ne?

Primjena ovog postupka u potpunosti je na dobrovoljnoj osnovi.

1.1.4 Je li postupak dostupan ako tuženik živi u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji?

Ne. Odjeljkom 1344. belgijskog Zakona o sudovima propisuje se da se pravila koja se odnose na ubrzani postupak primjenjuju u slučaju kada dužnik ima prebivalište ili boravište u Belgiji.

1.2 Nadležni sud

Ovaj se postupak može koristiti pred građanskim prekršajnim sudom ili policijskim sudom pod uvjetom da žalba potpada u nadležnost jednog od ta dva suda. (Za detalje o područjima nadležnosti građanskog prekršajnog suda i policijskog suda molimo pogledati brošuru s podacima o „pravosudnim sustavima”).

1.3 Formalni zahtjevi

1.3.1 Je li uporaba standardiziranog obrasca obvezna? (Ako jest, gdje se može dobiti taj obrazac?)

Ne postoji standardni obrazac koji se koristi za pokretanje postupka. Međutim, zakonom se propisuje niz uvjeta u odnosu na informacije koje se navode u sudskim pozivima za plaćanje i u zahtjevu koji se podnosi sudu radi namirenja tražbine.

Prije nego što se obrati sudu, tužitelj mora dužniku poslati zahtjev za plaćanje. Ta je obveza utvrđena u odjeljku 1339. belgijskog Zakona o sudovima. Zahtjev za plaćanje može biti u obliku službenog poziva sudskog ovršitelja za uplatu koji se dostavlja dužniku ili pisma poslanog preporučenom poštom s potvrdom o primitku. Odjeljkom 1339. jednako se tako propisuju informacije koje se unose u zahtjev kako bi se osiguralo da je isti zakonski važeći. Izostanak navođenja relevantnih informacija čini zahtjev ništavim i nevažećim. Te su informacije sljedeće:

 • preslik odjeljaka iz poglavlja belgijskog Zakona o sudovima kojima se predviđa ubrzani postupak;
 • zahtjev prema kojem se zahtijeva plaćanje u roku od petnaest dana od slanja pisma ili od dana kada je ono dostavljeno dužniku;
 • iznos koji se potražuje;
 • sud koji će rješavati tražbinu u slučaju da dužnik ne izvrši plaćanje.

U roku od 15 dana od dana na koji petnaestodnevno razdoblje navedeno u zahtjevu istječe tražbina se podnosi sudu u obliku zahtjeva sastavljenog u dva primjerka. Odjeljkom 1340. belgijskog Zakona o sudovima određuju se stavke koje moraju biti uključene u zahtjev. U njemu se moraju navesti:

 • dan, mjesec i godina;
 • prezime, ime, zanimanje i mjesto prebivališta tužitelja te, ako je primjenjivo, prezime, ime, mjesto prebivališta i svojstvo njegovih/njezinih zakonskih zastupnika;
 • predmet tražbine i detaljno izvješće o iznosu koji se potražuje, uključujući detaljni popis stavki koje sačinjavaju dio tražbine i razloge na kojima se ona temelji;
 • imenovanje suda od kojeg se očekuje da potvrdi primitak ove tražbine;
 • potpis odvjetnika i predmetne stranke.

Prema nahođenju tužitelja, podnositelj zahtjeva može navesti i razloge zbog kojih se on ili ona protivi odobrenju odgode plaćanja.

Zahtjevu moraju biti priloženi:

 • preslik dokumenta na kojem se tražbina temelji
 • ili preslik službenog poziva sudskog ovršitelja za uplatu ili preslik pisma poslanog preporučenom poštom s potvrdom o primitku ili originalno pismo, kojem je priložen dokaz da je primatelj odbio primiti pismo ili ga nije preuzeo u poštanskom uredu, zajedno s izjavom u kojoj se navodi da je dužnik prijavljen na adresi navedenoj u registru stanovnika.

1.3.2 Mora li me odvjetnik obvezno zastupati?

Jedna od stavaka nužnih u zahtjevu potpis je odvjetnika. Odjeljkom 1342. Zakona o sudovima jednako se tako propisuje da će preslik sudske odluke biti poslan odvjetniku tužitelja običnom poštom. To su jedine pravne odredbe prema kojima se od tužitelja zahtijeva da se obrati odvjetniku.

1.3.3 Koliko detaljno moram obrazložiti potraživanje?

Zahtjev mora sadržavati razumnu razinu pojedinosti. Odjeljkom 1340. stavkom 1. točkom 1. Zakona o sudovima propisuje se da se u zahtjevu mora navesti predmet tražbine te detaljan izvještaj o iznosu koji se potražuje, uključujući detaljan popis stavaka koje čine dio tražbine i razloge na kojima se ona temelji.

1.3.4 Je li nužno predočiti pisani dokaz predmetnog potraživanja? Ako jest, koji se dokumenti prihvaćaju kao dokaz?

Da. U skladu s odjeljkom 1338. tražbina mora biti potkrijepljena pisanim dokumentom koji je sastavio dužnik. Međutim, taj dokument ne mora sadržavati priznanje duga.

1.4 Odbacivanje zahtjeva

U roku od petnaest dana od dana kada je zahtjev podnesen sud će odobriti zahtjev ili ga odbaciti, u obliku odluke koju donosi sudsko vijeće (chambre du conseil/raadkamer). Sud može odobriti odgodu plaćanja ili djelomično podržati tražbinu (vidi odjeljak 1342. Zakona o sudovima). Sud će imati pristup informacijama o raznim komponentama duga i može odlučiti odbaciti neke od njih. To mu omogućava uzimanje u obzir svih plaćanja koja su možda izvršena u međuvremenu. Sud može izravno odbiti tražbinu u slučaju da uvjeti nisu ispunjeni (vidi odjeljke 1338. i 1344. Zakona o sudovima).

U slučaju da sud podrži zahtjev u cijelosti ili djelomično, njegova odluka ima isti učinak kao i presuda donesena u slučaju nepojavljivanja na sudu.

Tužitelj mora dužniku dostaviti odluku suda. S obzirom na činjenicu da sudska presuda koja podržava zahtjev tužitelja u cijelosti ili djelomično ima isti učinak kao i presuda donesena u slučaju nepojavljivanja na sudu, mora se dostaviti dužniku u roku jedne godine i u suprotnom će se smatrati nepostojećom (vidi odjeljak 806. Zakona o sudovima).

Odjeljkom 1343. stavkom 2. Zakona o sudovima propisuje se da memorandum o dostavi ove odluke, da bi bio zakonski važeći, mora sadržavati sljedeće:

 • preslik zahtjeva;
 • izjavu o roku u kojem dužnik može uložiti prigovor;
 • detalje o sudu kojem se prigovor mora dostaviti, zajedno s formalnostima koje se u tom smislu trebaju ispuniti.

Dužnik će jednako tako biti upozoren da ako on ili ona ne reagira u navedenom roku, mogu se primijeniti svi raspoloživi pravni lijekovi kojima će se od njega/nje zahtijevati plaćanje predmetnog iznosa. Ako u memorandumu o dostavi odluke nije uključeno takvo upozorenje, tada je on nevažeći i ništavan.

Odluka nije privremeno izvršiva (vidi odjeljak 1399. stavak 2. belgijskog Zakona o sudovima). Provedba odluke stoga se obustavlja tijekom razdoblja u kojem se može podnijeti prigovor ili žalba. Odluka se, međutim, može koristiti kao temelj za provođenje mjere zapljene nad imovinom dužnika radi predostrožnosti.

U slučaju da dužnik ne podnese prigovor i ne uloži žalbu u propisanom roku, odluka će postati konačna.

1.5 Žalba

Žalba tužitelja

Mogućnosti tužitelja da podnese žalbu utvrđene su u odjeljku 1343. stavku 4. Zakona o sudovima. Tužitelj ne može podnijeti potpunu žalbu (appel/beroep) na odbijen ili djelomično podržan zahtjev. Tužitelji, međutim, mogu ponovno pokrenuti tražbinu uobičajenim postupkom (ne ubrzanim postupkom). Ako je tražbina djelomično podržana i tužitelj želi pokrenuti postupak uobičajenim postupkom, u tom slučaju tužitelj ne može prethodno dostaviti odluku dužniku.

Prigovor ili žalba dužnika

Dužnik se može protiviti odluci na jedan od dva načina: podnošenjem žalbe protiv odluke ili ulaganjem prigovora (odluka suda ima učinak presude zbog nepojavljivanja na sudu ako sud u cijelosti ili djelomično podrži zahtjev tužitelja: vidi odjeljak 1343. stavak 1. Zakona o sudovima). U oba je slučaja rok za pokretanje pravnog postupka mjesec dana, s početkom od dana kada je presuda uručena (vidi odjeljke 1048. i 1051. belgijskog Zakona o sudovima). Ti će se rokovi produljiti u slučaju da jedna od stranaka nema prebivalište u Belgiji ili nema boravište ili adresu za dostavu sudskog naloga u zemlji.

Pravila o prigovoru i žalbi kako su propisana građanskim pravom moraju se poštovati, uz jednu iznimku koja je određena u odjeljku 1343. stavku 3. točki 2. belgijskog Zakona o sudovima: suprotno odjeljku 1047. (prema kojem se zahtijeva da se uruči službeni poziv sudskog ovršitelja), prigovor se može podnijeti u obliku zahtjeva podnesenog urudžbenom uredu suda u onoliko primjeraka koliki je broj postojećih stranaka i odvjetnika. Sudski će službenik zatim obavijestiti tužitelja i njegova odvjetnika o prigovoru slanjem sudskog pismena.

U zahtjevu se (za podnošenje prigovora) moraju navesti stavke navedene u nastavku. Ako se to ne učini, on postaje nevažeći i ništavan.

 • dan, mjesec i godina;
 • prezime, ime, zanimanje i mjesto prebivališta osobe koja podnosi prigovor;
 • prezime, ime i mjesto prebivališta tužitelja te ime njegova odvjetnika;
 • sporna odluka;
 • razlozi na koje se poziva stranka koja podnosi prigovor.

Sudski službenik zatim poziva stranke da se pojave na saslušanju prema rasporedu suda.

1.6 Prigovor

Prema belgijskom se pravu izrijekom ne osigurava instrument podnošenja prigovora na tražbinu.

Dužnik može poslati priopćenje građanskom prekršajnom sudu, ali to neće promijeniti prirodu presude zbog nepojavljivanja na sudu.

1.7 Učinak prigovora

Kako je prethodno navedeno, ne postoji instrument podnošenja prigovora. Ubrzani postupak ići će svojim tijekom bez obzira na to protivi li se dužnik odluci ili ne.

1.8 Učinak izostanka prigovora

Vidi odgovor na pitanje 1.7.

1.8.1 Što je potrebno učiniti kako bi se dobila izvršiva odluka?

 

1.8.2 Je li ta odluka konačna ili se tuženik još može žaliti na nju?


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 13/11/2014